Arama

Kadir Nedir?

Güncelleme: 11 Haziran 2018 Gösterim: 653 Cevap: 4
ener - avatarı
ener
Ziyaretçi
20 Ekim 2010       Mesaj #1
ener - avatarı
Ziyaretçi

KADİR

Ad:  kadir.JPG
Gösterim: 198
Boyut:  16.7 KB

-dri a. (ar. kudretten kadr).
Sponsorlu Bağlantılar
1. Değer, kıymet.
2. Gökbil. Bir yıldızın parlaklık bakımından bulunduğu basamak.
3. Esk. Onur, şeref, haysiyet.
4. Esk. Rütbe, aşama.
5. Kadir gecesi ya da Leylei kadir - KADİR GECESİ. ll Kadir gecesi doğmuş - ANASl KADİR GECESİ DOĞURMUŞ. ll (Bir kimsenin, bir şeyin) kadrini bilmek, bir kimsenin yaptıklarını takdir etmek, ona değer vermek: O kadar çalıştım, ama kadrimi bilmediler; bir şeyin değerini anlamak: Bu işin kadrini bil, iyi çalış.

—Esk. Kadr-aşina, kadr-dan, değerbilir. ll Kadr-bahş, değer veren. ll Kadr-şinas -KADİRŞİNAS. ll Kadr û kıymet, itibar ve değer: "Beni tedriç ile kem tutmanız yakut olan taşdan / Boyandıkça ciğer kaniyle kadr û kıymetim artar" (Fuzuli, XVI. yy.).

—Esk. gökbil. Kadr-i evvel, parlaklık derecesi 1 olan yıldız için kulanılır. ll Kadr-i sani, parlaklık derecesi 2 olan yıldız için kullanılır.

—isi. huk. Kadr-i maruf, ortalama, geleneklere göre kâfi ve yeter bir miktar. (Örneğin koca, karısına kadri maruf bir nafaka veriyor dendiğinde, gelirine uygun, yeterli miktarda bir nafaka ödediği anlaşılır.)

—Kur. tar. Kadir alayı, Kadir gecesi padişahın saraydan çıkıp, namaz kılmak için camiye gitmesi sırasında oluşturulan alayın adı. (Tarih-i Atâ’da verilen bilgilere göre Kadir gecesi, sarayda iftar eden padişah, nöbetçilerin ve saray görevlilerinin eşliğinde Ayasofya camisi'ne yürüyerek gider, namazını kıldıktan sonra, yine aynı şekilde saraya dönerdi. Bu gidiş ve gelişte alayın önünde 40 fener yer aldıktan başka, padişahın geçeceği yollar da meşalelerle aydınlatırdı.)
Kaynak: Büyük Larousse

Son düzenleyen Safi; 11 Haziran 2018 01:34
X-Sözlük Konusu: ne demek anlamı tanımı.
tavsiyeci - avatarı
tavsiyeci
Ziyaretçi
20 Ekim 2010       Mesaj #2
tavsiyeci - avatarı
Ziyaretçi
KÂDİR (Kadîr - Muktedir) NEDİR?
Bir şeyi bir şeye kıyaslamak, ölçülü yapmak, tedbir almak, bir şeyi planlamak, miktarını beyan etmek, hükmetmek ve taksim etmek; bir şeye gücü yetmek, güçlü olmak, yüceltmek anlamlarındaki "k-d-r" kökünden türeyen kâdir, Allah'ın sıfatı olarak güçlü, kuvvetli, istediğini istediği gibi yapabilen, âciz olmayan demektir Muktedir kelimesi kâdir kelimesi ile aynı anlamdadır Kadîr kelimesi ise "kâdir" kelimesinin mübalağalı şekli olup çok güçlü, istediğini istediği gibi eksiksiz, kusursuz ve tam yapan demektir
Sponsorlu Bağlantılar

Kur'ân'da 7 âyette "kâdir", 5 âyette çoğul şekli olan "kâdirûn-kâdirîn", 45 âyette "kadîr", 3 âyette "muktedir", bir âyette çoğul şekli olan "muktedirûn" Allah'ın sıfatı olarak kullanılmıştır Kâdirîn-kâdirûn ve muktedirûn, çoğulları azamet çoğuludur "Kâdir" ve "kadîr" kelimeleri çoğunlukla "alâ" edatı ile kullanılmıştır: "Gerçekten Allah, her şeye gücü yetendir" (Bakara, 2/20, 106); "Gerçekten senin her şeye gücün yeter" (Âl-i İmrân, 3/26); "O her şeye gücü yetendir" (Mâide, 5/120); "Allah affedicidir (afüvv) kadîrdir" (Nisâ, 4/149); "Allah alîmdir, kadîrdir" (Nahl, 16/7); "Allah, her şeye muktedirdir" (Kehf, 18/45); "O, muktedir aziz, muktedir meliktir" (Kamer, 54/42, 55); "Biz kadiriz" (Meâric, 70/40)

34 âyette Allah'ın "her şeye" gücünün yettiği bildirilmiştir Her şeyden maksat nedir? Başka bir ifade ile Allah'ın nelere gücü yeter? Bu soruların cevaplarını Kur'ân'da bulabiliyoruz Bunlardan bir kısmını şöyle sıralayabiliriz; yaratmaya (Yâsîn, 36/81), ölüleri diriltmeye (Kıyame 75/40), ölülerin parmak uclarını bile yeniden yaratmaya (Kıyame 75/4), mucize ve gökten azap indirmeye (En'âm 6/37, 65), suyu yer yüzünden yok etmeye (Mü'minûn, 23/18), bir toplumu yok edip yerine yenisini getirmeye (Meâric, 70/40-41) gücü yeter O'nun âciz olduğu, gücünün yetmediği hiçbir şey yoktur Hiç kimse ve hiçbir şey O'nu âciz bırakamaz "O, bilendir (alîm), gücü yetendir (kadîr)" (Fâtır, 35/44)

Allah'ın bir şeye "ol" demesi ile o şey hemen var olur Yok olmasını istediği şey de yok olur Allah için "imkânsız" diye bir şey yoktur Mutlak manada kâdir Allah'tır Yaratıkların kudreti Allah'ın kudret verdiği nispettedir

Kâdir ismi Kur'ân'da ölçen, biçen, biçim veren, takdir eden, programlayan anlamında da kullanılmış ve bu anlam daha çok "kaddere-yukâddirü" fiili ile ifade edilmiştir: "Ölçtük, biçtik Ne güzel biçim vereniz biz" (Mürselât, 77/23) Gökleri, yerleri, nehirleri, dağları, geceyi, gündüzü, ayı, güneşi bütün varlıkları düzene koyan, görevlerini programlayan Allah'tır (Fussilet, 41/9-12; Müzzemmil, 73/21; Yûnus, 10/5) "(O,) her şeyi yaratmış, ona düzen vermiş, mukadderatını (yeteneklerini, özelliklerini, görevlerini) tayin etmiştir" (Furkân, 25/2); "Hiçbir şey yoktur ki, O'nun hazineleri, bizim yanımızda olmasın, ama biz onu bilinen bir ölçü/miktar ile indiririz" (Hicr, 15/21); "Gökten belli ölçü ve miktarda su indirdik Onu yerde tutuyoruz Biz onu (indirmeye kâdir olduğumuz gibi) gidermeye de kâdiriz" (Mü'minûn, 23/18) âyetleri Allah'ın bu vasfını anlatmaktadır Allah'ın rızkı, dilediğine ölçü ile vermesi, kısması, Kur'ân'da "kadere - yekdiru" fiiliyle ifade edilmiştir "Allah dilediğine rızkı açar, bol verir, dilediğinden kısar, az verir" (yebsütû ve yekdiru) (Ra'd, 13/26) (İK)
Son düzenleyen Safi; 11 Haziran 2018 01:37
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
12 Şubat 2016       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
KADİR
sıf. (ar. kudretten kadir).
1. (Bir şeye) kadir, bir şeyi yapmaya gücü yeten; güçlü, kuvvetli.
2. “Her şeye gücü yeten" anlamında Allah’ın sıfatı.
3. Kadir olmak, gücü olmak, gücü yetmek,

—isi. Kadir-i mutlak, gerçek ve en üstün güç sahibi olan, her şey kendi gücüne bağlı olan; Allah.
Kaynak: Büyük Larousse
Son düzenleyen Safi; 11 Haziran 2018 01:40
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
11 Haziran 2018       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
KADİR
a. Gökbil.
1. Bir gökcisminin görünen ya da mutlak parlaklığını bllirten sayı.
  • Fotoelektrik kadir, bir fotoelektrik ışıkölçerle yapılmış gözlemlerle elde edilen görünen ya da mutlak kadirin değeri.
  • Fotogörsel kadir, duyarlılık alanı gözünkine eşdeğer olan bir fotoğraf plakası üzerinde yapılmış gözlemlerle elde edilen görünen ya da mutlak kadirin değeri.
  • Fotoğrafik kadir, olağan (ortokromatik) bir fotoğraf plakası üzerinde yapılmış gözlemlerle elde edilen görünen ya da mutlak kadirin değeri.
  • Görsel kadir, bir ışıkölçerle yapılmış görsel gözlemlerle elde edilen görünen ya da mutlak kadirin değeri.
  • Görünen kadir, bir gökcisminin yıldızlararası maddenin soğurması düzeltilmeden, kullanılan alıcının duyarlılık alanına bağlı dolaysız gözlemle elde edilen kadirinin değeri.
  • Mutlak kadir, bir gökcisminin, 10 parseklik (yaklaşık 32,6 ly) standart uzaklığa geldiğinde göstereceği kadirinin değeri.
  • Radyometrik kadir, kızıl ve kızılaltı ışınımlar dahil, tayfın tüm ışınımlarına duyarlı bir aygıtla, Yer atmosferinin ve aynanın yansıtma gücünün etkisini düzeltmeden elde edilen görünen ya da mutlak kadirin değeri.
Kaynak: Büyük Larousse
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
11 Haziran 2018       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Değer, kıymet, itibar.
Bir yıldızın parlaklık bakımından bulunduğu basamak.
Güçlü, gücü yeter, erkli.
"Her şeye gücü yeter" anlamında Tanrı'nın sıfatlarından biri.
1. Kuvvetli, güçlü, kudret sahibi. 2. Allah'ın adlarındandır.
SİLENTİUM EST AURUM
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

5 Mart 2007 / KisukE UraharA Sinema tr
10 Ekim 2011 / KisukE UraharA Sinema tr
15 Nisan 2011 / Kral_Aslan Edebiyat tr
22 Mart 2012 / Finn and Jake Türkiye'den
30 Temmuz 2008 / karayel Taslak Konular
Etiketler: Kadir Nedir?