Arama

Polimer Kimyası

Güncelleme: 15 Kasım 2017 Gösterim: 19.936 Cevap: 11
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
10 Aralık 2006       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Polimerler Kimyası
 • 1. Polimer Nedir?
 • 2. Polimerlerin Molekül Ağırlıkları
 • 3. Polimerlerin Sentezi
  • 3.1. Serbest Radikal Polimerleşmesi
  • 3.2. İyonik Polimerizasyon
  • 3.3. Kondenzasyon Polimerizasyonu
 • 4. Polimerizasyon İşlemleri
  • 4.1. Yığın Polimerizasyonu
  • 4.2. Süspansiyon Polimerizasyonu
  • 4.3. Emülsiyon Polimerizasyonu
  • 4.4. Dispersiyon Polimerizasyonu
1. Polimer Nedir?
Sponsorlu Bağlantılar
Polimerler, çok sayıda molekülün kimyasal bağlarla düzenli bir sekilde bağlanarak oluşturdukları yüksek molekül ağırlıklı bileşiklerdir. “Poli” Latince bir sözcük olup çok sayıda anlamına gelir. Polimerler “monomer” denilen birimlerin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Buna basit bir örnek olarak “Polistren” verilebilir. Polistren birçok stren monomerinin monomerinin bir araya gelmesi ile oluşmuştur.
Polimer Kimyası
Yukarıda görüldüğü gibi stren monomerinin polimerizasyonu ile bu monomeri çok sayıda içeren polistren elde edilmektedir.
Organik kimyacılar ondokuzuncu yüzyılın ortalarında bazı denemelerinde rastlantısal olarak yüksek molekül ağırlıklı maddeler sentezlediler. Bu yüzyılın ikinci yarısından itibaren polimer konusundaki araştırmalar gelişmiş ve yeni polimer türleri geliştirilmiştir. Bu alanın öncüsü Alman kimyager Herman Stauding. Herman Stauding ilk defa polimerizasyon koşullarının polimer oluşumu üzerine etkisini tanımlamıştır. Stauding kimyanın bu alanında yaptığı çalışmalarla 1953 yılında Nobel ödülünü almıştır. Bu alanda ilk kez çalışan araştırmacılar doğal polimerleri taklit ederek işe başlamışlar ve 1930 yılında Wallace Carothers Nylonu sentezlemeyi başarmıştır. İkinci dünya savasından bu yana birçok polimer laboratuarlar da üretilmiş ve ayrıca birçok polimer endüstriyel ölçekte üretilmeye başlamıştır. Endüstriyel organik kimyacılar ise daha çok polimer kimyası alanına kayarak çalışmalarını bu yönde sürdürmeye başlamıştır. Bunun sonucu olarak günümüzde sayısız polimer türü geniş bir uygulama alanın da çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır.
Aşağıda yaygın olarak kullanılan bazı polimerlerin formülleri ve sentezlendikleri monomerler gösterilmiştir.
Polimer Kimyası
Polimer Kimyası
Polimer Kimyası
Polimer Kimyası
Polimerler yapılarına göre sınıflandırılabilirler. Bir polimer tekbir monomer biriminin tekrarlanmasından oluşuyorsa buna “homopolimer” denir. Örnek olarak, etilenden elde edilen polietilen ve strenden elde edilen polistren verilebilir.
Eğer polimer molekülü iki farlı monomerin birleşmesinden oluşuyorsa buna “kopolimer” denir. Kopolimerlerin çeşitlerini üçe ayırabiliriz.
1. Ardaşık kopolimer
Polimer Kimyası
2. Blok kopolimer
Polimer Kimyası
3. Düzensiz kopolimer
Polimer Kimyası
Polimer zincirler ister homopolimer ister kopolimer olsun, üç farklı formda bulunabilirler:

1. Doğrusal
Polimer Kimyası
2. Dallanmış
Polimer Kimyası
3. Çapraz Bağlı
Polimer Kimyası

2. Polimerlerin Molekül Ağırlıkları

Polimerlerin fiziksel özellikleri molekül ağırlığı ile ilişkilidir. Bu nedenle polimerlerden beklenen fiziksel özellikleri gösterebilmeleri için belirli bir molekül ağırlığına sahip olmaları gerekir.
Genellikle molekül ağırlığının artması ile yapıda moleküller arası çekim artmakda ve buda polimerin mekanik ve ısı özelliklerini etkilemektedir. Polimerlerin molekül ağırlıkları, jel geçirgenlik kromatografisi, viskozimetrik ölçüm, ozmotik ve basınç ışık saçılması gibi yöntemlerle belirlenebilir.

3. Polimerlerin Sentezi


3.1. Serbest Radikal Polimerleşmesi

Zincir polimerleşmesinin radikaller üzerinden yürüyen türüdür. Serbest radikal polimerleşmesi üç aşamadan oluşur.
Başlangıçta monomer molekülleri çeşitli yöntemler kullanılarak radikal haline dönüştürülür. Radikal oluşumu, ısı, fotokimyasal, radyasyon veya çeşitli başlatıcılar tarafından sağlanır. Bu amaçla ortamda radikal oluşturmak için en yaygın yöntem ortama dışarıdan bir başlatıcı eklemektir. Başlatıcı, radikal oluşturarak vinil grubundaki çift bağa atak yaparak polimerizasyon işlemini başlatmış olur. Başlatıcı olarak çeşitli peroksitler, diazo bileşikleri ve redoks çiftleri kullanılır.
Peroksit başlatıcılardan en yaygın kullanılanı benzil peroksittir. Bu başlatıcı ısı ile kolaylıkla parçalanarak serbest radikal oluşturmaktadır. Aşağıdaki şekilde benzil peroksit ısı etkisi ile parçalanarak iki tane serbest radikale dönüşmektedir.
Polimer Kimyası
Daha sonra başlama aşamasında oluşan radikaller monomer molekülündeki çift bağa atak yaparak polimerizasyonu başlatırlar. Şekilde başlatıcıdan oluşan radikaller etilen molekülündeki çift bağdan birini kırıp yeni bir radikal oluştururken böylece polimerizasyon reaksiyonunu da başlatmış olmaktadır.
Polimer Kimyası
Oluşan yeni radikaller ortamda bulunan monomerler ile reaksiyona girerek polimer zincirinin büyümesine neden olurlar.
Polimer Kimyası
Polimerizasyon ilerledikçe polimer zinciri büyür ve molekül ağırlığı artar. Polimerizasyonun bu aşamasında artık ortamda monomer sayısı azalmıştır. Bu nedenle ortamdaki radikaller sönümlenmeye başlar.
Polimer Kimyası
Ortamdaki radikaller çeşitli yollar ile (dallanma yeni çift bağ oluşturma veya bir başka radikal ile reaksiyona girerek) sönümlenir ve polimerizasyon işlemi tamamlanır.

3.2. İyonik Polimerizasyon

Zincir polimerizasyonu serbest radikaller üzerinden olduğu kadar iyonlar ve koordinasyon komp­leks yapıcı ajanlar üzerinden de yürüyebilir. Bir vinil monomerinin hangi mekanizma üzerinden polimerleştirileceği, sübstüye gruba bağlıdır. Örneğin halojenlenmiş viniller (vinilklorür, vb. gibi) ve vinil esterler yalnızca radikallerle polimerleştirilirler. Eğer, vinil monomerine elektron verici gruplar takılmışsa yalnızca katyonik polimerizasyon söz konusudur.
İyonik polimerizasyon genellikle katalizörlerin ayrı bir fazda bulunduğu heterojen sistemleri içerir. Reaksiyon hızı radikal polimerizasyonuna göre çok hızlıdır. Bazı durumlarda reaksiyon hızını kontrol etmek için polimerizasyon işlemi çok düşük sıcaklıklarda gerçekleştirilir.

3.3. Kondenzasyon Polimerizasyonu
Kondenzasyon polimerleri benzer veya farklı yapıdaki poli-fonksiyonel monomerlerin, genellikle küçük bir molekül çıkararak reaksiyona girmesiyle elde edilir. Burada en önemli koşul mono­merlerin poli-fonksiyonel oluşudur. OH, COOH, NH2, gibi fonksiyonel gruplardan en az iki tane taşıyan monomerler ester­leşme, amidleşme, vb. gibi reaksiyonlarla, küçük moleküller çıkararak, kondenzasyon polimerlerini oluşturular. Poliüretanların elde edildiği üretan oluşumu ve naylon 6' nın elde edildiği kaprolaktam halka açılması gibi, küçük molekül çıkısı olmadan doğrudan monomerlerin katılması sek­linde yürüyen polimerizasyon reaksiyonları da genellikle bu grup içinde değerlendirilir.

4. Polimerizasyon İşlemleri


4.1. Yığın Polimerizasyonu

Bu tür polimerizasyonda monomer, içine uygun bir baslatıçı ilave edildikten sonra, belli sıcaklık ve basınçta doğrudan polimerleştirilir. Bu prosesin en önemli özelliği oldukça saf polimerlerin üretilebilmesidir. Proseste, polimerizasyon sonucu oluşan ürün, üretim sonrası ayırma, saflaştırma, vb. gibi prosesleri gerektirmez, doğrudan satışa sunulabilir. Ayrıca, diğer proseslere göre daha ucuz makina ve teçhizat gerektirdiğinden, basit ve ekonomik bir proses olarak değerlendirilir.
Bu prosesin en önemli dezavantajı ortaya çıkan ısının ortamdan kolay kolay uzaklaştırılamayışı, dolayısıyla sıcaklık kontrolünün güç olmasıdır. Bu hususa özellikle radikal polimerizasyonunda dikkat edilmelidir. Bu tür polimerizasyonlar şiddetli ekzotermiktir ve yüksek molekül ağırlıklı polimer moleküllerinin hemen oluşması ortam viskozitesinin hızla artmasına neden olur. Sıcaklık kontrolü son derece zorlaşır. Yerel sıcaklık artışları, poli­merin bozunmasma ve monomerin kaynaması sonucu gaz oluşu­muna, hatta şiddetli patlamalara neden olabilir.

4.2. Süspansiyon Polimerizasyonu

Bu polimerizasyon tekniği endüstiride büyük miktarlarda polimer üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu polimerizasyonu sonucu polimerizasyon şartlarına bağlı olarak 50 – 1000 mikrometre çapında, gözenekli veya gözeneksiz partiküller elde edilir. Süspansiyon polimerizasyonunda iki faz vardır.
 • Monomer fazı
 • Dağıtma fazı
Bir polimer süspansiyon polimerizasyonu için kullanılacaksa dikkat edilmesi gereken ilk özellik monomerin dağıtma fazındaki çözünürlüğüdür. Monomerin, dağıtma fazındaki çözünürlüğünün çok düşük olması gerekir. Bu amaçla hidrofilik monomerler için yağ ve petrol eteri gibi hidrofobik sıvılar kullanılır. Hidrofobik monomerler için de su, dağıtma fazı olarak kullanılır. Monomer damlacıkları yapısında çözünmüş olarak başlatıcıyıda içerirler. Isı vb. etkiler ile polimerizasyon reaksiyonunun başlatılır. Reaksiyon sonucunda her monomer damlası bir polimer partiküle dönüşür.
Süspansiyon polimerizasyonunda karşılaşıbilecek en büyük sorun partiküllerin birbirlerine yapışarak birikmesidir. Bunu eklemek için dağıtma fazına partikülleri stabil olarak ortamda tutabilecek stabilizör maddeler eklenir. Partikül çapı kullanılan stabilizatöre ve ortamın karıştırılma hızına bağlı olarak değişir.

4.3. Emülsiyon Polimerizasyonu

Emülsiyon polimerizasyonunda birbiri ile karışmayan iki faz söz konusudur. Monomer fazı dağıtma fazı içinde emüsyon halinde dağıtılmıştır. Süspansiyon polimerizasyonundan farklı olarak burada başlatıcı dağıtma fazında çözünmüştür. Çeşitli emülsiyon yapıcı maddeler kullanılarak monomer fazı dağıtma fazı içinde emülsiyon halde stabil olarak tutulur. Bunlardan en yaygın kullanılan sodyumdodesilsülfattır. Bu polimerizasyon tekniği ile 1 mikrometre civarında tek düze küresel partiküller elde edilir.

4.4. Dispersiyon Polimerizasyonu

Bu polimerizasyon tekniği ile 1 – 10 mikrometre arasında tekdüze küresel polimer partiküller elde edilir. Dispersiyon polimerizasyonunun özelliği monomer fazı, dağıtma fazında çözünmektedir ama polimerizasyon işleme sonunda oluşan polimer dağıtma fazında çözünmemektedir.

Tiglon - avatarı
Tiglon
Ziyaretçi
16 Ağustos 2007       Mesaj #2
Tiglon - avatarı
Ziyaretçi
Polimer Kimya - Bazı Polimerlerin Özellikleri ve Önemli Kullanım Yerleri

Sponsorlu Bağlantılar
Fenolik reçineler

Kimyasal korozyona karşı yüksek dirençli, iyi ısısal kararlılık, düşük nem geçirgenliği ve kolay işlenebilirlik. Yapıştırıcılar, elektrik aletleri parçaları, kalıplanmış malzemeler, levha ve plakalar, fren astar ve balatasında

Amino reçineleri
Kimyasal direnç, üstün yüzey sertliği, iyi ısısal kararlılık ve iyi renk koruma. Dekoratif malzeme, yapıştırıcılar, levha ve plakalar, tekstil işlemlerinde kalıplanmış malzemeler, kontrplak ve kağıt kaplama

Poliesterler

Alevlenmeye ve kimyasallara karşı üstün direnç, düşük fiyat, üstün mekaniksel ve elektriksel özellik, üstün ısısal kararlılık. Yapı malzemeleri, levha ve plaka, hava ve deniz taşıt parçaları, lif dekoratif malzeme, misina ve kayak malzemesi.

Alkit reçinleri
Kimyasal direnç, üstün elektriksel ve ısıl özellik ve geniş esneklik-sertlik aralığı
Elektriksel yalıtkan, boyalar, cam macunu, elektronik alet parçaları ve cam lifi takviyeli parçalar.

Polikarbonat
Şeffaf, iyi sürünme direnci, lekelenmeye karşı direnç, yüksek kırılma indisi, iyi boyutsal kararlılık ve üstün kimyasal ve elektriksel özellik. Yalıtkan malzeme, metal malzeme yerine, lens, elektrik aletleri parçaları, fotoğraf filmi, döküm kalıplama ve emniyet baretleri

Poliamit
Kimyasal direnç, sertlik, iyi aşınma direnci, kolay kalıplanabilirlik, hafiflik ve düşük sürtünme katsayısı. Şişe, lastik, lif, paketleme, dikiş ipliği, çeşitli aletler, dişli ve misina.

Poliüretan
İyi kimyasal fiziksel ve elektriksel özellikler, diğer reçinelerle kullanıldığında üstün ürün çeşitliliği. Roket yakıtı bileşeni, izolasyon, köpük ve elastromer.

Polieter
Değişik biçim ve boyutta kolay işlenebilirlik, çoğu asit alkali ve tuzlara karşı üstün direnç.
Su saati parçaları, vana, pompa dişlileri ve tabakalar.

Epoksi

İyi yapışma özelliği, üstün elektriksel özellik, iyi ısı yalıtımı, setlik, düşük büzülme ve sütün kimyasal direnç. Yer döşemesi, yapıştırıcılar, ince levha ve plakalar, yüzey kaplamaları ve astarlar.

Silikon
Esneklik, inert, oksidasyona direnç, üstün elektriksel özellik ve iyi ısıl özellik
Kauçuk, su itici malzeme, levhalar, köpüklenmeyi önleyici ve kapsülleme malzemesi

Polietilen

Dış ortamda neme karşı iyi direnç, esneklik, zayıf mekaniksel kuvvet ve üstün kimyasal dürenç. Kap ve kutular, oyuncak, mutfak eşyaları, kaplamalar, boru ve tüp, kablolarda yalıtkan tabakalar ve paketleme ve ambalaj filmi.

Polipropilen

Kokusuz ve şeffaf düşük yoğunluk, iyi ısıl direnç, üstün yüzey sertliği, kırılmazlık, üstün kimyasal direnç ve iyi elektriksel özellik. Levha ve tabakalar, lif boru ve tüp, elektronik alet parçaları, oyuncak, mutfak eşyaları, tıbbi malzeme(steril edilebilir.) ve çeşitli aletler

Poli (vinil klorür)

Üstün fiziksel ve kimyasal özellik, işleme kolaylığı, nispeten düşük fiyat diğer polimerlerle iyi uyum ve üstün kimyasal direnç. Boru ve tüp, yapıştırıcı, inşaat malzemesi, atık su deposu, su tesisat malzemesi ve yağmurluk

Polistiren
Uv ışınlarına direnç, iyi vurma ve gerilme direnci, düşük fiyat ve işleme kolaylığı, asit alkali ve tuzlara karşı üstün direnç. İzolasyon malzemesi, ince cidarlı kaplar, soğutma kuleleri, boru köpük, kauçuk, çeşitli aletler, otomobil parçaları ve paneller.

Selülozik

Dış ortamda dayanıklılık, yüzey parlaklığı, yüksek vurma direnci, düşük ısıl iletkenlik ve yüksek dielektrik özelliği. Tekstil ve kağıt endüstrisi, manyetik bant, paketleme ve ambalaj malzemesi, kalınlaştırıcı, boru ve tüp

Akrilik

UV ışınlarına direnç, kristal parlaklığı, orta derecede kimyasal direnç, iyi vurma ve gerilme direnci asit ve alkali tuzlara karşı üstün direnç. Lens, elastromer, dekoratif yapısal paneller, aydınlatma sistemleri, pencere ve gölgelik, tabela reklam panosu ve yapıştırıcı
Son düzenleyen Mira; 13 Haziran 2012 14:55
volture - avatarı
volture
VIP "Ipıslak Balık"
1 Haziran 2008       Mesaj #3
volture - avatarı
VIP "Ipıslak Balık"
POLiMER KiMYASININ KISA TARiHi
• Kızılderililer başlangıçta sıvı olan kauçuğun özsuyu ile ayaklarını kapladıktan sonra havadaki oksijenin etkisi ile bazı noktalardan bu moleküller birbirlerine bağlanırlardı. Bu bağlanmalar nedeniyle artık moleküller birbirlerinden kolayca ayrılamazlar , böylece sıvıdan katı duruma geçilir. Fakat bu katı biraz özeldir. Bu katı yapı içerisinde küçük moleküler hareket edebilirler ve tüm yapıda hareketlidir. Yapının bir balık ağı gibi davrandığı düşünülebilir. Bu nedenle bu yapı kısmen katı kısmen sıvı gibi davranır. Bu madde kauçuk olarak adlandırılır. Bununla beraber bu kauçuk ayakkabı bir gün içerisinde dağılırdı. Çünkü havadaki oksijen ilk olarak molekülleri birbirine bağlamasına karşın bir süre sonra oksijen, zincirleri kesmeye baslar ve birgün sonunda da yapı dağılırdı.

• Çinliler’in 1400'lü yıllarda yaptıkları , balmumuna daldırılmış kumaştan şemsiye , daha sonra “Direkt Kaplama” olarak isimlendirilecek işlemin tarihteki ilk uygulamasıydı. Kumaşın tamamiyle farklı bir malzemeyle kaplanarak (birleştirilerek) işlevini daha iyiye götürme fikri böyle oluştu.

• Bugün kullandığımız PVC ve PU gibi polimerlerin atası 1839 yılında Goodyear tarafindan üretildi. Goodyear, kükürtle vulkanize edilmiş kauçuk olan Libonit’i üretti. 1849 yılında Charles Goodyear kauçuk ağacının özsuyunu kükürt ile kaynattığında esnek , sağlam siyaha yakın bir madde elde etti. Goodyear'ın bu buluşu halen üretimdedir , fakat o yıllarda henüz polimer kavramı ortaya atılmamıştı.

• Polimerlerin ikinci büyük grubu olan plastiklerin ilk ürünü ,1868 de Amerika'da John Wesley Hyatt tarafından pamuk selülozunu nitrik asit ve kamfor ile etkileştirilerek hazırlanan yarı sentetik polimerdi.

• 1900’lü yıllarda İtalya’da Direkt Kaplama işlemiyle mezure üretildi. Takip eden yıllarda 1. dünya savaşı esnasında Almanlar ilk U-Boat modelini ürettiler. Ancak dış etkenlere karşı son derece dayanıksızdı.

• 1920-1930 yılları arasında Alman kimyacı H. Staudinger “Makromolekül” hipotezini ortaya attı ve deneysel olarak ispatladı. İşte bu tarihten sonra polimer kimyası dünyada bir devrim yarattı.

• 1960’lı yıllarda kumaş ve plastik özelliklerini aynı anda içeren bir yapıdan bahsedilmeye başlandı. Yüzey, doğal deri efekti verirken sağlamlığını kumaş sağlıyordu. Bu yıllarda “Transfer Kaplama” ortaya çıktı. O yıllarda kullanılan transfer kağıtları en fazla 100 ºC'ye dayanıklıydı. Teknolojinin ve malzeme bilgisinin gelişimiyle suni deri uygulamaları bugünkü halini aldı.
POLiMERLERİN EKONOMİ ALANLARI

• GİYECEKLERİMİZ
Belki de birçoğumuz ayakkabılarımızın polimer bir malzemeden yapılmış olduğunu hiç düşünmemiştik. Kiminin derisi farklı kiminin altının yumuşaklığı farklıdır. Deriden bahsediyorsak derinin kendisi doğal bir polimerdir. Yürüyüş botlarının pek çoğunun altı poliüretandan yapılmıştır. Bazılarının yapısında PVC'ye rastlanır. Bazen de naylondan yapılmış ürünleri kullanırız. Üzerimize giydiğimiz eşyalardan pekçoğu yün , pamuklu (selüloz) doğal polimerik maddelerden veya suni yollarla elde edilmiş olan polyester, poliakrilonitril (yapay ipek) gibi pekçok polimerik ürün kullanırız. Yalnızca günlük hayatımızda her gün kullandığımız giyeceklerin yanısıra denizde de kullanılacak pek çok ürün polimerik malzemelerden yapılmıştır. Kloropren ve poliüretan ürünler bunlara örnektir.

AMBALAJLAMA , KORUMA VE BAZI ÜRÜNLER

Bugün ürünlerin korunması ve taşınmasında kullanılan ambalajlama kendi başına bir alan olmuştur. Bunu en basit şekliyle bir süpermarkete girerseniz açıkça görebilirsiniz. Hemen hemen tüm ürünler paketlenmişlerdir. Paketlemede kullanılan malzemelerin hemen hemen hepsi polimerik malzemelerden hazırlanmışlardır. Evlerimizde de benzeri pek çok malzeme kullanırız. Bu malzemelerin bazıları naylon olduğu gibi bazıları polipropilenden, polyesterden veya polietilenden yapılmıştır. Çocuk pedlerinde su sızdırmaz polietilen veya doğal kauçuk kullanılır. Fakat belki de Pedin en önemli kısmı poliakrilik asit kısmıdır. Kendi ağırlığından çok daha fazla suyu absorbe edebilir. Şampuanlarda hidroksietilselüloz bulunur. Saç spreylerinde ise ; polivinilprolidondan yararlanılır.

• FOTOĞRAFÇILIK , GÖZLÜKLER VE LENSLER

Fotoğraf filmleri eskiden selüloznitrattan yapılırdı. Daha sonraları kolayca yanan bu ürün yerini, selüloz asetata daha sonra o da yerini polyestere bıraktı. Bugün fotoğrafçılıkta kullanılan sert ve şeffaf renkli filtreler polikarbonattan yapılmaktadır. Gözlük camlarının yerini ise daha hafif ve kırma indisi camdan daha fazla olan polikarbonat gözlük camları almaktadır. Kontak lenslerde ise polimetilmetakrilat kullanılmaktadır.Araba farları da çoğu kez akrilatlardan hazırlanmaktadır.

EV YAPI MALZEMELERİ
Evlerimizde en çok kullanılan yapı malzemelerinden biri , temel elemanı selüloz olan ağaç malzemelerdir. PVC borular evlerdeki su tesisatının en önemli elemanlarıdır. Evdeki elektrik tesisatındaki bakır teller dışındaki hemen her şey polimerik malzemelerden yapılmıştır. PVC kapı ve pencereler ucuz ve ısı yalıtımındaki avantajları nedeniyle binaların büyük bölümlerinde kullanılmaktadır. Bazı çatlak ya da deliklerdeki su geçirmezliği sağlamak amacıyla silikonları da sık sık kullanırız. Ayrıca ev dekorasyonu ve döşemesinde kullanılan pekçok polimerik ürün vardır. Yer döşemesinde kullanılan lekelenmeye dirençli politetrafloroetilenden yapılmış halıların yanısıra pekçok halı tipini kullanırız. Akrilik lateks boyalar polimetilmetakrilat bazen polivinilasetat kopolimeri içerirler.

• TAŞIMACILIKTA

Modern bir otomobilde; lastikler , lastik fiberleri , döşemeler ve boya hariç yaklaşık 150 kg polimer madde kullanılır. Uçaklarda yakıttan tasarruf edebilmek için metal kullanımı hızla azaltılmaktadır. Çünkü polimerik maddeler metallerden daha hafiftir. Daha hafif oldukları içinde havadayken metallere göre daha az yakıt harcanmasını gerektirirler.

• BİZ VE SAĞLIK

Eğer tek hücreli canlılardan , çok hücreli canlılara kadar temel yapının ne olduğunu sorgulayacak olursak, temel yapı bilgisini taşıyan DNA veya RNA’nın temelde 20 kadar aminoasit ve bunları birbirlerine bağlayan fosfat bağlarından meydana geldiğini görürüz. Gerçi organizmada bulunan amino asitlerin sayısı daha fazladır. Ama yine de canlılardaki bu çeşitlilik amino asit sıralamasındaki değişiklikten ve konformasyonlarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca hangi organı düşünürsek düşünelim onun tekrarlanan moleküler yapılardan oluştuğunu görürüz. Dolayısıyla günümüzde yapay doku çalışmalarında polimerlerin önemi her geçen gün daha da artmaktadır.

Polimerlerin kullanıldığı pekçok yer belirtilirken karşımıza hemen hergün çıkan ürünlerden yalnızca bir kısmı ele alınmıştır. Eğer etrafımıza daha dikkatli bakarsak , sözünü ettiğimiz ürünlerden çok daha fazlasını görebiliriz. Polimer kimyasının önemini vurgulamak için söylenilecek son söz , belki de; ABD de kimyasal araştırmalar için ayrılan bütçenin üçte birinden daha fazlasının polimer kimyası araştırmalarına ayrıldığını belirtmek olabilir.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Mira; 13 Haziran 2012 14:50 Sebep: Sayfa düzenlendi.
Mira - avatarı
Mira
VIP VIP Üye
11 Haziran 2012       Mesaj #4
Mira - avatarı
VIP VIP Üye
Polimer
MsXLabs.org & MORPA Genel Kültür Ansiklopedisi

Küçük moleküllerin (monomer) tekrarlı dizilişiyle meydana gelip çok büyük moleküllerden (makromolekül) oluşmuş madde. Birçok doğal polimer vardır. Proteinler, nükleik asitler, polisakkaritler, reçineler, doğal kauçuk ve birçok mineral (örneğin kuvars) birer polimerdir. Sentetik polimer yapımı çağdaş teknolojinin önemli bir alanıdır.
theMira
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
28 Ocak 2017       Mesaj #5
Avatarı yok
Yasaklı

Çam Ağacından Plastik!


Bir grup araştırmacı, çam ağaçlarında bulunan bir kimyasal maddeden plastik üretmeyi başardı. Günümüzdeki plastiklerin çoğu petrol türevidir. Ancak petrol kaynakları sınırlıdır ve yenilenebilir değildir. Poliasetik asit gibi bazı plastikler mısır, şeker kamışı gibi ekinlerden üretilse de bunların da tam anlamıyla yenilenebilir olduğu söylenemez. Çünkü arzu edilen özelliklere sahip olmaları için petrolden üretilen çeşitli polimerlerle karıştırılırlar.

Araştırmacıların plastik üretmek için kullandığı pinen isimli kimyasal madde, çam ağaçlarının iğne yapraklarında bulunuyor ve ayrıca kâğıt endüstrisindeki kimyasal süreçlerde atık olarak da ortaya çıkıyor. Araştırmacıların geliştirdiği yöntem, bu atık maddenin faydalı bir ürüne dönüştürülmesini sağlıyor. Pinenden üretilen plastiğin gelecekte ambalaj malzemelerinden tıbbi implantlara kadar pek çok malzemede kullanılabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Polymer Chemistry (25 Ocak 2017)
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
29 Ocak 2017       Mesaj #6
Avatarı yok
Yasaklı

Kendini Onarabilen Polimer Malzeme Geliştirildi!


GTÜ Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü'nden araştırmacılar, TÜBİTAK destekli proje kapsamında kendini yüzde 95 verimle onarabilen polimer malzeme geliştirdi. Yürütülen proje kapsamında geliştirilen, kendini yüzde 95 verimle onarabilen polimer malzemenin savunma, elektronik sanayisi gibi alanlarda kullanılması, risk ve kayıpların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Herhangi hasar durumunda malzemelerin onarımının imkansız ya da maliyetinin çok yüksek olduğu belirtilen polimer malzemeye kendi kendini onarabilme özelliğinin kazandırılmasıyla sorunların önüne geçilebileceği belirtildi. Bu sayede malzemelerin kullanım süresinin uzayacağı ve maliyetin azalacağı ifade edildi.

Uçak Yakıt Tanklarında Sızıntılar Önlenebilir!


Geliştirilen malzemenin ticarileştirilmesi halinde malzeme, çok farklı alanlarda kullanılabilecek. GTÜ Öğretim Üyesi Anaç, "Savunma sanayisini düşünüyorum. Uçakların benzin depolarında bir ince polimer filmi kullanılıyor. Orada bazı hasarlar olduğunda sızmalar oluşuyor. Kendi kendini onarabilen mukavemetli polimer koyabilirsek, oradaki benzin sızıntısını düşürebiliriz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA (29 Ocak 2017)
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
7 Mart 2017       Mesaj #7
Avatarı yok
Yasaklı

Plastiklerin Geri Dönüşümünü Kolaylaştıran Katkı Maddesi!


Günümüzde kullanılan plastiklerin büyük bir kısmı maalesef geri dönüştürülemiyor. Örneğin paketleme amacıyla her yıl üretilen 78 milyon ton plastiğin sadece yüzde 2’si geri dönüştürülebiliyor. Bu durumun en önemli sebebi plastik üretiminde yaygın olarak kullanılan iki kimyasal maddenin (polietilen ve polipropilen) farklı kimyasal yapılara sahip olması. Her iki kimyasal maddeyi de içeren atıklar işlenerek yeniden kullanılabilecek hale getirilemiyor.

Ancak Cornell Üniversitesi’nde çalışan bir grup araştırmacı yakın zamanlarda bu soruna bir çare buldu. Prof. Dr. Geoffrey W. Coates önderliğinde çalışmalar yapan Dr. James M. Eagan ve arkadaşları, polietilen ve polipropilen içeren atıkların yeniden plastik üretiminde kullanılabilmesini sağlayan bir katkı maddesi buldu.

Geliştirilen katkı malzemesi de polietilen ve polipropilen gibi polimer yapısına sahip. Yani tekrar eden birimlerden oluşuyor. Prof. Coates polietilen ve polipropilen içeren atıkları yüzde 1 oranında katkı maddesi ekleyerek geri dönüştürebildiklerini söylüyor. Üstelik ortaya çıkan yeni plastik çok sağlam bir yapıya sahip. Dolayısıyla katkı maddesini, geri dönüşümün yanı sıra yeni plastiklerin üretiminde kullanmak da mümkün.

Kaynak: Science (24 Şubat 2017)
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
31 Mart 2017       Mesaj #8
Avatarı yok
Yasaklı

Sensörlü Elbiseler!


Bilim insanlarının geliştirdikleri polimer optik lifler, giysilerde kullanılabilecek kadar esnekler ve giysinizin herhangi bir noktasında algılayıcıların bulunmasına imkan tanıyor. Ayrıca bu lifler çamaşır makinesine de zarar görmeden tıkanabiliyor. Başka bir deyiş ile günlük giysileriniz kalp ritminizi ve diğer sağlık verilerinizi takip etmek için kullanılabilir ve gün sonunda diğer giysileriniz ile beraber yıkanacakların arasına katılabilir.

Bu lifler, iki farklı polimerin eritilmesi ve eğirilmesi ile ortaya çıkıyor. Bu polimerlerden biri ışık-tabanlı verileri aktarırken, diğeri ise kaplama olarak görev alıyor. Ekibin Popular Scıence'a verdiği bilgiye göre normalde optik lifleri eritmek ve eğirmek mümkün olmadığı için bu durum oldukça etkileyici ve bu teknik, çok daha yüksek üretim miktarına imkan tanıyor.

Araştırmacılar şu anda hastanelere yönelik bir çalışma planlıyor. Bu çalışmalar, algılayıcılar ile donatılmış hastane giysilerinin kullanılmasını sağlayabilir ve geleneksel takip cihazlarının verdiği rahatsızlığı engelleyebilir. Bu da hastaların daha fazla hastalık ile karşılaşma ihtimalini azaltacaktır. Ancak araştırmacılar, bu esnek lif teknolojisini oksijen, tansiyon ve diğer önemli verileri de takip edecek şekilde geliştirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Journal of the Royal Society Interface / Popular Scıence (15 Mart 2017)
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
29 Mayıs 2017       Mesaj #9
Avatarı yok
Yasaklı

Polimer Yapılı Esnek Biyobozunur Malzemeler!


Stanford Üniversitesi’nden araştırmacılar, esnek olup kolayca zararsız maddelere ayrışabilen polimer yapılı, biyobozunur elektronik cihazlar üretti. Üretilen polimerin iyi bir iletken, aynı zamanda içerdiği kimyasal bağlar nedeniyle de asidik ortamlarda kolayca kırılabilen ve elektrik akışına imkan veren bir niteliğe sahip olduğu belirtildi.

Bileşenleri demirden oluşan yeni bir devre elemanı üreten araştırmacılar bunun yanında söz konusu devre elemanlarının entegre edileceği selülozdan oluşan bir katman elde etti. İlgili iletken polimerden ve elektronik devre elemanlarından çeşitli alanlarda yararlanılabileceğini belirten bilim insanları söz konusu biyobozunur malzemelerin kan basıncı ve kan şekerini ölçen giyilebilir elektronik cihazlarda ve üretilen malzemenin biyouyumlu bir nitelik taşıması nedeniyle de vücutta kullanılabilecek ve bu bağlamda geliştirilebilecek teknolojilerde denenebileceğini belirtiyor.

Kaynak: Bilimnet / Proceedings of the National Academy of Sciences (12 Mayıs 2017)
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
30 Temmuz 2017       Mesaj #10
Avatarı yok
Yasaklı

Farklı Tür Polimerlerden Oluşan Yeni Tür Polimer!


Polimerler zincir biçimli moleküller olup tekrar eden birimlerden oluşur. Northwestern Üniversitesi’nden bilim insanları bu bağlamda farklı tür polimerlerin bir araya gelmesiyle oluşan yeni bir tür polimer geliştirdi. İlgili polimerde molekül merkezinde yıldız şeklinde, atomların kuvvetli bir biçimde birbirine bağlandığı bir zincir yer alıyor. Dış bölümde ise atomların birbirine ve merkezdeki yıldıza zayıf bir şekilde bağlandığı başka tür polimer zincirleri bulunuyor. Araştırmacılar geliştirilen yeni tür polimerin katı ve yumuşak bir nitelik taşıması nedeniyle kas gibi kasılıp gevşeyen ve kendini onaran malzemeler üretilebileceğini merkezdeki zincire dış bölümdeki moleküllerin zayıf bir biçimde bağlanması nedeniyle de ilgili polimerlerin dokulara ilaç verebilme bağlamında da kullanılabileceğini belirtiyor.

Kaynak: Science
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

10 Şubat 2007 / Misafir Kimya
6 Ağustos 2012 / ThinkerBeLL Kimya
20 Ocak 2014 / Misafir Cevaplanmış
9 Aralık 2015 / Safi X-Sözlük
Etiketler: Polimer Kimyası