Arama

Türkiye'de oturma izni nasıl alınır?

Güncelleme: 21 Şubat 2017 Gösterim: 12.401 Cevap: 16
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
20 Eylül 2010       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
merhaba ben azerbaycan vatandaşıyım ve 7 senedir türkiyedeyim, ve oturma izni almak istiyorum, bu konuda bana yardım edebilirmisiniz?
Sponsorlu Bağlantılar
oyuncu_girl - avatarı
oyuncu_girl
Ziyaretçi
20 Eylül 2010       Mesaj #2
oyuncu_girl - avatarı
Ziyaretçi
YABANCILARIN OTURMA İZNİ

Sponsorlu Bağlantılar

Yabancılara Çalışma Amaçlı Oturma İzni Almak İçin Gerekli Belgeler


Dilekçe ( Şirketin Logolu-Başlıklı Kağıdına + Kaşe + Yetkilinin İmzası. )
2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet )
Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.)
1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak )
Çalışma Bakanlığından Gelen İzin Yazısının Aslı ve Fotokopisi.
Dış Temsilciliklerimizden Alınmış Çalışma Amaçlı Vize.
Şirketin İmza Sirküleri Fotokopisi. (içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Olacak)
Şirketin Faaliyet Belgesi Fotokopisi (içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Olacak)
Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi
Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi.
yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni ve ( İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi. )

YABANCILAR OTURMA İZİNİ


YABANCILARIN OTURMA İZNİ İKAMET İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TANIMLAR


1- Çalışmak Üzere yabancıların oturma izni ikamet İzni : 5683 sayılı Yabancıların Türkiye`de yabancıların oturma izni ikamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun’un 3. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; iş tutmak maksadıyla Türkiye`ye gelen yabancılar, geldikleri tarihten itibaren bir ay zarfında ve her halükârda çalışmaya başlamazdan evvel yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni almış bulunmalıdırlar.
Bu durumda, Türkiye’ye çalışmak amacıyla yurtdışından çalışma vizesi alarak gelmiş olan yabancıların, en geç 30 gün içerisinde ve çalışmaya başlamazdan evvel yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni alması gerekmektedir.
2-
Yabancıların oturma izni ikamette Kesinti : yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni hamili olup ta yurtdışına çıkış yapan ve sona eren yabancıların oturma izni ikamet tezkeresini geçerli bir nedeni olmaksızın altı ay içerisinde uzattırmayan veya Türkiye’de olmasına rağmen tezkeresinin süresini yine altı ay içerisinde uzattırmamak suretiyle ülkede izinsiz yabancıların oturma izni ikametli olarak bulunması anlamına gelir.
3- Yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni İçin Müracaat Süresi; Çeşitli amaçlara yönelik uzun veya kısa süreli vizelerle veya vize muafiyeti, bandrol veya kaşe vizelerle Türkiye'ye gelen yabancıların, 5683 sayılı kanunun 3 üncü maddesi ile bu maddenin uygulamasını gösteren ve yukarıda detayları verilen 1961 tarihli Kararname çerçevesinde yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni almaları gerekmektedir.
Örneğin, Bir yıllık yabancıların oturma izni ikamet hakkı bahşeden uzun süreli bir vize ile Türkiye'ye gelen bir Alman vatandaşının üç ayın sonunda, aynı tür bir vize ile gelen bir Ürdün vatandaşının ise bir aydan sonra, (Ancak, talep edenlere giriş tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni düzenlenebilir.)
Üç aylık vize muafiyeti ile gelen bir yabancının üç ayın sonunda,
Üç aydan az sürelere sahip vize muafiyeti veya diğer vizelerle gelenlerin bu sürelerinin sonunda,
yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni bulunanların, tezkerelerinin bitim tarihinden itibaren 15 gün içinde,
Türkiye'de çalışacak yabancıların ise çalışmaya başlamadan evvel, emniyet makamlarından yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni almaları icap etmektedir.
Dolayısıyla yabancıların yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni almadan kalabilecekleri sürenin sonu, aynı zamanda tanzim edilen yabancıların oturma izni ikamet tezkerelerinin başlangıcı olmaktadır. Bu arada, çalışma, öğrenim, araştırma, uzun süreli kalma gibi amaçlarla dış temsilciliklerimizden vize alarak gelen yabancılara ise talepleri halinde giriş tarihi esas alınarak da yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni tanzim edilebilecektir.
Ancak, bandrol ve kaşe vizelerle veya vize muafiyetinden istifade ederek gelen yabancılara verilecek yabancıların oturma izni ikamet izinlerinde bu vizelerin bitiş tarihi yabancıların oturma izni ikamet tezkeresinin başlangıcı olarak kabul edilecektir.
Uzun süreli yabancıların oturma izni ikamet hakkı bahşeden vizelerle gelip, yukarıda öngörülen süreler içinde müracaat ederek yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni almayan yabancılardan, Türkiye'den çıkışları sırasında, 492 sayılı Harçlar Kanununa istinaden her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenerek Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren harç miktarlar üzerinden hesaplama yapılarak, ihlalde bulundukları tarihteki harç miktarının bir kat fazlası alınmak suretiyle cezalı yabancıların oturma izni ikamet harcı ve yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi bedeli tahsil edilmektedir.
a- İlk defa yabancıların oturma izni ikamet izni alacaklar : Bu yabancılar, vize veya vize muafiyet süresi içerisinde başvuru yapmak zorundadırlar.
b- yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni almış olup da süresini uzatacak yabancılar : Bu yabancıların tezkere süresinin bitiminden itibaren izinlerini on beş gün içerisinde uzatabilme hakları mevcuttur. Bu itibarla Türkiye'de yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni alan ve yabancıların oturma izni ikametinin sona ermesinden itibaren on beş gün içerisinde yurdumuzdan çıkış yapan yabancılardan kat'i suretle cezalı yabancıların oturma izni ikamet harcı ve defter bedeli alınmamaktadır. Bu nedenle ilgililerin fazladan ceza ödememeleri için zamanında başvuruda bulunmaları gerekmektedir.YABANCILARIN OTURMA İZNİ İKAMET TEZKERELERİNİN YENİLENMESİ VEYA SÜRELERİNİN UZATILMASI


a- Türkiye'de yabancıların oturma izni ikamet tezkerelerini yenilemek veya süresini uzatmak isteyen yabancılar bu tezkerede yazılı sürenin sona ermesinden itibaren on beş gün içerisinde Emniyet makamlarına bizzat veya bilvasıta müracaat ederek yenisini almaya veya süresini uzattırmaya yükümlüdür.
b- Süresi biten yabancıların oturma izni ikamet tezkereleri üzerinde en fazla dört defa uzatma işlemi yapılabilir.
c- Yabancının konumu değişmiş olsa dahi (adres, iş, statü, medeni hal ve yabancıların oturma izni ikamet tezkeresini aldığı ilden başka bir ile nakil v.b. durumlardaki değişiklikler) kendisine yabancıların oturma izni ikamet izni verilecek ise uzatmanın aynı tezkere üzerinde yapılması gerekmektedir
YABANCILAR OTURMA İZİNİ İKAMET TEZKERELERİNİN SÜRESİ VE UZATILMASI;
yabancıların oturma izni ikamet tezkerelerinin süresi beş seneliktir. Karşılıklılık ilkesi uyarınca bu süre, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığı tarafından, daha uzun veya daha kısa olarak tespit edilebilir.
Süresi biten yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni üzerinde en fazla dört defa uzatma işlemi yapılabilir. yabancıların oturma izni ikamet tezkerelerinin dört defaya kadar temdit edilmesi, 5683 Sayılı Kanunun 4360 Sayılı Kanunla Değişik 9’uncu maddesinin bir gereğidir. Bu sebeple, daha önceden hangi amaçla alınmış olursa olsun, dört defa uzatma hakkı dolmamış ise aynı tezkere üzerinden temdit işlemi yapılır.
YABANCILAR OTURMA İZNİ İKAMET TEZKERELERİNİ KAYBEDENLER :
yabancıların oturma izni ikamet tezkerelerini kaybedenler derhal ilgili makama müracaatla yenisini almaya mecburdurlar. Bunlara kaybettikleri yabancıların oturma izni ikamet tezkerelerinin süresince muteber olmak üzere yeniden yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni verilir. Bunların yerine verilecek yeni yabancıların oturma izni ikamet tezkerelerinden harca tabi olanlar için 492 Sayılı Harçlar kanununda yazılı harçların yarısı alınır.
TÜRKİYE'DEN AYRILANLARIN YABANCILARIN OTURMA İZNİ İKAMET TEZKERELERİ :
Süresi bitmiş dahi olsa yabancıların oturma izni ikamet tezkereleri çıkış esnasında yabancıdan alınmayacaktır.
YABANCILAR OTURMA İZNİ İKAMETTE KESİNTİ :
Mazeretsiz olarak Türkiye'deki yabancıların oturma izni ikametine altı aydan fazla ara veren yabancıların daha sonra yapacakları yabancıların oturma izni ikamet izin taleplerinde önceden almış oldukları yabancıların oturma izni ikamet izinlerinin toplamı dikkate alınmaz. Bu kişiler hakkında Türkiye’de ilk defa yabancıların oturma izni ikamet izni talebinde bulunan yabancılar gibi işlem yapılır.
Ancak yabancının tedavi, öğrenim, askerlik görevi yapmak gibi mücbir sebeplerle yurt dışında kalmaları halinde yabancıların oturma izni ikamet iznindeki ara verilen süre altı ayı geçse dahi, yabancıların oturma izni ikamet iznine ara vermiş sayılmaz. Bu gibi kişilerden mazeretini ortaya koyacak bilgi ve belgeler talep edilir. (sağlık raporu, eğitim ve öğretim gördüğüne veya askerlik görevini yaptığına ilişkin belge, v.s.)
KİMLİK KARTI İLE GİRİŞ YAPAN YABANCILARIN YABANCILAR OTURMA İZNİ İKAMET İZNİ İŞLEMLERİ;
Avrupa Konseyine üye devletlerin vatandaşlarının kimlik kartlarıyla pasaportsuz olarak giriş yaptıktan sonra üç ayın sonunda Türkiye'de evlilik yaptıkları bahis konusu edilerek, bu ve buna benzer yabancıların oturma izni ikamet izni talepleri hususunda nasıl hareket edileceği hususu sorulmaktadır.
1 Aralık 1961 tarih ve 10972 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan, Avrupa Konseyi Üyesi devletler Arasında Kişilerin Seyahatleri ile ilgili Avrupa Anlaşmanın 1/1 Maddesi, Avrupa konseyi üyesi ülke vatandaşlarının pasaport yerine kimlik kartlarıyla seyahatlerini öngörmekle birlikte, maddenin diğer bentlerinde kimlik kartının bahşetmiş olduğu hakkın sınırları çizilmiştir.
Yine anlaşmanın 1.Maddesinin 2 ve 3 bentlerinde, söz konusu kolaylığın sadece üç ayı geçmeyen ziyaretler için geçerli olacağı, başka bir tarafın topraklarına üç aydan fazla süren yabancıların oturma izni ikamet için veya kazanç teminini izleyen bir amaçla girildiği taktirde, muteber pasaport ve vize talep edileceği hükme bağlanmıştır.
Bu sebeple, 1 Aralık 1961 tarih ve 10972 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan, Avrupa Konseyi Üyesi devletler Arasında Kişilerin Seyahatleri ile ilgili Avrupa anlaşması.uyarınca kimlik kartını kullanarak Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra üç ayın dolmasına rağmen çıkış yapmayarak herhangi bir amaca istinaden yabancıların oturma izni ikamet izni talep eden yabancıların muteber bir pasaport ibraz etmesi ve yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izninin pasaport bilgileri üzerinden tanzim edilmesi gerekmektedir.

YABANCILAR OTURMA İZNİ İKAMET TEZKERESİ TÜRLERİ VE İŞLEMLERİ


Çalışma Amaçlı yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi Almak İçin Gerekli Belgeler
Dilekçe ( Şirketin Logolu-Başlıklı Kağıdına + Kaşe + Yetkilinin İmzası. )
2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet )
Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.)
1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak )
Çalışma Bakanlığından Gelen İzin Yazısının Aslı ve Fotokopisi.
Dış Temsilciliklerimizden Alınmış Çalışma Amaçlı Vize.
Şirketin İmza Sirküleri Fotokopisi. (içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Olacak)
Şirketin Faaliyet Belgesi Fotokopisi (içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Olacak)
Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi
Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi.
yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni ve ( İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi. )
NOT 1 -Çalışma Bakanlığından Gelen Evraktaki Adres ile, Müracaat Dosyasındaki Adresler Aynı Olması Gerekmektedir.
NOT 2- Yabancı Şahıs Tarafından Noterden Verilen Vekaletnamenin Aslı ( Fotokopisi Kabul Edilmez.)
8- İş Görüşmesi Amaçlı yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni Almak İçin Gerekli Belgeler
Dilekçe ( Şirketin Logolu-Başlıklı Kağıdına + Kaşe + Yetkilinin İmzası. )
2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet )
Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.)
1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak )
Varsa yabancıların oturma izni ikamet Tezkere Fotokopisi. ( İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi. )
Dış Temsilciliklerimizden (Konsolosluktan) Alınmış İş Görüşmesi AmaçlıVize
Şirketin İmza Sirküleri Fotokopisi.(içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Olacak)
Şirketin Faaliyet Belgesi Fotokopisi. (içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Olacak)
Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi.(Noter Tastikli)
Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi.(Noter Tastikli)
NOT: Yabancı Şahıs Tarafından Noterden Verilen Vekaletnamenin Aslı (Fotokopisi Kabul Edilmez.)
9- Montaj (Bakım Onarım ) Amaçlı yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni Almak İçin Gerekli Belgeler
Dilekçe ( Şirketin Logolu-Başlıklı Kağıdına + Kaşe + Yetkilinin İmzası. )
2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet )
Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.)
1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak )
Varsa yabancıların oturma izni ikamet Tezkere Fotokopisi. ( İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi. )
Dış Temsilciliklerimizden (Konsolosluktan) Alınmış Montaj (Bakım Onarım) Amaçlı Vize
Şirketin İmza Sirküleri Fotokopisi. (içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli ve Noter Onaylı Olacak)
Şirketin Faaliyet Belgesi Fotokopisi. (içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli ve NoterOnaylı Olacak)
Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi. (Noter Tastikli)
Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi. (Noter Tastikli)
NOT:Yabancı Şahıs Tarafından Noterden Verilen Vekaletnamenin Aslı (Fotokopisi Kabul Edilmez. )

Uzun Süreli yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi Almak İçin Gerekli Belgeler


Dilekçe ( Türkçe )
2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet )
Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi. )
1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak. )
Her Ay için 300 $ ‘ lık Banka Hesap Belgesi veya Noter Tasdikli Gayrimenkul Tapusu.
Yabancı Uyruklu Şahısın Yerine Vekaleten Müracaatta Bulunacak Olan Kişinin Noterden Tasdikli Vekaletnamesinin Aslı.
Turistik Amaçlı yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi Almak İçin Gerekli Belgeler
Dilekçe ( Türkçe )
2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet )
Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.)
1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak.)
Her Ay için 1000 $ ‘ lık Banka Hesap Belgesi.
TC Vatandaşı Yanında Kalmıyor İse, ( Kaldığı Yer Otel ise Rezervasyon Belgesi + Rezarvasyon Süresinin Faturası + Otelin İmza Sürküleri + Otelin Vergi Levhası Fotokopisi. Kaldığı Yer Ev ise Kira Kontratı + Kira Kontratında İsmi Yazılı Olan Ev Sahibinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi + Tapu Fotokopisi.)
TC Vatandaşı Yanında Kalıyor İse,TC Vatandaşının Oturduğu Muhtarlıktan yabancıların oturma izni ikametgah İlmuhaberi Belgesi veya İlçe Nüfus Müdürlüklerinden Alınmış Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi
TC Vatandaşı Yanında Kalıyor İse Noterden Taahhütname. ( Yanında Misafir Ettiği Yabancı Şahsın Masraflarını Karşılayacağına Dair _TC Vatandaşı Tarafından,_Noterden Alınacak_ Fotokopisi Kabul Edilmez.)
Not: Şahsın bizzat kendisinin müracaat etmesi gerekmektedir.
13- Çıkışına (Gidişine) Teminen yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni İçin Gerekli Belgeler
Dilekçe ( Türkçe )
2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet )
1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak.)
Pasaportun Aslı ve (Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi Pasaportun Süresininde Geçmemiş Olması Gerekir.)
Pasaportun Süresi Geçti İse, Kendi Ülkesinin Konsolosluğundan Aldığı Seyahat Belgesinin Aslı ve Fotokopisi.
Not: Şahsın bizzat kendisinin müracaat etmesi gerekmektedir.

6 Ay yabancıların oturma izni ikamet (Bakanlık Emri) Çalışma Öncesi yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi Almak İçin Gerekli Belgeler
Dilekçe ( Şirketin Logolu-Başlıklı Kağıdına + Kaşe + Yetkilinin İmzası. )
2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet )
Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.)
yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni ve ( İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi. )
1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak )
İçişler Bakanlığından 6 aylık yabancıların oturma izni ikamet izni gelen yabancılar müracata gelirken yanlarında şirketin imza yetkisine sahip bir kişi ile birlikte gelmesi gerekir.
Şirketin İmza Sirküleri Fotokopisi. (içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Olacak)
Şirketin Faaliyet Belgesi Fotokopisi (içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Olacak)
Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi.
Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi.
NOT 1: Yukarıdaki evraklarla birlikte Şubemize müracaat etmeden önce, İçişleri Bakanlığına ,şirketin yabancı şahıs için müracaat etmiş olması ve İçişleri Bakanlığı cevabının ise olumlu olarak Şubemize gönderilmiş olması gerekir.
NOT 2: İçişleri Bakanlığı, Yabancılar Daire Başkanlığından gelen evraktaki adres ile yabancı şahısa 6 aylık yabancıların oturma izni ikamet talebinde bulunan şirketin faaliyette olması ve iş yeri adresinin aynı olması gerekmektedir.

Tedavi Amaçlı yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi Almak için Gerekli Belgeler
Dilekçe (Türkçe)
2 Adet Fotoğraf (ilk Müracaatta İse 5 Adet)
Pasaportun Aslı ve (Resimli Kısmının ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi
Varsa yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni Fotokopisi (İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi)
1 Adet Renkli Beyanname Formu (Daktilo ve Bilgisayarda Dolacak)
Dış Temsilciliklerimizden Alınmış Tedavi Amaçlı Vize (Bu Vize ile Gelenlerden; Türkiye’de Tedavi Gördüğü Sağlık Kurumundan Heyet Raporu Alması ve Bu Raporu İl Sağlık Müdürlüğünden Onaylatarak Getirmesi Gerekir)
Türkiye’ye Geldikten Sonra Rahatsızlanan ve Tedaviye İhtiyacı Olan Yabancılardan ; Tedavi Gördüğü Sağlık Kurumundan Heyet Raporu Alması ve Raporu İl Sağlık Müdürlüğünden Onaylatarak Getirmesi Gerekir.


Sportif Faaliyet Amaçlı yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi Almak İçin Gerekli Belgeler
Dilekçe (Türkçe)
2 Adet Fotoğraf (ilk Müracaatta İse 5 Adet)
Pasaportun Aslı ve (Resimli Kısmının ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi
Varsa yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni Fotokopisi (İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi)
1 Adet Renkli Beyanname Formu (Daktilo ve Bilgisayarda Dolacak)
İlgili Federasyondan Çalışma İzni Yazısı
Klübün Sporcu ve Antrenör ile Yapmış olduğu Sözleşme (Sözleşmede, Anlaşma Süresinin Tarih Olarak Belirtilmesi gerekir.)

Yabancıların oturma izni ikamet Tezkeresi İsim Değişikliği İçin Gerekli Belgeler
Dilekçe ( Türkçe )
Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.)
yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izninin Aslı ve Fotokopisi. ( İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi. )
2 adet Kimlik Bilgilerini Düzenleme Formu.
Noter Tasdikli Türkçe Tercümeli Doğum Belgesi. ( Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi Değişikliklerinde. )
İsim Denklik Belgesi. ( Doğum Belgesi ile Pasaportundaki Adı ve Soyadı Aynı Olmayanlar İçin._Kendi Ülkesinin Nüfus Dairelerinden. )
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
29 Eylül 2010       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
turkle evlendım duyun oldu amma adam bana nıgah yapmadı azeri vetandaşıyım şuan 5 aylıkcocugum var vızamdan 10 ay kecmiş ne yapa bılırım
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
23 Nisan 2012       Mesaj #4
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Oturma İzni Nasıl Alınır?

Türkiye’de yaşayacak/çalışacak tüm yabancı uyruklular, ülkeye giriş yaptıkları tarihten itibaren bir ay içinde ve işe başlamadan ikamet izni almakla yükümlüdürler.
  • 4 adet oturma işlemleri için 1 .adet çalışma işlemleri için 4. adet çalışma amaçlı oturma işlemleri için toplam 9 adet vesikalık fotoğraf
  • Pasaport aslı. varsa ikamet tezkerenin aslı
  • işveren aile ise kimlik fotokopisi ve muhtarlıktan alınmış ikamet belgesi
  • işveren firma ise ğüncel adres ve ünvanı gösteren belge

bende çok merak ediyordum ama kısa zaman sonra internette bir araştırma yaptım ve bir danışmanlık firmasıyla karşılaştım bu firma bana çok yardımcı olmuştu.

BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 0 üye beğendi.
Son düzenleyen _Yağmur_; 14 Mart 2013 12:38
ilahe - avatarı
ilahe
Ziyaretçi
19 Haziran 2012       Mesaj #5
ilahe - avatarı
Ziyaretçi
merhaba,ben azerbaycan vatandasiyim.turkiyede oturma ve calisma izni almak icin ne yapmam gerek?saygilar.
alkaconsulting - avatarı
alkaconsulting
Ziyaretçi
14 Mart 2013       Mesaj #6
alkaconsulting - avatarı
Ziyaretçi
Yabancıların İkamet İzni İşlemlerine İlişkin Tanımlar

1-Çalışmak Üzere İkamet İzni:
Türkiye`ye gelen yabancılar, geldikleri tarihten itibaren bir ay içerisinde ve her halükârda çalışmaya başlamazdan önce ikamet tezkeresi almak zorundadırlar.
Bu durumda, Türkiye’ye çalışmak amacıyla yurtdışından çalışma vizesi alarak gelmiş olan yabancıların, en geç 30 gün içerisinde ve çalışmaya başlamazdan önce ikamet tezkeresi alması gerekmektedir.

2- İkamet Tezkeresi İçin Müracaat Süresi;
Çeşitli amaçlara yönelik uzun veya kısa süreli vizelerle veya vize muafiyeti, bandrol veya kaşe vizelerle Türkiye’ye gelen yabancıların ikamet tezkeresi almaları zorunludur.
Örneğin, Bir yıllık ikamet hakkı sağlayan uzun süreli bir vize ile Türkiye’ye gelen bir Alman vatandaşının üç ayın sonunda, aynı tür bir vize ile gelen bir Ürdün vatandaşının ise bir aydan sonra, (Ancak, talep edenlere giriş tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ikamet tezkeresi düzenlenebilir.)
Üç aylık vize muafiyeti ile gelen bir yabancının üç ayın sonunda,
Üç aydan az sürelere sahip vize muafiyeti veya diğer vizelerle gelenlerin bu sürelerinin sonunda,
İkamet tezkeresi bulunanların, tezkerelerinin bitim tarihinden itibaren 15 gün içinde, Türkiye’de çalışacak yabancıların ise çalışmaya başlamadan evvel, emniyet makamlarından ikamet tezkeresi almaları gerekmektedir.
Dolayısıyla yabancıların ikamet tezkeresi almadan kalabilecekleri sürenin sonu, aynı zamanda tanzim edilen ikamet tezkerelerinin başlangıcı olmaktadır. Bu arada, çalışma, öğrenim, araştırma, uzun süreli kalma gibi amaçlarla dış temsilciliklerimizden vize alarak gelen yabancılara ise talepleri halinde giriş tarihi esas alınarak da İkamet tezkeresi tanzim edilebilecektir.
Ancak, bandrol ve kaşe vizelerle veya vize muafiyetinden istifade ederek gelen yabancılara verilecek ikamet izinlerinde bu vizelerin bitiş tarihi ikamet tezkeresinin başlangıcı olarak kabul edilecektir.
Uzun süreli ikamet hakkı sağlayan vizelerle gelip, yukarıda öngörülen süreler içinde müracaat ederek ikamet tezkeresi almayan yabancılardan, Türkiye’den çıkışları sırasında, ihlalde bulundukları tarihteki harç miktarının bir kat fazlası alınmak suretiyle cezalı ikamet harcı ve ikamet tezkeresi bedeli tahsil edilmektedir.
a- İlk defa ikamet izni alacaklar: Bu yabancılar, vize veya vize muafiyet süresi içerisinde İkamet edecekleri ildeki Valiliğin ilgili müracaat makamına başvuru yapmak zorundadırlar.
b- İkamet tezkeresi almış olup da süresini uzatacak yabancılar: Bu yabancıların tezkere süresinin bitiminden itibaren izinlerini on beş gün içerisinde uzatabilme hakları mevcuttur. Bu itibarla Türkiye’de ikamet tezkeresi alan ve ikametinin sona ermesinden itibaren on beş gün içerisinde yurdumuzdan çıkış yapan yabancılardan kesinlikle cezalı ikamet harcı ve defter bedeli alınmamaktadır. Bunun için fazladan ceza ödememek için zamanında ikametli bulundukları ildeki Valiliğin ilgili müracaat makamına başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

3-İkamet Tezkerelerinin Yenilenmesi veya Sürelerinin Uzatılması:
a- Türkiye’de ikamet tezkerelerini yenilemek veya süresini uzatmak isteyen yabancılar bu tezkerede yazılı sürenin sona ermesinden itibaren on beş gün içerisinde ikametli bulundukları ildeki Valiliğin ilgili müracaat makamına bizzat veya bilvasıta(vekalet vererek) müracaat etmek ve yenisini almaya veya süresini uzattırmaya yükümlüdür.
b- Yabancının konumu değişmiş olsa dahi (adres, iş, statü, medeni hal ve ikamet tezkeresini aldığı ilden başka bir ile nakil v.b. durumlardaki değişiklikler) kendisine ikamet izni verilecek ise uzatma aynı tezkere üzerinde yapılacaktır
c- Süresi biten ikamet tezkereleri üzerinde en fazla dört defa uzatma işlemi yapılabilir.

4- İkamet Tezkerelerini Kaybedenler:
İkamet tezkerelerini kaybedenler derhal ilgili makama müracaat ederek yenisini almaya mecburdurlar. Bunlara kaybettikleri ikamet tezkerelerinin süresince geçerli olmak üzere yeniden ikamet tezkeresi verilir. Yeni ikamet tezkerelerinden harca tabi olanlar için harçların yarısı alınır.

5-Türkiye’den Ayrılanların İkamet Tezkereleri:
Süresi bitmiş dahi olsa ikamet tezkereleri çıkış esnasında yabancıdan alınmaz.

6- İkamette Kesinti:
Mazeretsiz olarak Türkiye’deki İkametine altı aydan fazla ara veren yabancıların daha sonra yapacakları ikamet izin taleplerinde önceden almış oldukları ikamet izinlerinin toplamı dikkate alınmaz. Bu kişiler hakkında Türkiye’de ilk defa ikamet izni talebinde bulunan yabancılar gibi işlem yapılır.
Başka bir deyişle.. İkamet tezkeresi hamili olup ta yurtdışına çıkış yapan ve sona eren ikamet tezkeresini geçerli bir nedeni olmaksızın altı ay içerisinde uzattırmayan veya Türkiye’de olmasına rağmen tezkeresinin süresini yine altı ay içerisinde uzattırmamak suretiyle ülkede izinsiz ikametli olarak bulunması anlamına gelir.

Bir önceki yazımız olan Vize işlemleri başlıklı makalemizde Emniyet müdürlüğü, ikamet ve oturma hakkında bilgiler verilmektedir.

Son düzenleyen _Yağmur_; 14 Mart 2013 12:36
vnokyanus - avatarı
vnokyanus
Ziyaretçi
24 Nisan 2013       Mesaj #7
vnokyanus - avatarı
Ziyaretçi
YABANCILARIN İKAMET TEZKERESİ İŞLEMLERİ
Ülkemizden çalışma izni müracaatında bulunmak isteyen yabancı vatandaşlar mutlaka turistik amaçlı ikamet tezkere sahibi olmak zorundadırlar.
Turistik amaçlı ikamet tezkeresi yılda bir sefer talep edilir. Aynı sene içerisinde ikinci kez turistik amaçlı ikamet tezkeresi almak söz konusu değildir.
Turistik amaçlı ikamet tezkere sahibi yabancı vatandaşlar ikamet tezkeresinin süresi dolmadan (ilk bir ay ) çalışma iznine müracaat etmek zorundadır. Aksi takdirde ikamet tezkeresinin süresinin yetersizliği durumunda yabancı vatandaş ülkesine dönmek zorunda kalabilir.
Turistik amaçlı ikamet tezkeresi olmayan ya da tezkere süresi dolmuş ve aynı sene içerisinde tekrar alamayacak durumda olan yabancı vatandaşlar çalışma izni almak istedikleri takdirde kendi ülkelerinde ki konsolosluklara müracaat ederek başvuruyu gerçekleştirebilir.

Turistik amaçlı ikamet tezkeresi için gerekli belgeler:
4 adet vesikalık resim
Pasaport aslı
Pasaportun fotokopisi ( Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik süresini gösteren sayfa )
Her ay için 500 USD’ik döviz bozum belgesi
Yabancı vatandaş kirada kalıyorsa kira kontratı noter tasdikli, Türk vatandaşı yanında kalıyorsa TC vatandaşının noterden taahhütnamesi, otelde kalıyorsa Rezervasyon belgesi

İkamet Tezkeresi Çeşitleri:
Uzun süreli ikamet
Turistik amaçlı ikamet tezkeresi
Çalışma amaçlı ikamet tezkeresi
Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi
Çıkışa teminen ikamet tezkeresi
TC. Vatandaşı eşe refakat (Evlilik) ikamet tezkeresi
İkamet tezkereli eşe refakat
TC. Vatandaşı çocuğa refakat
İkametli çocuğa refakat
TC vatandaşı anne babaya refakat
İkametli anne babaya refakat
Öğretim görevlisi amaçlı ikamet tezkeresi
İş görüşmesi ve ticaret amaçlı ikamet tezkeresi
Staj amaçlı ikamet tezkeresi
Tedavi amaçlı ikamet tezkeresi
Sportif faaliyet amaçlı ikamet tezkeresi
Sirk gösteri amaçlı ikamet tezkeresi
Haymatlos Iskat Mülteci ve Sığınma amaçlı ikamet tezkeresi
Zayi Yıpranma ikamet tezkeresi
Akraba ziyareti amaçlı ikamet tezkeresi

Valla çalışma izni konusunda herkes ayrı telden çalıyor diyebilirim.Ben en doğru cevabı Yabancı Çalışma İzni sitesinde buldum diyebilirim.Kayıt olmadığım forum kalmadı arkadaş Msn Happy

Son düzenleyen _Yağmur_; 24 Nisan 2013 15:23 Sebep: içerik düzenlendi.
_ÜmiT_ - avatarı
_ÜmiT_
Ziyaretçi
24 Nisan 2013       Mesaj #8
_ÜmiT_ - avatarı
Ziyaretçi
Oturma İzni Nasıl Alınır?

Türkiye’de yaşayacak/çalışacak tüm yabancı uyruklular, ülkeye giriş yaptıkları tarihten itibaren bir ay içinde ve işe başlamadan ikamet izni almakla yükümlüdürler.
4 adet oturma işlemleri için 1 .adet çalışma işlemleri için 4. adet çalışma amaçlı oturma işlemleri için toplam 9 adet vesikalık fotoğraf
Pasaport aslı. varsa ikamet tezkerenin aslı
işveren aile ise kimlik fotokopisi ve muhtarlıktan alınmış ikamet belgesi
işveren firma ise ğüncel adres ve ünvanı gösteren belge

bende çok merak ediyordum ama kısa zaman sonra internette bir araştırma yaptım ve bir danışmanlık firmasıyla karşılaştım bu firma bana çok yardımcı olmuştu.
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
28 Nisan 2013       Mesaj #9
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
Misafir adlı kullanıcıdan alıntı

turkle evlendım duyun oldu amma adam bana nıgah yapmadı azeri vetandaşıyım şuan 5 aylıkcocugum var vızamdan 10 ay kecmiş ne yapa bılırım

nisan veya mayıs ayı içerisinde sizin gibi kaçak durumda olanlar için Af çıkması beklenmektedir. Af çıktığı takdirde kaçak kaldığınız zamanın harcını ödeyerek Oturma İzni alabilirsiniz. gerekli belgelere Yabancılara Çalışma İzni yabancılara çalışma izin belgesi ve oturma izni adresinden ulaşabilirsiniz.
serdal adabayın - avatarı
serdal adabayın
Ziyaretçi
13 Mayıs 2013       Mesaj #10
serdal adabayın - avatarı
Ziyaretçi
Yabancılara Çalışma İzni
Türkiye'de çalışacak olan yabancıların "Oturma İzni" olarak bilinen İkamet Tezkeresi almaları ve akabinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvurarak "Çalışma İzni" almaları Kanuni bir Zorunluluktur.

Ülkemizde kaçak olarak çalışan personele ve bu personeli istihdam edenlere ciddi miktarda para cezaları verilmekte ve yabancı personel sınır dışı edilerek Türkiye'ye giriş yasağı konmaktadır.

Sözü edilen bu tip cezalara muhatap olmamak için gerek personelin gerekse de personeli istihdam edecek şirketlerin ilgili kurumlara başvuruda bulunmaları ve gerekli izinleri almaları gerekmektedir.

Özel sektörde istihdam edilen yabancı personelin (Öğretmen, Pilot, Mühendis, Yönetici vb) yanı sıra ülkemizde sayıları her geçen gün artan (Yabancı Hizmetçi, Hizmetli, Bakıcı, Dadı) için çalışma izinlerinin alınması gerekmektedir.
yabancı uyrukluların ülkemizde çalışma izni alınması diğer bir deyiş ile yabancı çalıştırma konusunda izin veren makam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olup istenen evraklar yabancı bakıcı çalışma izni ve yabancı personel çalışma izni için farklı farklıdır. Evrak listesine Yabancılara Çalışma İzni yabancılara çalışma izin belgesi ve oturma izni adresinden edinebilirsiniz.
Son düzenleyen _Yağmur_; 14 Mayıs 2013 09:11 Sebep: içerik düzenlendi.

Benzer Konular

5 Temmuz 2015 / ANNEYIM Cevaplanmış
17 Mart 2011 / Misafir Soru-Cevap
16 Ekim 2014 / gulcan123 Soru-Cevap
30 Mart 2017 / Misafir Soru-Cevap
8 Temmuz 2011 / Misafir Soru-Cevap