Arama

Psikolojik Testler - Sayfa 3

Güncelleme: 2 Ekim 2019 Gösterim: 168.505 Cevap: 38
_PaPiLLoN_ - avatarı
_PaPiLLoN_
Ziyaretçi
27 Ocak 2010       Mesaj #21
_PaPiLLoN_ - avatarı
Ziyaretçi
Good Enough – Harris Bir İnsan Çiz Testi

Sponsorlu Bağlantılar
UYGULAMA
Yönerge : “Bu kağıda bir insan resmi çizmeni istiyorum. Çizebildiğin kadar güzel olsun, her şeyini çiz. “ şeklindedir.

PUANLAMA
Her maddenin karşılığı 1 puandır.Temel yaş 3 olarak kabul edilir.Aldığı puanlar bunu üzerine ay olarak eklenir.

Testin tamamı ekte mevcuttur.
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 0 üye beğendi.
Eklenmiş Dosyalar
Dosya Türü: rar Good Enough – Harris Bir İnsan Çiz Testi.rar (12.0 KB, 717 gösterim)
_PaPiLLoN_ - avatarı
_PaPiLLoN_
Ziyaretçi
27 Ocak 2010       Mesaj #22
_PaPiLLoN_ - avatarı
Ziyaretçi
Yetki Devri Anketi

Sponsorlu Bağlantılar
Aşağıdaki soruları “
Evet” ya da “Hayır” olarak yanıtlayınız. Soruların üzerinde çok fazla düşünmeden, hemen yanıtlayın.

Evet Hayır
___ /___ 1. Çalışanların yapması gereken bir çok şeyi ben kendim yaparım.

___ /___ 2. Çalışanlarımın ve emrim altındaki insanların ellerinde yeterince zaman bulunmaktadır.
___ /___ 3. Bölümümde olan her şeyle ilgili her hangi bir soruyu yanıtlayabilmeliyiz.

Testin tamamı ekte mevcuttur.


Eklenmiş Dosyalar
Dosya Türü: rar Yetki Devri Anketi.rar (10.6 KB, 183 gösterim)
asla_asla_deme - avatarı
asla_asla_deme
VIP Never Say Never Agaın
2 Şubat 2010       Mesaj #23
asla_asla_deme - avatarı
VIP Never Say Never Agaın
ZEKÂ VE ZEKÂ TESTLERİ


Sık sık kullanılmasına rağmen tanımı üzerinde bir anlaşma sağlanamamış olan zekâ, "problemleri çözmek, yeni şeyler öğ­renmek, iyi düşünebilme yeteneği geliştir­mek için genel zihinsel kapasite" ya da "ye­ni durumlara karşı uyum yeteneği" olarak tanımlanabilir.
Zekânın bilimsel olarak tanımlanmasın­da odaya çıkan güçlüklere rağmen herkesin varolduğunda hemfikir olduğu ve nesnel bir biçimde ölçülmeye çalışılan zihnin bir işlevidir. XIX. yüzyılın sonlarında İngilte­re'de Sir Francis Galton, Darvin'in biyolo­jik evrim teorisinin etkisiyle insandaki kalı­tımla geçen özellikleri, bu arada zihinsel yetenekleri ve kişisel karakteristikleri ölç­meye girişti. Galton böylece bugünkü an­lamda zekâyı ölçemese bile bireyler arasın­daki farklılıkları bilimsel olarak tespit etme girişimini başlatmış oluyordu.
Üstün' insanları diğerlerinden ayirdet-me girişimi Sir Galton'dan bu yana aralıksız sürdü. Gakon'un çağdaşı ve modern psiko­lojinin kurucusu olan Wundt'un insan işlev­lerinin laboratuvarda Ölçülebileceğini ka­nıtlamadaki öncü çabalarıyla Locke du­yumculuğunun "bütün bilgi duyumlardan gelir" önermesi birleşince zekâyı Ölçmeye çalışan psikologlar daha çok bireyler ara­sındaki duyusal-motor farklılıklara yönel­diler. Zekâ farklılıklarını görme keskinli­ğinden, acıya karşı duyarlılığa, hatta avuç içi çizgilerine kadar bir çok etkenle açıkla­maya çalıştılar. Ve nihayet 1900'lü yıllarda Fransız hükümeti psikolog Alfred Binet'e zihinsel özürlü çocukları diğerlerinden ayırma görevi verdi. Binet, bu somut sorun karşısında artık zekâyı bir çok bileşenden oluşan bir işlevler toplamı olarak almak ye­rine tek başına, ama karmaşık bir zihin işle­vi olarak ele almak zorunda kaldı. Bugün bir çok uygulama alanına sahip olan zekâ testlerinin İlk örneği, bu mantıkla hazırlan­dı. Her iki Dünya Savaşı sırasında orduya acilen zeki insanlar kazandırma şeklinde yeni bir somut sorun çıkınca zekâ testleri­nin uygulanması ve geliştirilmesi süreci be­lirgin bir ivme kazandı. Binet ölçeği bir çok revizyondan geçerek günümüze kadar uzandı. Zekâyı bir soyutlama yeteneği şek­linde düşünen ve bugün Stanford-Binet tes­ti diye bilinen bu testin en belirgin özelliği zekâyı yaşla değişen bir işlev olarak kabul etmesi, zekâ yaşı ve takvim yaşını birbirin­den ayırmasıdır. Buna göre bir kişinin zekâ bölümü (Intelligence Quotient=IQ) zekâ yaşının (ki testin saptadığı yaştır) takvim yaşına (bireyin gerçek yaşıdır) bölünerek yüzle çarpımından oluşur. Stanford-Binet
zekâ testinden sonra daha başka bir çok zekâ testi geliştirildi. Bunlardan en çok uy­gulanan Wechsler tarafından geliştirilen erişkin ve çocuklara uygulanan zekâ testle­ridir. Bu testlerin Stanford-Binet testinden en önemli farkları sözel ve performans zekâların ayrılmış olmasıdır.
Zekâ testleri geniş bir uygulama alanı bulmuş, mevcut eğitim, sağlık, askerlik ve iş yaşamı yapılanması içinde bir çok fayda­lar sağlamış olsa da, henüz zekânın niteliği ve kökenleri sorunu aydınlatılamamıştır. Ancak bütün bu süreç içinde kazanılan bilgi ve deneyimler zekâ hakkında daha ayrıntılı yaklaşımların ortaya çıkmasına neden ol­muştur. Artık zekânın Binet'in kabul ettiği gibi global bir işlev birimi olduğu düşünül­memekte, tam tersine bir çok işlevin (hafı­za, sözel akıl yürütme, matematik akıl yü­rütme, benzerlik ve farklılıkları hızlı algıla­ma, kelime bilgisi, vb.) karşılıklı iç-ilişkilerinin değişik görünümlerinin zekâyı oluş­turduğu sanılmaktadır. Böyle çok etkenli zekâ anlayışının sonucu olarak yukarıda sö­zünü ettiğimiz Wechsler gibi yeni testler geliştirilmekte, TJıorndike'in yaptığı gibi yeni zekâ tanımları yapılmaktadır. Thorndike zekânın mekanik, sosyal ve soyut ol­mak üzere Uç türü olduğunu savunmakta­dır. Mekanik zekâ, insanın el ve alet kullan­ma becerisini, sosyal zekâ insanları anlama ve kişilerarası ilişkiler kurma, soyut zekâ ise semboller ve kavramlarla düşünebilme yeteneğini temsil eder. Zekâ testlerinin ke­sin bir biçimde zeki olanla olmayanı birbi­rinden ayırabildiği şeklindeki eski katı an­layış da bu arada yumuşamıştır. Değerlen­dirmelerde kültürel farklılıklar, testin ge­rekli gördüğü koşullarda yetişmemiş olma, hesaba katılmaya başlanmıştır. Daha önemlisi zekâ testlerinde ölçülenin, insanın do­ğuştan getirdiği kapasite değil, bu kapasite­nin davranışa dönüşmüş bölümü olduğu ka­bul edilmiştir. Bütün bunların sonucu ola­rak artık zekâ testi kavramından vazgeçilmekte, onun yerine "genel yetenek ölçüm­leri" gibi daha iddiasız ifadeler kullanılma yoluna gidilmektedir. Sürecin böyle bir yö­nelime girmesinde kazanılan bilgi ve dene­yimler kadar ünlü düşünür Jean Piaget'nin görüşleri etkili olmuştur. Onun 'genetik epistemoloji adı verilen yaklaşımına göre, bütün insanlarda belli gelişim evrelerine karşılık gelen bir global yapı olarak aynı zekâ potansiyeli vardır. Ancak biyolojik uyum ile çevreye uyum arasındaki etkileşi­me; fiziksel, bilişsel ve duygusal kapasite-leriyle ilgili olarak organizmanın perfor­mansına göre zekâ farklılıklar gösterir. Bu yaklaşıma göre zekâ psikolojik testlerle öl­çülemez; ancak niteliksel bir yapı şeklinde analiz edilebilir.
Sir Galton'dan bu yana zekâ hakkında yapılan en ilgi çekici araştırma konuların­dan biri de, zekânın kalıtımla, çevre ile, ırk­la ve doğum düzeniyle bağlantılarının araş­tırılmasıdır. Araştırmaların doğru bir sonuç vermesi için gerekli olan ara belirleyenleri hesaba katma işlemi, bu araştırmaların hiç­birisi için yapılamadığından bilimsel olarak genellikle ciddiye alınmamaktadırlar. Kal­dı ki, zekânın böylesine değişik anlama gel­diği koşullarda, zekâ adına neyi ölçtükleri de belli değildir. Zekâ ile ırk arasındaki bağlantıları elde etmeye çalışan araştırma­lara ise bilimsel olduğu kadar politik eleşti­riler de yöneltilmektedir. Özellikle İngilte­re, Amerika ve İsrail'de yapılan zekâ yö­nünden bir takım etnik grupları, diğer bir ta­kım etnik gruplara üstünmüş gibi gösteren sözde araştırmaların lekesi psikoloji tari­hinden kolay silineceğe benzememekte­dir.
Bütün tartışmalara ve belirsizliklere rağ­men zekâ alanında çok çaba gösterilen, ne­denleri anlaşılmaya çalışılan, somut bir so­run olarak toplumun önünde duran bir konu da zihinsel özürlü çocukların durumudur. Şimdilik ancak çok az bir kısmının nedeni saptanabilen, onların da erken tanınan çok küçük bir bölümüne yardım edilebilen zi­hin özürlülüğü zekâ ile İlgili çalışmaların en önemli amacı haline gelmiştir.
Erol GÖKA
Şeytan Yaşamak İçin Her Şeyi Yapar....
_PaPiLLoN_ - avatarı
_PaPiLLoN_
Ziyaretçi
4 Mart 2010       Mesaj #24
_PaPiLLoN_ - avatarı
Ziyaretçi
Stres Düzeyi Ölçeği- I (3, 4, ve 5. SINIFLAR İÇİN)

Stres Düzeyi Ölçeği-
II (6 – 12. SINIFLAR İÇİN)

YÖNERGE: Her soruyu dikkatle okuyun. Kendiniz için doğru olan cevabı bir çarpı (X) işareti ile belirtin. Her soru için tek bir cevap seçin. Eğer fikrinizi değiştirirseniz hatalı cevabı silerek düzeltin. Siz bu soruların doğru cevabını bilen tek kişisiniz. Bu sebeple uygun olan, kendiniz için doğru olan cevabı vermenizdir.


Testin tamamı ekte mevcuttur.

Kaynak


Eklenmiş Dosyalar
Dosya Türü: zip stres düzeyi ölçeği.zip (19.8 KB, 268 gösterim)
_PaPiLLoN_ - avatarı
_PaPiLLoN_
Ziyaretçi
5 Nisan 2010       Mesaj #25
_PaPiLLoN_ - avatarı
Ziyaretçi
CORNELL INDEX ENVANTERİ

Cornell Index (CI) kişilik envanteri değişik sitüasyonlarda bulunan denekleri psikomatik ve psikiyatrik açıdan incelemek amacıyla oluşturulmuştur. C.I nörotik ve psikomatik semptomlara karşılık gelen bir seri sorulardan meydana gelmiştir. Hastalığın tarihçesi hakkında standardize bir bilgi verip yapılacak görüşme için yol göstermektedir. Aynı zamanda ağır derecede psikomatik ve şahsiyet bozukluklarına uğramış olan şahısları,populasyonun geri kalan kısmından istatistiki olarak ayırabilmektedir. C. I vak’a ya yapılarak görüşmeye yardımcı bir unsur olarak meydana gelmiştir. Test 101 sorudan meydana gelmiştir. Yetişkinlere uygulanır. Kişiliğin 10 değişik boyutu hakkında ipucu vermektedir.
Eklenmiş Dosyalar
Dosya Türü: doc CORNELL INDEX ENVANTERİ.doc (84.5 KB, 525 gösterim)
_PaPiLLoN_ - avatarı
_PaPiLLoN_
Ziyaretçi
5 Nisan 2010       Mesaj #26
_PaPiLLoN_ - avatarı
Ziyaretçi
Algılanan Aile Desteği Ölçeği ( PSS – Fa )


Aşağıda insanların aileleri ile ilişkileri sırasında yaşadıkları ve hissettikleri duygulara ilişkin ifadeler vardır. Amacımız, her ifadenin size ne kadar uyduğunu öğrenmektir. Her cümle ile ilgili üç seçenek vardır: Evet, Kısmen ve Hayır. Lütfen her soruyu dikkatle okuyup cevap kağıdında size en çok uyan seçeneğin altındaki parantezin içini ( X ) şeklinde işaretleyin.

Eklenmiş Dosyalar
Dosya Türü: zip Algılanan Aile Destegi Ölçeği.zip (6.7 KB, 231 gösterim)
_PaPiLLoN_ - avatarı
_PaPiLLoN_
Ziyaretçi
5 Nisan 2010       Mesaj #27
_PaPiLLoN_ - avatarı
Ziyaretçi
Beck Depresyon Ölçeği (B D Ö)

Ölçeğin özgün formu Beck ve arkadaşları tarafından hazırlanmıştır (Beck ve ark. 1961, Beck ve ark. 1988). Beck Depresyon Envanteri’nin 1961 ve 1978 tarihlerine ait iki versiyonu vardır. Her iki versiyon da Türkçe’ye çevrilmiş ve geçerlik güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmada Hisli (1988, 1989) tarafından uyarlanan 1978 versiyonu kullanılmıştır. Beck Depresyon Envanteri formunda 21 belirti kategorisin her biri için dört seçenek vardır. Hastadan uygulama günü de dahil son bir hafta içinde kişinin kendini nasıl hissettiğini en iyi ifade eden cümleyi seçerek işaretlemesi istenir. Her madde 0 ile 3 arasında puan alır. Alınabilecek en yüksek puan 63’tür. Toplam puanın yüksek oluşu depresyon düzeyinin ya da şiddetinin yüksek oluşunu gösterir. On beş yaş üzerindeki kişilere uygulanabilir.

Beck tıbbi sorunları olan hastalarda depresyonun taranması amacıyla çeşitli çalışmalarda kullanılmıştır (Craven 1988, Littlefield 1990). Serebrovasküler hastalarla yapılan bir çalışmada BDE depresyon hastalarını tedavi ekibinden daha iyi tespit etmiştir (Daniel 1992). BDE’nin Türkçe versiyonu geliştirilirken kesme noktaları incelenmiş, 17 ve üzerindeki puanların tedavi gerektirebilecek depresyonu %90 üzerinde bir doğrulukla ayırt edebildiği görülmüştür (Hisli 1988). Bu çalışmada depresyon grubuna giren hastaların saptanması için BDE tarama amaçlı olarak kullanılmış ve 10 puanın üzerinde alan hastalarla anket görüşmesi ve SCID görüşmesi yapılmıştır. Tarama amaçlı olarak 10 puanın seçilmesinin gerekçesi 10 puanın en azından hafif depresyonu gösterdiğinin bildirilmesidir (Beck et al. 1961).


Eklenmiş Dosyalar
Dosya Türü: doc Beck Depresyon Ölçeği (B D Ö).doc (43.0 KB, 951 gösterim)
_PaPiLLoN_ - avatarı
_PaPiLLoN_
Ziyaretçi
5 Nisan 2010       Mesaj #28
_PaPiLLoN_ - avatarı
Ziyaretçi
Johari Penceresi

Joseph Luft ve Harry Ingham tarafından geliştirilen ve yazarlarının ön adlarının birleştirilmesiyle johari penceresi olarak anılan teknik, açık iletişimden ne kastedildiğini açıklamada ve iletişimin gerçekleştirilmesinde karşılaşılan sorunların giderilmesi yanında, güven sağlama ve danışmanlık sürecinde de kullanılmaktadır.


Eklenmiş Dosyalar
Dosya Türü: rar JOHARİ PENCERESİ.rar (11.6 KB, 302 gösterim)
_PaPiLLoN_ - avatarı
_PaPiLLoN_
Ziyaretçi
5 Nisan 2010       Mesaj #29
_PaPiLLoN_ - avatarı
Ziyaretçi
Rathus Atılganlık Envanteri

Spencer Rathus tarafından 1973 te Amerika'da geliştirilen envanterin güvenirlik ve geçerlilik çalışmalarında elde edilen korelasyon katsayıları oldukça yüksek çıkmıştır.


Rathus Atılganlık Envanteri 1980’ de Nilüfer Voltan tarafından Türkiye’ye uyarlanmış geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında oldukça yüksek korelasyonlar elde edilmiştir. Rathus Atılganlık Envanteri 30 maddeden oluşan bir ölçektir. Alınan puanlar -90 ile +90 arasında değişmektedir. Çekingenlik düzeyi -90’a doğru artarken atılganlık düzeyi ise +90’a doğru artmaktadır.Seçenekler -3 ile +3 arasında değişmekte ve sıfır noktası bulunmamaktadır. Rathus bunu şöyle açıklamaktadır. Birey bir maddeden eksi yada artı puan alabilir. Bunun orta noktası yoktur. Yani maddelerde verilen durumlarda sıfır puan anlamına gelecek yargı yada davranış söz konusu değildir.(voltan,1980)

Eklenmiş Dosyalar
Dosya Türü: zip Rathus Atılganlık Envanteri.zip (7.0 KB, 221 gösterim)
_PaPiLLoN_ - avatarı
_PaPiLLoN_
Ziyaretçi
2 Temmuz 2010       Mesaj #30
_PaPiLLoN_ - avatarı
Ziyaretçi
SCL90-R (Symptom Check List) Psikolojik Belirti Taraması

Aşağıda zaman zaman herkeste olabilecek yakınmaların ve sorunların bir listesi vardır. Lütfen her birini dikkatle okuyunuz. Sonra bu durumun bu gün de dahil olmak üzere son üç ay içerisinde sizi ne ölçüde huzursuz ve tedirgin ettiğini gösterilen şekilde numaralandırarak giriniz.

Hiç: 0 Çok az: 1 Orta derecede: 2 Oldukça fazla: 3 İleri derecede: 4

Bazı test parametrelerinin kısaca tanımları:
Somatizasyon: Psikolojik kökenli, bedensel belirti
Anksiyete: Sıkıntı
Obsesyon: Saplantılı düşünce
Depresyon: Çökkünlük
Psikotik: Akıl hastalığı belirtileri
Paranoid: Mantıksız şüphe gibi düşünce bozuklukğu belirtileri
Fobik: Anlamsız korkular
Genel Semptom İndeksi: Tüm belirtilerin ortalaması

* SCL 90-R psikolojik belirti tarama maksadıyla geliştirilmiş bir testtir. Hastalık tanısı konulmaz. Şiddeti 1 'in üzerinde çıkan parametreler yüksek olarak değerlendirilir.

Eklenmiş Dosyalar
Dosya Türü: rar SCL 90-R.rar (25.1 KB, 280 gösterim)
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

9 Temmuz 2009 / Pasakli_Prenses Psikoloji ve Psikiyatri
3 Kasım 2010 / KinG ArtHur Soru-Cevap
10 Eylül 2008 / asla_asla_deme Psikoloji ve Psikiyatri