Arama

Temel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler

Güncelleme: 10 Kasım 2017 Gösterim: 16.773 Cevap: 5
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
29 Ekim 2006       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Temel Kimya Yasaları

Sponsorlu Bağlantılar
1-) Kütlenin Korunumu Yasası (LAVOISIER YASASI)
Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin toplamına eşittir. Buna göre:
X + Y ® Z + T tepkimesinde X ve Y girenler (reaktif) olup, Z ve T (ürünler)’ye kütlece eşittir.
Kimyasal maddelerin kütleleri atom sayıları ile orantılı olduğundan tüm kimyasal tepkimelerde atom sayıları korunur.
Örn; 1 mol C atomu 12 gram, 1 mol O2 molekülü 32 gramdır.Buna göre 1 mol C atomu 44 gram olur.
C + O2 ® CO2
12 gram + 32 gram ® 44 gram

2-) Sabit Oranlar Yasası (PROUST YASASI)

Bir bileşikteki elementlerin kütlelerinin oranı kütlece yüzde bileşimi sabittir.
Örn; Al=27, S=32 olduğuna göre Al2S3 bileşiğinde:
Mol sayıları oranı : nAl = 2 Kütleleri oranı : mAl = 2.27 = 9 ‘dır.
nS = 3 mS = 3.32 16
9 gram Al + 16 gram S = 25 gram bileşik oluşturur.
25 gram bileşikte 9 gram Al, 16 gram S vardır.
100 gram bileşikte 36 gram Al, 644 gram S vardır.
Bileşikte kütlece %36 Al, %64 S vardır.

3-) Katlı Oranlar Yasası (DALTON YASASI)

İki element aralarında iki bileşik oluşturuyorsa, bu elementlerden birinin sabit miktarları ile birleşen diğer elementin değişen miktarları arasında basit bir oran vardır.
Örn; NO2 – N2O4 bileşik çiftinde:
Aynı miktar N ile birleşen O kütleleri arasında.
2/ NO2 = N2O4 = 4
1/ N2O5 = N2O5 5
Aynı miktar O ile birleşen N kütleleri arasında
5/ NO2 = N5O10 = 5
2/ N2O5 N4O10 4

4-) Hacim Oranlar Yasası (GAY – LUSSAC YASASI)

a) Kimyasal bir tepkimeye giren gazlarla, tepkimede oluşan gaz halindeki ürünlerin aynı koşullarda (aynı sıcaklık ve basınç) hacimleri arasında sabit bir oran vardır.
b) Aynı koşullarda gazların hacimleri mol sayıları ile doğru orantılıdır.
Örn; H2(g) + Cl2(g) ® 2HCl(g) tepkimesine göre, 1 mol H2 1 mol Cl2 ile birleşerek 2 mol HCl oluşturur.Hacimler mol sayıları ile doğru orantılı olduğundan, aynı olayı anlatmak için “1 hacim H2 gazı, 1 hacim Cl2 gazı ile birleşerek eşit koşullarda 2 hacim HCl gazı oluşturur.” İfadesi de kullanılabilir.
Aynı şekilde, N2(g) + 3H2(g) ® 2NH3(g) tepkimesine göre 1 hacim azot gazı 3 hacim hidrojen gazı ile birleşerek eşit koşullarda 2 hacim NH3 gazını oluşturur diyebiliriz.
virtuecat - avatarı
virtuecat
Ziyaretçi
21 Şubat 2007       Mesaj #2
virtuecat - avatarı
Ziyaretçi
KİMYASAL TEPKİMELER

Sponsorlu Bağlantılar

a) Bir maddenin farklı maddelere ayrışmasına ya da farklı maddelerin etkileşerek yeni maddeler oluşturmasına kimyasal tepkime (reaksiyon) denir.
b) Kimyasal tepkimeler, olaya giren maddelere ait taneciklerin (molekül, atom ya da iyon) çarpışmaları ile gerçekleşirler.Enerjileri yeterli olan taneciklerin çarpışmaları sonucunda kimyasal bağlar koparak moleküller atomlarına dağılır ve atomlar yeniden düzenlenerek farklı maddeler oluştururlar.Kimyasal tepkime, kimyasal değişim ve kimyasal olay eş anlamlıdır.Tepkimelerin sembol ve formüllerle gösterilmesine ise tepkime denklemleri adı verilir.

Örn; Karbon + Oksijen
® Karbondioksit tepkimesi
C + O2
® CO2 şeklinde gösterilir.
c) Yanma, paslanma (oksitlenme), nötürleşme, mayalanma, fotosentez, çökelme gibi olaylar kimyasal değişime örnek olarak verilebilir.
d) Kimyasal bir tepkimede;

Korunan nicelikler şunlardır

  • Atomların türü ve sayısı
  • Toplam kütle (Kütle değişimi önemsizidir.)
  • Toplam elektriksel yük
  • Toplam enerji
  • Atomların çekirdek yapıları (Proton ve nötron sayıları)

Değişen nicelikler şunlardır:

  • Molekül sayısı (Mol sayısı)
  • Gaz tepkimelerinde hacim (Basınç ve sıcaklık sabit)
  • Gaz tepkimelerinde basınç (Hacim ve sıcaklık sabit)

Ancak mol sayısının korunduğu tepkimeler de vardır.

Örn; 1H2(g) + 1Cl2(g) ® 2HCl(g)... gibi
S=32, O=16 ise aşağıdaki tepkimede korunan ve değişen nicelikler şöyledir:
2SO2(g) + O2(g) ® 2SO3(g) + ısı
Kütle : 128gr. 32gr. 160gr. Korunur
Mol sayısı : 2 1 2 Korunmaz
Molekül sayısı : 2N0 N0 2N0 Korunmaz
Mol atom sayısı : 6 2 8 Korunur
Aynı koşullarda hacim : 2V V 2V Korunmaz


KİMYASAL TEPKİMELERİN SINIFLANDIRILMASI

A) ÖZELLİKLERİNE GÖRE :

1. Yanma Tepkimeleri


• Bir maddenin oksijenli verdiği tepkimelerdir.
Yanma tepkimesi için: yanıcı madde, hava(oksijen), tutuşma sıcaklığı gerekir.
Bu 3 faktörden birinin eksikliği yanmayı durdurur.CO2 gazının yangın söndürücü olmasının nedeni özkütlesinin havadan büyük olması ve yanıcı olmamasıdır.
• Organik bileşikler yanarlar.
Organik bileşiklerden yapılarında yalnız C ve H bulunduranlara hidrokarbon denir.Genel olarak CxHy formülü ile gösterilirler.Yapılarında C ve H’ın yanı sıra O, S, N ve halojen (F, Cl, Br, I) bulunduran organik bileşikler de vardır.
• Organik bir bileşiğin yanması sonucunda: CO2 oluşması bileşiğin C içerdiğini, H2O oluşması bileşiğin H içerdiğini, SO2 oluşması bileşiğin S içerdiğini, NO2 oluşması bileşiğin N içerdiğini kanıtlar.Oksijen havadan geldiği için bileşikte oksijen bulunup bulunmadığı ürünlerin türüne bakarak anlaşılmaz.
CS2 + 3O2 ® CO2 + 2SO2
C4H10O3 + 13 O2 ® 4CO2 + 5H2O2
C4H10O3 + 5O2 ® 4CO2 + 5H2O
CS2’de C ve S olduğundan ürünler CO2 ile SO2’dir.C4H10’da C ve H olduğundan ürünler CO2 ve H2O’dur.C4H10 ile C4H10O3’ün yanma ürünleri aynıdır.Ancak oksijenin bir kısmı bileşik tarafından karşılandığından C4H10O3’ü yakmak için daha az miktarda oksijen yeterli olur.
• Metallerin oksijenle birleşmesi paslanma ya da oksitlenme olarak bilinir.Bu tür tepkimelere yavaş yanma da denir.

3Fe + 2O2
® Fe3O4

2. Sentez (Birleşme) Tepkimeleri

Birden fazla maddenin birleşerek tek bir ürün oluşturduğu tepkimelerdir.Bu olayda yan ürün oluşmaz.
CaO + CO2 ® CaCO3
H2 + Cl2 ® 2HCl
C2H4 + H2 ® C2H6

3. Analiz (Ayrışma) Tepkimeleri

Bir bileşiğin kendinden daha basit yapılı maddelere ayrıştırılması tepkimeleridir.Elektroliz yolu ile ya da ısı alarak ayrışan maddeler vardır.
ısı
KClO3 ® KCl + 3 O2
2
ısı
2HgO ® 2Hg + O2
ısı
MgCO3 ® MgO + CO2
elektroliz
H2O ® H2 + 1 O2
2

4. Yer Değiştirme Tepkimeleri

• Aktif olan bir elementin, kendinden daha az aktif olan (pasif) bir elementle yer değiştirmesi ile gerçekleşen tepkimelerdir.

H2S + Cl2
® 2HCl + S (Anyonların yer değiştirmesi)
Fe2O3 + Al
® Al2O3 + 2Fe (Katyonların yer değiştirmesi)
• Sulu çözelti tepkimelerinin birçoğunda ise anyon ve katyonların her ikisi de yer değiştirir.
Çökelme ve nötrleşme tepkimeleri de yer değiştirme tepkimeleridir.
Fe2S3 (k) + 6HCl (suda)
® 2FeCl3 (suda) + 3H2S (g)
Çökelme:
AgNO3 (suda) + NaCl (suda) AgCl (k) + NaNO3 (suda)
Nötrleşme:
H2SO4 (suda) + 2NaOH (suda)
® Na2SO4 (suda) + 2H2O (s)
• Organik bileşiklerde de yer değiştirme tepkimeleri vardır.
CH4 + Cl2
® CH3Cl + HCl

5. İyonik Tepkimeler

Sulu çözeltilerde gerçekleşen tepkimeler iyonların etkileşmesine dayanır ve tepkime ürünlerinden biri çökerek (çökelme), sıvı (nötrleşme) ya da gaz halinde ortamdan ayrılabilir.İyonik tepkimelerde sadece tepkimeye giren iyonlar gösterilir.Böyle denklemlere net iyon denklemi denir.
Nötrleşme: H+ (suda) + OH- (suda) ® H2O (sıvı)
Çökelme: Ag+ (suda) + Cl- ® AgCl (katı)
Zn (k) + 2H+ (suda) ® Zn+2 (suda) + H2(g)

B) ENERJİ DEĞİŞİMLERİNE GÖRE:

1. Ekzoterm Tepkimeler


Oluşumu sırasında dışarıya enerji (ısı-ısşık) veren tepkimelerdir.Yanma tepkimeleri çoğunlukla ekzoterm tepkimelerdir.
C + O2 ® CO2 + ısı
H2 + 1 O2 ®H2O + ısı
2
Na + 1 Cl2 ® NaCl + ısı

2. Endoderm Tepkimeler

Oluşumu sırasında dışarıdan enerji alan tepkimelerdir.
C + H2O + ısı ® CO + H2
2N2 + O2 + ısı ® 2N2O
• Isı bakımından bir kapta ekzoterm bir tepkime gerçekleşiyorsa sistemin sıcaklığında artış olur; endoterm bir tepkime gerçekleşiyorsa sistemin sıcaklığında azalma olur.

C) MADDELERİN FİZİKSEL DURUMUNA GÖRE:

1. Homojen Tepkimeler

Tepkimeye girenlerle ürünler aynı fazdadır.
2CO (g) + O2 (g) ® 2CO2 (g)
H2 (g) + F2 (g) ® 2HF (g)
Fe (k) + S (k) ® FeS (k)

2. Heterojen Tepkimeler

Tepkimedeki maddeler farklı fazlardadır.
C(k) + O2 (g) ® CO2
Zn (k) + 2HCl (suda) ® ZnCl2 (suda) + H2 (g)

D) ELEKTRON ALIŞVERİŞİNE GÖRE:
1. Redoks (İndirgenme – Yükseltgenme) Tepkimeleri


Bu tür tepkimelerde elektron alışverişi ve değerlik değişmesi vardır.
Zn0 (k) + 2H+ (suda) ® Zn+2 (suda) + H20 (g)
C0 (k) + O2 (g) ® C+4O2-2 (g)

2. Redoks Olmayan Tepkimeler

Bunlarda elektron alışverişi, değerlik değişmesi yoktur.
Ag+1(NO3)-1 + Na+Cl- ® Ag+Cl- + Na+(NO3)-

E) GERİ DÖNÜŞÜNE GÖRE

1. Tersinir Olmayan Tepkime


Girenlerin tamamen ürüne dönüştüğü tepkimelerdir.Organik maddelerin yanması, çökelme, kuvvetli asit ve bazların nötrleşmesi böyle tepkimelerdir.Tek yönlü olarak gösterilirler.
C2H5OH + 3O2 ® 2CO2 + 3H2O

2. Tersinir Tepkime

Ürünlerin kendi aralarında etkileşip girenleri oluşturduğu tepkimelerdir. Çift yönlü olarak gösterilirler.
CO2 (g) + H2 (g) ® CO (g) + H2O (g)

F)VERİMLERİNE GÖRE:

1. Artansız Tepkime

Tepkimeye giren maddelerin tümü tamamen tükenir.

2. Tüm Verimler Gerçekleşen Tepkime

Tepkimeye giren maddelerin en az biri tamamen tükenir.Böyle tepkimelerde tepkimeye giren maddelerden ortamda daha düşük oranda bulunan tamamen tükenir.Artansız tepkimeler tam verimle gerçekleşen tepkimelerdir.

3. Düşük Verimle Gerçekleşen Tepkime

Tepkimeye giren maddelerin hepsinden artar.

TEPKİME DENKLEMLERİNİN DENKLEŞTİRİLMESİ

Kimyasal tepkimelerin sembol ve formüllerle gösterilmesine tepkime denklemleri denir.Atomların türü ve sayısı korunduğundan, denklemin iki tarafındaki elementlerin eşitlenmesi için maddelerin başında gerekli katsayılar bulunmalıdır.

Örn; C3H8 gazı O2 ile yanarak CO2 ile H2O oluşturur.Tepkimede yer alan maddelerin en küçük tamsayılarla denkleştirilmesi sonucunda O2’nin katsayısı ne olur?
C3H8 + O2
® CO2 + H2O
tepkimesinde tepkimeye giren C3H8’i 1 mol alırsak:
• C sayılarının eşit olması için CO2’nin başına 3 katsayısı getirilir.
• H sayılarının eşit olması için H2O’nun başına 4 katsayısı getirilir.
• Bu durumda ürünlerde 10 mol O atomu bulunduğuna göre, tepkimeye giren O2’nin de 5 mol olması gerekir.
O halde tepkimenin denkleşmiş hali:
C3H8 + 5O2 ® 3CO2 + 4H2O şeklindedir.

BİLEŞİK FORMÜLLERİNİN BULUNMASI

Bileşik formülleri basit formül ve molekül formülü olmak üzere iki türlüdür:

A) Basit (Ampirik) Formül

• Basit formül, bir bileşikteki elementlerin türünü ve atom sayılarının oranını gösterir.
• CH2, CH2O, NO2 .....gibi
• Basit formül bulmak için:
Bir bileşikteki elementlerin kütlece yüzde bileşimi (ya da sabit kütle oranı) ile elementlerin atom kütlelerini (ya da atom kütleleri arasındaki oranı) bilmek yeterlidir.


Örn; X ve Y’den oluşan bir bileşikte sabit kütle oranı 7 ise, bileşiğin basit 3 formülü nedir? (X=14, Y=12)
Atom sayılarını bulmak için verilen element kütleleri atom kütlelerine bölünür.
nx = 7 = 0,5 ny = 3 = 0,25
14 12
değerleri yerlerine yazıldığında X0,5 Y0,25 bulunur.Bu bileşikte katsayılar 0,25’e bölünerek kısaltılır ve basit formül X2Y bulunur.

B) Molekül Formülü

• Bir bileşikteki elementlerin türünü ve atom sayılarını gösterir.Basit formülün uygun katsayısı ile genişletilmesiyle bulunur.
C2H6O2, C6H12O6.... gibi.
• Molekül formülünü bulmak için

a. Yanma Tepkimelerinde:

• Ürünlerin mol sayıları
• Yanan maddenin ve O2’nin mol sayıları
nicelikleri bilinmelidir.Böylece tepkime eşitlenerek 1 mol bileşikteki elementlerin atom sayıları bulunur.

b. Kütlece Bileşim Verilen Örneklerde:

• Elementlerin kütlece yüzde bileşimi (sabit kütle oranı)
• Elementlerin atom kütleleri
• Bileşiğin mol kütlesi (ya da örneğin özkütle gibi bileşiğin mol kütlesinin bulunmasını sağlayan veriler)
nicelikleri bilinmelidir.
Bileşiğin mol kütlesi biliniyorsa 1 mol bileşikteki elementlerin atom sayıları da bulunur.

Örn; CXHYO2 bileşiğinin 0,2 molü 1 mol O2 ile tam yanarak 0,8 mol CO2 ile 0,8 mol H2O oluşturuyor.Bu organik bileşiğin molekül formülü nedir?
Tepkime ile ilgili verilerden yararlanarak 1 mol CXHYO2 ‘nin yanma tepkimesindeki katsayılar bulunur.
0,2 mol 1 mol 0,8mol 0,8 mol
CXHYOZ + .........O2
®.........CO2 +..........H2O
1 mol 5 mol 4 mol 4 mol
1 mol CXHYOZ için denkleşmiş haldeki yanma tepkimesi şöyledir:
1 CXHYOZ + 5O2
® 4CO2 + 4H2O
Atom sayıları eşitlendiğinde x = 4, y = 8, oksijen sayıları eşitlendiğinde
Z + 10 = 8 + 4’den z = 2 bulunur.
Bu değerler 1 mol bileşikteki atomların katsayıları olduğundan molekül formülü C4H8O2 olur.

Son düzenleyen asla_asla_deme; 29 Mayıs 2012 11:27 Sebep: Sayfa Yapısı
virtuecat - avatarı
virtuecat
Ziyaretçi
21 Şubat 2007       Mesaj #3
virtuecat - avatarı
Ziyaretçi
Kimyasal Tepkimeler


01. Giriş
02. Kimyasal Tepkimelerin Denkleştirilmesi
03. Yükseltgenme – İndirgenme Reaksiyonları
03.01. Asidik Ortamdaki Yükseltgenme –İndirgenme Reaksiyonları
03.02. Bazik Ortamdaki Yükseltgenme –İndirgenme Reaksiyonları
04. Kimyasal Hesaplamalar


01. Giriş

Kimyasal tepkimeleri yer değiştirme tepkimeleri ve indirgenme yükseltgenme tepkimeleri olarak sınıflandırabiliriz.

Nötürleşme tepkimeleri

Temel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler

Çökme tepkimeleri

Temel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler

Uçucu bileşik oluşumu

Temel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler

Yükseltgenme- İndirgenme tepkimeleri

Temel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler

02. Kimyasal Tepkimelerin Denkleştirilmesi

Temel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler

Yukarıdaki tepkimede reaksiyona giren H, C ve O atomları sayısı ile reaksiyondan çıkan H, C ve O atomları sayısı birbirine eşit değil. Öncelikle denkleştirme yapılmalıdır. Bu işlem aşağıdaki sıra takip edilerek yapılabilir.

1. Denklemin sol tarafında 6 C atomu olduğu için sağ taraftaki CO2 nin basına 6 eklenir.

Temel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler

2. Denklemin sol tarafında 14 H atomu olduğu için sağ taraftaki H2O nun başına 7 eklenir (7x2=14)

Temel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler

3. En son olarak O denkleştirilmesi yapılır. Reaksiyonun sağ tarafında 12 + 7 =19 tane O atomu bulunmaktadır. Bu nedenle sol taraftaki O2 başına 15/2 yazılır. ( 19-4 =15)

Temel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler

4. Kesirli sayıdan kurtulmak için her iki taraftaki katsayılar 2 ile çarpılır.

Temel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler

03. Yükseltgenme – İndirgenme Reaksiyonları

03.01. Asidik Ortamdaki Yükseltgenme –İndirgenme Reaksiyonları

Temel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler

1. Oksijen ve hidrojen dışında elementlerin sayısı, yarı tepkimelerin her iki tarafında eşit hale getirilir.


Temel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler


2. Reaksiyonun sağ ve sol tarafındaki O sayıları hesaplanarak eksik olan tarafa eksik sayı kadar H2O eklenir.

Temel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler

3. Hidrojen eksikliği kadar H+, gereken tarafa yazılır.


Temel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler

4. Yük denkliğini sağlamak için uygun tarafa uygun sayıda elektron eklenir.

Temel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler


5. Reaksiyonun sağ ve sol taraflarındaki elektron sayılarını eşitlemek için her bir tepkime gerekli sayı ile çarpılır.


Temel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler6. Yukarıdaki iki yarı tepkime taraf tarafa toplanır, Birbirine zıt tarafta olan 6e birbirini götürür. Sonuç tepkimede elektron görülmemelidir.

Temel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler03.02. Bazik Ortamdaki Yükseltgenme –İndirgenme ReaksiyonlarıTemel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeleriyonik tepkimesini ele alalım.

1. Tepkime iki eşitliğe bölünür

Temel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler

2. Yarı tepkimelerdeki oksijen atomu eksikliği olan tarafa, her bir O atomu için bir H2O molekülü eklenir.

Temel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler

3. H denkliği yapılırken her bir H atomu için karşı tarafa H2O molekülü eklenir

Temel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler


4. Eklenen her bir H2O molekülü için tepkimenin ters tarafına OH- eklenir.

Temel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler

5. Tepkimenin her iki tarafında birbirinin aynısı moleküller varsa öncelikle onlar elimine edilir.

Temel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler

6. Birinci yarı tepkimeyle işimiz bittikten sonra ikinci yarı tepkime denkliklerine başlanır. Tepkimenin bir tarafındaki her bir H atomu için diğer tarafa 1 H2O eklenir.Eklenen her bir H2O molekülü için diğer tarafa OH- eklenir

Temel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler

7. Her bir yarı tepkimedeki elektron eksiklikleri tamamlanır.

Temel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler

Temel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler


8. Ortak bir çarpan bulunarak 2 reaksiyondaki elektronların alt alta toplama yapıldığı zaman birbirini götürmesi sağlanır.

Temel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler

Temel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler

9. Sadeleştirilmeler yapıldıktan sonra denkleşmiş reaksiyon elde edilir.

Temel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler

04. Kimyasal Hesaplamalar

Bir tepkimeye giren atom, molekül veya iyonlar arasındaki kütle ve sayı ilişkisini veren hesaplara kimyasal hesaplamalar (stokiyometri) denir. Kimyada bu hesaplamaların yapılabilmesi için tepkimenin denkleştirilmiş olması gerekir. Denkleştirme hem kütle hem de yük bakımından yapılmalıdır.

Örnek:
NaOH üretiminde Na2CO3 ve Ca(OH)2 kullanılmaktadır. 500 g Na2CO3 kullanıldığında ne kadar NaOH üretilir.

Bu tür problemlerde ilk yapılması gereken reaksiyonun yazılarak, reaksiyondaki denkleştirilmelerin yapılmasıdır. Bu bir yer değiştirme reaksiyonudur.


Temel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler

Yukarıdaki reaksiyona bakacak olursak 1 mol Na2CO3’dan 2 mol NaOH oluşmaktadır.

1 mol Na2CO3= 105,9 gr/mol
1 mol NaOH = 40 gr/mol

105,9 g Na2CO3 80 g NaOH
500 g x g NaOH

x = 500 x 80/105,9

x = 377 g NaOH oluşurÖrnek:

4,00 mol Fe ile 5,00 mol H20 nun tepkimesi sonucunda kaç mol H2 oluşur?

Temel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler

İki reaktantın (giren ürün) miktarı verildiği için öncelikle hangi reaktantın sınır belirleyici olduğunu bulmak gerekiyor. Yani reaktantlardan biri tamamen reaksiyona girerken diğerinin bir kısmı reaksiyona girip bir kısmı artacak.

3 mol Fe 4 mol H20 (tepkimeye göre)

4,00 mol Fe x mol H20

x = (4 x 4) / 3
x = 5,33 mol H2O

Bu demektir ki bu reaksiyonun olabilmesi için 5,33 mol H2O’ ya ihtiyacımız var. Fakat elimizde 5,00 mol H2O bulunmaktadır.
O zaman bu reaksiyonun sınır reaktantı H2O. 5 mol H2O için kaç mol Fe gerektiği bulunmalıdır.


3 mol Fe 4 mol H20 (tepkimeye göre)

x mol Fe 5 mol H20

x = (5 x 3) / 4

x = 3,75 mol Fe gerekmektedir.

Elimizde 4,00 mol Fe zaten var . Öyleyse eldeki Fe’in 3,75 molü 5,00 mol H2O reaksiyona girecek ve 0,25 mol Fe reaksiyona girmeden kalacak.

Diğer bir deyişle hesaplamalar yapılırken H2O temel alınacak


4 mol H2O reaksiyona girdiğinde 4 mol H2 oluşuyorsa (reaksiyondan)

5 mol H2O x mol H2

x = (5 x 4) / 4

x = 5 mol H2 oluşur
Son düzenleyen asla_asla_deme; 29 Mayıs 2012 11:58 Sebep: Resim Linkleri Yenilendi
buz perisi - avatarı
buz perisi
VIP Lethe
24 Kasım 2012       Mesaj #4
buz perisi - avatarı
VIP Lethe
Kimyasal Tepkime
MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi

Bir ya da daha çok iyon, atom ya da molekülün başka iyon, atom ve moleküllere dönüşmesi olayı. Kimyasal tepkimelerde elektron değişimi ya da ortaklaşması yoluyla yeni bağlar kurulur ya da var olan bağlar parçalanarak atomun elektron dizilişinde bir değişiklik meydana gelir. Bu olay, tepkime sonunda tepkimeye giren maddelerin ortadan kaybolup yeni bir (ya da birden çok) maddenin belirmesiyle sonuçlanır. Örneğin, hidrojen ve oksijen atomları kendi özelliklerini yitirerek, kimyasal bir tepkime sonucunda, yepyeni özellikleri olan suyu oluştururlar. Kimyasal tepkimeler kimyasal bir denklemle gösterilirler. Birçok tepkime ters yönde de işleyebilir (yani sudan, hidrojen ve oksijen elde edilebilir). Tepkime sırasında ısı çıkışı olursa, egzotermik (ısıveren) tepkime; tepkimenin oluşması için dışarıdan ısı gerekliyse endotermik (ısıalan) tepkime söz konusudur. Başlıca kimyasal tepkime türleri redoks tepkimeleri, sentez tepkimeleri, ayrışma tepkimeleri, yer değiştirme tepkimeleri, iyon tepkimeleri ve tersinir tepkimelerdir.
In science we trust.
Cary Rae - avatarı
Cary Rae
Ziyaretçi
24 Kasım 2012       Mesaj #5
Cary Rae - avatarı
Ziyaretçi
Cuma günü kimya yazılımızz varr...Msn DunnoMsn Thinking+o((BOO)Msn ClockShy 2Face
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
10 Kasım 2017       Mesaj #6
Avatarı yok
Yasaklı

Nötürleşme Tepkimeleri ve Titrasyon Eğrileri!


Bir nötürleşme tepkimesinin eşdeğerlik noktası hem asit hem de bazın tükendiği, hiçbirinin aşırısının kalmadığı andır. Bir titrasyonda nötürleştirilecek çözelti, örneğin asit çözeltisi bir erlene konur ve üzerine bir kaç damla asit-baz indikatörü çözeltisi eklenir. Diğer çözelti, bu durumda baz çözeltisi bir bürete doldurulur ve asit çözeltisine, başlangıçta hızla ve akabinde eşdeğerlik noktasına yaklaştıkça damla damla eklenir.

Eşdeğerlik noktası asit-baz indikatörünün renk değiştirmesiyle belirlenir. Bir titrasyonda indikatörün renk değiştirdiği noktaya indikatörün son noktası adı verilir. Doğru bir titrasyonda indikatörün son noktası ile eşdeğerlik noktasının çakışması istenir. Böyle bir çakışmayı sağlamak için indikatör öyle bir seçilmelidir ki, titrasyonun eşdeğerlik noktası indikatörün renk değiştirme pH aralığı içinde olsun. Bu bağlamda pH'a karşı harcanan titrasyon çözeltisinin (büretteki çözelti) hacmi alınarak çizilen grafiğe titrasyon eğrisi deniyordur. Titrasyon eğrileri, titrasyon sırasında pH'nın bir pH-metre ile ölçülmesi aracılığıyla kolayca çizilebilir.
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

23 Ocak 2016 / NESLİHAN Cevaplanmış
28 Nisan 2016 / __büşş__ Cevaplanmış
19 Nisan 2012 / Ziyaretçi Cevaplanmış
5 Temmuz 2011 / Misafir Soru-Cevap
2 Eylül 2009 / Misafir Soru-Cevap