Arama

Elementler - Nikel

Güncelleme: 6 Kasım 2017 Gösterim: 10.025 Cevap: 6
kompetankedi - avatarı
kompetankedi
VIP Bir Dünyalı
11 Nisan 2007       Mesaj #1
kompetankedi - avatarı
VIP Bir Dünyalı

Nikel (Ni)

Ad:  Nikel.JPG
Gösterim: 1785
Boyut:  39.1 KB

Periyodik tablonun VIII. grubunda yer alan kimyasal element.
Sponsorlu Bağlantılar

Gümüş beyazı renginde, tok, demirden daha sert ve ferromagnetik bir metal olan nikel yükseltgenmeye ve yenime (korozyon) karşı da çok dayanıklıdır.Yaklaşık 2 bin yıldan beri alaşım metali olarak, özellikle de metal para yapımında kullanılmakta olan nikeli ilk olarak 1751’de İsveçli kimyacı ve mineralog Baron Axel Fredrik Cronstedt, nikolit (nikel arsenyür) içeren bir cevherden katışkılı halde ayırmayı başardı.

Bulunduğu yerler, kullanım alanları ve özellikleri


Yerkabuğunun yaklaşık yüzde 0,016’sım oluşturan nikel bakırdan iki kat daha boldur. Nikele yalın element halinde ender olarak yerkabuğunda ve göktaşı çökellerinde rastlanır. Çeşitli bileşikler halinde hemen hemen bütün korkayaçlann bileşiminde bulunmakla birlikte bu çökellerin ancak az bir bölümü tenor ve işlenebilirlik bakımından ekonomik öneme sahiptir. En önemli nikel cevherleri, pirotit ve kalkopirit ile birlikte rastlanan pentlandit ve garniyerit gibi nikelli laterit mineralleridir.

Nikel (atom numarası 28), dayanımı ve tokluğu bakımından demire (atom numarası 26) benzemekle birlikte, yükseltgenmeye ve yenime karşı direnci bakımından daha çok bakıra (atom numarası 29) benzer. Çok düşük sıcaklıklarda bile oldukça sünektir. Dünyada üretilen nikelin yaklaşık yarısı demirli alaşımlarda, dörtte biri ise yenime karşı dayanıklı bakırlı alaşımlar ile ısıya karşı dayanıklı kromlu alaşımlarda, ayrıca elektriğe karşı dirençli magnetik alaşımlarda kullanılır. Öte yandan nikelden başka metallerin, özellikle elektrikli kaplama yöntemiyle kaplanmasında yararlanılır. Nikel başta hidrojenleme olmak üzere pek çok tepkimede çok iyi bir katalizör işlevi görür ve çok ince öğütülmüş nikel özellikle bitkisel ve hayvansal yağlar gibi doymamış organik bileşiklerin hidrojenlenmesinde (örn. margarin üretiminde) çok miktarda kullanılır. Petrol tankerlerinin ve kimya sanayisindeki büyük boruların ve benzer aygıtların duvarlarının içi de nikelle kaplanır. Nikel ayrıca televizyon ve radyo lambaları ile sualtı kablo hatlarındaki yükselteçlerin katot elemanlarında kullanılır. Mücevherlerde yaygın olarak kullanılan beyaz altın alaşımlarının başlıca bileşeni de nikeldir.

Nikelin bakırla birlikte oluşturduğu yenime karşı dayanıklı çok sayıda alaşımı vardır. Monel metali bunlardan biridir. Yüzde 30 nikel, yüzde 10 bakır ve çoğunlukla yüzde 0,5-1,5 arası demir içeren alaşımlar yaygın olarak ısı değiştiricileri (eşanjör) ile yoğunlaştırıcılann (kondansör) borularının yapımında kullanılır. Mıknatıslandığında nikelin uzunluğu değişir. Bu özelliği nedeniyle çeşitli sualtı savunma aygıtlarında sesüstü dönüştürücü (süpersonik transdüktör) olarak uygulanır. Nikelin yüzde 21 oranında demirle yaptığı alaşımların zayıf magnetik alanlardaki kalıcı mıknatıslığı çok yüksektir; permaloy olarak bilinen bu alaşımlar çok uzun erimli telefon hatlarında ve sualtı kablolarında kullanılır. Daha yüksek alan şiddetlerinde mıknatıs olarak kullanılan yüzde 45-50 nikelli demir alaşımları da geliştirilmiştir. Yüzde 36 oranında nikel içeren demirli invar alaşımının ısıl genleşmesi oldukça düşüktür.

Nikelin yüksek sıcaklıklarda yükseltgenmeye karşı dayanımı çok yüksektir ve bu nedenle nikel oranı yüksek manganezli alaşımlardan otomobillerde ateşleyici olarak yararlanılır. Yüzde 15-20 oranında krom içeren nikelli alaşımlar ise yükseltgenmeye karşı çok dayanıklı olduğundan elektrikli ısıtıcı olarak kullanılır. Nikel doğada nikel-58 (yüzde 67,76), nikel-60 (yüzde 26,16), nikel-62 (yüzde 3,66), nikel-61 (yüzde 1,25) ve nikel-64 (yüzde 1,16) olmak üzere beş kararlı izotopun karışımı halinde bulunur. Birisi yakın birleşmiş heksagonal (alfa), öbürü yüz merkezli kübik (beta) kristal yapısında olan iki ayrı biçimi (alotrop) vardır. Nikel 358°C’ye (Curie noktası) değin ferromagnetiktir. Nikel metalinin alkalilerin etkisine karşı dayanımı çok yüksektir. Kuvvetli asitlerle atmosfer koşullarında yavaş tepkimeye girer ve bu tepkime sonucunda hidrojen açığa çıkarken Ni+2 iyonları oluşur.
Cevher hazırlama, ergitme ve arıtma. Eskiden nikel cevherleri sodyum sülfür katılarak ergitilir ve eriyik üstte bakır sülfürlü cüruf, altta da nikel sülfürlü katman oluşacak biçimde yavaş yavaş soğutulurdu. Bu işlem alt katman için birkaç kez tekrarlandığında nikel sülfür arı halde ayrılırdı. Daha sonra nikel sülfür, kükürdü uzaklaştırmak için kavrulur ve istenen arılıkta nikel elde etmek için indirgenirdi.

Bugün nikelin arıtılmasında yüzdürerek ayırma tekniği uygulanır. Bu teknikte cevher önce sulu ortamda kırılıp öğütülür ve sülfürler yoğunluğu daha düşük olan gangdan ayrılır. Bu aşamada yoğunluk farklarından ve magnetik özelliklerden yararlanılır. Daha sonra sülfür mineralleri öbür minerallerden yüzdürerek ayrılır. Pirotit- pentlanditin yüzdürme yoluyla ayrılan nikelli bölümü ile magnetik değiştirme yoluyla elde edilen malzeme birlikte kavrularak kükürdün bir kısmı giderilir. İçerdiği demirin ve silisyumun büyük bölümünün giderilmesi için bu kanşım yeniden ergitilir. Bunun sonucunda oluşan nikel, bakır ve demir sülfürlü mat (kükürtlü külçe) bir Bessemer fırınında daha da yükseltgenerek bakır ve nikel sülfürler elde edilir. Bu karışım yavaşça soğutulduktan sonra öğütülür ve yüzdürme yoluyla nikel sülfür ve bakır sülfür birbirinden ayrılır. Bundan sonraki işlemlerde sülfürler metallere indirgenir ve elektroliz yoluyla çok an nikel ve bakır elde etmek için anotlara dönüştürülür.

Bir başka çok an nikel elde etme yönteminde ise, katışkılı nikel sülfür önce kavrulup kükürdü uzaklaştırılır, ardından çok ince biçimde öğütülen metal, karbon mo- noksit gazıyla 555°C’de tepkimeye sokula- Ak uçucu nikel karbonil oluşturulur. Bu bileşik yeniden 230°C’de bozundurularak küçük peletler halinde arı nikel elde edilir.


Laterit cevherlerinden nikel elde etmek çok zordur, çünkü bu cevherlerde nikelin yoğunluk farkına göre ya da yüzdürerek ayırma yoluyla deriştirilmesi olanağı yoktur. Bu cevherlerin işlenmesinde çok fazla yakıt ve enerji gerektiren pirometalurji teknikleri ya da kimyasal özütleme yöntemi uygulanır.

Bileşikleri


Nikel bileşiklerinde çoğunlukla +2 değerliklidir ama -1,0, +1, +2, +3 ve +4 değerlikli olduğu bileşikleri de vardır. İki değerlikli nikel, düzenleşim (koordinasyon) sayıları 4,5 ve 6 olan ve bütün temel kristal yapılarında bulunabilen pek çok karmaşık oluşturur.

Nikel (II) bileşiklerinin sanayide çok çeşitli kullanım alanları vardır. Örneğin nikel klorür (NİCE), nikel nitrat [Ni(N03)2-6H20] ve nikel sülfamatın [Ni (S03NH2)2:4H20] başlıca kullanım alanı elektrikli nikel kaplama banyolarıdır. Nikel sülfat bileşiği, nikel kaplamada ve ayrıca katalizörlerin hazırlanmasında, emaye kaplamaların ilk katında ve dokumacılıkta mordan olarak kullanılır. Nikel peroksitten ise (Nİ2O3) pillerde yararlanılır. Anten ve transformatör gibi elektrikli aygıtların magnetik çekirdeklerinde ise nikel ferritler kullanılır.

Ticari açıdan önemli bir başka nikel bileşiği de nikel tetrakarbonildir. [Ni(Co)4] Nikelin sıfır değerlikli olduğu bu bileşikten özellikle asetilen ve alkollerden akrilatların bireşimlenmesi sırasında karbon monoksit taşıyıcısı olarak yararlanılır. Renksiz, uçucu bir sıvı olan bu bileşik karbon monoksitin çok ince öğütülmüş nikelle tepkimeye girmesi yoluyla elde edilir. Nikel atomunun, çevresinde 36 elektronun bulunduğu özgün bir elektron yerleşimi vardır. Bu elektron yerleşimi soy gaz atomlarmkine oldukça benzer.

Kaynak: Ana Britannica

Son düzenleyen Baturalp; 12 Kasım 2016 11:44
asla_asla_deme - avatarı
asla_asla_deme
VIP Never Say Never Agaın
10 Kasım 2008       Mesaj #2
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
Ad:  Nikel1.JPG
Gösterim: 649
Boyut:  31.0 KB

NİKEL,

beyazımsı gri renkli, sert ve sağlam bir metaldir. Ortaçağda Almanya'daki bakır üreticileri, cevheri (metali içeren kayaçları) eritirken, zaman zaman kullanılamayacak ka­dar sert, kolay eğilip bükülmeyen, beyazımsı bir metalle karşılaşmışlar ve bunun madenle­re bekçilik eden yeraltı cücelerinin bir marife­ti olduğunu düşünerek bu metale Kupfernic-kel ("şeytan bakırı") adını vermişlerdi. 19. yüzyılda ilk kez katışıksız halde elde edildi­ğinde de bu metale nikel dendi.

Sponsorlu Bağlantılar
Kimyasal simgesi Ni, atom numarası 28 ve atom ağırlığı 58,71 olan nikel, pentlandit denen bir cevherden elde edilir. Dünyanın en zengin pentlandit yatakları Küba'da olmakla birlikte, en fazla üretim Kanada'da, Ontario' nun Sudbury bölgesinde yapılır.

Nikel çeliğe katıldığında bu metalin daya­nıklılığını artırır. Motorlu taşıtların motor parçaları, dişlileri ve milleri çoğunlukla nikelli çelikten yapılır. Bir bakır ve nikel alaşımı (karışımı) olan kupronikel paslanmaya, tuzlu su ve kimyasal madde etkisiyle aşınmaya karşı çok dayanıklıdır; bu alaşım kimyasal işlemlerde kullanılan makine parçalarının ve deniz suyuyla temas eden donanımların yapımında kullanılır. Çeşitli ülkelerde de metal paralar kupronikelden yapılır.

Nikrom bir nikel, demir, krom ve manga­nez alaşımıdır. Elektrikli tost makineleri ve ütülerdeki ısıtma telleri (direnç teli) nikromdan yapılır. Jet motorlarının yapımında da özel nikel alaşımlarından yararlanılır. Çeşitli yüzeyler nikelle kaplanarak parlak ve paslan­maz yüzeyler elde edilebilir. Çeliğin ve başka metallerin nikelle kaplanmasında elektroliz yöntemi uygulanır "Gü­müş" kaşık ve çatalların çoğu "nikel gümü­şümden yapılmıştır. Alman gümüşü olarak da bilinen nikel gümüşü, yüzde 63 oranında bakır, yüzde 27 çinko ve yüzde 10 nikel içeren, ama içinde hiç gümüş bulunmayan bir alaşımdır. Bu tür kaşık ve çatallar daha sonra genellikle katışıksız gümüşle kaplanır. Nikel başlıca magnetik malzemelerden biridir ve elektrik makinelerinin yapı­mında kullanılan magnetik alaşımların bazıla­rında nikel vardır. Nikel, paslanmaz çelik ve invardaki başlıca alaşım elementidir. İnvar yüzde 36 oranında nikel içeren bir nikel-demir alaşımıdır ve ısıtıldığında başka metal­lere göre çok daha az genleştiğinden bazı uygulamalar için çok kullanışlıdır

MsxLabs & TemelBritannica

Son düzenleyen Baturalp; 12 Kasım 2016 11:39 Sebep: başlık ve sayfa düzeni foruma uygun resim eki
Şeytan Yaşamak İçin Her Şeyi Yapar....
asla_asla_deme - avatarı
asla_asla_deme
VIP Never Say Never Agaın
15 Mart 2010       Mesaj #3
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
Ad:  Nikel2.JPG
Gösterim: 623
Boyut:  55.8 KB

NİKEL

yer kabuğundaki belli başlı elementlerden olup, yüz yıla yakın bir süredir endüstride kullanılmaktadır. Doğada çoğunlukla demirle birlikte olmak üzere sülfürler, arsenürler ve silikatlar (lateritik kökenli) şeklinde bulunur. En önemli nikel mineralleri olarak, nikelin (NiAs), kloantit (NiAs2), pentlandit [(Fe,Ni)S], millerit (NiS), annabergit [(NiMAs] belirtilebilir. Dünyadaki en önemli nikel yatakları Kanada, Yeni Kalendonya, Küba, ABD, Avustralya, Endonezya ve Eski Sovyetler Birliği'nde bulunmaktadır.

Sahip olduğu üstün nitelikler nedeniyle endüstride en çok kullanılan metallerden biridir. Gerek metal ve alaşımları, gerekse paslanmaz çelik olarak geniş kullanım alanları olan bir metaldir. Ticari olarak saf olan (%99.5) dövülmüş ve dökülmüş haldeki nikelin endüstri bakımından geniş ve önemli kullanım alanları vardır. Bunun nedeni nikelin sahip olduğu iyi mekanik ve fiziksel özelliklerin yanı sıra korozyona karşı gösterdiği yüksek dirençtir. Bir çok ticari şekilde bulunan nikel kolaylıkla soğuk ve sıcak işlenebilir, kaynak edilebilir ve tornadan geçirilebilir, yüksek sıcaklıklarda mukavemetini ve sıfırın altındaki sıcaklıklarda ise sünekliğini ve tokluğunu olduğu kadar mukavemetini de mükemmel derecede korur. İşlenmiş nikel, mekanik özelliklerinin çoğu bakımından yumuşak çeliğe benzer fakat çeliğin aksine korozyona karşı yüksek bir mukavemet gösterir. Nikelin korozyona karşı dayanıklı bir metal olarak en fazla göze çarpan özelliklerinden biri de alüminyumun aksine alkalilerin etkisine karşın tam bir mukavemete sahip olmasıdır. Nikel yüksek sıcaklıklarda kırılgan hale gelmez. Soğukta ferromanyetik olan nikel 370 °C'de bu özelliğini kaybeder. Tel ve levha haline getirilebilir. Toz halindeki nikel önemli bir indirgeme katalizörüdür. Örneğin sıvı yağların katılaştırılmasında bu özelliğinden yararlanılır.

Nikel yatakları kökenlerine göre iki tipe ayrılabilir:1. Mağmatik kökenli nikel yatakları
- Likid mağmasal nikel yatakları: Bu yataklar genelde peridotit ve noritler içinde bulunur. Nikel büyük kütlelerde dissemine olarak, çok ince damarlarda ve çatlak dolgusu olarak bulunur. Bu tipe örnek olarak Kanada'daki Sudbury yatağı verilebilir.
- Hidrotermal nikel yatakları: Bu yataklar başlıbaşına nikel yatakları olmayıp, daha çok kobalt için önemli sayılabilirler.
- Lateritik ve tortul nikel yatakları: Peridotit ve gabroların lateritleşmeleri sonucunda oluşan demirli lateritlerde nikel ve kobalt zenginleşmeleri söz konusudur. Bu tipe örnek olarak Yeni Kalendonya'daki yataklar ve Manisa-Çaldağ yatağı verilebilir

DÜNYADA DURUMRezervler
Ortalama % 1 ve daha fazla nikel içeren Dünya nikel kaynaklarının 1 40 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir. Bu kaynakların % 60'ı lateritik, %40'ı ise sülfit kökenlidir. Ayrıca okyanus tabanlarındaki, manganlı-nikelli-demirli yumru/nodüllerle okyanusların magnezyumlu kabuklar Dünyanın potansiyel nikel kaynakları olarak değerlendirilebilir.

Dünya nikel rezervleri Tablo 3.1'de verilmiştir. Tabloda Kanada Newfoundland, Labrador'da yeni keşfedilen önemli nikel yatakları rezervlere dahil edilmemiştir. Bilinen nikel yatakları bugünkü talep bazında 38.5 yıl ihtiyacı karşılayabilecek düzeydir. Mevcut işletilebilir rezervin % 40.4'ü Küba, Çin ve Eski Sovyetler Biriliği'nde bulunmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin sahip olduğu oran ise % 28.6'dır.

Maden Üretimi ve Üretim Kapasiteleri


Dünya nikel maden üretimi Tablo 3.2'de verilmiştir. Dünya nikel maden üretimi, nikel içeriği olarak 1995'de 1 000 700 ton, 1996'da 1 033 100 ton olarak gerçekleşmiştir. Maden üretiminin % 36'sını gelişmiş ülkeler, % 32'sini gelişmekte olan ülkeler ve geri kalan % 32' sini Küba, Çin ve Eski Sovyetler Birliğinin gerçekleştirdiği görülmektedir. 1 997 yılı LME fiyatlarıyla maden üretimi değeri, nikel metali bazında, 7.14 milyar US $'dır.

Nikel Maden Üretimi


Dünya birincil nikel üretimi ve üretim kapasiteleri Tablo 3.3'de verilmiştir. 1995 yılında 918 800 ton nikel, 1996 yılında 954 900 ton nikel üretilmiştir. Dünya birincil nikel üretim kapasitesi 1 165 400 tondur. Bu kapasitenin % 57.9'u gelişmiş ülkelerde, % 14.5'i gelişmekte olan ülkelerde ve % 27.6'sı Küba, Çin ve Eski Sovyetler Birliği'nde bulunmaktadır. İkincil kaynaklardan nikel üretimi Tablo 3.4'de verilmiştir. Tabloda hurdalardan paslanmaz çelik üretiminde kullanılmak üzere yapılan nikel üretimi ile birlikte Avrupa Birliği, Japonya ve ABD'de yapılan nikel üretimi yer almaktadır.

MsXLabs.org & MTA
Son düzenleyen Baturalp; 12 Kasım 2016 11:40 Sebep: kırık link temizlendi başlık ve sayfa düzeni başlık ve sayfa düzeni foruma uygun resim eki
Şeytan Yaşamak İçin Her Şeyi Yapar....
asla_asla_deme - avatarı
asla_asla_deme
VIP Never Say Never Agaın
16 Mart 2010       Mesaj #4
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
Dünya nikel üretimi ve talep artışı Tablo 3.5'de verilmiştir. 1995'de 978 200 ton olan tüketim, 1996'da 932 600 tona gerilemiştir. Tüketime talep 1960'larda % 6.9, 1970'lerde % 3.6, 1980'lerde % 1.9, 1990'larda % 2.6 olmuştur. 1996 yılı itibariyle Avrupa Birliği 313 400 tonluk taleple ilk sırada yer almakta olup, ikinci sıradaki Japonya'nın talebi 187 100 ton olmuştur

Ülkeler Tüketim Ton Büyüme Oranı, %

Nikelin Kullanım Alanları


Kimya endüstrisinde: Nikel alaşımları olarak metal korozyonuna maruz yerlerde, kostik solüsyonların taşınması ve muhafazasında, petrol endüstrisinde;
Fabrikasyon ürünlerde: Çatal, bıçak takımları, çekiç, pense gibi aletlerle diğer birçok ev ve hastane aletlerinin yapımında;
Uçak ve gemi endüstrisinde: Nikel süper alaşımları yüksek ısıda basınç ve korozyona dayanıklı olduğundan uçakların gaz türbinlerinde, jet motorlarının yapımında, ayrıca uçakların elektrolizle kaplanan bölgelerinde ve gemi yapımında tuz korozyonuna karşı engelleyici olarak;
Motorlu araçlar ve parçalarında; Elektrikli makinalar ve parçalarında;
Yapı malzemelerine, sıvı ve katı yağlarda hidrojenasyonu sağlamak üzere; batarya ve yakıt hücrelerinde ve seramik malzemelerde emaye ile demir arasında bağlayıcı olarak kullanılır

MsXLabs.org & MTA
Son düzenleyen Baturalp; 12 Kasım 2016 11:26 Sebep: kırık link temizlendi başlık ve sayfa düzeni
Şeytan Yaşamak İçin Her Şeyi Yapar....
Daisy-BT - avatarı
Daisy-BT
Ziyaretçi
27 Nisan 2011       Mesaj #5
Daisy-BT - avatarı
Ziyaretçi

Alman Gümüşü


Nikel (% 10 - 30), bakır (% 55 - 65) ve çinkodan oluşan alaşım.

Nikel gümüşü de denir. Nikel karıştırılan bakırın, gümüş beyazı bir renk almasından ötürü, bileşimine gümüş girmediği hâlde bu alaşıma almangümüşü denmiştir. Dekoratif amaçlarla ve sofra eşyası yapımında kullanılır. Çoğu gümüş eşya da, daha ucuz olmasından ötürü, elektroliz yoluyla üzeri saf gümüş kaplanan almangümüşünden yapılır.

Morpa Genel Kültür Ansiklopedisi & MsXLabs
Son düzenleyen Baturalp; 12 Kasım 2016 11:27 Sebep: başlık ve sayfa düzeni
Baturalp - avatarı
Baturalp
Ziyaretçi
12 Kasım 2016       Mesaj #6
Baturalp - avatarı
Ziyaretçi

NİKEL

Ad:  Nikel4.JPG
Gösterim: 507
Boyut:  29.3 KB

Sembol: Ni
Atom numarası: 28
Atom ağırlığı: 58.6934 g/mol
Oda koşullarında (25°C 298 K): Gümüşümsü parlak metalik katı
Metal
d-blok elementi

Nikel ilk olarak 1751 yılında Axel Fredrik Cronstedt tarafından keşfedilmiştir.
Başlıca mineralleri nikel brendi (NiS), nikelin (NiAs), arsenikli nikel galeni (NiAsS), bunsenit (NiO), anabergit Ni3(AsO4)2.8.H2 tir.
Saf olarak nikel, ham nikelin karbon monoksit ile 50°C reaksiyonu sonucunda nikel tetra karbonil oluşur. Oluşan bu bileşiğin 250°C bozunması ile saf nikel elde edilir.

Ni + 4CO (50°C)àNi(CO)4 (230°C)àNi + 4CO
Diğer bir yöntem ise pirotin adı verilen piritlerin işlenmesi sırasında elde edilir. Kavurma işleminde demir, demir okside yükseltgenirken, nikel sülfürleri halinde kalır. Bu ürün silis, kok ve kil ile karıştırılarak eritilir. Oluşan nikel matı denilen denilen kükürtçe zengin erimiş haldeki karışım kavrularak NiO elde edilir. Oksit derişik HCl asit ile çözündürüldükten sonra oluşan tuz bazikleştirilerek Ni(OH)2 elde edilir. Kızdırılarak tekrar daha saf NiO elde edilir. Kok ile indirgenmesiyle saf nikel elde edilir.
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
6 Kasım 2017       Mesaj #7
Avatarı yok
Yasaklı

Nikel!


Nikel, yer kabuğundaki bolluğu açısından 24. sıradadır. Başlıca cevherleri, sülfürler, oksitler, silikatlar ve arsenitlerdir. Kanada'da oldukça bol rezervlere sahiptir. ABD'de elde edilen 150 milyon kilogramdan fazla nikelin yüzde 80 kadarı alaşım yapımında, yüzde 15 kadarı kaplamacılıkta ve kalan bölüm diğer amaçlar için kullanılıyordur. Nikelin en kararlı yükseltgenme basamağı, +2'dir. +3 değerlikli Ni, zor elde edilir ve sık karşılaşılmaz. Ni (II)'nin bir elektron vermesi Fe (II) gibi d orbitallerini yarı dolmuş hale getirmez. Nikelin daha büyük değerlikli olduğu bileşiklerini elde etmek olasıysa da Ni (II)'yi Ni (III) haline yükseltgemek demirdeki kadar kolay değildir. Bu özellik nikelin, nikel kadmiyum (NiCd) hücreleri gibi elektrot maddesi olarak kullanılmasını sağlar.
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

3 Haziran 2011 / Baturalp Kimya
22 Şubat 2015 / Misafir Cevaplanmış
3 Ekim 2012 / kompetankedi Kimya
12 Kasım 2016 / Misafir Cevaplanmış
21 Aralık 2011 / Misafir Soru-Cevap