Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 16 Haziran 2009  Gösterim: 10.416  Cevap: 0

Astrolojide Evler ve Etkileri - Satürn

16 Haziran 2009 14:27       Mesaj #1
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
Satürn

Satürn'ün bulunduğu ev, kişi­nin disiplinle hareket edebileceği alanı ve olgunlaşması için çevre­sinin kişiden beklediği sorumlu­lukları gösterir. Kişinin kendisini kısıtlayan alanları nasıl inşa edip, günlük tutkularını nasıl ortaya ko­yabileceğini de belirler.
Sponsorlu Bağlantılar

Birinci evde Satürn'ün işlevi

Sert ve sağlam bir kişiliğiniz var. Sorumluluk almaya ve çok ça­lışmaya yatkınsınız. Kafanızda ke­sinleşmiş birşey yoksa ne konu­şur, ne de harekete geçersiniz. Soğuk görünüşünüze rağmen, ge­rektiğinde hemen yardıma koşabi-len, yürekten bir arkadaşsınız. Bu soğukluk gösterisi sevmemeniz­den kaynaklanıyor olabilir. Man­tıklı düşünen, adaletti bir kişisiniz.
Birçok sorumluluk yüklenmek zorunda olduğunuz için eğlence­nin bir lüks olduğunu, ona vakit ayıramayacağınızı düşünürsünüz. Daha dışa dönük bir kişi olmaya çalışmalısınız.
Satürn sert etkiler aldıysa, ço­cukluğunuz kısıtlamalarla, zorluk­larla geçer. Özgürlüğünüze, ba­ğımsızlığınıza ve kişisel güvenini­ze kavuşmak için, birçok güçlüğü yenmek zorunda kalırsınız. Bencil­liğiniz ve maddi tutkularınız, erken yaşta çektiğiniz sıkıntıların sonu­cudur. Bu acı nedeniyle kimseye güvenmez, ilgilendiğiniz şeyleri sizden başka kimsenin koruyama­yacağına inanırsınız. Böylece sa­vunmaya geçerek insanlardan uzaklaşır, dolayısıyla küçük bir çevre içinde yalnız kalırsınız. Yetki elde etmek ve değerinizi kanıtla­yarak hakettiğiniz ünü kazanmak amacıyla çok çalışırsınız.
Şahsi ihtiraslarınızı tatmin ederken kısıtlamalar olursa, düş kırıklığına uğrarsınız. Sık sık da karşı koymalarla karşılaşırsınız. Bu da başkalarını kullanmanız ya da başkalarından acısını çıkarma­nız biçiminde görünür ama vahşe­te dönüşmez. Burçlar kuşağında doğal birinci ev olan Koç burcun­da Satürn güçsüz durumdadır. Bu kişiler kişisel doyumlarına ve mut­luluklarına ulaşmadan önce sev­meyi öğrenmelidirler.
Satürn'ü birinci evde olan ki­şiler genelde utangaç, toplumdan kaçan, güzel sözlere çabuk kanan, somurtkan kişiler olurlar. Hileci, kurnaz, çıkarlarına düşkün dinsel inançlarında araştırıcı, kibirli in­sanlardır.
Satürn Hava grubu bir burçta değilse, biraz peltek konuşurlar. Ailelerine düşkün kişiler olup, de­ğişikliklerden hoşlanmazlar.
Satürn Ateş grubu bir burçta ise, özgür ruhlu, dürüst, fakat ka­ba ve atılgan, kavgayı seven kişi­ler olurlar. Toprak burcunda ise ve özellikle Boğa burcunda ise, zü­ppe, ağırkanlı, karanlık bir kişisi­niz. Başak burcunda ise yersiz merakları olan, huysuz biri, Oğlak burcunda ise, tartışmacı, bencil, çok çalışkan bir kişisiniz.
Satürn Hava grubu bir burçta ise, düşünceli, çalışkan, para ko­nularında dikkatli, içten, övgüye kanan bir kişisiniz. İkizler ve Ko­va burcu, Terazi'den daha iyidir; çünkü bu durum daha bencil ve ki­birli olmanıza yol açar.
Satürn Su gurubu bir burçta ise, (özellikle Yengeç ve Balık) so­murtkan, züppe, ahlâk düzeyi dü­şük, açık-saçık, keyifsiz, dine me­raklı; Akrep burcunda ise, ezici ve güvenilmez birisiniz demektir.
Satürn sert bir etki aldıysa, fi­ziksel uyumsuzluğa yol açar ve kemikli bir dış görünüş verir.
Birinci evde Satürn iki tip in­san yapar; birisi kısa boylu, koyu renk gözlü, esmer; ikincisi uzun boylu ve iri kemiklidir.

İkinci evde Satürn'ün işlevi

Sizin için her şeyden önce ça­lışmak gelir. Tutumlu, hasta, cimri biri olabilirsiniz. Maddi varlığınızı ve bunun sağlayacağı rahatı elde edebilmek için çok çalışan, para­ya tutkusu olan bir kişisiniz. Aldı­ğınız herşeyin değerini verirsiniz.
Yaşlılık günleriniz için paranı­zı biriktirirsiniz ancak bu istek cimriliğe yol açabilir. Paraya olan düşkünlüğünüzden ötürü gerekli harcamaları yapmaktan kaçınabi­lirsiniz. İşinizde daha fazla para kazanmanızı sağlayabilecek yatı­rımlara bile para ayırmazsınız. Maddi olarak büyüyüp genişleye­bilmek için paranın akması gerek­tiğine inanırsınız. Birçok durum­larda önlemleriniz yoksulluk kor­kusundan kaynaklandığı için çok çalışır, büyük bir servet biriktire-bilirsiniz.
Satürn sert bir etki almışsa, çok çalışır az kazanırsınız.
Satürn olumlu etkiler yapıyor­sa, maddi güven sağlar, özellikle yaşlılık yıllarınızda kolay para ka­zanırsınız.
İş konularında ileri görüşlü, ta­şınmaz ve kalıcı değerleri olan servet sahibi bir kişisiniz. Genel­likle babanız, patronunuz ya da yetkili kişiler yardımıyla kazanç sağlarsınız. Hükümetle resmi söz­leşmeler, iş anlaşmaları, maden­cilik, inşaat işleri ile uğraşırsınız. Satürn sert etkiler almışsa, bencil ve cimri biri olursunuz.

Üçüncü evde Satürn'ün işlevi

Pratiklik ve uygulanabilirlik si­zin için esastır. Kendinize özgü zihni disiplin sahibisiniz. Düşün­celeri bile faydalılığına göre sınıf­landırırsınız. Konuşmalarınız ölçü­lüdür. Uzun uzadıya düşündüğü­nüz, sabırlı, yöntemli bir kişi oldu­ğunuz için bilim ve matematik dal­larında yetenekli olmanız do­ğaldır.
Basın-yayın ve uluslararası ha­berleşme alanlarında çalışabilirsi­niz. İyi bir muhasebeci, sekreter, araştırmacı, kütüphaneci, yazar ya da öğretmen olabilirsiniz. Anlaş­ma imzalarken, çok dikkatli davra­nırsınız. İş amacı ile olmazsa ge­ziye çıkmaz, işle ilgili çalışmala­rınızı bile telefonla ya da yazarak yürütmeye bakarsınız. Geziler si­ze tehlike ile kayıp getirebilir. Ast­roloji, doğaüstü bilimler, gündelik olmayan konular ilginizi çeker.
Satürn sert bir etki aldıysa, kardeş ve komşularınızla olan iliş­kilerinizde güçlükler çıkabilir. Sü­rekli kusur bulur, yakınır, olumsuz ve kuruntulu düşüncelere sahip olursunuz. Eğitiminiz süresince zorluklar, düş kırıklıkları sizi hiç bırakmaz.
Satürn iyi etkiler aldıysa mes­leğinizde yükselmek için çok ça­lışmanız gerekecektir.

Dördüncü evde Satürn'ün işlevi

Satürn bu evde zarar verici po­zisyondadır. Bu yüzden ailenizle, yuvanızla ilgili ağır sorumlulukla­rınız olur. Tutucu ve ileriki yıllar­da size yük olabilecek bir ana-babaya sahip olabilirsiniz. Aileni­ze duygusal açıdan yabancılaşa-bilir, onları güven altına alabilmek için çok savaşırsınız. Yaşlandıkça birçok yönde kısıtlamalar olabilir; babanız hastalanır ya da erken yaşta ölür.
iş ilişkileriniz, çalışmalarınız emlâk, inşaat, çiftçilik ya da evle ilgili ürünlerde yoğunlaşabilir. Yu­vanızı, servetinizi ve varlığınızı iyi yönetir, yaşlılıkta güven içinde ol­mak için biriktirirsiniz.
Satürn Terazi, Oğlak ve Kova burçlarında güçlü durumda ise, çı­kabilecek terslikleri gözönünde tutarsınız. Arazi satın alır, mezar için bile olsa altına tapan bir kişi olursunuz.

Beşinci evde Satürn'ün işlevi


Çocuklarınızla ilgili problemle­riniz sizi hep üzecek. Belki de ço­cuğunuz olmayacak. Özellikle Sa­türn İkizler, Başak, Terazi ya da Oğlak Burcu'nda ise, çocuksuz kalabilirsiniz. Diğer burçlarda ise, çocuklarınız size ölünceye kadar dert olur.
Sanat ve müzik konularında yapıcı bir örgütleme yeteneğiniz var. Spekülasyon, okul ve eğlen­ce yerleri ile ilgili bir işle uğraşa­bilir, tutucu bir borsacı olabilirsi­niz. Ancak oyun ve spekülasyon­larda şansınız yoktur.
Artistlik, politika, iş idaresin­de önder ve yetkili olmak istersi­niz. Sizden daha yaşlı ve ciddi ki­şilerle duygusal ilişkiler ku­rarsınız.
Satürn sert bir etki aldıysa, eli­nize duygusal fırsatlar geçmez. Sevgide düş kırıklığına uğrarsınız. Bu kişiler sanat, zevk ve yaratıcı güçlerine çok düşkün insanlardır. Mutluluklarına ve sevmelerine bi­linçleri engel olur. Ancak kendile­rini açıkça ve sıcak bir biçimde ta­nıtıp ortaya koymayı öğrenince mutluluğa kavuşabilirler.
Satürn çok ağır etkiler aldıysa, çocuklarınızla iyi geçinemez, on­lara çok sert davranırsınız. Aşkta uyumsuz, duygusal açıdan soğuk, duygusal kısıtlamalardan ötürü frijid olabilirsiniz. Spor yaparken incinebilir ya da sakatlanabi­lirsiniz.

Altıncı evde Satürn'ün işlevi


Zihinsel çalışmaya yatkın, ve­rimli, işini ciddiye alarak gereken özel bilgi ve hüneri gösteren bir ki­şisiniz. İşinizde ağır sorumluluk­lar almanız sağlığınızı zedele­yebilir.
Tıp, beslenme, besin madde­leri üretimi, konfeksiyon, bilim, mühendislik gibi hüner ve incelik isteyen işlerde başarılı olabi­lirsiniz.
Burçlar kuşağında doğal altın­cı evin yöneticisi Merkür olduğun­dan dikkatli, inceleyici bir zekânız var. Özel hünerlerinizi ve yetenek­lerinizi kullanarak maddi güvene kavuşabilirsiniz.
Satürn sert bir etki aldıysa, kronik sağlık sorunları ile güçsüz­lük ortaya çıkabilir. Çok çalışma­dan ötürü sağlığınız bozulabilir. Fırsatları kaçırabilirsiniz.
Satürn sabit bir burçta ise, kalp hastalığı, taş, difteri, bronşit ve boğaz hastalıkları; değişken bir burçta ise verem, astım, kanser, böbrek ve bacakla ilgili rahatsız­lıklar; öncü burçta ise, barsak ve mide hastalıkları, romatizma, Te­razi burcunda ise ciddi bir karaci­ğer hastalığına yakalanabilirsiniz. Satürn kötü etkiler aldıysa işçi ve işverenlerinizle kötü ilişkileriniz olur.

Yedinci evde Satürn'ün işlevi


Yedinci ev Satürn'ün en güç­lü olduğu evdir. Bu nedenle, bü­yük bir sorumluluğa, tüm ilişkile­rinizde adalet duygusuna sahip bir kişi olmanız muhtemel.
Geç yaşta, ya da ciddi ve mev­ki sahibi bir kişi ile evlenirsiniz. Evliliğiniz dengeli ve kalıcı olur. Satürn sert etkiler aldıysa, evlilik ve ortaklıklarınızda sorunlar çı­kabilir.
Eşiniz soğuk, melankolik, su­ratsız biri olabilir.Satürn değişken burçlardan birinde ise, eşinizi yitirebilir, ikin­ci, üçüncü evliliğinizi yapabi­lirsiniz.Satürn güçlü durumdaysa, bir dulla evlenebilir bu yolla servet sağlayabilirsiniz. Ancak evlilikte çok ender mutlu olabilirsiniz. Baş­kaları ile geçinebilmek için çok çalışıp, sorumluluklarını paylaştı­ğınız halde yine de çok düşmanı­nız olur. Satürn iyi durumdaysa, güve­nebileceğiniz dürüst işçileriniz olur. Hukuk, sözleşme ve yönetim konularıyla ilgilenirsiniz. Eşiniz uyumsuz, soğuk, sevimsiz, eleşti­rici bir kişi olur.

Sekizinci evde Satürn'ün işlevi

Sigorta, vergi ve miraslar gibi konularla uğraşır, çok angarya çe­kersiniz. Eninde sonunda bu ko­nularda sorumluluk almak zorun­da kalırsınız. Başkalarının serve­tini kendinizinmiş gibi hesapladı­ğınız için adaletli olmaya çalışma­lısınız.
Satürn sert etkiler almışsa, pa­ra, miras ve başkalarının eşyaları ile ilgili üzüntüleriniz olabilir. Ya­sal kazançlar istersiniz. Boşanma nedeni ile kayıplara uğrayabilirsi­niz. Vergi konusunda kanunlarla yüz yüze gelebilir, güçlüklerle kar­şılaşabilirsiniz. Uzun süren bir hastalık nedeni ile ölebilirsiniz. Yoksul bir kişi ile evlenebilirsiniz. Evlilik size parasal bir yük getire­bilir. Meslek arzularına yatırım ek­sikliği nedeniyle ulaşamazsınız. Satürn iyi etkiler almışsa başkala­rının parasını hünerle yöneterek kazanç sağlayabilirsiniz. Ölüm korkusuna kapılabilir, korkulu düşler ye ruhsal rahatsızlık veren deneyler yaşayabilirsiniz.
Satürn; Uranüs, Neptün ve Plüton ile iyi acılar oluşturuyorsa, hayatın sırlarına derin bir ruhsal yaklaşımınız olabilir.

Dokuzuncu evde Satürn'ün işlevi

Eğitime ve bilgiye önem veri­yorsunuz. Din, felsefe ve yüksek eğitim konularına ciddi bir ilgi du­yar, inanç sistemlerini kendi de­ğerlerinizle sosyal durumunuza göre yargılarsınız.
Mevki sağlayacak, meslekte ilerlemenize yol açacak yüksgk eğitim kurumlarında öğrenim ya­pabilirsiniz.
Satürn'ün Yay burcunda yap­tığı etki gibi, din, felsefe ve eğitim konularında kişisel bir tutkuya sa­hipsiniz. Dinsel ve eğitsel kurum­larda yetkili olmak ister, belki de buralarda profesörlük yapabilirsi­niz. Ünlü olmaya önem verirsiniz. Dinsel ölçütleriniz geleneksel ve tutucudur. Dik kafalı, düşünceli, güzel sözlere kanan, çalışkan, Astroloji'den ve doğaüstü bilim­lerden hoşlanan birisiniz. Deniz yolculukları nedeniyle kayıplara uğrayabilirsiniz. Satürn güçlü du­rumda değilse, yabancı memle­ketlere gitmemelisiniz. Evlilik ne­deniyle kayıplara uğrayabilirsiniz.
İşiniz hukuk, öğretim, yayıncı­lık, din ya da gezilerle ilgili olabi­lir. İş amacıyla, ya da yükselebil­mek için uzun yolculuklara çıka­bilirsiniz. Satürn sert bir etki aldıy­sa, dinsel yaklaşımlarınızda bas­kıcı ve dar kafalı olursunuz.

Onuncu evde Satürn'ün işlevi

Burçlar kuşağı doğal onuncu ev olan Oğlak burcunu Satürn yö­nettiğinden, bu konumda çok güçlüdür. Bu nedenle meslek tut­kuları güçlü olan, (özellikle yirmi-dokuz yaşından sonra) parlak bir kişi olmak isteyen bir kişisiniz.Uyumunuz ve sıkı çalışmanız­la yetki ile servet kazanabilirsiniz. Ancak Satürn sert etkiler aldıysa, tutkularınıza ulaşabilmek için ver­diğiniz ödünler sonucu şansınız bozulabilir. Toplumun gözünde saygınlığınızı yitirerek, yüksek bir duruma gelmişken gözden düşe­bilirsiniz. Evrensel yasaları boz­maktan ötürü büyük bir bedel öde­mek zorunda kalabilirsiniz, istek­lerle başarıların sonunun gelme­diğini, sosyal düzene hizmet et­menin değerli olduğunu unutma­mak gerekir. Satürn sert bir etki al­mışsa, düş kırıklığı, fırsat eksikli­ği mesleki güvensizlikler ortaya çıkabilir. Ayrıca anneniz nedeniy­le üzüntü çekebilirsiniz.

Onbirinci evde Satürn'ün işlevi

Gözü yukarlarda birisiniz. Ar­kadaş ve grup ilişkilerinde sorum­luluk duyan, mesleğini ilerletmek için mevki sahibi insanları tanı­mak İsteyen bir kişisiniz.
Satürn kötü bir etki aldıysa, ar­kadaşlarınızı kişisel kazançlarınız ve tutkularınız İçin kullanabilirsi­niz. Yanlış arkadaşlar seçer, onlar yüzünden ağır kayıplara uğrayarak yıkılabilirsiniz. Bu yüzden tam ola­rak güvenmeden ödünç para ver­memelisiniz. Çocuklarınızın so­runları yüzünden üzüntü çekebi­lirsiniz.
Satürn iyi etkiler almışsa, size entellektüel gelişme ile bilgi sağ­layabilecek arkadaşlarınız olur. Onlardan iyi öğütler alabilirsiniz. Kendinizin ve başkalarının ilgile­rini geliştirecek olan adalet duy­gunuz gelişmiştir. Üzerinizde etki­li olacak meslek sahibi, ciddi, siz­den yaşlı kişilerle arkadaş olursu­nuz. Ayrıca geçmiş yaşamlarınız­da ilişki kurduğunuz kişilerle kar-mik bağlantılarınız olabilir.

Onikinci evde Satürn'ün işlevi

Sıradan bir hayat sürebilirsi­niz. Zamanınızın büyük bir bölü­münü yalnız kalarak ya da hasta­ne, üniversite ve resmi kuruluşlar­da perde arkasında çalışarak ge­çirebilirsiniz. İşiniz, ruhbilim yada hayır kurumlarıyla ilgili olabilir.
Satürn onuncu eve, ya da bu evin yöneticisi olan gezegene olumlu açı oluşturmuyorsa, tanın­manız güç olacaktır. Öylesine ya­şar gidersiniz. Satürn kötü etkiler almışsa; yalnızlık ve ruhsal sarsın­tılar geçirebilir; hatta akıl hastalı­ğı nedeniyle kapalı tutulabilir ya da hapise atılabilirsiniz.
Yıkımınız için çalışan bir çok gizli düşmanınız olur. Ancak bu düşmanlar bir çok durumda ger­çek değil, düş ürünüdür.

Gizli zehirlenmeye karşı dik­katli olmalısınız. Ruhsal sorunla­rınızdan başkalarına hizmet ede­rek, enerjinizi yapıcı çalışmalara yönelterek uzaklaşabilirsiniz.

Kaynak: MsXLabs.org & Astroloji Ansiklopedisi



Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç