Arama

Bilgi Nedir?

Güncelleme: 6 Ağustos 2017 Gösterim: 7.001 Cevap: 4
asla_asla_deme - avatarı
asla_asla_deme
VIP Never Say Never Agaın
19 Aralık 2007       Mesaj #1
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın

BİLGİ

Ad: bilgi.JPG
Gösterim: 1794
Boyut: 16.4 KB

1. Okuma, araştırma, gözlem ve deney sonucunda edinilen ya da öğrenilenlerin bütünü; malumat: Bilgisini derinleştirmek. Her konuda geniş bilgisi var. Bu iş, bir bilgi birikimi ister.
Sponsorlu Bağlantılar
2. Düşünme, yargılama, akıl yürütme gibi işlemler sonucunda elde edilen düşünsel ürün: Bilinenlerden yeni bilgiler üretmek. Öncekilerden farklı ve taze bilgiler ortaya koymak. Bilgi yanlışları yapmak.
3. Belirli bir alanda öğrenilmiş olanların tümü: Edebiyat bilgisi. Resim bilgisi. Fizik, matematik bilgisi.
4. Bir şey ya da kimse hakkında edinilen bilgi ya da yapılan açıklama: Kazanın nedeni hakkında bir bilgi edinemedik. Yetkililerin verdiği bilgiye göre hastalık kesinlikle önlenmiş.

—Bilkur. Bilgi mantığı, Kari R. Popper’a göre, deneysel olguları inceleyen bilgi ruhbiliminin tersine, yalnızca mantıksal bağıntılarla ilgilenen çözümleme yöntemi.

—Bilş. Saklamak, işlemek ya da iletmek için uzlaşmalı gösterime elverişli tanıma öğesi. ll Bilgi merkezi, belli bir alana ait bilgiyi toplama, yönetme ve kullanıcının hizmetine sunma görevini üstlenen kuruluş.

—Eğit. Öğrenilenlerin tümü; belli bir alanla ilgili kavramlar ve kültür birikimi: Bilgisini derinleştirmek. Zengin tarih bilgisine sahip olmak. Bilimsel bilgi. ll Bilgi edinme, bilinenlerle bilgilerin programlanması ve işlevsel açıdan yapılaştırılması istencini göz önünde tutan bilgi özümseme koşulları. (Bilgi edinme, belli bir amaca yönelik pedagojilerin temel uğraş konusudur.)

—Fels. Bilgi kuramı, düşünce ile nesneler, insan ile dünya arasındaki ilişkileri açıklama sistemi. Birçok felsefe, bu tür bir açıklama sistemi üzerinde temellenir.

—Ruhbil. Normalleştirilmiş bilgi sınaması, özel bir eğitim programı izleyen kişilerin, verilen bilgilerde eriştikleri düzeyi değerlendirmek için düzenlenen sınama.

—Siber. ve Bilş. Bir olası iletiler kümesindeki seçimlerin çeşitlilik ölçüsü.

—Teknol. Bilgi plakası, bir tezgâh ya da aygıt üzerine takılan ve anma düzenini gösteren plaka.

—Topbil. Bilgi toplumbilimi, bireyin sahip olduğu bilginin içeriği, anlatımı, edinimi ve işleviyle bu bireyin bağlı olduğu toplumsal çevreler arasındaki ilişkilerin incelenmesi.

—Verg. huk. Bilgi verme, mali durumunun ortaya koyduğu aykırılıkları açıklayabilmek amacıyla, vergi dairesinin, vergi yükümlüsünden istemeye yetkili olduğu aydınlatıcı bilgi.

—ANSİKL. Bilkur. Bilgi mantığı. Kari R. Popper’a göre, yalnızca mantıksal bağıntılarla ilgilenen bilgi mantığı ile, deneysel olguları inceleyen bilgi ruhbilimi arasında ayrım yaparken, ruhbilimsel sorunları, bilimkuramsal sorunlarla karıştırmaktan kaçınmak gerekir. Popper şöyle yazar: “Yeni bir düşüncenin insan zihninde nasıl doğabildiğim bilme sorunu ister bir müzik teması, ister dramatik bir çatışma, isfer bilimsel bir kuram sözkonusu olsun, deneyci ruhbilim bakımından büyük önem taşıyabilir, ama bilimsel bilginin mantıksal çözümlenmesi alanına girmez" (The Logic of Scientific Discovery [Bilimsel buluş mantığı]).

Son düzenleyen Safi; 6 Ağustos 2017 19:45
X-Sözlük Konusu: ne demek anlamı tanımı.
Şeytan Yaşamak İçin Her Şeyi Yapar....
The Eniqmatic - avatarı
The Eniqmatic
Ziyaretçi
24 Mayıs 2011       Mesaj #2
The Eniqmatic - avatarı
Ziyaretçi
 1. bir deneyim veya eğitim sırasında bir kişinin ihtiyaç duyduğu uzmanlık ve yetenekler; bir öznenin teorik veya pratik açılardan kavradıkları,
 2. belli bir alanda veya toplamda bilinen; gerçekler ve malumat veya
 3. bir gerçeğin veya durumun tecrübesiyle kazanılan farkındalık veya aşinalık olarak çeşitli biçimlerde tanımlanmaktadır.
 4. bir şeyin ya da olayın belirli bir özelliğini tanımlar
 5. Felsefenin bilginin doğası, kökenleri ve boyutları ile ilgilenen dalına epistemoloji adı verilir.
Sözlük Anlamı:
 1. Eğitim, öğretim, araştırma, gözlem ve deneyimler vasıtasıyla edinilen gerçekler, kavramlar ve yetenekler, malumat
 2. daha önceki deneyimlerin veya verilerin kullanılması ve işlenmesi sonucu beynin ortaya koyduğu düşünce ürünü.
 3. haberdar olma durumu.
 4. (bilişim) elektronik bir cihazda çeşitli amaçlara hizmet etmek amacıyla depolanmış işitsel, yazılı veya görsel veri.
 5. (felsefe) fikrin zıttı olarak sunulan, doğrulanmış temel düşünce, anlayış.
 6. bilim

Sponsorlu Bağlantılar
Son düzenleyen Safi; 6 Ağustos 2017 17:29
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
6 Ağustos 2017       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
bilgi
doğruluğu, verili nesnel ve öznel koşullarda gerekli ve yeterli sayılan kanıtlarla temellendirilmiş, önermeler biçiminde dile getirilebilen bilinç içeriği.

İnsan bilgisinin yapısının ve geçerliliğinin incelenmesi, bilgi felsefesinin konusunu oluşturur. Ayırdında olma ve yargı yetilerini de içine alan bilme edimi olarak biliş sürecinin yapısı ve mekanizmaları ise, özne ile nesne arasındaki genel ilişkileri inceleyen psikolojinin alanına girer.

“Bilme” ve “bilgi” sözcüklerinin pek çok kullanım biçiminin tümünü kapsayacak tek bir tanım vermek olanaksızdır. “Bilmek” sözcüğü, bilincin bir nesneye yönelik kavrama edimi olarak taşıdığı anlamın dışında, bir inancı belirtmek (örn. “Tann’nın inananları yalnız bırakmayacağını biliyorum”), bir görüşü vurgulamak (örn. “sözünde durmayacağını biliyorum”), bir dilekte bulunmak (örn. “beni kırmayacağını biliyorum”) vb gibi amaçlarla da kullanılır. Bazı düşünürler, bilgi kavramının ilksel ve tanımlanmaz bir kavram olduğunu, çünkü bilgi olmayan bir şeyden bilginin türetilemeyeceğini savunurlar.

Felsefenin ve psikolojinin ilgilendiği anlamıyla bilgi, ağırlıklı olarak, önermeler biçiminde dile getirilebilen bilgi, yani bir önermenin doğru olduğunu ya da olabileceğini bilme olgusudur. Bu biçimiyle bilgi, dilin varlığını gerektirir; ama bilginin, ancak sözel bir önermeyle dile getirildiği sürece bilgi olduğu da söylenemez. Öte yandan, kişinin herhangi bir şeyi bildiğini öne sürmesi, her zaman gerçekten o şeyi biliyor olduğu anlamına gelmez; gerçekte yanlış olduğunu bildiği bir önermeyi dile getiriyor ya da yanılıyor da olabilir. Dolayısıyla ancak doğruluğu, yani nesnesine uygunluğu da olumlanan ve yeterince temellendirilmiş önermeler bilgi sayılabilir. Bunun gibi, yalnızca rastlantı sonucu doğru çıkan bir önerme ya da yanlış öncüllerden yola çıkarak geçersiz bir usavurmayla ulaşılan doğru bir vargı da bilgi sayılamaz. İngiliz filozofu Alfred J. Ayer’e göre, bilgiden söz edilebilmesi için, bilindiği öne sürülen şeyin doğru olması, öne süren kişinin önermesinin doğruluğundan kuşku duymaması ve kuşku duymamakta da haklı olması gerekli ve yeterlidir. Buna karşılık, yanlış bir önermenin bilgi sayılamayacağı açıktır ama, yanlışsız olmanın ötesinde yanlışlık olasılığını da bütünüyle dışarda bırakan bir bilgi tanımı, bilgiyi pek az sayıda önermeyle sınırlı duruma getirir. Ludwig Wittgenstein gibi bazı filozoflar, yanlışlık olasılığı hiçbir anlam taşımadığı sürece bilgiden söz edilemeyeceği görüşündedir; insanın, örneğin acı duyduğunu, bilmesinden de bilmemesinden de söz edilemez.

Bir önermenin doğru olduğunu bilmek ile bir edimi, bir davranışı yerine getirmeyi bilmek arasında genellikle ayırım gözetilir. Örneğin “Almanca biliyorum” ya da “yüzme biliyorum” cümlelerinin dile getirdiği ikinci anlamda “bilme”, ilke olarak bir beceriyi ya da yeteneği belirtir. Birinci anlamdaki “bilme”nin ayırt edici özelliği ise, ilgili önermenin bir doğruluk değeri taşımasıdır. Ama ikinci anlamıyla “bilme”, birinci anlamıyla “bilme”yi de içerebilir. Örneğin Almanca bilmek, Almancada fiillerin genellikle cümle sonuna geldiğini de bilmek demektir. Gene önermelere dayalı bilme (örn. Ankara’nın Türkiye’nin başkenti olduğunu bilme) ile nesneleri tanıma anlamında bilme (örn. Ankara’yı bilme) de birbirinden ayırt edilmelidir. Bireysel deneyim aracılığıyla edinilmiş davranış örüntüleri ve görece kalıcı davranış değişmeleri ile biliş süreci arasındaki ilişki psikolojinin değişik dallarının inceleme konusudur.

Bilginin türleri arasında gözetilen bir başka ayırım, Platon ve Aristoteles’e değin uzanır. Platon, değişmez ve evrensel gerçekliğin kavranmasını sağlayan kuramsal, soyut bilgi (episteme) ile insan etkinliğinin tanımlanmasını ve yönlendirilmesini amaçlayan, somut görevlerin çözümüne yönelmiş kılgısal (pratik) bilgi anlamında tekline’yi (sanat, zanaat, ustalık) ayırt etmiştir. Aristoteles, Platon’un kullandığı biçimiyle ahlaki davranış kurallarının da bilgisini içeren tekhne’yi, bir nesnenin üretimi sırasında izlenen kuralların bilgisiyle, yani genel olarak beceriyle sınırlamış, insan etkinliğini yönlendiren ahlaki ilkelerin bilgisini phro- nesis (basiret, sağgörü) terimiyle karşılamayı yeğlemiştir. Günümüzde phronesis, insanın ahlaki yargılarının yapısını ve değerini inceleyen felsefe dalı etiğin alanı içinde değerlendirilir; tekhne ise güzel sanatlardan teknolojiye kadar çok geniş bir alan içinde insanın üretici ve yaratıcı etkinliğinin dayandığı bilinçli örüntüleri araştıran disiplin- lerce irdelenmektedir. Aristoteles’in episteme, tekhne ve phronesis başlıkları altında sınıflandırdığı bütün “bilgi” türlerinin yeni kuşaklara aktarılması ve sürekliliğinin sağlanması, genel olarak eğitim etkinliğinin konusunu oluşturur.

Doğruluk değeri taşıyan önermeler, bir önermenin hangi biçimde doğru olduğu bakımından birbirinden ayrılır. Örneğin “kurşun ağırdır” önermesi, “bir şeyin belirli bir niteliği varsa, o şeyin bu niteliği hem taşıması hem de taşımaması olanaksızdır” önermesinden bu bakımdan farklıdır. Birincisi, duyusal deneyime dayalı olgusal bir önermedir; İkincisi ise mantık gereği doğrudur ve deneyimle ilgili değildir. Birincisi olumsaldır; kurşun pekâlâ ağır olmayabilirdi ama ağırdır. İkinci önerme ise zorunlu olarak doğrudur {bak. analitik önerme). Bu ayırımı kabul etmek, “bilgi”nin ve “bilme” nin iki türü arasında bir ayırımda daha bulunmayı olanaklı kılar:
1) “Olgusal bilgi”, yani dış dünyaya ve zihin ya da tin dünyasına ilişkin bilgi,
2) “mantıksal bilgi”. (Deneyimden kaynaklanan bilgi ile tüm tikel deneyimlerden bağımsız bilgi arasındaki ayırım için bak. a priori bilgi.)

Doğruluk savı taşıyan bilgi kavramı iç'nde gözetilen bir başka ayırım da dolaysız ve dolaylı bilgi arasındadır. Bu ayırımın, kökeni gene ilkçağ düşünürlerine değin uzanan bir biçimi, belirli öncüllerden çıkarsanmış bilgi ile hiçbir öncülden çıkarsanmamış bilgi arasındaki farkı vurgular. Bazı çağdaş düşünürler, aynı ayırımı, tanımaya dayalı bilgi ile betimlemeye dayalı bilgi arasında gözetirler. Gene bu ayırımın bir başka türü, bir duyu verisini ya da olguyu doğrudan bilmele şeyin kendisini, ardındaki gerçekliği dolaylı olarak bilme arasında yapılan ayırımdır.

Bilginin toplumsal etkileşiminin bir ürünü ya da öğesi olarak kavranması, 19. yüzyıl sonrasında toplum bilimlerinde düşünce ve inanç sistemlerini toplumsal bir bilinçlilik biçimi olarak ele alan bir çizginin gelişmesine yol açmıştır. Genellikle “bilgi sosyolojisi” olarak adlandırılan bu araştırma dalının kökleri, Marksizmin tarihsel maddecilik öğretisinin, “üstyapı” ile toplum biçimi arasındaki belirlenim ilişkisi üzerine geliştirdiği kurama dayanır. Max Weber’in, değişik dinlerin belirli toplumsal gruplarca nasıl yaratıldığını çözümleyen araştırmalarının ardından, bilgi sosyolojisinin alanı bütün düşünce biçimlerini kapsayacak biçimde genişletilmeye çalışılmıştır. Bilgi sosyolojisine Yöneltilen eleştiriler, bu yaklaşımın bilginin içeriğine, önermelerin doğruluk değerine önem vermediği, bilinçlilik biçimlerinin bir kez doğduktan sonra insanlığın kalıcı kültür birikimine katıldığını göz ardı ettiği, bilincin ve imgelemin bütün ürünlerini belirli toplumsal ve siyasal yapılara indirgediği yönündedir.

kaynak: Ana Britannica
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
6 Ağustos 2017       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM

bilgi


isim
1 . İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.
2 . Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf:
"Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti."- H. E. Adıvar.
3 . İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.
4 . felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.
5 . Bilim:
"Doğa bilgisi."- .
6 . bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
 • bilgi edinmek bilgi tazelemek bilgi toplamak
Birleşik Sözler
 • bilgi işlem bilgi kuramı bilgisayar bilgi şöleni
 • bilgiyazar ansiklopedik bilgi kesin bilgi ön bilgi
 • yaklaşık bilgi sosyal bilgiler betimlemeli dil bilgisi betimsel dil bilgisi
 • cümle bilgisi davranış bilgisi dil bilgisi doğa bilgisi
 • halk bilgisi hava bilgisi karşılaştırmalı dil bilgisi kök bilgisi
 • öğretim bilgisi sağlık bilgisi ses bilgisi sözlük bilgisi
 • su bilgisi şekil bilgisi tabiat bilgisi tasvirî dil bilgisi
 • tümce bilgisi Türklük bilgisi yapı bilgisi yazı bilgisi
 • yöntem bilgisi yurt bilgisi yurttaşlık bilgisi
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
6 Ağustos 2017       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM

Bilgi İşlem


Bilginin sistemli olarak düzenlenmesi, saklanması, iletilmesi ve kullanılmasıdır. Terim, son yıllarda özellikle bilgisayara dayalı işlemler için kullanılmaya başlamıştır. Bilgi işlem konusunda matbaanın bulunmasıyla başlayan ve günümüzde bilgisayarın ve elektronik iletişim sistemlerinin ortaya çıkmasıyla doruğa erişen son birkaç yüzyıllık gelişmeleri gelişmeler dizisi, kullanıcıların çok kolay ve hızlı bir biçimde, çok büyük miktarda bilgiye erişebilmelerini olanaklı duruma getirmiştir. Bilgiye erişebilmedeki yeni olanaklar dünya çapında bilgi kaynağı ortaya çıkarmış, bu da yeni bilgilerin gelişmesini hızlandıran bir etmen olmuştur.
Bilgi işlem sistemleri, uzay yolculuklarını yöneten karmaşık sistemlerden, pul koleksiyonculuğu ya da bahçevanlık gibi özel konularla ilgilenen kişilere gönderilen basit haber bültenlerine kadar çok çeşitli biçimlerde olabilir.

Elektronik veri işlem teknolojisine dayanan sistemler söz konusu olduğunda, birkaç işlev belirlenebilir. Bir kullanıcı, bir mesajı bilgisayar terminalinde yazar ya da başka yollarla bilgisayara iletir. Bu girdi, bilgisayar sistemine girer. Bilgisayar girdiyi, daha önce ona verilmiş olan programdaki komutlara uygun olarak işler. Bu işleme, düzenleme, başka biçimde yeniden düzenleme, çözümleme, bilginin saklanması veya daha önce saklanmış başka bilgilerle karşılaştırılarak aradaki ilişkinin araştırılması biçimlerinde olabilir. Sonunda, bilgisayar işlemlerinin sonucu kullanıcıya telsim edilir. Bu teknoloji, veriyi karmaşık ve yoğun veri yığınlarıyla ilişki içinde olan bankalar, şirketler, haberleşme ağları gibi kuruluşlara, insan gücünü aşan bir hız ve doğrulukla saklama ve işleme olanağını sağlar.

Bilgi işlemin ilgi alanları çok geniş ve çeşitlidir. Bilimsel dergiler, belli bir alanda çalışan uzmanlar arasında yeni düşüncelerin ve buluşların alışverişinin yapılabilmesini sağlayan araçtır. Bunlar kadar biçimsel olmayan ve bilgi alışverişini sağlayan öteki yollar, araştırma projelerinin yayımlanmamış raporlarına ulaşabilmeyi, bir uzmanlık alanının haber bültenlerinin dolaşımını ve üyeleri mektup ya da bilgisayar bellek girdileri yoluyla ilgilendikleri bilgileri birbirlerine ileten bilgi değişim gruplarının kurulmasını içerir. Bilginin resmi ya da resmi olmayan kanallardan değişimini sağlamak amacıyla saklanması veya paketlenmesinin başka yolları da vardır. Bunlar arasında kitaplar, bantlar, plaklar, sinema filmleri, makaraya sarılı ya da mikrofiş (bilgisayar kartlarına monte edilen veya bu kartlara göre kesilen filmler) biçimindeki mikrofilmler, videobantlar ve içerdiği sayısal bilgiler bilgisayarca okunabilen magnetik bantlar sayılabilir. Bunların arasında en eskisi kitaptır. Çok verimli ve ucuz olduğundan, bilgi saklama ve değişiminin yeni biçimlerinin, kitabin yerini alabileceği kuşkuludur.

Bilgi iletiminin bu yolları, birincil haberleşme ortamı olarak adlandırılabilir. İkincil haberleşme ortamı, birincil ortamı, bu ortamdaki bilgileri bulmayı ve kullanmayı kolaylaştırarak destekler. İkincil haberleşme ortamı, özetçeleri, içerik dergilerini, başvuru kitaplarını ve özelleşmiş dizinleri kapsar. Özetçeler, bir rapor ya da başka bilgi kaynağı hakkında, okuyucunun bu kaynağa vurmama konusunda karar vermesine yetecek kadar bilgi içerirler. İçerik dergilerinde, belirli bir konudaki yeni yayınları niteliklerini açıklayarak değerlendiren tartışmalar bulunur. Başvuru malzemelerinde belirli bir konuda özet bilgiler sağlanabilir ve başvurulacak kaynaklar öğrenilebilir. Dizinlerde, bir konu ya da konular grubundaki kitapların ve makalelerin listesi vardır. Yirmi-otuz yıldan beri gözlenen bilgi patlaması, bilgiye erişebilme (belirli bir konuda yararlı olabilecek bilginin yerinin bulunması) sorununu çok ciddi boyutlara ulaştırmış ve ikincil haberleşmenin bütün türleri için gittikçe artan ve zorlayıcı nitelik kazanan bir talebi gündeme getirmiştir.

kaynak: Ana Britannica
SİLENTİUM EST AURUM

Benzer Konular

21 Nisan 2011 / cadikiz13 Soru-Cevap
24 Mayıs 2011 / Misafir Cevaplanmış
23 Haziran 2013 / Misafir Cevaplanmış
5 Aralık 2013 / Misafir Taslak Konular