Cevap Yaz Yazdır
Gösterim: 104.585|Cevap: 2|Güncelleme: 5 Temmuz 2014

Kutsal Kitaplar - Zebur

Mesaja atla
5 Haziran 2009 19:59   |   Mesaj #1   |   
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye
Zebur
Zebur, (İbranice: Mizmor, Çoğulu: Mizmorim, Yunanca: Psalmoi [harp eşliğinde söylenen şarkı]) Tanah'ın Ketuvim kısmında bulunan Teilim bölümüne Türkçe'de verilen isim. Hıristiyanlık'ta Davut'un Mezmurları veya sadece Mezmurlar olarak anılır ve Eski Ahit'te bulunur.
Kelime olarak "yazılı şey ve kitap" anlamına gelen Zebur, Hz. Davut'a indirilmiş olan ilahi kitabın adıdır.
Sponsorlu Bağlantılar
Zebur, Davut Peygamber'in (MÖ 1030 - 955) kutsal kitabının adı olup Peygamber'in manzum ilahilerini ve yakarışlarını içerir. Kuran'a göre Davud, kendilerine Tanrı tarafından kitap indirilen dört peygamberden biridir. Davud'a indirilen kitap olan Zebur, 5 kitap ve 150 mezmur'dan (Mezmur= şarkı biçiminde söylenmek üzere yazılmış şiirler, dini seslenişlerden) oluşmaktadır.
Çocukluğunda çoban olan Davut veya batılı adıyla David, İbranilerin 2.ci Kralıdır ve 40 yıl saltanat sürmüştür. 15 yaşına kadar çobanlık yapan Davut'un çok güzel ve etkileyici bir sesi vardır. Bilahare askerliğe başlayan ve savaşlara katılan Davut, İsrailoğullarının başına musallat olan, çok iri yapılı dev Calut'u (Goliath) bir sapan taşıyla alnından vurup öldürünce, komutan Talut'un kıskançlığını üzerine çekmiş ve o da, Talut'tan korktuğu için kaçmıştır. Talut'un ölümünden sonra ise, evvela İsrailoğullarına komutan sonra da kral olmuştur. Hükümdarlığı esnasında, saltanatla peygamberliği birleştirmiştir. Önce Talut'un dul karısıyla evlenmiştir. Daha sonra, komutanlarından Orya'yı zorla savaşa gönderip ölümünü sağladıktan sonra dul kalan güzel karısı Betsabe ile evlenmiş ve bu evlilikten Süleyman Peygamber doğmuştur.
Kuran'da, Davud'un savaşta başarı sağlaması, kendisini ve birlikte olanları koruması için ona zırh yapma sanatının öğretildiği, demirin onun parmakları arasında nasıl mum gibi yumuşadığı anlatılmaktadır. Bundan ötürü de Davud, halk arasında demircilerin piri olarak bilinir.
Davud, Musa peygamberin şeriatına ve Tevrat'a bağlı kalmıştır. Dokunaklı ve etkileyici sesiyle Zebur'u okuduğu zaman dinleyicilerin kendinden geçtiği söylenegelmiştir. Davud'un sesinin etkisiyle uçan kuşların düştüğü, yabani hayvanların uysallaştığı, akan suların durduğu anlatılmıştır. Divan edebiyatında, gür ve güzel insan sesine, "Davudi" ses denir. Baki bir beytinde şöyle seslenmektedir:
Davud gibi sal,
Baki kalan bu kubbede bir hoş seda imiş.
Yahudi kabalacılar (Yahudilerde, Tanrı buyruğu kanunların yanında, ağızdan ağıza söylenen dini buyrukların İbrani felsefesinde yazılı olan bilim dalına inananlar), iki eşkenar üçgenin birbirine ters çatılması ile meydana gelen, çerçevesinde İbrani simgeleri bulunan, altı köşeli tılsımlı yıldıza "Magen Davud" adını vermişlerdir. Müslümanlar, bu yıldıza "Mühür-ü Süleyman" derler.
Bu ve daha pek çok hikaye, Zebur'da anlatılmaktadır.

Dinlere Göre Zebur
Musevilik'te
Musevilik'te Teilim olarak anılan Zebur, Tanah'ın bölümlerinden biridir. Çoğu David HaMeleh (Davut) ve Şlomo HaMeleh (Süleyman) tarafından yaklaşık M.Ö. 560 yıllarında yazılmış ilahi formunda 150 şiirdir. Zebur'a sonradan eklenmiş 151. kısım Yahudilerce kabul edilmez.
Museviler tarafından dinsel törenlerde okunur. Ayrıca her dindar Musevi her gün bir bölümü okunmak suretiyle bir haftada tamamlanacak şekilde bu kitabı bitirir.
Hıristiyanlık'ta
Davud'un Mezmurları olarak anılan Zebur, Hıristiyanlarca da kutsal kabul edilir ve Tanah'taki şekliyle Kitab-ı Mukaddes'in Eski Ahit kısmında bulunur. Zebur'a eklenmiş olan 151. Bölüm Hristiyanlarca apokrif (kitaba eklenmemiş, doğruluğu şüpheli) olarak kabul edilir.
İslamiyet'te
İslamiyet'e göre Davut peygamberdir ve Zebur ona indirilmiş kutsal kitaba verilen addır. İslamiyet'te Tevrat ve İncil gibi Zebur'un da tahrif edildiğine inanılır.
Dinimize göre, Müslümanların Zebur'a da inanmaları gerekmektedir. Her Müslüman, Zebur'un Allah tarafından Hz. Davut'a gönderilmiş kutsal kitap olduğunu kabul etmektedir. Nitekim Kuranıkerim’de bu konuda, "Gerçekte biz, peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davut’a da Zebur'u verdik." 2 buyrulmaktadır. Bugün Zebur'un Tevrat içinde yer aldığı belirtilmektedir. Tevrat'ın içinde mezmurlar adı ile yer alan kısmın, Hz. Davut’a verilen Zebur olduğu kabul edilmektedir. Zebur, ilahi kitapların en küçüğü olup onun yeni dini hükümler getirmediği kabul edilmektedir.


Derlemedir.


Son düzenleyen Mira; 5 Temmuz 2014 01:10 Sebep: Kırık resim linki kaldırıldı.
1 Temmuz 2012 16:44   |   Mesaj #2   |   
buz perisi - avatarı
VIP Lethe
ZEBUR

Allah tarafından Hz. Dâvud (a.s)'a gönderilen Mezmurlar ve Mezâmir adı ile de anılan mukaddes kitap. Lügatte Mezmur, "Kavalla söylenen ilâhî, Hz. Dâvud'a inen Zebur'un sûrelerinin her biri" anlamlarına gelir. Mezmur "yazılmış" manasına gelen kitap anlamındadır. Büyük bilgin Zeccac, Zebur'un "Hikmetli kitap" manasına geldiğini; Âlu İmran, 3/184 ayetindeki "Zebûr" kelimesinin "menetmek" manasına gelen "Zebr" kökünden olduğunu açıklamıştır. Kitap da halkın hilâfına olan hususlardan meneden şeyleri bildirdiği için Zebûr diye adlandırılmıştır (Fahreddin er-Râzi, Mefâtihu'l-Gayb, Ankara, 1990, VIII, 417).
Sponsorlu Bağlantılar

İlâhî kitapların ikincisi olan Zebur, Kur'ân-ı Kerîm'in üç ayrı âyetinde en-Nisâ, 4/163; el-İsrâ,17/55; el-Enbiya, 21/105 geçmektedir. Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: "Nûh'a, O'ndan sonraki peygamberlere vahy ettiğimiz ve İbrahim'e, İsmail'e, İshâk'a, Yakub'a, İsa ya, Eyyub'a, Yunus'a, Hârun'a ve Süleyman'a vahy eylediğimiz ve Davüd'a Zebur verdiğimiz gibi (Habibim) şüphesiz sana da vahy ettik biz" (en-Nisâ, 4/163); "Rabbin göklerde ve yerde olanları en iyi bilendir. Andolsun ki, biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kılmışızdır. Davûd'a da Zebur verdik" (el-İsra, 17/55); son olarak el-Enbiya, 21/105 âyetinde de Cenab-ı Hak: Ândolsun, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yazmışızdır ki, arza ancak salih kullarım mirasçı olur" (el-Enbiya, 21/105) buyurmaktadır.

Bu âyet meâllerinden ilk ikisi, dört ilâhî kitaptan biri olan Zebur'un Hz. Dâvud (a.s)'a verildiğini açıklamakta, üçüncü âyet de Zebur'un Tevrat'tan sonra nâzil olduğunu, yeryüzüne ancak salih kişilerin mirasçı olacaklarını bildirmektedir. Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.s) de bir hadis-i şeriflerinde, ehl-i kitaptan bir fırkanın Zebur okuduklarını beyan buyurmuşlardır (Buharî, Teyemmüm, 6).

İmanın şartlarından olan "Allah'ın kitaplarına iman" ilkesi bir müslümanın, diğer ilâhî kitaplarla birlikte Zebur'a da inanmasını gerekli kılar. Ancak yine İslâm, bugün eldeki mevcut Zebur'un tahrife uğradığını da özellikle belirtir.

Hz. Peygamber (s.a.s)'in Hz. Ebû Bekir'e öğrettiği bir duâda Zebur, Allah'ım! Peygamberin Muhammed... hürmetine... Dâvud'a inen Zebur hürmetine..." şeklinde zikredilmektedir (el Gazalî, İhya, çev. A. Serdaroğlu, İstanbul, 1974, I, 913).

Kitab-ı Mukaddes külliyatında ve Ahd-i Atik bölümü içinde yer alan "Mezmurlar" diye zikredilen kitabın içinde 150 Mezmur vardır. İlk Mezmur "Ne mutludur o adama ki, kötülerin öğüdü ile yürümez ve günahkârların yolunda durmaz" cümleleriyle başlamakta, 150. Mezmur da, "Bütün nefes sahipleri Rabbe hamdetsin, Rabbe hamdedin" sözleriyle son bulmaktadır (Kitab-t Mukaddes, Eski ve Yeni Ahit, İstanbul, 1954)

Hz. Dâvud'a indirilmiş. olan Zebur'da genellikle, O'nun Allah'a yakarışları ve ilâhîleri yer almaktadır. Zebur'un İbranice asıl metni manzumdur. Allah'ın birliği (tevhid) temeline dayanan dinler döneminin ilk ilâhî kitaplarından olan Zebur, doğruluğu terkeden, ahlâkî kaideleri tanımayan, kötülük ve günah içinde yüzen Yahudi kavmine Allah yolunu göstermek için nâzil olmuştur. Bütün bunlardan ayrı olarak Yahudilerin, "Tevrat'tan sonra kitap gelmeyecektir" yolundaki iddiaları Zebur'un Hz. Davud'a verilmesiyle nakzedilmiş bulunmaktadır (Elmalılı, Hak Dini Kur'ân Dili, İstanbul 1938, IV, 3081).

Günümüzde Zebur hemen bütün dünya dillerine tercüme edilmiştir. Zebur'da geçen konular, daha sonraları Batılı ressam, şair ve heykeltıraşlara ilham kaynağı olmuş ve sanatkârların eserlerinde çeşitli şekillerde işlenmiştir.

Bilindiği üzere Zebur'la müstakil bir şeriat vazedilmemiş, Hz. Davud Hz. Musa'nın şeriatı ile amel etmiştir. Hz. Dâvud sesinin güzelliği ile de bilinmektedir. O, Mezmur denilen Zebur sûrelerini güzel sesi ile okurdu. Nitekim kalın, gür, pek hoş ve tesirli sesler için "Dâvûdî" tâbiri kullanılır (M. Âsım Köksal, Peygamberler Tarihi, Ankara 1990, II, 179 vd.). Kur'ân-ı Kerîm'in birçok âyetinde de (el-Bakara, 2/251; el-Mâide, 5/78; el-En'am, 6/84; el-Enbiya, 21/78, 79; en-Neml, 27/15, 16; es-Sebe, 34/10-13; es-Sa'd, 38/17) çeşitli vesilelerle Hz. Dâvud'un adı geçmektedir.

Zebur önceleri İbranca idi ve İbrânî-Ârâmî alfabesiyle yazılmıştı. Hristiyanlığın yayılmasından sonra da Lâtinceye çevrilmiştir. Ancak günümüzde orijinal bir Zebur nüshasının mevcut olduğunu söylemek mümkün değildir. Bugün yeryüzünde Zebur'a tâbi bir millet bulunmamakla beraber, gerek yahudiler, gerek hristiyanlar ibadet ve âyinlerinde dua niyetiyle Zebur'dan parçalar okumaktadırlar. Özellikle hristiyanların pazar âyinlerinde Mezmur'dan seçilmiş parçalar okumayı ihmal etmedikleri bilinen bir husustur.


4 Haziran 2013 01:52   |   Mesaj #3   |   
AndThe_BlackSky - avatarı
VIP VIP Üye
Zebur

Hz. Davut’a indirilmiş olan kutsal kitabın adı. Kelime olarak “yazılı şey ve kitap” anlamına gelir. Zebur, ilâhî kitapların en küçüğü olup yeni dinî hükümler getirmemiştir. Bugün elde bulunan Zebur nüshaları, lirik söyleyiş ve ilâhîlerden, Allah’a övgü ve hikmetli sözlerden ve birtakım nasihatlerden meydana gelmiştir. Eski Ahit’te yer alan Mezmurların bir bölümünün Hz. Davut’a verilen Zebur olduğu kabul edilmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Daha fazla sonuç:
incil kaç sayfadır

Hızlı Cevap
Mesaj:Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç