Arama

Askerlik yapamaz kriterleri nelerdir?

Güncelleme: 14 Şubat 2020 Gösterim: 294.402 Cevap: 4
semihksk - avatarı
semihksk
Ziyaretçi
15 Kasım 2008       Mesaj #1
semihksk - avatarı
Ziyaretçi
Askerlik yapmaya engel durumlar nelerdir? Asker olma kriterleri hakkında bilgi verir misiniz?
Son düzenleyen perlina; 15 Mayıs 2017 18:01
kompetankedi - avatarı
kompetankedi
VIP Bir Dünyalı
15 Kasım 2008       Mesaj #2
kompetankedi - avatarı
VIP Bir Dünyalı
2. (değişik: 93/4398 - 4.5.1993) konjetinal ya da kronik besleme yetersizliğine bağlı beden gelişmesinin ileri derecede geriliği, boya göre ağırlığın, boya göre standart ağırlık çizelgesinde gösterilen alt sınırdan 21 kg. ve daha fazla eksiklik.
not: 2 nci ve 3 üncü fıkralar en az bir defa ertesi yıla bırakma ya da bir yıl sevki geciktirme işleminden sonra uygulanır.
Sponsorlu Bağlantılar
3. 20 yaşını bitirdiği halde boy'un 150 (dahil) cm.den kısalığı.
boya göre standart ağirlik çizelgesi
boy ağırlık ağırlık
ayakkabısız üst sınır alt sınır
cm. kg. kg.

150 55 43
151 56
152 56 45
153 57 45
154 57 46
155 58 46
156 59 47
157 60 48
158 61 48
159 61 49
160 61 50
161 62 50
162 63 51
163 64 51
164 64 52
165 65 53
166 66 53
167 67 54
168 68 54
169 68 55
170 69 55
171 70 57
172 71 58
173 71 58
174 72 58
175 72 59
176 73 60
177 75 61
178 75 61
179 76 62
180 77 63
181 78 64
182 79 65
183 80 66
184 81 66
185 82 67
186 83 68
187 84 69
188 85 69
189 86 70
190 87 71
191 88 72
192 89 73
193 90 74
194 91 75
195 92 76
196 93 77
197 94 78
198 95 79
199 96 80
200 97 81
201 98 82
202 99 83
203 100 84
204 101 85
205 102 86
206 103 87
207 104 88
208 105 89
209 106 90
210 107 91

madde 33 - (değişik: 97/9106 - 30.1.1997) a) 1. 20 yaşına girdiği halde boya göre ağırlığın, boya göre standart ağırlık çizelgesindeki üst sınırdan 30 kg. (dahil) fazlalığı.
b) 1. 20 yaşına girdiği halde boya göre ağırlığın, boya göre standartağırlık çizelgesindeki üst sınırdan 31-40 kg. (dahil) fazlalığı.
not: bu fıkra subay ve astsubaylarda 1 yıllık istirahatsiz rejimden sonra; yükümlülerde en az bir defa ertesi yıla bırakma veya en az 1 yıl sevki geciktirme işleminden sonra uygulanır.
c) 33 üncü maddenin a, b ve d dilimlerindeki hastalık ve arızaların tedavi ve nekahat halleri.
d) 1. boya göre standart ağırlık çizelgesindeki üst sınırdan 41 kg. (dahil) veya daha fazla olan şişmanlıklar.
not: bu fıkra subay ve astsubaylarda 1 yıllık zayıflama rejiminden sonra uygulanır.

2) Askerliğe elverişli olmayanlar: Hastalık ve arızaları, Hastalık ve Arıza-
lar Listesinin B ve D dilimlerine girenlerdir._EKSELANS_ - avatarı
_EKSELANS_
Kayıtlı Üye
24 Aralık 2012       Mesaj #3
_EKSELANS_ - avatarı
Kayıtlı Üye
MADDE 1- Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek, işbu kanun mucibince askerlik yapmaya mecburdur.

MADDE 2 -FIKRA 1

Askerlik çağı her erkeğin esas nüfus kütüğünde yazılı olan yaşına göredir ve 20 yaşına girdiği sene Ocak ayının birinci gününden başlayarak 41 yaşına girdiği sene Ocak ayının birinci gününde bitmek üzere en çok 21 sene sürer. Bu süre, Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum, Milli Savunma Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile 5 yıla kadar uzatılabilir veya kısaltılabilir. Yerli nüfus kütüklerinin birinde yazılı olmayan kimselerin yabancı kütükleri yerli kütükleri gibi sayılır.

MADDE 2 FIKRA 10 :

Kanunen muhacir tanınmayan mülteciler ve ecnebilerden Türk Vatandaşlığına girenler vatandaşlığa alındıkları tarihte hangi yaşta iseler o yaştaki yerli erat gibi askerliklerini yaparlar.

MADDE 5- Erbaş ve erler için muvazzaflık hizmet süresi; Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığında on sekiz aydır. Bu sürenin, barışta on beş aya ve bilâhare on iki aya kadar indirilmesine, Silâhlı Kuvvetlerin de ihtiyacı dikkate alınarak, Bakanlar Kurulunca karar verilebilir.

1076 sayılı Kanun hükmüne tâbi yükümlülerden; bu yükümlülüklerini istekleriyle veya seçim sonucu yedek subay adayı olmadıkları için erbaş veya er olarak yerine getireceklerin hizmet süresi aynı celbe tâbi olup, yedek subay adayı olarak ayrılanların hizmet süresinin yarısı kadardır.

Bu hizmetler askerlik şubesinden sevk tarihinden başlar. Belirtilen sürelerden fazla askerlik yapanların fazla hizmetleri, askerlik çağının sonundan iki kat olarak düşülür.

Bu kanunun tespit ettiği esaslar dışında veya muvazzaflık hizmetini yapmadıkça hiçbir fert askerlik çağından çıkarılamaz.

MADDE 17- Her yıl askerlik çağına giren yükümlülerin nüfus kayıtlarına göre tespit edilen künyeleri askerlik şubelerince, yükümlülerin nüfusa kayıtlı olduğu yer askerlik şubeleri ile köy muhtarlıklarında 1 Nisandan 30 Nisana kadar askıya asılmak suretiyle ilân edilir. Bu ilân yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

O yıl askerlik çağına girdiği halde her ne sebeple olursa olsun köy ve mahalle muhtarlıklarında asılan listelerdi ismi olmayan veya sehven yazılan vatandaşlar 15 Mayısa kadar nüfus idarelerine müracaat ederek gerekli düzeltmeyi yaptırmaya mecburdurlar. Süresi içinde müracaat etmeyenler, ilk yoklama kaçağı addedilerek 83 ncü maddeye tâbi tutulurlar.

MADDE 20- Her sene Temmuzun birinci gününden başlamak üzere askerlik meclislerince o sene ilk yoklama cetveline yazılmış olanlarla geçen sene askerlik meclislerince yapılan son yoklama üzerine ertesi seneye bırakılmış bulunanların son yoklamalarına başlanır.

1111/25 Md.

Çağrı pusulası alan ihtiyar meclis veya heyetleri,pusulalarda yazılı olan köy ve mahallelerinde iseler kendilerini, değil iseler ana, baba, kardeş veya hısımlarını çağrıdan haberdar eder. Köy ve Mahallelerinde olmayanların nerede, ne gibi işlerde bulunduklarını ve köy ve mahallelerinde oldukları halde ilçe merkezine gidemeyecek derecede hasta veya çürük olanların hastalıklarını veya çürüklüklerini ve hapiste olanlar varsa niçin ve nerede mahpus olduklarını ve ne kadar gün hapis kalacaklarını, orta veya yüksek okullarda okuyanlar varsa hangi okulda, ne vakitten beri okumakta olduklarını meclise haber vermek üzere öğrenmeye ve pusulalarda gösterilen günde çağrılanları çağrı pusulaları ile birlikte alarak mecliste bulunmağa borçludurlar.

MADDE 26- Çağrılan kişilerden köy ve mahallelerinde veya ilçelerinin diğer bir köy ve mahallesinde bulunanlar ilçeleri merkezinde, ilçeleri sınırları içinde bulunmayanlar, bulundukları yerin ilçe merkezinde toplanacak askerlik meclisinde, yabancı ülkelerde bulunanlar bulundukları yerin elçilik ve konsolosluklarında, nüfus cüzdanı ve bir okulda okumuşlarsa öğrenim durumlarını gösterir okul idarelerinden verilen öğrenim durum belgesi ile bizzat bulunmaya mecburdurlar. Bizzat bulunamayacak derecede hastalık veya arızası olanlarla hapiste, tutuklu veya orta veya yüksek öğrenimde olup, henüz okullarını bitirmemiş olanlar, hastalıkları veya arızaları hakkında usulüne uygun rapor veya okumakta oldukları okullardan verilmiş veya elçilik ve konsolosluklardan onaylı öğrenim durumları gösterir belge göndermeye ve hapisliklerinin veya tutukluluklarının nedenini bildirmeye, askerlik şubeleri ve elçilik veya konsolosluklar da bu husustan haber verilmiş olsun olmasın ihtiyar meclis ve heyetlerinden ve sair kişilerden ve ilgili kurumlardan yapılacak işlemleri sormaya ve askerliklerini bu sorgu neticesine ve muayenelerine göre kararlaştırmaya mecburdurlar.

İlçeleri dışındaki askerlik şubelerine ve elçilik veya konsolosluklara gidenlerin yapılan yoklamaları, bekletilmeksizin yerli askerlik şubelerine, varsa rapor ve öğrenim belgeleri ve hapislik veya tutukluluk nedenleri ile birlikte bildirilir ve bu gibilerin askerlikleri bu bilgilere göre kararlaştırılır.

MADDE 35-

35/c Askeri mekteplerle nizamname ve talimatnamelerine göre devam mecburiyeti olan resmi ve yüksek mekteplerle liseler ve orta mekteplerde ve tali meslek mekteplerinde veya bu derecelerde olduğu Maarif Vekaleti tarafından veya müdürlüklerinden tasdik edilen hususi ecnebi mekteplerde ve aynı vasıfta bulundukları Maarif vekaletince tasdikli memleket harici mekteplerde okumakta oldukları anlaşılanlar (Bunların ertesi seneye terki en çok 29 yaşını bitirinceye kadar uzar. Bu yaşa kadar tahsillerini bitirmemiş olanlar, iki sene üst üste sınıf geçemeyenler, yüksek bir mektebi bitirdikten sonra diğer yüksek bir mektebe veya ihtisas şubelerince ayrılmış müesseselerin veya Üniversitenin bir şubesini bitirdikten sonra diğer şubesine girenler; ertesi seneye bırakılmayıp asker edilirler. İşbu tal****** derslerine muntazaman devam etmeleri şartıyla tahsil saatleri haricinde memuriyet, vazife, sanat, ticaret ve ziraatle iştigalleri tecillerine mani teşkil etmez.)

Son yoklama sırasında orta veya yüksek bir mektebi bitirerek memleket içinde ve dışında daha yüksek mekteplere kabul zamanı olmadığından dolayı girmemiş olanlar o sene içinde girerek lazımgelen vesikaları gösterdikleri taktirde ertesi seneye bırakılırlar.

29 yaşına kadar ertesi seneye terk edilecek talebeler bir seferberlik halinde lüzum ve ihtiyaca göre, doğum sırasıyla asker edilir.

1111- 35 / E

Aşağıda belirtilen yükümlülerin askere celp ve sevkleri , Milli Savunma Bakanlığınca 33 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar tehir edilebilir.

1. 13 ARALIK 1960 tarihli ve 160 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda görevli olup hizmetinin özelliği sebebiyle sevkinin tehirine ihtiyaç duyulan kamu personeli,

2. Devlet veya kendi hesaplarına yurt içinde veya yurt dışında staj, yüksek lisans, ihtisas veya doktora yapanlar,

Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde ; yukarıda belirtilen kamu personeli yükümlüleri hakkında bağlı oldukları veya ilgili bulundukları bakanlığın; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi herhangi bir bakanlığa bağlı veya ilgili bakanlığı bulunmayan kurum personeli ile staj, yüksek lisans, ihtisas veya doktora yapanlar için ilgili kurum amirinin; teklifi üzerine sevk tehir işlemi yapılabilir.”

Ancak, bu Kanunun 86 ve 89 ncu maddelerinin birinden soruşturma açılan yükümlüler, beraat etmedikçe veya haklarında takipsizlik kararı verilmedikçe sevk tehiri işlemlerine tabi tutulmazlar.

Askere celp ve sevki tehir edilenler, tehir müddetinden önce sevk tehirine sebep olan çalışmalarını bıraktıklarında, tehir teklifini yapan makamlar tarafından, durum iki ay içinde Milli Savunma Bakanlığına bildirilir. Bu yükümlülerin sevk tehir işlemleri Milli Savunma Bakanlığınca iptal edilir.

1111/36.md.

Ertesi seneye bırakılanlar, erteleme süreleri dolmadan kendi istekleri ile veya ertesi seneye bırakılma sebeplerinin ortadan kalkması halinde o yıl askere sevk edilebilirler.

Ancak son yoklama sırasında lise veya dengi okulu bitirerek yurt içinde veya yurt dışında daha yüksek bir okula aynı yıl içerisinde giremediklerinden askerliklerine karar alınanların istekleri halinde askere celp ve sevkleri iki yıl geri bırakılır.

Üç yıl veya daha aşağı öğrenim veren yüksek okullardan mezun olanlarla, öğrenim gördükleri fakülte ve yüksek okulları bitiremeyerek ayrılanlardan, ayrıldıkları yıl askerliklerine karar alınanlardan öğrenime devam etmek isteyenlerin askere celp ve sevkleri bir yıl geri bırakılır.

İki ve üçüncü fıkralarda durumları açıklananlar müteakip yılın Aralık ayının son gününe kadar bir yüksek öğrenim kurumuna girdiklerine dair belge getirmeleri halinde haklarında alınan karar, askerlik meclisi toplu değilse idare kurullarınca ertesi seneye terk şeklinde değiştirilir.

Ertesi seneye terk edilenlerden mezun olanlar ile çeşitli nedenlerle okulları ile ilişiği kesilenlerin bu durumları fakülte ve yüksek okullar tarafından iki ay içinde kayıtlı bulundukları askerlik şubelerine bildirilir.

MADDE 28- Son yoklamaları yapılan kimseler Türk Silâhlı Kuvvetleri Beden Kabiliyeti Yönet- meliğine göre ikiye ayrılırlar:

Askerliğe elverişli olanlar.
Askerliğe elverişli olmayanlar.
Askerliğe elverişli olmayanlar asker edilmezler.

Askerliğe elverişli olup olmadıklarının tespiti için yoklama kurullarınca bir hastane sağlık kurulu muayenesine gönderilmelerinde zaruret görülenlerin, yönetmelikte tespit edilecek esaslara göre yol ve iaşe masrafları devletçe ödenir.

MADDE 35-Son yoklama sırasında aşağıda gösterilen sebeblerle askerlik yapmıyacakları anlaşılanların muamele ve muayeneleri ertesi seneye bırakılır :

A) Vücudları askere yarayacak derecede büyümemiş olanlar.

B) Zamanın geçmesiyle veya tedavi ile geçecek illet ve hastalıkları olduğu sıhhî muayene neticesinde anlaşılanlar ve mevkuf veya mahpus olanlar (bunlardan işbu kanunda yazılı çağırılma zamanına kadar iyileşecekleri veya mahpusiyetleri biteceği anlaşılanlar ertesi seneye bırakılmayıp bedenî kabiliyetlerine göre asker edilirler).

C)Askeri mekteplerle nizamname ve talimatnamelerine göre devam mecburiyeti olan resmi ve yüksek mekteplerle liseler ve orta mekteplerde ve tali meslek mekteplerinde veya bu derecelerde olduğu Maarif Vekaleti tarafından veya müdürlüklerinden tasdik edilen hususi ecnebi mekteplerde ve aynı vasıfta bulundukları Maarif vekaletince tasdikli memleket harici mekteplerde okumakta oldukları anlaşılanlar (Bunların ertesi seneye terki en çok 29 yaşını bitirinceye kadar uzar. Bu yaşa kadar tahsillerini bitirmemiş olanlar, iki sene üst üste sınıf geçemeyenler, yüksek bir mektebi bitirdikten sonra diğer yüksek bir mektebe veya ihtisas şubelerince ayrılmış müesseselerin veya Üniversitenin bir şubesini bitirdikten sonra diğer şubesine girenler; ertesi seneye bırakılmayıp asker edilirler. İşbu tal****** derslerine muntazaman devam etmeleri şartıyla tahsil saatleri haricinde memuriyet, vazife, sanat, ticaret ve ziraatle iştigalleri tecillerine mani teşkil etmez.)

Son yoklama sırasında orta veya yüksek bir mektebi bitirerek memleket içinde ve dışında daha yüksek mekteplere kabul zamanı olmadığından dolayı girmemiş olanlar o sene içinde girerek lazımgelen vesikaları gösterdikleri taktirde ertesi seneye bırakılırlar.

29 yaşına kadar ertesi seneye terk edilecek talebeler bir seferberlik halinde lüzum ve ihtiyaca göre, doğum sırasıyla asker edilir.

G) Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatı ile yabancı ülkelerde bulunan yükümlüler, durumlarını ispata yarayan belgeler ile bağlı bulundukları Türk konsolosluklarına başvurmaları halinde bunların son yoklama, celp ve sevk gibi her türlü askerlik işlemleri; iki yılda bir yenilenmek kaydıyla 38 yaşlarını tamamladıkları yılın sonuna kadar Milli Savunma Bakanlığınca ertelenebilir.

Erteleme şartlarına haiz olmadıkları anlaşılanlar veya erteleme sebebi ortadan kalkanlarla kendi istekleriyle erteleme hakkından vazgeçenlerin ertelemeleri iptal edilerek, askere sevkleri sağlanır.

MADDE 41- Askere elverişli olmayanlardan idarece lüzumlu görülenler askeri hastaneye sevk edilirler. Askeri hastane sağlık kurullarınca yeniden yapılan muayeneleri sonunda askerliğe elverişli oldukları anlaşılanlar asker edilirler.

MADDE 47- Toplanma gününde mahallin polis amiri ve jandarma kumandanları veya yerlerine gönderecekleri kimselerle şube reisi ve subayları toplanarak çağrılan erbaş ve erden gelenlerle gelmeyenler ihtiyar meclisi ve heyetleri tarafından getirilecek defterler ile şube defterleri üzerinden karşılaştırırlar. Gelmeyenlerin gelmemeleri hastalık veya mevkufluk veya mahpusluk gibi bir sebepten ileri gelip gelmediğini ihtiyar meclis ve heyetlerinden ve gelmiş olan arkadaşlarından tekrar sorarak hiçbir mazeret olmaksızın gelmemiş olanlar bakaya tanınarak ele geçtiklerinde ceza maddelerinde gösterildiği veçhile askerlikleri yaptırılmak üzere isimleri bakayaya mahsus defterlere geçirilir ve alt tarafı bu heyet tarafından tasdik olunur ve bu defterin bir aynı aranılmaları ve elde edilmeleri için en büyük mülkiye memuruna ve bunların içinde ecnebi memleketlere gitmiş olanlar varsa bulundukları yerleri gösterir defterleri Müdafaai Milliye Vekâletine ve diğer kazalarda bulunanların bulundukları mahaller Hükümetine ve askerlik şubelerine gönderilir. Hastalık veya mevkufluk veya mahpusluk gibi bir sebeple gelemedikleri heyeti mezkûrece bir hekim raporu veya yapılan tahkikat üzerine anlaşılanların azami bir ay için sevkleri geciktirilir ve bu müddetin bitmesiyle o gibi kimseler için ihtiyar meclisi ve heyetlerinin yeniden şahadetname veya rapor alarak şubelerine göndermeleri lâzımdır.

Memaliki ecnebiyede bulunan erbaş ve erden davet günü gelmeyenler hakkında sefaret ve şehbenderhaneler tarafından vâkı olacak işar, bu hususta aynı hükmü haizdir. Gerek memaliki ecnebiyede olsun gerek memleket dâhilinde bulunsun mazeretleri hesabiyle bir aydan ziyade gecikmiş olanların sevki mütaakip sevk devresine tehir ve künyelerine işaret olunur. Bunlar emsallerinin terhisinden sonra muvazzaflık müddetlerini ikmal etmeğe mecburdurlar. Heyetçe yoklama sırasında anlaşılan sebeplerden başka sonradan gösterilecek sebepler tanınmaz.

Hastalıkları veya mevkufiyet veya mahpusiyetleri ertesi sene askerlik meclisinin toplandığı zamana kadar uzıyanlar hakkında tahkikat yapılmak üzere isimleri mezkûr meclise verilir.

Asker toplanması zamanında diğer şube dairesinde bulunanlar bulundukları mahaller, hükümetince yapılan ilânlar veyahut memleketlerindeki ana, baba, kardeş veya akrabalarından alacakları haber üzerine bulundukları mahallin askerlik şubesinde bulunmağa borçludurlar. Bu gibiler başka bir emir verilmemiş ise asıl şubelerince gösterilecek mahallere sevkolunurlar.1111/81.md.

Askerlik çağına girdikten sonra yaşlarını değiştirenlerin yaşlarında yapılan değişikliğin askerliklerine tesiri yoktur. Ancak son yoklama görmemiş olanlardan nüfus kütüğünde yazılı yaşları, şahıslarına uygun görülmeyenlerin yaşlarının tashihi nüfus kanununa göre aid olduğu mahkemeden istemek üzere askerlik meclisleri veya askerlik daire ve şube reisleri veya mahallin en büyük mülkiye memuru tarafından müddeumumiye müracaat olunur ve bilmuhakeme takdir olunacak yaşa göre askerlikleri yaptırılır.

Askerlik meclislerinin veya askerlik daire ve şube reislerinin veya mahallin en büyük mülkiye memurunun istemesi üzerine yaşları değiştirilenlerden değişen yaşlarına göre son yoklama görmemiş veya görmekte bulunmuş olanların yaşıtları ile yoklamaları yapılır. Arkadaşları son yoklama görmüş olanlardan 23 yaşını bitirmemiş bulunanlar yalnız muvazzaf hizmete ve 23 yaşını bitirmiş olanlar 86 ncı madde hükmüne tabi tutulurlar ve muvazzaf hizmetini yaptıktan sonra yaşıtlarının bulunduğu sınıfa geçirilirler.

Askerlik çağına girmezden evvel yaşlarını değiştirenlerin değişen yaşları kabul olunur. Bunlardan yaşlarını büyütmüş olanlar değişen yaşlarına göre arkadaşları son yoklama görmemiş veya görmekte bulunmuş iseler arkadaşları veçhile yoklamaları yapılır. Yaşıtları son yoklama görmüş bulunanlar hakkında ise emsallerinin sevk edilmediğine göre 84 ve sevk edildiklerine göre 86 ncı maddeler mucibince muamele yapılır.

MADDE 83- Askerlik çağına girmiş olupta yirmi yaşına girdiği sene Temmuzun birinci gününe kadar 17 nci madde veçhile doğrudan doğruya veya herhangi bir vasıta ile ilk yoklamasını yaptırmayan ve yoklama defterine ismini yazdırmayanlardan son yoklamasının devam ettiği günler bitinceye kadar müracaat eden veya ele geçenler, bin kuruş para cezasına tâbi tutulur ve her iki yoklamaları birden yapılarak keyfiyet cüzdanlarına yazılır.

MADDE 84- İlk yoklamasını yaptırmış olduğu halde son yoklamasının devam ettiği günler içinde mahallin askerlik meclisine veya sefaret ve şehbenderhanelere gelmemiş ve gelememesi hakkında iş bu kanunda yazılı bir mazeret bulunduğuna dair haber göndermemiş olanlardan arkadaşlarının ilk tertibinin sevklerinden evvel ele geçen veya kendiliğinden gelenlerden 1500 kuruş cezayı nakdi alınır ve hekime muayeneleri yaptırılarak askerliğe elverişli olanlar, kabiliyeti bedeniyelerine ve tahsil derecesine ve ahvali sairelerine göre tam veya kısa hizmet yapmak ve arkadaşlarıyla sevk ve terhis edilmek üzere numarasız olarak asker edilirler.

Kabiliyeti bedeniyeleri askerliğe elverişli bulunmayanlar hekim muayyenesine göre ya ertesi seneye terk olunur veya askerlikten çıkarılır.

1111/85 NCİ MADDE:

İlk yoklama defterine ismini yazdırmamış olmakla beraber son yoklamada da bulunduğu mahal askerlik meclisine gelmemiş ve gelmemeleri hakkında bu konuda yazılı bir sebep olduğuna dair haber de göndermemiş bulunanlardan ele geçen veya kendiliklerinden gelenler hakkında elde edildikleri tarihe nazaran yukarıdaki madde veçhile muamele yapılmakla beraber cezayı nakdileri iki kat olarak alınır.

MADDE 86- Son yoklamada bulundukları yerdeki askerlik meclisine veyahut elçilik ve konsolosluklara gelmeyen ve 26 ncı maddede yazılı mazeretlerini bildirmeyen ve burlukte askerlik muamelesine tâbi oldukları doğumluların celp ve sevkine kadar da ele geçmeyen mükellefler, elde edildiklerinde bulundukları yerde veyahut yol masrafı kendileri tarafından verilmek üzere en yakın yerde bulunan iki askerî hekime (birisi sivil olabilir) muayene ettirilir. Muayene neticesinde askerliğe elverişli oldukları anlaşılanlar askerlik meclislerince ve toplu değilse idare heyetlerince numarasız asker edilirler ve askerlik meclisleri çalışmadığı zamanlarda sınıfları ve mürettebleri, mıntakasında bulundukları kolordularca tespit edilerek muvazzaf hizmetleri yaptırılmak üzer derhal işbu mürettebata sevk olunurlar (35 yaşını bitirmiş olanlarla daha yukarı yaşta bulunanlar geri hizmetlerde istihdam olunurlar).

Sıhhatleri muvakkaten askerliğe elverişli olmadığı anlaşılanlar keza askerlik meclisi veya idare heyetlerince numarasız asker edilir ve sevkleri geri bırakılır. Bunların sonradan yaptırılan muayenelerinde sıhhî halleri, askerlikten büsbütün çıkarılmalarını icab ettirirse 41 nci madde hükmüne tâbi tutulurlar. Askerliğe elverişli olduklarını gösterirse sınıfları ve mürettebleri yukarıdaki gibi tespit olunarak hemen sevk edilirler.

Sıhhî hallerinden dolayı ilk mualenede askerlikten büsbütün çıkarılmaları icab edenler 41 nci madde hükmüne tâbi tutulurlar. 86 ncı madde hükmüne girenler askerî mahkemelere verilir.

MADDE:87 Son yoklama sırasında ertesi seneye terki mucip okullarda okumakta olup da bulundukları mahal askerlik meclislerine veya şubelerine tahsil derecesi hakkında tasdikli şahadetname göndermemiş olanlar 15 lira para cezasına tabi tutulur ve ertesi seneye bırakılır.

MADDE 89- Numaralı veya numarasız asker edilmiş mükellefler, yapılan davet üzerine birlikte sevk edilecekleri arkadaşlarının sevki gününe kadar gelmez ve bunun da 47 nci maddede yazılı özürlerden ileri gelmediği tasdik edilmiş bulunursa veya sevk edilirken askerliğini yapacağı kıt’aya gitmeksizin kaçarlarsa askerî mahkemelere verilirler ve elde edilenler hemen sevk olunurlar.

Bunlardan yedek subay yetişme şartlarını haiz olanlar muayyen zamanlarda hazırlık kıt’asına veya yedek subay okuluna sevk edilirler.

EK-1 Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunan 1111 Sayılı Askerlik Kanunu ile 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununa tâbi yükümlüler, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvurmaları halinde; 10.000 Alman Markı veya karşılığı kadar yönetmelikte belirtilecek yabancı ülke parasını, başvuru tarihinden itibaren 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimine tâbi tutulmaları kaydıyla muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Bunlardan 38 yaşında başvuranlar; belirtilen dövizin tamamını başvuru sırasında defaten öderler. 38 yaşından önce başvuranlar ise, öngörülen dövizi başvuru sırasında defaten ödeyebilecekleri gibi, dörtte birini başvuru sırasında, kalanını 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar olan süre içinde ödeyebilirler.

Yukarıda belirtilen döviz miktarını yarısına kadar indirmeye veya bir katına kadar arttırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Alman Markı dışında diğer paralarla yapılacak ödemelerin miktarı, her yıl başındaki çapraz kurlar esas alınarak, Millî Savunma Bakanlığınca tespit ve ilân edilir.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere yaptıkları başvuruları kabul edilen yükümlülerden; gereken şartları taşımadıkları anlaşılanlar, ödemeleri gereken yabancı ülke parasını yönetmelikte belirtilen sürelere uygun ödemeyenler, belirtilen yaş sınırı sonuna kadar temel askerlik eğitimini yapmayanlar, ücret veya maaşları yurt içinden transfer edilenler, yabancı ülkelerde resmî bir görevde bulunanlar, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için gereken yükümlülüklerinin devamı süresince toplam olarak her takvim yılının yarısından fazlasını yurt içinde geçirenler, yurda kesin dönüş yapanlar, istekleriyle vazgeçenler, askerliğe elverişsiz oldukları tespit edilenler; Millî Savunma Bakanlığınca dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılarak, durumlarına uygun askerlik işlemine tâbi tutulurlar.

Yükümlülerin ödemiş oldukları dövizler; dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmaları halinde tâbi oldukları statüde askerlik hizmetini tamamladıktan sonra, temel askerlik eğitimi sırasında ve daha önce ölmeleri veya askerliğe elverişsiz hale gelmeleri halinde ise hemen kendilerine, vekillerine veya kanunî mirasçılarına iade tarihindeki kurdan Türk Lirası olarak yurt içinde gösterecekleri banka hesabına ödenir.

Temel askerlik eğitimini tamamladıktan sonra ölen, askerliğe elverişsiz hale gelen veya yükümlülüklerini tamamladıktan sonra vazgeçenlere geri ödeme yapılmaz.

Savaş veya savaşı gerektirecek bir durumuna başgöstermesi halinde, bu Kanuna tâbi yükümlülerin askerlik hizmetlerini yerine getirmek üzere silah altına alınmalarının esasları Bakanlar Kurulunca belirlenir
Son düzenleyen perlina; 15 Mayıs 2017 18:33
perlina - avatarı
perlina
Ziyaretçi
15 Mayıs 2017       Mesaj #4
perlina - avatarı
Ziyaretçi
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.
Ad:  asker.jpg
Gösterim: 6507
Boyut:  67.0 KB

Anayasa’da belirtildiği üzere 20 yaşını doldurmuş, bedenen ve ruhen sağlıklı olan her erkek birey askerlik görevini yerine getirmek zorundadır. Askere alma işlemleri ilk yoklama ve son yoklamanın ardından gerçekleştirilir. İlk yoklamada genel itibariyle kimlik bilgileri doğrulanmakta, son yoklamada ise vatandaşın sağlık işlemleri gerçekleştirilmekte ve askerliğe elverişli olup olmadığı belirlenmektedir. Yapılan bu yoklamaların sonucunda, 111 sayılı askerlik ve askere alma kanununun 36. Maddesinde açıkça belirtilen durumda olanlar askere alınmazlar yani askerlikten muaf olurlar

Kimler Askerlikten Muaf Sayılırlar?
  • Bedenen askere alınacağı yaş itibariyle gerekli sağlık testlerinden geçmesinin ardından gelişmediği ve yetersiz kaldığı açıkça belli olanlar askerlikten muaf sayılmaktadır.
  • Uzun süreli tedavi gerektiren ( kanser gibi ) hastalıklara sahip olan kişiler, bu durumlarını tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alacakları bir rapor ile belgelemeleri durumunda iyileşene kadar askerlikten muaf sayılırlar.
  • Askerlik yaşı geldiği halde devam eden bir adli soruşturması ya da kovuşturması olanlar veya hüküm giymiş mahkumlar, mahkumiyetleri sona erene kadar askerlikten muaf tutulurlar.
  • Her türlü yurt içinde veya dışında öğrenimleri devam eden öğrenciler eğitimleri süresince askerlikten muaf sayılmaktadırlar. Ancak bu sınır 29 yaşına kadardır.
  • Her türlü görevde olan devlet memurları, göreve başladıkları zaman itibariyle askerlikle yükümlü olsalar dahi, adaylık süresi zarfında talep etmeleri durumunda askerlik hizmetinden muaf sayılırlar.
  • Yabancı ülkelerde olup, oturma ve çalışma iznine sahip olanlar bu durumlarını belgeledikleri takdirde 38 yaşına kadar askerlik hizmetinden muaf sayılırlar. Ancak bu durumda her 2 senede bir isteklerini yinelemeleri gerekmektedir.
  • Konjetinal, yani doğum öncesi süreçte ya da bir hastalıktan dolayı yetersiz beslenmeden dolayı aşırı derecede beden geriliği, 1111 sayılı kanunla belirlenmiş boy-kilo standardının en alt kademesindeki değerden 21 kg ve daha fazla eksiği olanlar ya da en üst sınırından 30 kg fazlası olanlar; 20 yaşını doldurduğu halde boyu 150 cm’ den kısa olanlar askerlik hizmetinden tamamen muaf tutulur.
  • 148 kg ve bu kilodan daha fazla olan kişiler her sene kontrole girme şartı ile bu kiloda oldukları süre zarfınca askerlikten muaf sayılmaktadırlar. 41 yaşından sonra ise tamamen askerlik hizmetinden muaf olurlar.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
14 Şubat 2020       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Bedeli asker isterim sevinirim

Benzer Konular

14 Eylül 2015 / erdinç aktaşöz Soru-Cevap
20 Şubat 2010 / Ziyaretçi Soru-Cevap
26 Ocak 2009 / Ziyaretçi Soru-Cevap
9 Haziran 2011 / Misafir Taslak Konular