Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 15 Aralık 2016  Gösterim: 5.714  Cevap: 4

Plebisit Nedir?

22 Mayıs 2009 12:52       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye

plebisit

Ad:  plebisit.JPG
Gösterim: 207
Boyut:  17.5 KB

bir yönetici ya da hükümetin seçilmesi, bağımsızlık ya da bir başka devlete katılma kararı alınması, iç politikaya ilişkin bir sorunda tercihin belirlenmesi ve benzeri amaçlara yönelik olarak bir ülke ya da bölge halkının oyuna başvurulması. Plebisitte seçmenlerden, birbirine seçenek oluşturan siyasal programlar ya da öneriler arasında bir seçim yapmaları değil, belli bir hükümet biçiminin ya da politikanın yasallığını onaylamaları ya da reddetmeleri istenir. Bu bakımdan plebisit daha demokratik bir nitelik taşıyan halkoylamasmdan (referandum) farklı bir nitelik taşır. Uygulamada bazı halkoylamalarmın plebisite dönüştüğü ya da halkoylamasıyla plebisitin iç içe geçtiği görülür. Hükümetler plebisiti genellikle siyasal partiler gibi aracı kurumlan devre dışı bırakarak doğrudan halka başvurmanın bir yolu olarak kullanır.

Sponsorlu Bağlantılar
Kökeni Eski Roma’da pleb meclislerinin aldığı karar anlamındaki plebiscitum’a dayanan plebisit, Fransa’da 1789 Devrimi sonrasında, halk egemenliğinin bir ifadesi olarak görüldü ve yaygınlık kazandı. Napoleon 1804’te düzenlenen bir plebisitle imparator oldu. Plebisit ulusal sorunların çözümünde de kullanıldı. Örneğin 1935’teki plebisitte Saar, Fransa yerine Almanya’nın parçası olarak kalmayı yeğledi.

Plebisit, örgütlü ve partili muhalefeti etkisizleştirerek halk üzerinde egemenlik kurma olanağını sağladığı için, iktidarlarını meşrulaştırmak isteyen totaliter rej imlerce de kullanılabilir. Örneğin Hitler, gerek iktidara geliş sürecinde, gerekse iktidarını pekiştirme yolunda bu araçtan yararlanmıştır.

kaynak: Ana Britannica
BAKINIZ Plebler


Son düzenleyen Safi; 15 Aralık 2016 04:51


12 Haziran 2012 13:42       Mesaj #2
Mira - avatarı
VIP VIP Üye
Plebisit
Bir sorun üzerinde, yurttaşların "evet" ya da "hayır" biçiminde iradelerini belirtmeleri amacıyla yapılan oylama. Temsilî demokrasiye karşı, doğrudan demokrasiyi destekleyenlerin savundukları bir yöntem olan plebisit, çeşitli ülkelerde az çok farklı anlamlar taşır. Örneğin Fransa'da belli kişiler için halkın eğilimini saptama amacı taşıyan oylama anlamına gelir. Buna karşılık İsviçre'de herhangi bir konuda hükümetçe alınan kararın halkoyuna sunulması anlamında kullanılır.

Bu tür plebisit referandumla eşanlamlıdır. Plebisit ilk kez Fransız Devrimi döneminde uygulandı. 1920'lerden önce ulusların hangi devlete bağlanacağının saptanması amacıyla da sık sık plebisite başvuruldu. Daha sonra faşist rejimlerde liderler, aldıkları kararları, dolayısıyla kendilerini halka onaylatmak için zaman zaman plebisitler yaptılar.

MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi

Son düzenleyen Safi; 15 Aralık 2016 04:52
5 Aralık 2015 17:23       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
PLEBİSİT
a. (fr. plâbiscite).
1. iktidara gelen bir kişinin, yurttaşlarda, kendisine güven bildirimi isteme yöntemi; bu güven yoklaması, halkoylamasına sunulan bir metne “evet" ya da "hayır" yanıtının verilmesi biçiminde gerçekleşir. (Bk. ansikl. böl. Anayas. huk.)
2. İsviçre'de referandum kurumuna verilen ad.

—Rom. tar. Pleb meclisince kabul edilmesi nedeniyle, başlangıçta yalnız plebler için bir değer taşıyan bir tür Roma yasası. (Bk. ansikl. böl.)

—Uluslarar. huk. Bir halkın, bağlanmak istediği devleti seçmesine yarayan halkoylaması. (Bk. ansikl. böl.)

—ANSİKL. Anayas huk. Fransız devrimi'nden sonra yapılan bazı hukuk işlemlerinin özellikle anayasaların (1793, 1795, 1799, 1802 ya da 1804) halk tarafından kabul edilmesi eylemine, daha sonraki yıllarda tarihçiler “plebisit" adını verdiler. Daha sonra, özellikle İkinci imparatorluk döneminde Fransa'da bu sözcük bugünkü anlamını almaya başladı. Louis Napolâon Bonaparte birtakım eylem ve işlemlerini bu yolla halka kabul ettirme yolunu tuttu: 2 aralık 1851 hükümet darbesi, imparatorluğun yeniden kurulması (21/22 kasım 1852) ve bir dizi liberal reformlar (8 mayıs 1870). Böylece plebisit, otoriter rejimlerin (demokratik sezarcılıklar, faşizmler) elinde bir araç durumuna geldi .“Plebisit" sözcüğü, XX. yy.'da "referandum" kavramının karşıtı olarak tanımlanmaya başladı. Referandumdan farklı olarak artık burada, bir yasa metninin oylanmasından çok, böyle bir metin aracılığıyla belli bir kişinin (yönetici durumuna gelmiş insanın) konumunun benimsenmesi ya da benimsenmemesi sözkonusudur. Bu yüzdendir ki, Fransa'da V. Cumhuriyet döneminde general de Gaulle'ûn uygulattığı referandumlardan, "plebisit-referandum" diye söz edilir. Aynı şekilde, devlet başkanlarının giderek artan bir oranda doğrudan doğruya halk tarafından seçilmesi yöntemi de, bir plebisit niteliği kazanmaya başladı.

—Rom. tar. Plebisit, önce curiatus, ardından centuriatus halk meclisleri tarafından kabul edilen /ax’in karşısında yer alır. Başlangıçta corıcilia plebislerde (yasal niteliği olmayan pleb toplantılan) bir pleb tribunusunun önerisi üzerine oylanıp kabul edilen ve yalnız plebler için değer taşıyan bir metindi. Uzun bir savaşım sonunda plebler, lex Hortensia (İ.ö. 287) ile plebisitlerin yasalarla bir tutulmasını ve plebler gibi particiusa da uygulanmasını kabul ettirdiler IV. yy.'dan itibaren başlıca yasalar, plebisit biçiminde yapıldı. Marius" tan başlayarak plebisit, gözü yükseklerde olanlar için, Senato'nun vermediği büyük komutanlıkların halk tarafından verilmesini sağlamak aracı durumuna geldi. Son plebisitler, imparatorluk’un başlangıç döneminin (İ.S. I. yy.) tarihini taşımaktadır.

—Uluslar, huk. Fransız devrimi'nden sonra 1792-1793 yıllarında benimsenen plebisit yöntemi, uluslararası hukuku ilgilendiren anlamıyla Napolöon III 1860'tan sonra Vittorio Emanuele II (Emilia, Toscana, Nice, Savoia vb.) tarafından, daha sonra da Versailles antlaşması çerçevesinde (Slesvig, Yukarı Silezya, Saarland vb.) yeniden uygulamaya kondu. Bu bağlamda plebisit, toprak devredilmesi için başvurulması zorunlu bir yöntem olarak ortaya çıktı. Ancak bunun yerine başka onay yöntemlerinin uygulanması, örneğin bir meclisin ya da temsilcilik niteliği olan bir siyasal kurulun buna karar verebilmesi de mümkündür. 1946 ve 1958 transız anayasaları, toprağın bir başka ülkeye devredilmesi değişimi ya da eklenmesi durumlarında plebisiti zorunlu saydılar. Birleşmiş milletler örgütü de bu ilkeyi benimsedi ve bunun usulüne uygun biçimde uygulanmasını üstlendi. BMO 1970'ten bu yana, yalnız sömürgecilikten çıkma durumlarında bu yönteme gidilebileceğini kabul etmektedir (Komor adaları, İspanyol Sahrası, Doğu Timor, Cibuti, vb.).
Kaynak: Büyük Larousse
Son düzenleyen Safi; 15 Aralık 2016 04:53
15 Aralık 2016 04:54       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
plebisit
isim, hukuk Fransızca plébiscite

1 . Devletler hukukunda bir ulusun hangi devlete bağlanacağıyla ilgili oylama.
2 . Bir kimse veya bir sorun için halkın olumlu veya olumsuz kanısının belirmesi amacıyla yapılan oylama, halk oylaması, halk oyu.
15 Aralık 2016 04:55       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM
plebisit ingilizcesi
  • -ti plebiscite.


Daha fazla sonuç:
Plebisit Nedir?

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç