Arama

Tarih Öncesi Çağlar - Demir Çağı

Güncelleme: 3 Aralık 2016 Gösterim: 16.577 Cevap: 2
ThinkerBeLL - avatarı
ThinkerBeLL
VIP VIP Üye
27 Nisan 2009       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye

Demir Çağı

Ad:  Demir_Çağı1.JPG
Gösterim: 3348
Boyut:  39.5 KB


Sponsorlu Bağlantılar
Demir Çağı, insanlık tarihinin ilkçağların­da, hayvanları öldürmek için kullanılan kes­kin bıçakların, ağaç kesmeye yarayan baltala­rın ve savaş aracı olan kılıçların demirden yapılmaya başlandığı döneme verilen addır. Demir Çağı, Tunç Çağı'ndan sonradır.

Demir cevheri yani içinde demir bulunan kayaç ve topraklar dünyada en çok rastlanan madenlerdendir. Doğada yer yüzeyine yakın yerlerde bulunduğu için tunç yapımında kul­lanılan bakırdan çok daha kolay elde edildi. Bu nedenle de daha ucuzdu. Demir odunkömürü ateşinde eritilirdi ve bu işlem için çok fazla araç gereç gerekmiyordu. Ormanlara yakın kurulan odunkömürü ocakları demir elde edilmesini çok kolaylaştırmıştı. Demir kullanımının yaygınlaşmasıyla, çok miktarda üretilebilen tarım ve sanayi aletleri herkesin edinebileceği mallardan oldu. Oysa tunç eşya­lar ve aletler yalnızca zenginlerin alabileceği kadar değerli ve pahalıydı. Artık kendisine tarla açmak isteyen herkes çarşıdan bir balta ve bu tarlayı sürmek için saban demiri satın alabilirdi. Zanaatçılar demirden yapılmış aletleri kolayca bulabiliyorlardı. Gene demirden yapılmış ucuz savaş aletleri zengin olmayan halkların da savaşlarda söz sahibi olmasmı sağladı. Tunç ise kova, kazan, kaçak gibi ev eşyaları ile yüzük, bilezik, broş ve iğne gibi süs eşyalarının yapımına ayrıldı.

Demir Çağı MÖ 1200'lerde başladı. Daha önceleri de demir madeni biliniyor ve kullanı­lıyordu, ama çok az bulunduğu için çok değerliydi. Bu madenden, süs eşyaları ile kral hançerlerinin sivri bölümlerinin yapımında yararlanılıyordu. MÖ 14. yüzyılın ortalarında yaşamış ünlü Mısır Firavunu Tutanhamon'un mezarında demirden bir hançer bulundu. Demir MÖ 15. yüzyılda Yunanistan'da altın kadar değerliydi. MÖ 3000 yıllarından kalan Mısır mezarlarında, MÖ 2500-2200 dönemin­den Alacahöyük kral mezarlarında, gene MÖ 2700'lerden kalma Mezopotamya'daki Ur kral mezarlarında demir eşyalar bulunmuştur. Elimizde Hititler'den kalma demir eşya yoktur, ama MÖ 2000 yıllarından kalan yazılı Hitit belgelerinde çok değerli bir maden olarak de­mir kullanımından söz edilmektedir.

Demir Çağı Yakındoğu'daki ileri uygarlık­lara son veren barbar akınlarının ardından Doğu Akdeniz ülkelerinde başladı. Önceleri İran, Suriye, Filistin, daha sonra Mezopo­tamya, Kafkasya, Kıbrıs ve Girit'te demir üretimi ve kullanımı belirgin ölçüde arttı; Batı Avrupa'da ise MÖ 10. yüzyıldan başlayarak gelişti. İtalya ve Alpler'de MÖ 8. yüzyılda, Yunanistan'da ise MÖ 1000'in başlarında gö­rüldü. Demir Çağı İngiltere'ye MÖ 500'de, yani Çin'e ulaşmasından bir yüzyıl sonra geldi. Demir İngiltere'ye mallarını satmak için dolaşan tacirler ve yeni topraklar arayan kavimlerce getirildi. Bu kavimler Avrupa'dan batıya doğru göç ettiler ve MÖ 5.-3. yüzyıllar arasında İngiltere'ye yerleştiler.

Demir Çağındaki Gelişmeler


Çağın ilk dönemlerinde eskinin büyük impa­ratorlukları yerini tüccar ve zanaatçıların ağır­lıkta olduğu küçük kent devletlerine bıraktı. Ucuz demirden yapılan tarım aletlerinin bol­laşması tarımın hızla gelişmesine yol açtı. Ayrıca kıskaç, pergel, kerpeten gibi bazı yeni aletler geliştirildi. Demir araç gereçlerle or­manlar kesildi; yeni alanlar tarıma açıldı; besin üretiminin artması sonucunda da hızlı nüfus artışları oldu. Ayrıca demir gemi yapımında da kullanılmaya başlandı.

MsXLabs.org & Temel Britannica

Son düzenleyen Baturalp; 3 Aralık 2016 16:19
Tanrı varsa eğer, ruhumu kutsasın... Ruhum varsa eğer!
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
23 Kasım 2011       Mesaj #2
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

Demir Çağı


(M.Ö. 1200 - 750)
Sponsorlu Bağlantılar
M.Ö. 3000’den beri Mezopotamya etkisinde bulunan Anadolu bu göçlerle yüzünü batıya çevirmiştir.
Batıdan gelen ilk etki günümüz Yunanistan'ında ilk Grek kültürünü oluşturan ve genellikle Mikenler adı ile anılan kavmin M.Ö. 2.binin ortalarında Doğu Akdeniz ve Anadolu’da ticaret kolonileri kurmaları ile başlamaktadır. Homeros’ta Achaioi olarak adlandırılan ve Akalar olarak bilinen bu ilk Hellen kavmi M.Ö. 16. yüzyılda Miletos’ta yerleşmiştir. Bu tarihten başlayarak Batı ve bir ölçüde de Orta Anadolu’da bulunan Miken keramik eserleri ile mezarlıkları bu bölgelerin Miken etki alanı içine girdiklerini göstermektedir. Miken eserlerinin bulunduğu bazı yerlere örnek olarak Miletos, Troya, Ephesos, Bodrum (Müskebi), Fraktin, Maşat, Bayraklı, Menemen verilebilir.

M.Ö. 1200-1050 tarihleri arasında Doğu Akdeniz bölgesine yapılan çeşitli göçler “Deniz Kavimleri Göçleri” olarak adlandırılmaktadır. Hitit Büyük Krallığının M.Ö. 1200’lerde zor durumda bulunmaları ve Myken Kırallığı’nın da gücünü yitirmiş olması Kuzey Avrupa’dan Balkanlara kadar değişen çeşitli bölgelerden gelen kavimlerin Anadolu’ya büyük dalgalar halinde saldırmalarına neden olmuştur. Bu saldırılara maruz kalan kentlerden biri de Troya VII a’dır. Güneydoğu Avrupa’dan gelen kavimler tarafından tahrip edilen Troya VII a kenti yerine kurulan Troya VII b kentinde bu kavime ait keramik parçalar bulunmuştur. Bu kavimler daha sonra M.Ö. 1200-1180 arasında Anadolu’nun diğer önemli kenti Hattuşa’yı yıkarak 1170-1160 tarihlerinde Asur sınırlarına kadar uzanmışlardır.

Bu kavimlerden bazıları ise uzun bir süre Kuzeybatı Anadolu’da kalarak yerleşmişlerdir (Brig ve Mysi kavimleri gibi). Bu kavimler daha sonra buraya gelen Aiollerin baskısı altında Anadolu içlerine gitmek zorunda kalmışlardır. M.Ö. 1200’lerden başlayarak Anadolu’ya gelen bu Avrupalı kavimler uzun yıllar boyunca göçebe olarak bir yerden ötekine gittiklerinden yoğun bir kalıntı bırakmamışlardır. Bu kavimler içinde yerleşik düzene geçerek ilk devleti kuranlar Frygler olmuştur.

Demir Çağı’nda (M.Ö. 1200-750/700) Anadolu yarımadası çeşitli topluluklara ait büyüklü küçüklü beyliklerin yönetiminde idi. Güney Anadolu’da ve kısmen Suriye’de olmak üzere Geç Hititler, Doğu Anadolu’da Hurrilerin devamı olan Urartular, Orta Anadolu’da Frygler, Batı Anadolu’da Lydialılar, Güneybatı Anadolu’da Lykialılar ve Ege’de İonlar üstün değerde uygarlıklar kurmuşlardır. Bu topluluklar Mısırlılar, Fenikeliler ve Babillilerle birlikte Hellen uygarlığı üzerinde büyük ölçüde etki yaparak, bugünkü dünya kültürünün oluşmasında önemli katkılarda bulunmuşlardır.

Demir Çağı pek çok bölgede değişik tarihlerde başlamış ve bitmiş olsa da Anadolu'da genel olarak,M.Ö 1200-700 de başladığı ve bittiği varsayılan ve demirin eritilerek kullanılmasıyla karakterize olan bir dönemdir.
Bu dönemde bulunan demirin bulunup işlenmesi, sanayinin gelişmesine neden olmuştur. Başlangıçta 'dövme' tekniği kullanılarak az sayıda araç üretilebilmiştir. Bakır ve tunçun yerini demirden silah ve eşyalar almıştır. Ticaret hızlanmış, toplumların birbirleriyle ilişkileri sağlanmıştır. Demir Çağı'na ait Anadolu uygarlıklarından bazıları, Geç Hitit Kent Devletleri, Urartular, Frigler, Lidyalılar ve Likyalılar'dır.

Demirden silahların yayılmasıyla birlikte, insanlar kendilerini daha fazla koruyabilmişlerdir. Ancak, bu durum, devletler arasında çekişmelere sebep olmuştur. Demir eritilmesi zor olduğundan çok sağlam ve dayanıklıydı. Demir sayesinde insanlar kendileri koruya bilmiş ve kendilerinden büyük hayvanları öldürebilmiştir.
Son düzenleyen Baturalp; 3 Aralık 2016 16:15 Sebep: başlık ve sayfa düzeni
Baturalp - avatarı
Baturalp
Ziyaretçi
3 Aralık 2016       Mesaj #3
Baturalp - avatarı
Ziyaretçi

Demir Çağı

Ad:  Demir_Çağı.JPG
Gösterim: 1257
Boyut:  19.8 KB

Taş-Tunç-Demir Çağı sıralaması içinde son teknolojik ve kültürel aşama

Araç ve silah yapımında tunç yerine büyük ölçüde demirin kullanıldığı bu çağı belirleyen tarihler, coğrafi konuma bağlı olarak değişiklik gösterir. Başlangıç tarihi Yakındoğu’da ve Avrupa’nın güneydoğusunda İÖ y. 1200’ken, Çin’de IÖ y. 600’ü bulur. Örneğin Yakındoğu’da demir İÖ 3000’lerden beri az bulunur, değerli bir maden olarak sınırlı biçimde kullanılmış, onu tunçtan ayıran özelliklerinin farkına varılmamıştı. Ama İÖ 1200-1000 arasında demir eşya ve demir metalürjisi konusunda bilgi alışverişi hızla yayıldı. Demir aletlerin çok sayıda üretilmesi, daha sürekli yerleşim biçimlerinin ortaya çıkması sonucunu doğurdu. Öbür yandan, demirin silah yapımında kullanılması kitlelerin silahlanmasına ve 2000 yıl boyunca ardı kesilmeyecek büyük halk hareketlerinin başlayarak Avrupa ile Asya’nın çehresinin değişmesine neden oldu.

Kaynak: Ana Britannica

Benzer Konular

15 Mart 2016 / ThinkerBeLL Tarih
29 Ocak 2012 / Misafir Tarih
15 Kasım 2006 / Misafir Tarih
9 Temmuz 2012 / Misafir Tarih
27 Nisan 2009 / ThinkerBeLL Tarih