Arama

Çevre Nedir?

Güncelleme: 21 Şubat 2019 Gösterim: 23.552 Cevap: 2
MaRCeLLCaT - avatarı
MaRCeLLCaT
Ziyaretçi
19 Aralık 2007       Mesaj #1
MaRCeLLCaT - avatarı
Ziyaretçi

ÇEVRE

Ad:  çevre.JPG
Gösterim: 591
Boyut:  16.4 KB

a. (çevirmek'ten çevire > çevre).
Sponsorlu Bağlantılar
1. Herhangi bir yüzeyin sınırlarını belirleyen hattın uzunluğu
2. Bir alanın sınırları: Bahçenin çevresine çil çekmek.
3. Bir şeyin, bir kimsenin etrafını saran yakın yerler, etrafı, civarı, dolayı: Dünya güneşin çevresinde dönüyor Kentin çevresinde yeni mahalleler oluştu Masanın çevresinde toplandık Polis yaralının çevresinde biriken kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
4. Bir kimsenin davranışları üzerindeki etkisi açısından ele alındığında içinde yaşadığı ortam: Çevrenin insan üzerindeki etkisi. Çevrenin baskısı. Toplumsal çevrenin insanlar üzerindeki etkisi. Çevreye uymak.
5. Toplumsal ve kültürel özellikleri açısından ele alındığında, bir kimsenin içinden çıktığı toplum ya da o kimsenin çoğunlukla aralarında yaşadığı kişiler; muhit: Kendine bir çevre edinmek. Çevresini genişletmek. Çevresi hakkında birtakım söylentiler var.
6. Ortak çıkarlarıyla, özdeş etkinlik biçimleriyle, benzer toplumsal konumlarıyla birbirlerine bağlanmış insan topluluğu; muhit: iş çevreleri Politika çevresi, iyi haber alan çevreler.
7. Çevre sağlığı, belli bir çevrede yaşayan kimselerin sağlığını etkileyen koşulların tümü.

—Antropoloji. Kültür çevresi, bir etnının kültürünü, başka etnilerin kültürleriyle ilişki içinde gelişen katmanlaşmış ve bağlılaşmış bir özellikler bütünü olarak tanımlayan ve yayılmacılık görüşüne yakın düşen kuram. (Alman Wilhelm Schmidt tarafından ortaya atılan kültür çevresi [Kültür-kreis] kuramı, 30'lu yıllarda rağbet kazandı ve yapısalcılık yandaşlarının ağır eleştirilerine uğradı.)

—Çevre birimi, işlem birimi ve ana bellek dışında, bir bilgi işlem sistemi oluşturan ve özellikle dış ortamla iletişim için kullanılan aygıtlardan (kart okuyucu, yazıcı, uç birimi vb) her biri.

—ruhbilim. Çevre etkisi, özellikle tasımlı akılyürûtmede görülen ve özneyi, öncüllerin ortaya konuş tarzı yüzünden yanlış sonuçlara vardıran etki

—Çevre yolu, bir yerleşim yerinin dışından geçen demiryolu hattı. ll Gar çevresi, bir garı çevreleyen servis ve giriş yollarının, avlularının tümü.

—El sant. Oyalarla ve nakışlarla süslü kare biçiminde büyükçe mendil, örtü, yemeni.

—Elektrotekn. Çevre arkı, yalıtkan bir cismin dışından kısa devre yapan elektrik arkı.

—Folk. Balta çevre, yeniçerilerin korudukları kişilere ya da âşıklarına armağan ettikleri, üzerine bağlı bulundukları ortanın simgesi işlenmiş büyükçe mendil. (Balta çevreyi alan bunu görünecek biçimde omuzuna ya da başlığının tülbendine iliştirir; böyle birine sataşmak, armağanı veren yeniçerinin düşmanlığını kazanmak anlamına gelirdi.)

—Bir C çemberinde çevre açısı, tepesi C üzerinde bulunan ve kenarları C nin kirişlerini içeren açı kesmesi. (Eşanl. ÇEMBER AÇISI.) ll Bir O noktasından bakılan bir cismin görünen çevresi, bu cismin, tepesi O, doğuranları bu cisme teğet olan bir koniye değme elemanlarının kümesi. ll Bir P düzlemine göre bir cismin görünen çevresi, bu cismin, doğuranları cisme teğet ve P ye dik olan bir silindire değme elemanlarının kümesi. ll Çevre uzunluğu. bir çokgenin kenarlarının ölçüleri toplamı.

— Düzlemsel tıkız bir dışbükeyin sınırının uzunluğu; bu uzunluğun ölçüsü. (Esk., düzlemsel tıkız bir dışbükeyin sinin )

—Bir yerin, sıcaklıkölçüm ve nemölçüm koşullarının tümü.

—hukuk. Çevre korunması, insanların ve diğer canlı varlıkların gelişmelerini sürdürebilmeleri için gerekli doğal koşulların korunması ve doğa kirliliğinin önlenmesi için yapılan çalışmaların tümü.

—Kim. Çevre kirlenmesi — KİRLENME

—Mim. Koroyeri çevresi. DEAMBULATORİUM'un eşanlamlısı.

—Optik. Çevre alanı, bir optik aletin alanında, parıltısı çok zayıf olan uç sınır. (Çevre alanı, çok soluk bir görünüştedir ve genellikle bir diyaframla giderilebilir.

—Org. kim. Çevre düzlemli, iki karşılaştırma bağının 0° (eş çevre düzlemli) ya da doğru açı (karşıt çevre düzlemli) oluşturduğu yalın bir bağın çevresindeki yerleşme için kullanılır. ll Eş çevre düzlemli. iki karşılaştırma bağının kendi aralarında 0°'ye yakın ikidüzlemli bir açı oluşturduğu yalın bir bağın çevresindeki yerleşmeye denir. ll Karşıt çevre düzlemli, iki karşılaştırma bağının hemen hemen 180°Tik ikidüzlemli bir açı oluşturduğu yalın bir bağın çevresindeki yerleşme için kullanılır.
Kaynak: Büyük Larousse

Son düzenleyen Safi; 21 Şubat 2019 00:53
X-Sözlük Konusu: ne demek anlamı tanımı.
MaVi CeNnEt - avatarı
MaVi CeNnEt
Ziyaretçi
17 Mart 2011       Mesaj #2
MaVi CeNnEt - avatarı
Ziyaretçi
ÇEVRE
—Süslern. sant. Çevre kesmek, ince, düz bir levha üzerine çizilen çizgileri izleyerek kesip çeşitli biçimlerde parçalar elde etmek. (KATIA, OYMA.)
Sponsorlu Bağlantılar

—Çevre çizgisi, gösterilecek cismi içine alan ve izdüşüm düzlemine dik olan silindirin bu düzlem üstündeki izi. (Teknik resimde çevre çizgisi ve görülen ayrıtlar kalın ve sürekli bir çizgiyle belirtilir.)

—Tiyatro Çevre düzeni ya da çevre düzenlemesi, çağdaş tiyatroda, sahne tasarımı anlamına kullanılan terim.ll Çevre tiyatrosu, ilkçağ tiyatrolarında olduğu gibi, seyircinin oyun alanını çevrelediği tiyatro düzeni.

—Çevre yolu, bir kenti çevreleyen ve hızlı ulaşıma elverişli karayolu.

— incik çevresi, evcil hayvanlarda iskeletin gelişme derecesini anlamak için incik hizasında ön bacağın çevresinin ölçümü. ll Sarmal çevre, sığırlarda hayvanın büyüklüğünü ve ağırlığını anlamak için göğüs kemiğinin ucundan başlayıp kolun ortasından, sırtla sağrı arasından ve kalçanın biraz altından geçerek apışarasına kadar uzanan çizginin ölçümü.

♦ sıf. Bir yerin yöresinde olan yeri belirtir: Çevre köyler. Çevre okullar.

—Çevre ülkeler, iktisadi evrimi "merkez"e (ileri sanayi ülkelerine) bağlı olup, bu yüzden azgelişmişlikleri büsbütün keskinleşen ülkelerin tümünü belirtmek için gelişme iktisatçıları tarafından kullanılan terim.

—El sant. Çevrenin yazma çevre ve sırmalı çevre olmak üzere iki türü vardır. Yazma çevre, üzeri baskı tekniğiyle desenlendirilmiş tülbentten yapılır, günlük yaşamda başörtüsü, mendil olarak ya da boyuna bağlanarak kullanılır. Günümüzde artık yapılmayan sırmalı çevreler ise kenar süslemeleri ve işlemeleriyle başlı başına bir sanat yapıtı niteliğindedir. Altın ya da gümüş teller ve ipek iplikle işlenen bu çevrelerin en güzel örnekleri, Topkapı sarayı müzesi'ndedir.
Çevre işlemek ve kenarlarına dikilecek oyaları yapmak, XIX. yy. sonlarına değin evlerde ve saray yaşamında kadınların en büyük uğraşlarından biri olmuştur. Sekiz yaşına gelen kız çocukları, aile büyüklerinden ya da bu işte ustalaşmış bir kadından çevre işlemenin inceliklerini öğrenmeye başlarlardı. Her kızın çeyizinde, evleneceği kişiye söz kesiminde, nişanda ve düğünde armağan edeceği işlemeli çevreler bulunması gelenekti Çarşıda da işlemeli çevre yapan ya da yaptırıp dükkânında satan çok sayıda esnaf vardı. Özellikle XVI ve XVII. yy.'da yapılan sırmalı çevreler, türk el işlemeciliğinin en güzel örneklerinden sayılır.

—hukuk. 9 ağustos 1983 tarih ve 2872 sayılı Çevre k., tüm yurttaşların ortak varlığı olan çevrenin korunması, kırsal ve kentsel alanlarda arazinin ve doğal kaynakların en uygun bir biçimde kullanılması, su, toprak ve hava kirliliğinin önlenmesi için alınacak önlemleri düzenler. Yasaya göre, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi tüm gerçek ve tüzel kişilerin görevidir. Gerçekleştirilmesi planlanan kurum, kuruluş ve işletmeler, hukuk kurallarıyla öngörülen arıtma, tesis ya da sistemleri kurmakla yükümlüdürler. Arıtma tesis ya da sistemleri kurularak işletmeye hazır hale getirilmedikçe bunlara işletme ve kullanım izni verilmez. Her türlü atık ve artıkların arıtılması, uzaklaştırılması ya da zararsız hale getirilmesiyle yükümlü olan kuruluşlar da bu işlemlerin yerine getirilmesinde çevreye zarar vermeyecek önlemleri alırlar.

Çevre yasası'nda yazılı yasaklara aykırı hareket eden ya da yasayla belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kurum, kuruluş ve işletmelere o yerin en büyük mülki amiri bu kurallara uyulması için yeteri kadar bir süre verir. Bu süre sonunda bunları yapmayan kurum, kuruluş ve işletmelerin faaliyeti süreli ya da süresiz olarak durdurulur.

—Tiyatro Çevre düzeni ya da çevre düzenlemesi özellikle öncü nitelikteki oyunlarda, klasik sahne dekorunun, sahne üzerinde bulundurulan eşya ve donatımın yerine geçen birkaç işlevi basit malzeme (kutular, bez yaygılar, kâğıt parçaları vb.) ile yapılan uygulamadır.

Çevre tiyatrosu
1930'dan sonra Ohlofov tarafından Rusya'da denenen çevre tiyatrosu düzeni, daha sonra ABD'de "Off-Broadway" adıyla anılan tiyatrolar tarafından da uygulanmıştır Çevre bakanlığı, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için gerekli önlemleri almak ve uygulamak amacıyla 1991'de kurulan bakanlık. Ana hizmet birimleri: Çevre kirliliğini önleme ve kontrol, çevre koruma, çevresel etki değerlendirmesi ve planlama genel müdürlükleri; dış ilişkiler, finansman, çevre eğitimi ve yayın daire başkanlıkları.

Çevre tiyatrosu, İstanbul’da, Kocamustafapaşa'da Haşan Zengin adlı işadamının yaptırdığı tiyatro salonu. 1971- 78 arasında Metin Serezli-Altan Erbulak topluluğu, sonra Levent Kırca topluluğu ve başka topluluklar, 1985'ten beri ise Nejat Uygur tarafından kullanıldı.

Kaynak: Büyük Larousse

Son düzenleyen Safi; 5 Haziran 2017 23:45
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
4 Mayıs 2013       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
çevre
isim

1 . Bir şeyin yakını, dolayı, etraf:
"Büyük kentlerin çevreleri gecekondularla sarılmıştır."- O. Rifat.

2 . Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam:
"Her girdiği çevreye kişiliği ile birlikte olgun ve asil bir huzur havası getirirdi."- H. Taner.

3 . Sırma işlemeli mendil:
"Geçen gün sandığı karıştırırken elime işlemeli çevreler geçti."- M. Yesari.

4 . mecaz Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit:
"Siyasi çevreler. Sanat çevresi."- .

5 . mecaz Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit:
"Babanın ve çevresinin var güçleri ile destekledikleri düşünülebilir."- H. Taner.

6 . dil bilgisi Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst.

7 . matematik Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi.

8 . toplum bilimi Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü.
Son düzenleyen Safi; 21 Şubat 2019 00:53

Benzer Konular

26 Mayıs 2013 / EagLesTeaM Çevre Bilimleri
1 Mayıs 2011 / Ziyaretçi Çevre Bilimleri
5 Haziran 2015 / ThinkerBeLL Çevre Bilimleri
8 Aralık 2016 / gülbeyaz8 Cevaplanmış