Arama

Kutsal kitaplar kaç sayfadır?

En İyi Cevap Var Güncelleme: 1 Ekim 2012 Gösterim: 59.437 Cevap: 22
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Ziyaretçi
9 Kasım 2008       Mesaj #1
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
çok sağolun ama ben sayfalarını sordum yani hz.musaya indirilen tevrat kaç sayfa dır gibi
EN İYİ CEVABI ener verdi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

off ya niye hiç cvpları vermiolar


Dört büyük ilahi kitap
Sponsorlu Bağlantılar
a-Tevrat, Hz. Musa’ya gönderildi.
b-Zebur, Hz. Davut’a gönderildi.
c-incil, Hz. isa’ya gönderildi.
d-Kuran› Kerim, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e gönderildi.
Allah taraf›ndan peygamberlere gönderilen kitaplardan bazıları birkaç
sahifeden meydana gelen küçük kitapçıklardır. Bunlara suhuf (sahifeler)
denilir.Sahifeler .u peygamberlere gönderilmiştir: 10 sahife Hz. Adem, 50
sahife Hz. ş.it, 30 sahife Hz. idris, 10 sahife Hz. ibrahim, olmak üzere toplam
100 sahifedir.

Devamı için >> Bakınız
Keten Prenses - avatarı
Keten Prenses
Kayıtlı Üye
9 Kasım 2008       Mesaj #2
Keten Prenses - avatarı
Kayıtlı Üye
lütfen inceleyin
Sponsorlu Bağlantılar
Quo vadis?
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
Ziyaretçi
9 Kasım 2008       Mesaj #3
Ziyaretçi - avatarı
Ziyaretçi
size kutsal kitaplarla ilgili soru sordum ve yanıtını tam alamadım çünkü ben size hz.musa,hz.davud,hz.isa ve hz.muhammed e indirilen kutsal kitabın kaç sayfa oldugunu sordum
Keten Prenses - avatarı
Keten Prenses
Kayıtlı Üye
9 Kasım 2008       Mesaj #4
Keten Prenses - avatarı
Kayıtlı Üye
Alıntı
Ziyaretçi adlı kullanıcıdan alıntı

size kutsal kitaplarla ilgili soru sordum ve yanıtını tam alamadım çünkü ben size hz.musa,hz.davud,hz.isa ve hz.muhammed e indirilen kutsal kitabın kaç sayfa oldugunu sordum

eğer okursanız göreceksinizMsn Confused
Quo vadis?
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
11 Kasım 2009       Mesaj #5
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
slm kaç sayfa kutsal kitaplar ama aaaaaaaaaaa
TUZCUAY - avatarı
TUZCUAY
Ziyaretçi
11 Kasım 2009       Mesaj #6
TUZCUAY - avatarı
Ziyaretçi
DÖRT BÜYÜK KUTSAL KİTAP


KUTSAL KİTAP NE DEMEKTİR?

Allah tarafından vahiy yoluyla peygamberlere, peygamberler aracılığıyla da
insanlara bildirilen emir ve yasakların bulunduğu kitaplara kutsal kitap denir.
Bu kitapların kutsal sayılmaları Allah’ın sözlerini içermelerindendir.
Kutsal kitaplar hangi adlarla anılır? Kutsal kitaplara, ilâhî kitap, semavi kitap da denir. Bu kitaplarda Yüce Allah, biz kullarına peygamberleri aracıl›ğ› ile öğütler vermektedir. Bu kitaplar, sadece inanç ve ahlaktan ibaret değillerdir. Aynı zamanda insanın yararına olan kurallar, emir ve yasaklar içerirler. Bütün bunların tek bir amacı vardır. O da insanlığın mutluluğudur.

ALLAH NİÇİN VAHİY GÖNDERMİŞTİR?

Vahiy, bir .eyi gizli ve çabuk olarak bildirmektir. Dini anlamı ise, Allah
tarafından doğrudan doğruya veya elçi vasıtasıyla peygamberlere bildirilen ve kesinlik ifade eden bilgi demektir. Tanrının buyruk ve emirlerinin Peygambere duyrulmasına vahiy denir. Yüce Allah emir ve yasaklarını hangi yollarla peygamberlerine ulaştırmıştır? Yüce Allah, emir ve yasaklarını peygamberlere, doğrudan veya melek (Cebrail)
vasıtasıyla ulaştırmıştır. Vahiy yoluyla ula.şan kutsal kitaplar bizim için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Onlar bize güzel ahlâk sahibi olmanın yollarını öğretir. Allah’ın emir ve yasakları, insanların iyiliği, sağlık ve mutluluğu için gönderilmiş.tir. Kutsal kitaplarda hangi konular bulunmaktadır?
Peygamberler insanlara doğru yolu göstermek için gönderilmiş.tir. Tarih boyunca insanoğlu zaman zaman Allah’ın bildirdiği yoldan ayrılıp, putlara tapmalardır. Bunun sonucunda Allah, o insanlara peygamberler aracılığıyla vahiy göndermi.ştir. Bu vahiylerde, insanların Yüce Yaratıcıya ibadet ve itaat etmeleri, kötü Alışkanlıklarından vazgeçmeleri ve iyi huylar› benimsemeleri istenmektedir. İbadetlerin insanlara öğretilmesi, Tanrı nın buyruklarının insanlara iletilmesinde vahyin dolaysıyla kutsal kitapların ve peygamberlerin i.lşevi çok önemlidir. Kötü ahlâkın yaygınlaştığına., huzur, güven ve barışın yok olduğu durumlarda Allah, kutsal kitaplar
göndermiş. ve bu ki-taplardaki öğütlere uyulmasını istemiştir.

Biz müslümanlar, peygamberlere gönderilen kitaplarin hepsine inanız
Kuran› Kerim Peygamberimize indirildişi gibi titizlikle korunmuş ve hiçbir
deği.şikliğe uğramamıştır. Çünkü Allahü Teala bir ayette "Onu biz indirdik. Onun koruyucusu ve muhafaza edicisi de biziz." buyurmaktadır.

Dört büyük ilahi kitap

a-Tevrat, Hz. Musa’ya gönderildi.
b-Zebur, Hz. Davut’a gönderildi.
c-incil, Hz. isa’ya gönderildi.
d-Kuran› Kerim, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e gönderildi.
Allah taraf›ndan peygamberlere gönderilen kitaplardan bazıları birkaç
sahifeden meydana gelen küçük kitapçıklardır. Bunlara suhuf (sahifeler)
denilir.Sahifeler .u peygamberlere gönderilmiştir: 10 sahife Hz. Adem, 50
sahife Hz. ş.it, 30 sahife Hz. idris, 10 sahife Hz. ibrahim, olmak üzere toplam
100 sahifedir.

Tevrat, Hz. Musa’ya gönderilen kitaptır. Tevrat’ın bir diğer ismi de Ahdi Atik’tir. Musevilik (Yahudilik) dininin kutsal kitabıdır. ibranice ve Aramca olarak yazılmıştır. Tevrat, kanun yasa anlamlar›na gelir. Yahudi dininin kutsal kitab› Tevrat be. Kitaptan oluşur. Bunlar;
Tekvin b- Çıkış. c- Levililer d- Sayılar e- Tesniye
Tevrat Sina Dağında Hz. Musa’ya, Allah tarafından verilen dört büyük birincisidir.

Tevrat’› insanlara yol gösterici (Ali ‹imran 3-4), doğruyu açıklaycı ve rahmet olarak
( Enam 154-157) göndermiştir. Yahudilerin yazılı dini edebiyat›na Tanah, sözlü dini
edebiyatına ise Talmut ad› verilir. Yahudilerin Tanah adını verdiği kutsal kitaplarına
Hz. Davut’a gönderilmiştir. Zebur’da daha çok ilâhîler, dualar ve zikirler vardır.
Biz müslümanlar Zebur’un Allah’tan geldiğine inanırız. Yahudi dininin kutsal
kitabıdır. Tevrat kitabının sonuna ekli olarak korunmuştur. Zebur, kitap anlamına
gelir. Günümüzde Tevrat, Tanahın içinde Mezmurlar adı altında yer almaktadır.
Mezmurlar 150 mezmurdan oluşmaktadır. içinde, dinî ayin ve bayramlar hakkında bilgilerde mevcuttur. Zebur Tevrat’tan sonra gönderilmiştir. Zebur hakkında Kur’an’da diğer kutsal kitaplar kadar açıklayıcı bilgi bulunmamaktadır.
Hristiyanların kutsal kitabı olan incil, Hz. İsa’ya gönderilmi.ştir. Diğer kutsal kitaplar gibi incil’in de Allah’tan geldiğine inanırız. incil, kelime olarak müjde, iyi haber anlamlarına gelir. inciller, Hiristiyan Kutsal Kitabı (Kitab-› Mukaddes’in) bir bölümü olan Yeni Ahitte bulunmaktadır. Yeni Ahit’in en önemli bölümünü dört incil oluşturmaktadır. Bu dört incil, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’dır. incil, Hz.isa zamanında yazıya geçirilmemiştir. Daha sonra kendisine inanan havariler tarafından kaleme alınmıştır. Bu incilleri incelediğimizde, insanlara doğru yolun gösterildiği ve bireylerin kötü davranış.lardan kaçınmalar› emirleri bulunmaktadır.
Zaten kutsal kitapların hepsinde bu durum göze çarpmaktadır.

İslâm dininin peygamberi olan Hz. Muhammed’e gönderilmiştir. Yüce Allah’ın Kuran-› Kerim, Allah’tan geldiği .ekliyle korunmu., günümüze kadar değeri.meden gelmiştir, Hz. Muhammed aracılığıyla bütün insanlara gönderilen ilâhî kitabımızın evrensel özelliği kıyamete kadar geçerlidir.
Allah’tan gelen vahiy (dini bilgiler) bazan tam bir cümle bazan da tam bir metin olarak gelirdi. Metinlerin her birine sure, surelerin her bölümüne de ayet denir. Kuran› Kerim’de 114 sure ve yaklaşık 6666 ayet vardır.
Hz. Peygamber, Allah’tan gelen dinî bilgileri, hiç ekleme ve çıkarma yapmadan, çevresindeki insanlara okurdu. Onlar da gelen vahyi, ezberleyip, hemen yazarlardı çevresindeki insanlara okurdu. Onlar da gelen vahyi, ezberleyip, hemen yazarlardı. Allah’tan Cebrail Meleği vasıtasıyla gelen vahiyleri yazanlara "vahiy kâtipleri" denilir. Kuranı Kerim 610-632 yılları arasında yani yaklaşık 23 yılda bölüm bölüm olarak indirilmiştir. Furkan suresi 23. ayetinde .öyle buyrulmaktadır."...Halbuki biz
vahiyle senin kalbini pekiştirmek için böyle ara ara indirdik ve onu parça
parça okuduk." Kuranın ilk ayeti, 610 yında Hira mağarasında vahiy meleği
Cebrail tarafından getirilmiştir.
Peygamberimiz sağ oldukça vahiyler devamlı geldiği için, Kuranı Kerim ancak Hz. Ebu Bekir’in halifeliği zamanında toplanıp kitap haline getirilmiştir. Hz. Osman’ın halifeliği zamanında ise çoğaltılarak başka ülkelere gönderilmiştir.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
22 Kasım 2009       Mesaj #7
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
incil kaç sayfadır
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
6 Ocak 2010       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
tevrat kaç sayfadır
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
15 Şubat 2010       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
kutsal kitaplar kaç suhuftur
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
15 Şubat 2010       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
[QUOTE]kutsal kitaplar kac suhuftur ve kaç sayfa olarak gönderilmiştir

Benzer Konular

4 Haziran 2013 / ThinkerBeLL Din/İlahiyat
21 Aralık 2016 / Kral_Aslan Din/İlahiyat
21 Aralık 2016 / we come one Din/İlahiyat
8 Mart 2013 / ThinkerBeLL Din/İlahiyat
26 Aralık 2014 / Misafir Cevaplanmış