Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 22 Kasım 2016  Gösterim: 30.419  Cevap: 4

İyonik Bağ

HeliX
1 Kasım 2008 10:42       Mesaj #1
HeliX - avatarı
Ziyaretçi

iyon bağı

Ad: iyonik.jpg
Gösterim: 509
Boyut: 48.1 KB

ELEKTROVALANS BAĞİ olarak da bilinir, bir kimyasal bileşiğin karşıt elektrik yüklü atomları arasında oluşan bağ. Bu tür bağ bir atomun en dış yörüngemsisindeki değerlik (valans) elektronlarının kalıcı biçimde bir başka atoma geçmesi durumunda oluşur. Elektronlarını kaybeden atom artı elektrik yüklü iyon (katyon), elektron kazanan ise eksi elektrik yüklü iyon (anyon) haline geçer. 19. yüzyılın sonlarında atomlar arasında elektron aktarımı konusuna ilişkin olarak İngiliz fizikçi J. J. Thomson’ un geliştirdiği düşünceyi 1916’da Alman bilim adamı Walter Kossel iyon bağı kuramı durumuna getirdi.

Sponsorlu Bağlantılar
Atomların iyon bağıyla bağlanması sonucunda iyon ya da elektrovalans bileşikleri oluşur; bunların en iyi bilinen örnekleri alkali ve toprak alkali metallerin hidrürleridir. İyon bağıyla bağlanmış kristalin katilarda, karşıt elektrik yüklü parçacıklar arasındaki elektrostatik çekim kuvvetleri ve benzer elektrik yüklü parçacıklar arasındaki elektrostatik itme kuvvetleri nedeniyle iyonlar, her artı yüklü iyon, eksi yüklü iyonlarla ve her eksi yüklü iyon, artı yüklü iyonlarla sarılacak biçimde düzenlenir. Eksi ve artı yüklü iyonlar, birbiri ardına gelecek biçimde düzenlendiğinden yükler birbirini dengeler ve cisim elektriksel bakımdan nötr olur. İyon bağıyla bağlanmış kristallerdeki elektrostatik kuvvetler oldukça etkili olduğundan bu yapıdaki cisimler serttir ve uçucu değildir. Ama iyon bağları dielektrik sabiti yüksek olan ortamlarda önemli ölçüde zayıflar.

İyon bağıyla bağlanmış bileşiklerin, aynı zamanda ortaklaşım (kovalans) bağları içerdiği kabul edilir; iki, ender olarak da üç atom arasında, atomlardan her birinin değerlik elektronlarından birini öteki atomla paylaşması sonucunda ortaya çıkan ortaklaşım bağında, iyon bağında olduğu gibi kalıcı elektron aktarımı olmaz.


Son düzenleyen Safi; 22 Kasım 2016 19:31


Misafir
4 Kasım 2008 10:38       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

İyonik Bağ

Ad: Ionic_bonding.png
Gösterim: 757
Boyut: 1.6 KB

Lityum ve flor'un elektron dizilimi. Lityum'un dış yörüngesinde elektron bulunur ve iyonizasyon enerjisi düşük olduğu için bu elektron oldukça gevşekçe tutunmaktadır. Flor'un dış yörüngesinde ise 7 elektron vardır. Bir elektron lityum'dan flor'a doğru hareket ettiğinde her bir iyon, soy gaz dizilimi haline dönüşür. İki zıt yüklü iyonun elektrostatik çekiminden kaynaklanan bağlanma enerjisi yeterli negatif değerde olup bağlanmış durum toplam enerjisi, bağlanmamış durumdakinden daha düşüktür.

İyonik bağ, zıt ve eş yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik kuvvetlere dayanan bir kimyasal bağ türüdür.
En dıştaki elektron kabukları tamamen dolu olan atomlar oldukça kararlı durumdadırlar, başka atomlarla bileşik oluşturma eğilimi göstermezler. Sadece soy gazların en dış elektron kabukları tamamen doludur, diğer tüm elementlerin dış kabuklarında eksik elektron bulunmaktadır. Oysa atom, tüm elektron kabuklarının dolu olması yönelimindedir ve eğer dolu değilse bunu sağlamaya yönelecektir. Bu konumda atomun başına iki farklı olay gelebilir, dış kabuktaki elektronlardan kurtularak zaten dolu olan bir alttaki kabuğu son kabuk haline getirmek ya da dış kabuğu dışarıdan elektron alarak tamamlamak.

Elektron verme eğiliminde olan bir atomla elektron alma eğilimindeki bir atom reaksiyon alanına girdiklerinde, aralarında bir elektron alış-verişi olur. Bunun sonucunda elektron alan atom negatif iyon (anyon), elektron veren atom ise pozitif iyon (katyon) haline gelecektir. Bu şekilde aralarında elektrostatik çekme kuvveti yaratılan atomlar iyonik bağla bir bileşik oluştururlar. İyon bağına elektro valans bağ da denilmektedir.

İyonik bağla oluşan bileşiklerin bir ortak özelliği, elektroliz edilebilmeleridir. Yani iyonik yapıdaki sıvı ve katı çözeltiler elektriği iletirler. İyonik yapılı katılar ise iletken değildirler. Bir diğer özellik de elektronların kuvvetle tutulması nedeniyle iyonik kristallerin ısıyı ve elektriği iletmemesi, diğer bir deyişle yalıtkan olmalarıdır.

İyonik bağ oluşumunda, metal, düşük elektronegatifliği nedeniyle bir elektron vererek pozitif bir iyon (katyon) oluşturur. Normal sofra tuzunda, sodyum ile klor iyonları birbirlerine iyonik bağ ile bağlıdır. İyonik bağ genellikle metallerle ametaller arasında gerçekleşir. Ametal atomlarının elektronegatifliği yüksektir ve kolayca elektron alıp negatif iyon (anyon) oluşturabilirler. Dolayısıyla, iki veya daha fazla iyon, elektrostatik kuvvetlerin etkisiyle birbirlerini çekerler. Bu tür bağlar, hidrojen bağından daha kuvvetli fakat kovalent bağ ile hemen hemen aynı kuvvettedir.
Ad: iyonik_bag_1.png
Gösterim: 693
Boyut: 576 Byte
Ad: iyonik_bag_2.png
Gösterim: 688
Boyut: 930 Byte

İyonik bağlanma yalnızca, bağlanmış atomlar serbest olanlardan daha düşük enerjiye sahip olduklarında ve reaksiyonun toplam enerji değişimi, reaksiyonun gerçekleşmesi yönünde ise meydana gelir. Toplam enerji değişimi ne kadar büyükse, bağ o kadar güçlüdür. Tüm iyonik bağlar bir tür kovalent ya da metalik bağ özelliği taşırlar. İki atom arasındaki elektronegatiflik farkı ne kadar büyükse bağ da o kadar iyoniktir. İyonik bileşikler, ergidiklerinde veya suda çözündüklerinde elektrik iletebilirler. Genellikle yüksek ergime sıcaklığına sahip olup suda çözünmeye meyillidirler.

Polarizasyon Etkisi

İyonik bileşiklerin kristal latisi içindeki iyonlar küreseldir fakat eğer pozitif iyon küçük, ve/veya yüksek oranda yüklüyse, negatif iyonun elektron bulutunu bozar. Negatif iyonun bu şekilde polarize olması, iki atomun çekirdekleri arasında ilave yük birikimine yol açar ki bu da kısmi kovalent bağ demektir. Boyutça büyük negatif iyonlar daha kolaylıkla polarize olurlar. Fakat bu durum, yalnızca 3+ değerlikli pozitif iyon (örneğin, Al3+) söz konusu olduğunda önemlidir (örneğin, saf AlCl3 kovalent bir moleküldür). Öte yandan, 2+ yüklü iyonlar (Be2+) hatta 1+ yüklü iyonlar (Li+) dahi, boyutları çok küçük olduğu için bir miktar polarize etme gücüne sahiptirler (örneğin, LiI iyoniktir fakat bazı kovalent özellikler gösterir). "Polarize etme gücü", iyonun yükü ile boyutu arasındaki orana bağlı olup yük yoğunluğu olarak adlandırılır.

İyonik Bağ

Ad: Ionic_bonding_animation.gif
Gösterim: 727
Boyut: 13.0 KB

Sodyum ve klor atomlarının sodyum klorid oluşturmak üzere iyonik bağla bağlanışı. Sodyum en dıştaki atomunu kaybeder ve asal gaz elektron konfigürasyonuna sahip olur. Bu elektron egzotermik olarak klor atomuna girer. Ardından, zıt yüklü iyonlar birbirini çeker ve iyonik bağ oluşur.

Klor atomunun, sodyum atomunun son katmanındaki bir elektronu alarak negatif yükle yüklenir. Böylece klor anyonu oluşur.Sodyum atomu ise bir elektonu eksildigi için pozitif yükle yüklenerek sodyum katyonunu oluşturur. Oluşan anyon ve katyon zıt yüklere sahip oldukları için birbirini çeker. Anyon ve katyon arasındaki bu çekim kuvvetli bir kimyasal bağdır ve bu kimyasal bağ iyonik bağ olarak anlandırılır.

İyonik bağ - kovalent bağ


İyonik bir bağ durumunda atomlar, zıt yüklü iyonların çekimi ile birbirine bağlı iken, kovalent bağ durumunda atomlar, elektron paylaşımı yoluyla bağlanırlar. Kovalent bağ durumunda, her atomun etrafındaki moleküler geometri, VSEPR kuralları ile belirlenirken, iyonik malzemelerde geometri, maksimum sıkı-paket kurallarını takip eder. Dolayısıyla bir bileşiğin iyonik ya da kovalent olarak sınıflandırılması "atomların geometrisi"ne bağlıdır.
VSEPR = Valence Shell Electron Pair Repulsion theory (Valans kabuğu elektron çifti itme teorisi) (1957): kimyada bir model olup bireysel moleküllerin şekillerini tanımlamayı hedefler.

Son düzenleyen Safi; 21 Kasım 2016 23:51
21 Kasım 2016 23:23       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM

İyonik bağ:


(+) ve (–) yüklü taneciklerin (iyonların) elektriksel çekim kuvvetinden doğan bağa iyonik bağ denir. İyonik bağ yapan atomlardan elektron veren (+) yüklü, elektron alan (–) yüklü iyon olur. Yemek tuzu, sodyum ve klor atomlarının iyonik bağ yapmasıyla oluşur. Atom numarası 11 olan sodyum (Na) atomu, atom numarası 17 olan klor (Cl) atomuna elektron vererek iyonik bağ oluşturur.

Sodyumun (Na) Na+ iyonuna dönüşmesi:


11 elektronlu sodyum atomu 1 elektron vererek 10 elektronlu neona benzer.
17 elektronlu klor atomu 1 e– alarak 18 elektronlu argona benzer ve kararlı yapıya geçer.
Ad: 1.gif
Gösterim: 459
Boyut: 25.0 KB

Sodyum ve klor atomları, arasında iyonik bağ yaparak Sodyum klorür (NaCl) bileşiğini oluşturur.
Na + Cl Na+1 + Cl–1 NaCl
Atomlar arası bağ oluşurken en dıştaki elektronlar görev alır. İyonik bağ yaparak oluşan maddelere iyonik yapılı maddeler denir. Metallerle ametaller iyonik bileşik oluştururlar.
Ad: 2.gif
Gösterim: 451
Boyut: 3.4 KB
İyonik bileşikler oda şartlarında genellikle katı hâlde ve kristal yapıda bulunur.
Sert ve kırılgan bir özelliğe sahiptir. İyonik kristaller katı hâlde elektrik akımını iletmez fakat sulu çözeltilerinde iyonlarına ayrışır ve elektrik akımını iletir. Yemek tuzu iyonik bağlı bir bileşiktir ve kristal yapıdadır.
22 Kasım 2016 00:02       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
İyonik Bağ
Farklı yüklü iyonların ( + ve – yüklü taneciklerin) elektriksel çekim kuvvetlerinden ortaya çıkan bağ türüdür. Metaller ile ametaller arasında gerçekleşir ve metallerin elektron vermesi, ametallerin ise elektron almasıyla oluşur.
Ad: bağlar2.jpg
Gösterim: 449
Boyut: 4.0 KBAd: bağlar3.jpg
Gösterim: 457
Boyut: 3.1 KB
İyonik bağı yapan atomlardan elektron veren (+) yüklü, elektron alan (–) yüklü iyon olur ve zıt çekim kuvveti iyonları bir kristal içinde tutar. Bu kuvvetli çekim iyonik bağlı bileşikleri ayrıştırmayı zorlaştırır. Atomlardan biri ,elektron kaybedip pozitif yüklü iyona dönüşürken,diğer atom elektron kazanıp negatif yüklü iyonu oluşturur. Son durumda kaybedilen ve kazanılan elektron sayıları eşit olmaktadır.
Atomlardan elektron kaybı sonucu oluşan pozitif (+) iyonlara katyon; elektron kazanarak oluşan negatif (-) iyonlara ise anyon denilmektedir.
Ad: bağlar4.jpg
Gösterim: 483
Boyut: 20.8 KB

İyonik Bağlı Bileşiklerin Özellikleri Nelerdir?


İyonik bileşikler kristal yapıdadırlar ve oda sıcaklığında katı halde bulunurlar. Katı halleri elektriği iletmezken, sulu çözeltileri ve sıvı halleri elektirik akımını iletir. İyonlaşma enerjisi düşük elementler ile elektron ilgisi yüksek elementler arasında en kararlı bileşikler oluşur.
İyonik bağlı bileşiklere örnekler;
NaCl, MgS, BaCl2 NaOH, NH4NO2, FeO, …
Ad: bağlar5.jpg
Gösterim: 450
Boyut: 18.3 KB
Ad: bağlar6.jpg
Gösterim: 438
Boyut: 3.1 KB
22 Kasım 2016 00:16       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM

İyonik Bağ


Metal ametal atomları arasında elektron alışverişi sonucu oluşan kimyasal bağa iyonik bağ denir.
Bu kimyasal bağda metal elektron verir, ametal verilen bu elektronu alır ve aralarında bir bağ oluşmuş olur.
Doğada bulunan yemek tuzu bir iyonik bağ çeşidine örnektir. Yemek tuzu sodyum (Na) ile Klor (Cl) atomları arasında oluşan iyonik yapılı bir bileşiktir.
Ad: 1.JPG
Gösterim: 462
Boyut: 35.8 KB
İyonik bağ zıt yüklü (metal-ametal) atomlar arasında elektriksel çekim kuvveti sonucu oluşur.

İyonik Bağlı Bileşiklerde Kristal Yapı


İyonik bağlı bileşiklerde iyonlar birbirini en kuvvetli şekilde çekecek bir düzen içinde dizilirler.
Böyle düzenli birleþen atomlardan kristal yapı adını verdiğimiz düzgün geometrik şekiller oluşur. Yemek tuzunun kristal yapısı buna örnektir.Yemek tuzundaki (NaCl) kristal yapı, şekildeki gibidir.
Ad: 6.gif
Gösterim: 445
Boyut: 4.7 KB


Daha fazla sonuç:
İyonik Bağ

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç