Arama

Tampon Çözeltiler

Güncelleme: 3 Ocak 2017 Gösterim: 20.828 Cevap: 1
kompetankedi - avatarı
kompetankedi
VIP Bir Dünyalı
5 Temmuz 2007       Mesaj #1
kompetankedi - avatarı
VIP Bir Dünyalı

TAMPON ÇÖZELTİLER

Ad: Tampon Çözeltiler1.jpg
Gösterim: 2398
Boyut: 68.0 KB
Asitlik ve bazlık değişmelerine karşı direnen, yani az miktarda kuvvetli asit veya kuvvetli baz ilavesiyle pH si yaklaşık olarak sabit kalan çözeltilere tampon çözeltiler ; bu direnmeye de tampon etkisi denir. Bunlar genellikle zayıf asit veya bazlarla bunların kuvvetli tuzlarının karışı-mıdır. Örneğin asetik asit ile sodyum asetat ; amonyak ile amonyum klorür karışımı gibi. Asetik asit-asetat tamponunda H+ veya OH- eklenirse aşağıdaki nötralleşme tepkimeleri görülür.
H+ + AcO- → HOAc OH- + AcOH → H2O + AcO-
Sponsorlu Bağlantılar

Benzer şekilde amonyak-amonyum klorür tamponu için
H+ + NH3 → NH4+ OH- + NH4+ → H2O + NH3 tepkimeleri yazılabilir.
Bununla beraber, bir poliprotik asidin çeşitli nötralleşme derecelerine malik tuzlarından ( örneğin NaH2PO4 ve Na2HPO4 karışımı ) yararlanılabildiği gibi zayıf bir asitle başka bir asidin tuzundan ibaret sistemlerden de ( örneğin sitrik asit ve sodyum fosfat gibi ) yararlanılır.

Zayıf bir asitle ( HA ) tuzunun ( A- ) tampon etkisi, hidrojen iyonlarının zayıf asidin A- bazı ile birleşerek iyonlaşmış HA moleküllerini vermesiyle açıklanır:
A- + H3O+ H2O + HA Oysaki OH- iyonları,
OH- + HA H2O + A- denklemine göre yer değiştirmiş olurlar.

Tampon, zayıf bir B bazı ile tuzu karışımından ibaret ise dengeler şöyledir :
H3O+ + B H2O + BH+ OH- + BH+ B + H2O

Örneğin zayıf bir asitle ( HA ) bunun kuvvetli biz bazla verdiği B+A- tuzu karışımından ibaret tampon sistemi düşünelim. Asidin protolizi şöyledir:
HA + H2O H3O+ + A- Kütlenin etkisi kanunu uygulandığında ,
[H3O+] [A-] [HA] ka = ; [H3O+] = ka [HA] [A-]
Buradan ; [HA] - log [H3O+] = - log ka - log [A-] veya, [A-] pH = pka + log (1.1) [HA] bulunur.
Oysaki [A-] = [Tuz] ve [HA] = [Asit] olduğundan; [Tuz] pH = pka + log (1.2) [Asit] olur ve Henderson denklemi adını taşır. Bu denklem 10 > pH > 4 arasında seyreltik çözeltilere uygulanır.

TAMPON GÜCÜ


Bir tampon çözeltiye dB ekivalan / litre kadar kuvvetli bazdan veta kuvvetli asitten ilâve edildiğinde ph değişmesi dpH ise, dB ß = dpH diferensiyel oranına tampon gücü veya değeri denir. O halde tampon gücü, pH nin birim kadar değişmesi için ilâvesi gereken baz yahut asit miktarıdır, dB ye karşı pH değişmesi ne kadar az is ise tampon gücü de o kadar büyük, yani pH o kadar sabittir. Bir tampon sisteminin tampon gücü, tuz konsantrasyonunun asit konsantrasyonuna oranı 10 ile 1/10 arasında olduğu zaman en elverişlidir. Bu ise pH = pka ±1e karşındır. O halde bir asit-baz tampon çözeltisinin yararlı pH tampon aralığı pka ±1 olarak alınabilir. Eğer deniş bir pH tampon aralığını kaplayacak tampon çözelti hazırlanmak istenirse, bir sıra zayıf asit seçmek gerekir ki bunların pka ları 2pH biriminden fazla fark etmemiş olsun. Buna göre maksimum tampon gücü ve belli pH li tampon çözelti hazırlamak için öyle bir asit seçmek gerekir ki asidin pka sı istenilen pH ye eşit veya mümkün mertebe yakın olsun. Bu halde, [Tuz] / [Asit] oranı 10 > pH > 4 halinde den hesaplanır. Tampon gücü bakımından önemli olan bir başka faktör de asit ve tuzun konsantrasyonlarıdır. Çözeltinin derişikliğinin fazlalığı oranında ve [Tuz] / [Asit] = 1/1 halinde tampon gücü fazladır. Aşağıdaki çizelgede bazı tampon sistemler verilmiştir.

Glisin – Glisin hidroklorür


Ftalik asit – Potasyum asit ftalat Asetik asit – Sodyum asetat Monosodyum fosfat – disodyum fosfat Borik asit – boraks Boraks – Sodyum hidroksid Disodyum fosfat – trisodyum fosfat 1,0 - 3,7 1,2 - 3,8 3,7 - 5,6 5,8 - 8,0 6,8 - 9,2 9,2 - 11,0 11,0 - 12,0 Tampon Sistemler pH aralığı Tampon Karışım

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER


Örnek-1)
25oC da 0,1 M asetik asit ve 0,1 M sodyum asetat karışımının pH si ne kadardır? (ka =1,8 . 10-5)
Çözüm: 0,1
pH = 4,74 + log = 4,74

Örnek-2)
NaH2PO4 ve Na2HPO4 oranı ne olmalıdır ki tampon çözeltinin pH si 7,10 olsun? (pk1=7,21)
Çözüm: Denge reaksiyonu HPO4= + H+ H2PO4- olup HPO4= iyonu tuzu, H2PO4- de asidi verir. (1.2) den, [Na2HPO4] 7,10 = 7,21 + log [NaH2PO4] [Na2HPO4] = antilog ( - 0,11 ) = antilog 1,89 = 0,776 [NaH2PO4] bulunur.

Örnek-3)
pH si 4,0 olan bir tampon çözelti hazırlamak isteniyor. Maksimum tampon güçlü bir çözelti hazırlamak için a) aşağıda verilen asit ve tuzlarından hangisi kullanılmalıdır? b) Bu halde [Tuz] / [Asit] oranı ne olacaktır?
Asit ka
Asetik asit 1,8 . 10-5
Formik asit 2,1 . 10-4
Benzoik asit 6,5 . 10-5

Çözüm:
a) Yukarıdaki asitlerin pka ları 4,74 ; 3,7 ; ve 4,17 dir. Seçilecek asit öyle olmalıdır ki pka sı 4,0 e yakın olsun. O halde en uygunu benzoik asittir. b) (1.2) ye göre, [Tuz] 4,0 = 4,17 + log den [Tuz] / [Asit] oranı = 66/100 bulunur. [Asit]

Örnek-4)
Litrede 1) 0,000018 M HCl ; 2) 0,1 M asetik asit ve 0,1 M sodyum asetat içeren çözeltilerin pH lerini hesaplayınız. 3) Bu çözeltilerin birer litresine 0,000018 M NaOH ilâve edildiğinde yeni pH leri bulunuz. (ka= 1,8 . 10-5)
Çözüm:
1) pH = - log [H2O+] = - log 1,8 . 10-5 = 4,74 2) (1.2) den 0,1 pH = 4,74 + log = 4,74 0,1 3) Bu çözeltilerin bir litresine 0,000018 M NaOH ilâve edildiğinde HCl halinde tam nötrelleşme olduğundan, pH = 7,0 olur. Asetik asit ve tuzu karışımında ise, 4) 0,1 + 0,000018 pH = 4,74 + log ~ 4,74 0,1 – 0,000018 Görülüyor ki aynı miktar NaOH ilavesiyle HCl çözeltisi tampon olmadığından pH, 2,26 pH birimi kadar artmış ; oysaki ikinci halde tampon olduğundan pH, 0,001 pH biriminden daha az değişmiştir.

Örnek-5)
Bir çözeltide sodyum asetat ( NaAc ) ve asetik asidin ( HAc ) konsantrasyonları ne olmalıdır ki [H3O+] = 10-4 iyon g / litre olsun? ( ka = 1,85 .10-5)
Çözüm:
(1.2) den [NaAc] 4 = 4,74 + log [HAc] [NaAc] / [HAc] = 0,18 bulunur. O halde [Tuz] / [Asit] oranı 0,18 olduğunda [H3O+] = 10-4 dür. Şu oranlar alınabilir ;
[NaAc] = 0,18 M [HAc] = 1 M
[NaAc] = 0,0018 M [HAc] = 0,1 M
[NaAc] = 1,8 . 10-4 M [HAc] = 10 . 10-4 M
Bu sonuncu olmaz, çünkü çok seyreltiktir.

Örnek-6)
100cm3 0,6 M NH3 çözeltisi ve 150cm3 0,3 M NH3Cl çözeltisi karıştırılarak bir tampon çözelti hazırlanmıştır. a) Tamponun pH’sı nedir? b) 0,001 mol asetik asit katılırsa pH ne olacaktır?

Çözüm:
a) Bu bazlı tampon içi OH- derişimi, NH3 için ka yı veren eşitlikten bulunabilir:
NH3 + H2O NH4+ + OH-
ka = [NH4+] [OH-] / [NH3]
[OH-] = ka [NH3] / [NH4+]
NH3 ve NH4+ derişimleri,
NH3 mol sayısı = 0,6 mol dm-3 x 0,1 dm3 = 0,06 mol
NH4+ mol sayısı = 0,3 mol dm-3 x 0,15 dm3 = 0,045 mol
[NH3] = 0,06 mol / 0,25 dm3 = 0,24 M
[NH4+] = 0,045 mol / 0,25 dm3 = 0,18 M
olduğuna göre
[OH-] = 1,8 x 10-5 x ( 0,24 / 0,18 ) = 2,4 x 10-5 M
ve
pOH = 4,62
pH = 0,38 bulunur.

b) Bu bazlı tamponda asit
H+ + NH3 → NH4+
tepkimesi ile nötralleşir. Katılan asidin derişimi
0,001 mol / 0,25 dm3 = 0,04 Mdır. O halde NH3 ve NH4+ yeni derişimleri,
[NH3] = 0,24 - 0,04 = 0,20 M
[NH4+] = 0,18 + 0,04 = 0,22 M olacaktır.
Yeni OH- ise
[OH-] = 1,8 x 10-5 x ( 0,20 / 0,22 ) = 1,6 x 10-5 M
ve yeni
pOH = 4,80
pH = 9,20 bulunur. Yani pH değişikliği yalnız 0,18 pH birimi kadardır.

SEYRELTME DEĞERİ ve TUZ ETKİSİ
Bir tampon çözelti eşit hacimde su ile seyreltildiğinde pH artmasına seyreltme değeri denir. ∆pH1/2 = ( pH )1/2 e – ( pH )e Seyreltme değeri de tampon gücü kadar önemlidir, çünkü pratikte tampon değerinin seyreltme ile pH sinin değişmemesi istenir. Asidin değerliğinin büyüklüğü oranında seyreltme ile pH değişmesi o kadar fazladır. Bir tampon çözeltiye nötral tuz ilâve edilirse iyonik kuvvet artar, aktivite katsayısı azalır ve bunun sonucunda çözeltinin pH si küçülür. Tuz etkisi seyreltme etkisinin tersidir. Bir tampon sistemin pratik değeri,
1) Asit yahut baz ilâvesine;
2) Seyreltmeğe;
3) Nötral tuz ilâvesine karşı denemesi ile belli olur. Sıcaklık değişimi de tampon çözeltinin pH sini değiştirir.

Ad: Tampon Çözeltiler2.jpg
Gösterim: 6839
Boyut: 43.9 KB
KANDAKİ TAMPONLAR

Normal insan kanının pH si 7,35 olup biraz baziktir. pH nin bu normal değerden 0,1 pH birimi kadar sapması ciddi patolojik rahatsızlıklara sebep olur. Örneğin diyabetik komada kanın pH si 6,82 ye düşer. Kanda mevcut bazı tampon sistemler kanın pH sini normal değerinde sabit tutar. En önemli tampon ikilileri; H2CO3 B+H2PO4- B+HCO3- B2+HPO42- dir. Burada B+; sodyum yahut potasyum gibi değerli bir katyondur. Bu ve daha başka tampon sistemler kanda asit-baz dengesini sağlar. Karbonik asit – bikarbonat tampon sistemi halinde, kanda hidroksonyum iyonunun artışı, H3O+ + HCO8- H2CO8 + H2O reaksiyonunu soldan sağa doğru yürütür; husule gelen karbonik asit ve karbon dioksite ayrışır. OH- iyonlarının artışı ise, H2CO8 + OH- HCO8- + H2O reaksiyonunda absorplanır.

KULLANIM ALANLARI
Tampon çözeltilerin kullanılma ve uygulanma alanları çok geniştir. Biyokimyasal tepkimelerin çoğunda, tepkimenin istenen yönde yürümesi için pH’ının sabit kalması gereklidir. Örneğin, kanda pH sabit tutmak için diğer sistemlerin yanısıra karbonik asit – bikarbonat tamponu bulunur. Laboratuvarda, anorganik ve organik kimyasal tepkimeler, tepkimede harcanan veya oluşan asitlerin ve bazların yaz etkilerini azaltmak için, gerektiği zaman tamponlanmış çözeltilerde yapılır.

BAKINIZ Çözeltiler
Son düzenleyen Safi; 3 Ocak 2017 18:34
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
3 Ocak 2017       Mesaj #2
Safi - avatarı
SMD MiSiM

Tampon çözeltiler

Ad: Tampon Çözeltiler3.jpg
Gösterim: 1946
Boyut: 59.1 KB
 • Kimyada belli pH'larda çözelti hazırlamak ve bunu uzun süre kullanmak çok önemlidir. Ancak bu çözeltilerin saklanması hazırlanmasından daha zordur.
 • Bu tür çözeltiler HCl gibi kuvvetli asitlerden Hveya NaOH gibi kuvvetli bazlardan hazırlandığında havadaki CO2 ten veya bulundukları cam kaplardan kolaylıkla etkilenerek pH'ları değişir.
 • Örneğin çözeltinin hava ile temas etmesiy ile havadaki karbondioksiti soğurur ve pH düşer. Bu çözelti cam kaplarda saklandığında, camın eser halde de olsa çözünmesi pH yükselmesine neden olur.
 • Az miktarda asit veya baz eklenmesinden bile önemli ölçüde etkilenmeyen çözeltilere tampon çözeltiler denir.
 • Tampon çözeltiler, zayıf bir asit veya baz ile bunun tuzundan hazırlanır.
Tampon çözelti
 • Tampon çözelti: Konjuge asit-baz çiftinin bulunduğu ve pH değişmelerine karşı direnç gösteren çözeltilere denir.
 • Zayıf bir asit-kuvvetli bir baz veya zayıf bir baz kuvvetli bir asit H titrasyonlarında (karışımlarında) konjuge asit/baz çifti içeren tampon çözelti oluşur
 • Zayıf bir asit olan asetik asit ve sodyum asetat çözeltileriyle hazırlanmış bir tampon çözelti düşünelim. Buradaki denge ve H denge bağıntısı aşağıdaki gibi yazılabilir.
 • Bu bağıntıda da [H+] yalnız bırakırsak yandaki bağıntı elde edilir.
Ad: 1.JPG
Gösterim: 1378
Boyut: 47.0 KB
 • Bu bağıntı asetik asit çözeltisinde H[H+] derişiminin K sabitine ve ayrışmamış asetik asit derişiminin, çözeltideki toplam asetat iyonu değişimine bağlı olduğunu gösterir.
 • Başlangıçtaki asetik asit ve sodyum asetat derişimlerinin birbirine eşit olduğu (Mesela her ikisinin de 0,1 olduğu) özel bir durumu düşünelim.
 • Bu durumda bağıntıdaki H[CH3COOH]/[CH3COO-] oranı "1" e eşit olacağından [H+] derişimi doğrudan [H+] = K olur. 
 • Dolayısıyla [CH3COOH] / [CH3COO-] foranı 1'den çok farklı olmadığı müddetçe çözeltinin pH'ında önemli Hbir değişiklik olmaz.
 • Çünkü böyle bir çözeltiye az miktarda asit eklenirse, denge sol yöne kayar ve fazla H miktardaki asetat iyonları ile hemen asetik asit molekülünü meydana getirir.
 • Bir başka deyişle eklenen asitin etkisi azalır.
 • Öte yandan aynı çözeltiye hidroksit iyonları eklenirse bu ortamdaki hidrojen iyonlarını nötürleştirir.
 • Ancak denge sağ yana kayar ve aşırı miktarda asetik asit molekülleri hemen H iyonlaşarak tekrar hidrojen iyonları meydana getirir.
Ad: 2.JPG
Gösterim: 2333
Boyut: 55.7 KB
ÖRNEK 1: 0,01 M derişimindeki NaAc çözeltisini pH'ı nedir?
Sponsorlu Bağlantılar
 • Burada şüphesiz sodyum iyonunun pH'a bir etkisi yoktur.
 • Asetat iyonu ise asetik asitin bir konjuge bazı olduğundan, sulu çözeltide yandaki şekilde bir dengeye neden olur.
 • Bu dengedeki OH- derişiminin hesaplanabilmesi için Kb değerinin bilinmesi gerekir.
 • Oysa tablolarda yalnız asetik asitin iyonlaşmasına ait Ka değeri verilmektedir.
 • Ka ve Ksu değerleri ile Kb hesaplanır.
 • Ksu = [H+] [OH-] = 1,0 x10-14
 • Eğer Ksu eşitliği Ka eşitliğine bölünürse Kb eşitliği elde edilir.
 • O halde genel olarak şu eşitlik yazılabilir. Ka x Kb = Ksu
 • Problemin ikinci kısmında izlenecek yol öncekinin aynıdır.
Ad: 3.JPG
Gösterim: 1419
Boyut: 59.0 KB
Ad: 4.JPG
Gösterim: 1447
Boyut: 59.0 KB
Tampon çözeltiler
 • Bilinen tamponların birçokları zayıf asit veya bazların konjuge tuzları ile karıştırılmasıyla elde edilirler.
 • Konjuge tampon çözeltilerde pH, Ka değeri ile asit derişiminin konjuge bazının derişimine oranına eşittir.
Ad: 5.JPG
Gösterim: 1365
Boyut: 38.2 KB
 • Örneğin aşağıdaki bütün tamponların pH ları 4,92 dir.
 • 0,20 M HAc/0,3 M Ac- 0,10 M JHAc/0,15 M Ac- 0,020 M HAc /0,03 M Ac- vs.
 • Tamponlanmış çözeltinin pH ının tamponun bileşenlerinden bağımsızdır, yalnız oranı önemlidir

Tampon derişiminin etkisi


 • Eklenecek asit veya bazın, tampon tarafından absorplanması sonucu, pH da görülecek değişme tampon bileşenlerinin derişimine bağlıdır.
 • Örneğin 0,20 M HAc / 0,3 M Ac- şeklinde hazırlanmış ve pH'ı 4.92 olan tampon çözeltiye 10 ml 10 M HCl eklediğimizde pH 4,56 olurdu ki 0,36 birimlik değişiklik çoğu kez kabul edilebilir sınırlar içinde olabilir.
 • Ancak biyokimyasal bir ortam söz konusu olduğunda bu fark önemli olabilir.
 • Bu durumda yeni bir tampon çözelti hazırlanması gerekir.
 • Örneğin yukarıdaki tampon çözelti 0,2 M HAc/0,3 M Ac- şeklinde değilde 0,8 M HAc/1,2 M Ac- şeklinde nazırlansaydı ve yine 10 ml 10 M HCl eklenseydi, HCl eklenmeden önceki pH = 4,917 iken, HCl eklendikten sonraki pH = 4,827 olurdu
 • Görüldüğü gibi bu durumda pH daki değişme ancak 0.089 kadardır ki 0,36 farka göre oldukça düşüktür.
Ad: 6.JPG
Gösterim: 1421
Boyut: 51.8 KB
Ad: 7.JPG
Gösterim: 1435
Boyut: 42.8 KB
 • Eklenecek asit veya bazın, tampon ^tarafından absorplanması sonucu, pH da görülecek değişme tampon bileşenlerinin Hderişimine bağlıdır.
 • Örneğin 0,20 M HAc / 0,3 M Ac- şeklinde hazırlanmış ve pH'ı 4.92 olan tampon çözeltive 10 ml 10 M HCl eklediğimizde pH 4,56 olurdu ki 0,36 birimlik değişiklik çoğu Hkez kabul edilebilir sınırlar içinde olabilir.
 • Ancak biyokimyasal bir ortam söz konusu olduğunda bu fark önemli olabilir.
ÖRNEK 2:
1 litre saf suya 1 ml 0,1 M HCl eklenmesiyle pH da görülen değişim ile 0,2 M HAc ve 0,3 M NaAc içeren tamponlanmış yine 1 litre çözeltiye aynı miktarda HCl eklenmesiyle pH da görülecek değişimi karşılaştırınız.
 • Saf suyun ilk pH'sının 7 olacağı doğaldır. 1 ml 0,1 M HCl'in 1000 mlfye eklenmesi demek, yaklaşık 1000 kez seyreltilmesi demektir.
 • Dolayısıyla hidrojen iyonu derişimi 0,00001 M veya pH = 4 olur. Yani pH 7'den 4'e iner.
 • Asetik asit tamponunda HCl eklenmeden önceki pH = 4,9160 dir.
 • HCl eklendikten HAc dengesinde, Le Chatelier ilkesine göre ortalama eklenen H+ çeşitliğinin sola kaymasına yani eklenen H+ Hkadar HAc oluşumuna neden olacaktır.
 • HCl, zayıf bir baz (Ac-) içeren çözeltiye eklendiğine göre, protonun büyük bir kısmı çtüketilecek ve denge tekrar kurulacaktır.
 • 1 ml HCl, 10-4 M H+ verdiğinden ve bu da 1,0x10-4 M Ac- ile tepkimeye girip aynı çmiktarda HAc oluşumuna neden çolacağından, pH=4,9156 olur.
Görüldüğü gibi aynı miktarda HCl saf suya eklendiğinde pH da 3 birimlik bir azalma olurken (pH 7'den pH 4'e) tamponlanmış çözeltide ancak 0,0004 birimlik bir azalmaya neden olmaktadır ki buna ölçülemeyecek Hkadar küçük bir değer denilebilir.
Ad: 8.JPG
Gösterim: 1277
Boyut: 48.1 KB
Ad: 9.JPG
Gösterim: 1245
Boyut: 53.6 KB
Ad: 10.JPG
Gösterim: 1266
Boyut: 88.6 KB

Tampon çözeltiler Handerson-Hasselbalch Eşitliği


 • Yukarıda asit veya baz örnekleri ile açıklamaya çalıştığımız çözeltileri daha genel ifadelerle tanımlamak mümkündür.
 • Örneğin tampon çözeltinin HA gibi zayıf bir asitten hazırladığını düşünelim.
 • Bu asit ile ilgili iyonlaşma dengesi ve denge bağıntısından bağıntı türetilebilir.
Ad: 11.JPG
Gösterim: 1565
Boyut: 55.4 KB
 • Tampon çözeltilerin pH larının hesaplanmasında oldukça faydalı olan bu bağıntıyı sözlü olarak şu şekilde tanımlayabiliriz.
 • Bir zayıf asit ile onun tuzundan meydana gelen bir tampon çözeltinin pH ısı, asitin denge sabitinin eksi logaritmasından asitin molar derişiminin tuzun molar derişimine soranının logaritmasının çıkarılmasıyla bulunur.
 • Yukarıdaki bağıntıyı daha genel bir ifade ile de yazılabilir. 
Ad: 12.JPG
Gösterim: 1365
Boyut: 30.4 KB
Ad: 13.JPG
Gösterim: 1301
Boyut: 56.3 KB
Ad: 14.JPG
Gösterim: 1310
Boyut: 31.3 KB
Ad: 15.JPG
Gösterim: 1231
Boyut: 36.9 KB
 • Tampon çözeltilerin etkin olabilmesi için molekül halindeki bileşen ile (asit veya baz) iyonik bileşenin (tuzun) 10/1 ile 1/10 aralığında olmalıdır.
 • Bu değerler yerine konursa, genel bir bağıntı elde edilir.
Ad: 16.JPG
Gösterim: 1231
Boyut: 42.5 KB
ÖRNEK 3:
PH = 4,5 olan bir asetik asit sodyum asetat tampon çözeltisini hazırlamak için [HAc] ve [Ac-] derişimleri ne olmalıdır?
Ad: 17.JPG
Gösterim: 1283
Boyut: 69.4 KB
ÖRNEK 4:
0,4 M formik asit ve 0,1 M sodyum formiyat içeren çözeltinin pH değeri nedir?
Ad: 18.JPG
Gösterim: 1268
Boyut: 42.1 KB
Ad: 19.JPG
Gösterim: 1200
Boyut: 23.7 KB
Ad: 20.JPG
Gösterim: 1192
Boyut: 36.5 KB

Tampon Kapasitesi


 • Bir çözeltinin tampon kapasitesi bu 1,00 litresine eklendiğinde pH değerini 1,0 birim değiştiren kuvvetli asit veya kuvvetli bazın mol sayısı olarak tanımlanır.
 • Asitin derişiminin konjuge bazın derişimine oranı '1' den büyük veya küçük değerlere gittikçe tampon kapasitesindeki düşme artar.
 • Kullanılabilir bir kapasiteye sahip bir tamponun pH'ı hazırlandığı asitin pKa değerinin ±1 kadar civarıdır.
Prof.Dr.Mustafa Demir


BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 3 Ocak 2017 18:35
SİLENTİUM EST AURUM
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

27 Şubat 2018 / Keten Prenses Kimya
3 Ocak 2017 / Misafir Tıp Bilimleri
17 Temmuz 2015 / ThinkerBeLL X-Sözlük