Cevap Yaz Yazdır
En İyi Cevap Var Güncelleme: 20 Şubat 2014  Gösterim: 37.865  Cevap: 21

Sanatın önemi nedir?

turan
16 Nisan 2009 11:12       Mesaj #1
turan - avatarı
Ziyaretçi
sanatın önemi açıklayınız
EN İYİ CEVABI Keten Prenses verdi
Sanatın Önemi

sanat sovalye
Sponsorlu Bağlantılar


Bir
d
üğmeye basit bir dokunuşla, zaman ve mekânı birkaç yüzyıl kısaltabilecek güce erişen insan düşüncesi, yepyeni ve şiddetli korkuları da beraberinde getirdi. Bilim, endüstri, teknik ve politika alanında meydana gelen birbirine bağlı ve sürükleyici gelişmeler, toplumlara özgürlük getirdiği kadar, huzursuzlukları da arttırdı. Özellikle 1945 sonrası, insanların gökyüzüne tırmanışları, yeryüzündeki büyük sermaye hareketleri, insana yakışmayacak katliamlar, endüstriyel ve teknik gelişmeler, şiddetli ve yıpratıcı korkuları da beraberinde getirdi. Bütün bunlar, bugünkü insanın sanata bakış tarzını da biçimlendiren gelişmelerdir.
Günümüzde, insanların karşı karşıya kaldığı psiko-sosyal sorunlara çözüm olabilecek alanlardan biri de sanattır. İnsan duyarlığının k
armaşık ürünleri olan ve daima insan özgürlüğünün hakkını arayan sanat eserleri, bazı kalıpları sürekli olarak zorlayıp aşar, onların nitelik olarak daha üstün ve yoğun yeni seviyelere ulaşmasını sağlar.
Tolstoy, "İnsanın bir zamanlar yaşamış olduğu duyguyu, kendinde canlandırdıktan sonra, aynı duyguyu başkalarının da hissedebilmesi için hareket, ses, çizgi, renk veya kelimelerle belirlenen biçimlerle ifade etme ihtiyacından sanat ortaya çıkmıştı" der. İnsan, nasıl duymaya, düşünmeye başladığı andan itibaren kelimenin gerçek anlamıyla hayata girmiş olursa, insanlık da duygularını ve düşüncelerini sesler, çizgiler ve renklerle canlı ve cansız simgeler halinde şekillendirmeye başladığı andan itibaren, gerçekten tarih sahnesine çıkmış olur.
Sanatta güzeli, bilimde doğruyu arayan insan ruhu ve zekâsı, aslında kendini aramaktadır. Din, felsefe, bilim, sanat ve hatta teknik gibi alanlar, birbirine sıkı sıkıya bağlıdırlar. Her sanat eseri, var olan bir şey ile, bir nesne ile ilgilidir; belli bir varlığı anlatır, ondan bir kesit ortaya koyar. Bir resim, belli bir tabiat parçasının resmidir veya bir insan görüntüsüdür. Bir tiyatro oyunu, belli olayların simgelenmesidir. Bir şiir ya da müzik parçası, ya tabiattan ya da insan ruhundan, insan duygularından bir anlatımdır. Sanatçının gördüğü, kavradığı ve gerçeklik olarak belirlediği varlığın bilgisi, sanatın öz konusunu oluşturur.

kaynak16 Nisan 2009 11:17       Mesaj #2
Kral_Aslan - avatarı
VIP MsXTeam
Keten Prenses tarafından gönderilmiş olan #3 numaralı mesaj 'en iyi cevap' seçilmiş ve ilk mesaja eklenmiştir.
16 Nisan 2009 11:26       Mesaj #4
Keten Prenses - avatarı
Üye
Sanat Eğitiminin Birey ve Toplum için önemi

Çağlar boyunca insan, güzel sanatların tümünü, kendini ve ait olduğu toplumu geliştirme, zenginleştirme ve güçlendirme yolunda vazgeçilmez bir unsur olarak görmüş, kendi kültür birikimini yarınlara aktarma konusunda bilinçli ya da bilinçsiz olarak bundan yararlanmıştır.

Sanat eğitimi ile ilgili literatür tarandığında dış kaynaklı yayınlarda ilk dikkati çeken şey, ülkelerin eğitim politikalarında yaratıcılık eğitimine verilen önem ve bunun sonucu olarak sanat eğitimi konusundaki yayınların çeşitliliğidir. Bu yayınlara dayalı olarak ABD ve Avrupa ülkelerinde sanat eğitimi derslerinin müfredatları incelendiğinde; özellikle ilk ve orta öğretim kurumlarının programlarında "Art, Kunst" vb. derslerin haftalık ders saatlerinin fazla olduğu, ders kapsamlarının farklılığı, içeriklerinin bireyi yarınlara hazırlamada etkili olduğu, ayrıca öğrencilerin gelecekte iyi birer sanat tüketicisi olmalarının hedeflendiği dikkati çeker.
Batı ülkelerindeki program geliştirme çalışmalarında ise; yaş grubu özelliklerinden yola çıkılarak eğitim süreçlerinin incelendiği, eski yöntemlerle birlikte değişen dünya koşulları içerisinde bireyin ihtiyaçları dikkate alınarak durumun bilimsel verilerin ışığında değerlendirildiği ve planlandığı, örneğin "Bilgisayarla Resim ve Tasarım" anlayışının kapsam içine alındığı gözlenmektedir.
Batı, sanat eğitiminin birey üzerindeki etkisini çok iyi kavranmış konuya ilişkin devamlı bir arayış içerisindedir. Bireyin gelişiminde sanat eğitiminin önemini daha iyi ortaya koymak üzere konunun detaylandırılması bizde de kurum ve kişileri harekete geçirerek belki sanat eğitimini müfredat içerisinde hakettiği yere koydurabilir. Bu nedenle neden sanat eğitimi gereklidir sorusuna yanıtlar bulmaya çalışalım.
l.l. Sanat Eğitiminin Gerekliliği
Birey sanat eğitimi etkinlikleri yolu ile;
- Bir taraftan bakıma eylemi içerisinde görmeyi öğrenirken, diğer taraftan dokunduğu biçimlendirdiği değişik malzemeleri tanıma fırsatı bulunur. Uygulanan motivasyonlar uyarıcı rolü üstlenir.
- Her türlü yetenek ve gereksinimlerini ortaya çıkarma şansına sahip olur. Bu yolla kendi yetilerinin farkına varır, böylece ileride meslek seçiminde sağlıklı tercihlerde bulunur.
- Duygularını, görüşlerini malzemeye aktırırken yeni deneyimlere girer. Bu yaşantı zenginliği nesneler arası ilişkileri kurmada ona kolaylıklar sağlar, böylece senteze ulaşmayı başarabilir ve yeni anlatım yolları arayışına girer.
- Doğaya ve çevresinde gelişen ve değişen olaylara farklı bir gözle bakmayı davranışa dönüştürür.
- Kişiliğini geliştirme fırsatını bulur. Duyan, düşünen, yaratan, kendisi ve çevresi ile diyaloga giren bir yapı oluşturur.
- Soyut kavramları algılaması kolaylaşır.
- Karşılaştığı problemleri daha rahat çözümler.
- Zihinsel yetileriyle birlikte duygu yanını da geliştirir.
- Sanatçı, sanat eseri ve kendisi arasında bağ kurmayı başarır.
- İçinde bulunduğu çevreyi algılayarak bu çevreyi daha iyi ve daha güzele doğru geliştirme isteği duyar.
- Grupla çalışma ve birlikte iş bitirme alışkanlığı edinir. Grubun başarısı için sorumluluk üstlenir.
- "Ben" için çalışma isteğini "biz"e dönüştürür.
- Araştırma, bulma, sınama ve yeniden kurma gibi yaratıcı süreçte yer alan yetilerini geliştirir.
- Özgüven duygusunun gelişmesine olanak bulur.
Görülüyor ki, sanat eğitimi, birey için içinde yaşadığı dünyayı kavramada, karşılaştığı problemleri çözmede, gördüğü, hissettiği şeylere karşı reaksiyon göstermede son derece önemli bir rol üstlenir ve sanat eğitimi bir bütünlük içerisinde düşünüldüğünde birey ve toplum için can damarı durumundadır. Çünkü genel eğitimin hem bilişsel, hem duyuşsal hem de psiko-motor alandaki hedeflerine hizmet verir. Böylece bireyin estetik, fiziksel, zeka, toplumsal gelişimlerine katkıda bulunur ve yaşamın bütünselliği içerisinde sanat yoluyla eğitimini sağlar. Bu yolla, eğitimde, iletişimde, estetik beğenide bütünlük sağlanmış olur.
Sanat eğitimi, bireylerde var olan yaratıcı gücü geliştirme konusunda en etkin disiplindir. Eskiden olağanüstü bir güç olarak kabul edilen "yaratıcılık", sadece yetenekli insanlara özgü olarak değerlendirildi. Günümüz Türkiye'sinde de ne yazık ki hâlâ bu düşünceler hâkim olup resim-iş dersi diye anılan sanat eğitimi dersleri "seçmeli ders" statüsüne düşürülerek, eğitimin kalitesini olumsuz yönde etkilemiştir. Bu olumsuzluğun sonuçları ilerideki yıllarda daha belirgin olarak ortaya çıkacaktır.


kaynak
16 Nisan 2009 11:28       Mesaj #5
Keten Prenses - avatarı
Üye
kişilik eğitimi ve sanatın önemiEğitilmiş insan her yönüyle gelişmiş bir kişilik ve toplumsal sorumluluk bilincine ulaşmış insan olabilmektedir.Hızla değişen dünyanın dinamik yapısına ayak uydurabilmek ancak yaratıcı güçlerle donanmış bir kişilik geliştirmekle olasıdır.Doğuştan yaratıcı güçlere sahip bireyin bu gücünün ortaya çıkarılması yollarından biri de insanın “estetik eğitimi” yani sanat yoluyla eğitimidir.
Bu anlamda kişilik eğitimi sanat eğitiminin amaçlarından biri olmaktadır.
Goethe de bireydeki doğal yapının açılıp gelişmesi için “en değerli kişilik eğitimi” yolunun sanat olduğunu vurgular.Ona göre çok yönlü eğitim,kişiliğin bütünlüğünü kapsayabilecektir.

Pakize Türkoğlu’nun eğitim tarihimizde uygulama ve araştırmalarını eğitbilim ölçülerine vuran İ.H.Tonguç’u anlatırken bahsettiği saptamaları sürecin etkenleri açısından ilişkilendirebiliriz.
Tonguç saptamalarında; uygarlığın batılı dünyanın yaşam biçimi olduğu,günlük yaşamda çevresinde özenle yapılmış eşyalar,düzgün çizgiler,güzel yollar,farklar gören,buralarda oynayan,çalışan batılı öğrencinin düzgün olmayanı tanımadığını gözlemiştir.
Böyle bir görünümün temelini oluşturan sanat eğitimi,ilk ve orta öğretimin temel çalışmaları olmaktadır.Düzgün çizgi çizmede güzel araç tasarlayıp,gerçekleştirebilmekteyken;çevresindeki herşeyin düzgün olmadığı ortamda büyüyen öğrencilerimizin neden düzgün iş çıkaramadıklarının bir nedeni olarak görmektedir.Çevre ve öğretim çevresinin belirleyiciliğinin sanat alanında daha somut örneklerle ortaya çıktığını düşünmektedir.Öğretmenin bunları gözönünde tutması gerektiği sonucuna varmaktadır.
Bu nedenle öğrencilerini;ön öğrenmeler ve çevre kısırlığından ileri gelen eksikliklerini tanımlayarak,iyiyi-güzeli görmeye alıştırmıştır.

Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki saptamalar geçerliliğini korumaktadır.

Günümüz koşullarında daha da karmaşık bir hale gelmiştir.Çarpık kentleşmenin getirdiği olumsuz koşullar o kadar çeşitli ve girifttir ki;erozyona uğramış,kimlik bunalımına düşmüş,yaşam kalitesini düşünemeyecek durumdaki kitlelerin içinden gelen öğrencide estetik kaygı yaratmak,güzeli-iyiyi tanımalarını,bulmalarını beklemek gittikçe uzaklaşan bir hedef olmaktadır.
Bu nedenlerle günümüz sanat eğitimcisi toplumsal analizleri takip edecek,yeni kuşak bireyin beklentilerini çözümleyebilecek pedagojik derinliğe olmayan olmalıdır.Çünkü çevrenin eğitime sunduğu olumsuz koşullar değişmiyorsa
Ve değiştirilemiyorsa eğitim uygun çevreyi yaratmalıdır.Koşullara teslimiyetçi olmayan bir yaklaşım benimsemek zorundadır.Bütün bunları dikkate alarak düzenlenmiş eğitim programları içinde yaratıcılığı engellenmemiş gözlem gücü ve beğenisi incelmiş bireyler,eğitim dışına çıktıkları zaman -güzeli ve iyiyi- seçici olacaklardır.Eleştirel yanlarıyla çevrelerini olması gereken en iyi çekme gereksinimini hissedeceklerdir.

Tonguç’un öngördüğü eğitimin belli başlı görevlerinden en önemlileri;
“Eğitimin modern olmayan maddi koşullarla çarpışma zorunluluğu ve çevrede modern biçimlerin olmayışı karşısında,eğitimin bu yokluğu giderme zorunluluğudur...Çağın gereksinimlerini öğrenciye kazandırmalı ve modern yaşamla uyuşmayan,eğitime baskı yapan etkilerle çarpışabilmek olmaktadır.”

Eğitim her zaman sonuçlarını ileride alacağımız bir yatırımdır.Bu anlamda eğitim yoluyla birey üzerinde nasıl bir değişim yaratabiliyorsak ona çok yönlü cevap verebilecek kapsamlı bir sanat eğitimi de oldukça uzun vadeli bir yatırım olacaktır.

kaynak
Misafir
7 Aralık 2009 20:34       Mesaj #6
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
acilen uygarlığın gelişiminde sanatın önemi lazım çok lazım
_KleopatrA_
7 Aralık 2009 20:45       Mesaj #7
_KleopatrA_ - avatarı
Ziyaretçi
Sanat verimdir


'Tutku UMUT
Yüzyıllardan, hatta insanın ortaya çıkışı kadar eski zamanlardan beri insanoğlu duygularını dışa vurmak istemiştir.
İlkel insanın, bütün amacı karnını doyurabilmek, yaşamını sürdürebilmekti, dolayısı ile tüm yaşamını av hayvanları dolduruyordu. İlkel insan bir süre sonra bereketli avlar için mağara duvarlarına av hayvanlarını resimledi. Böylece ilk sanat eserleri ortaya çıktı.
Sanat, insanlığın ve uygarlığın gelişmesinde en büyük rolü oynadı. İnsanoğlunun vazgeçilmez bir ihtiyacı oldu; çünkü insan duygularını, düşüncelerini hatta hayallerini dışa vurmak istiyordu.
Bu dışavurum, insan doğasında her zaman bulunmuş olan bir öğedir. Günümüzde bile insanlar duvarlara yazılar yazıyor, başka insanlar bunları görsün istiyor, kendi düşünce kapılarını başkalarına açmak istiyor.
Sanat nedir? Sanatın belirleyici özelliğinin yaratıcılık olduğunu biliyoruz. Öyleyse yeniliğin olmadığı yerde sanat da olmaz. Bu nedenledir ki sanatın her dalı sürekli belirli akımlar aracılığı ile gelişmiştir.
Kısaca sanat; bilimle, teknoloji ile felsefeyle beraber gelişip, değişir. 18. yüzyılda sanat anlayışı günümüzden ne kadar farklı ise yaşam biçimi de farklıdır.
Günümüz sanatını geçmiş yüzyılların sanat anlayışları ile karşılaştırırsak, farklı özelliklere sahip olduğunu görürüz.
Her gün tepemizde bir yenisi yükselen gökdelenler, caddelerden gelen araba gürültüleri, nüfus çokluğu, çevre kirliliği gibi olumsuz etkiler günümüz insanını çıkmaza sokuyor.
Günümüzdeki sanat anlayışının geçmişe oranla farklı olduğundan söz etmiştik. Özellikle müzikte görülen bu farklılık üzüntü verici boyuttadır. Ondokuzuncu yüzyılın sonlarına kadar besteciler tonal müzikten şaşmadılar, fakat, yirminci yüzyılda ortaya çıkan belli belirsiz akımlar, gerek çalgısal gerekse senfonik müziği kolay anlaşılamayacak bir forma soktu.
İster resim sanatında, ister müzikte, ister edebiyatta olsun; bütün akımların kendine göre bir felsefesi vardır. Sanatta önemli olan verimdir; verimin altında yatan duygudur, düşüncedir. Sanatta güzel olan, tutarlı ve kararlı bir biçimdir. Estetikten yoksun bir verim sanat eseri olamaz.
Fakat, yine de önemli olan insanın kişisel zevkidir. Bu zevklerden en geçerlisi ise iyi bir sanat anlayışına dayananıdır. Sanat bir ihtiyaçtır, gösteriş değil. Sanatla uğraşmak, insanın ruhsal yönünü yüceltir. Kısacası sanat ve pozitif bilimler, verimli olmak isteyen insanın temel ilkeleri olmalıdır.
Misafir
15 Nisan 2010 22:36       Mesaj #8
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
acilen bize uygarlığın gelişiminde sanat önemlidir.yardımcı olun ltfn salı günü münazaramız var
Misafir
8 Mayıs 2011 10:16       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
SANAT İNSAN İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR??
Acilen Yazın Lütfen
Misafir
7 Haziran 2011 13:44       Mesaj #10
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
sanatın önemi ile iigili kısa bır komposizyon yazmanızı istiyorum ilgilinize teşekkür ederim!!!Daha fazla sonuç:
Sanatın önemi nedir?

Cevap Yaz
Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç