Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 22 Ekim 2016  Gösterim: 29.097  Cevap: 5

Türk Posta Pulları Tarihi

22 Eylül 2006 01:00       Mesaj #1
kompetankedi - avatarı
SMD Bir Dünyalı

PUL

Ad: pul4.jpg
Gösterim: 882
Boyut: 60.3 KB

Ortaçağdan beri yolların güvenli olmaması nedeniyle mektupların taşıma ücreti alıcı tarafından ödeniyordu. Posta ücreti gönderilerin ağırlığına ve yolun uzaklığına göre saptanıyordu. Ücretin varış merkezinde ödenmesi gönderilerin dağıtımında kimi güçlükler yaratıyordu. Daha sonraları posta puluna öncülük eden ve mektuplara yapışık olmayan bir tür bilet kullanılmaya başlandı. Ücretler artık postayı gönderen tarafından ödeniyordu. Mektup ücretlerinin gönderici tarafından ödenmesi, işlemlerin postanelerde yapılmasını gerektiriyor, bu da kullanımı azaltıyordu. Daha sonra damgalı zarf ya da kâğıt kullanılmaya başlandı. Posta pulu ilk kez 1840 yılında İngiltere'de çıkarıldı; Fransa'da 1848 yılında, Türkiye'de de 1863 yılında kullanılmaya başlandı. 14 Ağustos 1925'te Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk posta pulları tedavüle çıkarıldı.

Sponsorlu Bağlantılar
Türkiye'de ilk posta pulu, bir ara Postahanei amire nazırlığı da yapan gazeteci Agâh' Efendi tarafından bastırılarak ülke çapında kullanılmaya başlandı (1862). ince bir kâğıda basılan bu pulun üzerinde dönemin padişahı Abdülaziz'in tuğrası ve bir hilal içinde "Devleti âliyei Osmaniye" yazısı vardı. İlk türk pulu dikdörtgen biçiminde ve dantelsizdi. Daha sonra pulun üzerindeki motif değiştirildi; tuğra yerine ay-yıldız ve “Postai devleti Osmaniye” yazısı konuldu (1865). Ardından pulun çevresi türk motifleriyle süslendi (1892). Türk-Yunan savaşı'nın ardından (1898) kazanılan zafer dolayısıyla Tesalya anma pulları serisi çıkarıldı. Kenarları dantelli olan bu pullar altıgen biçimindeydi, üzerinde tuğra ile "Bilâdı meftuha'dan Tesalya kıtası postasına mahsustur" yazısı vardı. ikinci meşrutiyetin ilanı (1908) dolayısıyla dolaşıma çıkarılan pulun üzerinde "Hatırai meşrutiyet” yazısı bulunuyordu. Mehmet (Reşat) V'in saltanat döneminde (1909-1918) bu padişahın imparatorluğun bazı illerine düzenlediği geziler pullarda sürşarj ile belirlendi.

Türkiye'de resimli ilk posta pulu, Edirne'nin işgalden kurtarılışı dolayısıyla basıldı (1913). Bu pulun üzerinde Selimiye camisi'nin resmi bulunuyordu. Birinci Dünya savaşı yıllarında (1914-1918) eski pullar sürşarjlı olarak dolaşıma sürüldü. Savaşın sonlarına doğru çıkarılan pullar Viyana'da bastırıldı. Kurtuluş savaşı'nda Anadolu'da Ankara hükümeti kurulduktan (1920) sonra, önce Avrupa'da bastırılmış pullar ikiye bölünürek, bu uygulama gereksinmeyi karşılamayınca da sürşarj edilen tiyatro, donanma, Hicaz demiryolu, devairi adliye, maliye vb. pulları posta pulu olarak kullanıldı. Gereksinme bu yolla da karşılanamayınca İtalya’da üzerinde "Kelimei tevhit" bulunan pullar bastırıldı.

Kurtuluş savaşı'nın kazanılmasından sonra Lozan barış antlaşması'nın anısına bastırılan (1 ocak 1924) pulun üzerinde Atatürk'ün resmi ve “Hatırai pul” yazısı bulunuyordu. Bu pul, üzerinde Atatürk' ün resmi bulunan ilk puldur. Sonraki yıllarda üzerinde Atatürk'ün resmi bulunan çok sayıda pul bastırıldı. Daha sonra devlet adamlarının, edebiyatçıların, bilginlerin, sanatçıların portrelerini içeren birçok portre (İsmet İnönü, Farabi, Namık Kemal, Abdülhak Hamit Tarhan, Fuzuli, Mevlana, Ahmet Rasim, Tanburi Cemil, Kemalettin Mimaroğlu, Osman Hamdi Bey, Fransa Cumhurbaşkanı de Gaulle, İran şahı Ali Rıza, Almanya Cumhurbaşkanı Theodor Heuss) pulunun yanı sıra, yine birçok tematik (kuş, çiçek, spor, önemli olaylar ve kişiler gibi belli konuların resimlerini taşıyan pullar) pullar ile değişik desen, motif ve resimleri içeren pullar da bastırıldı. Başlangıçta pullar Avrupa'nın çeşitli kentlerinde bastırılırken.

1940'lı yılların sonlarından başlanarak Türkiye'deki basımevleri tarafından basıldı. Dünyadaki ilk kabartma pulu Ankara' da Ajans türk basımevi gerçekleştirdi (1968). Ajans türk basımevi sonraki yıllarda da birkaç kez kabartma pul bastı.
Pullar, genel olarak üç ana türe ayrılır: Hazine pullan, posta pullan ve yardım pulları.


Son düzenleyen Safi; 22 Ekim 2016 21:25


arwen
22 Eylül 2006 01:14       Mesaj #2
arwen - avatarı
Ziyaretçi

TÜRKİYE’DE İLK PUL


Türkiye’de bir sivil haberleşme Kurumu kurulmasına yönelik ilk girişim, Sultan II. Mahmut döneminde oldu. Tarihe “Tuğralı Pullar” olarak geçen ilk Türk pullarının üzerinde ise sultan Abdülaziz’in imzasını temsil eden tuğra bulunuyordu. Sultan II. Mahmut, bir kararname yayınlayarak, halkın haberleşme ihtiyacını karşılayacak bir haberleşme teşkilatı kurulması emretti ve 1840 yılında Posta Nezareti kuruldu. İlk posta Kanunu, 16 Kasım 1840 tarihinde yürürlüğe girdi. 1863 yılında, Sultan Abdülaziz döneminde, Posta Nazırı Agah Efendi hükümete posta pulu basılmasını teklif etti. Komisyon da posta pulu kullanılmasını onayladı. İlk Türk pulu, 13 ocak 1863’te satışa sunuldu.

FILATELI NEDIR?


Posta pulları ve bununla ilgili zarf, kart, damga, posta kartı ve benzeri maddeleri biriktirmeye uluslar arası dilde FİLATELİ, bu işi yapan kişiye de FİLATELİST denir.
Son düzenleyen Safi; 12 Ağustos 2016 02:13
Misafir
22 Eylül 2006 20:29       Mesaj #3
Misafir - avatarı
Ziyaretçi

PUL VE PULCULUK İLE İLGİLİ BİLGİLER


Türkiye Cumhuriyeti adına Posta Pullarını çıkarma yetkisi 5584 sayılı yasa ile PTT Genel Müdürlüğüne verilmiştir.
Kuruluşumuz yasa ile kendisine verilen bu yetkiye dayanarak sürekli posta pulları, resmi posta pulları ile anma pulları ve ek değerli anma pulları çıkarmaktadır.
Sürekli posta pulları ile resmi posta pullarının tirajı ihtiyaca göre belirlenmekte olup, 10 milyon adet ile 100 milyon adet arasında değişmektedir. Kuruluşumuzca, pul emisyon programı hazırlık çalışmalarına bir yıl öncesinin Mart ayından başlanmaktadır.

Sürekli posta pulları


posta gönderilerinin ücretlerinin ödenmesinde kullanılmak üzere bu isim altında ve çok sayıda ve çoğunlukla iki renkli olarak bastırılan pullardır. bu pullarda başta Atatürk olmak üzere, Türk Meşhurları, Anadolu bitkileri, kır çiçekleri ve benzeri konulara yer verilmektedir.

Resmi posta pulları


genel bütçeye giren dairelerle katma ve özel bütçeli dairelerin, belediyelerin ve bunlara bağlı idare ve kurumların postaya verdikleri her türlü posta gönderilerinin ücretlerinin ödenmesinde kullanılmak üzere 5584 sayılı Posta Kanununun 21 maddesi gereğince bastırılan pullardır.

Anma pulları


belli bir olayı veya kişiyi anmak üzere genellikle o olay veya kişiye ait resim ve motifler basılan pullardır. Başta tarihi, sosyal ve kültürel varlıklarımız olmak üzere, yurtiçi ve yurtdışında meydana gelen önemli olayların 50.,100.,250.,500. ve 1000. yıldönümleri, ünlü kişiler, turizm varlıklarımız, endemik bitki ve hayvanlar gibi konular başta olmak üzere çok çeşitli konuları içermektedir. Kuruluşumuzca bir yıl içerisinde en çok 13 ayrı konuda anma pulu çıkarılmaktadır. Anma pullarının tirajı 600.000 olup, bu miktar sabittir. Anma pulları ile anma blokları satışa çıkış tarihinden itibaren 6 ay süre ile satışta kalmakta, ancak posta da sürekli geçerli olmaktadır.

Artı değerli anma pulları


kuruluşumuzca yılda iki kez çıkarılan pullardandır. Bu pulların üzerinde yer alan artı değerler posta ücretlerinin ödenmesinde geçerli olmayıp, bu değerlerin tutarı 9.6.1958 gün ve 7127 sayılı yasa gereği yıl sonunda Kızılay ile Sosyal Hizmetler, Çocuk Esirgeme Kurumuna ödenmektedir. Bu pullarda satışa çıkış tarihinden itibaren takip eden yılın sonuna kadar satışta kalmaktadır. Artı değerli pullar ile anma bloklarının tirajı 300.000'dir.

Pul emisyon programları


yıllık olarak hazırlanmaktadır. Programda yer alacak konuların seçiminde Bakanlıklardan, Genelkurmaydan, Üniversitelerden,vakıf ve derneklerden, kamu kurumlarından alınan çeşitli öneriler ile şubemizin tespit ettiği önemli olayların yıldönümleri ve çeşitli konular, oluşturulan bir komisyonda değerlendirildikten sonra son şeklini almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına bağlı bakanlık onayından sonra kesin şeklini alan pul emisyon programı yurtiçi ve yurtdışındaki filatelistler ile posta işyerlerine duyurulmaktadır. Daha sonra, satışa çıkış tarihine göre pulların resimleri hazırlanmaktadır. Pul resimlerinde slayt, fotoğraf gibi materyaller yanında çoğunlukla ressamlar tarafından yapılan resimler ve grafikler kullanılmaktadır. Pulların resimlerinin hazırlanmasında yararlanmak amacıyla, pul çıkarılması için talepte bulunan kuruluşlardan konu ile ilgili doküman sağlanmaktadır. Pullar yanında Kuruşumuzca ilk ve özel gün zarfları da hazırlanarak satışa sunulmaktadır. Diğer bir hizmetimiz ise ilk ve özel gün damgalarıdır.
Ad: pul7.jpg
Gösterim: 860
Boyut: 114.5 KB
Son düzenleyen Safi; 12 Ağustos 2016 03:37
9 Mayıs 2007 11:28       Mesaj #4
HayLaZ61 - avatarı
VIP BuGS_BuNNY
Ad: pul5.jpg
Gösterim: 731
Boyut: 70.1 KB

Türk Posta Pulları Tarihi


Osmanlı İmparatorluğu Dönemi:


Osmanlı İmparatorluğu, sultanının batıda Viyana kapılarından doğuda Basra Körfezi'ne kadar hükmettiği, egemenlik alanının içinde Kuzey Afrika ve Karadeniz sahillerinin olduğu en geniş sınırlarına, 1648 yılında ulaştı. Ne var ki, Malta'da alınan kesin yenilgi ile batıda daha da ilerleme yolu tıkanmıştı. Rus Savaşı yenilgisinden sonra başlayan gerileme, 1774 yılından I. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar düzenli olarak sürdü. Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk pulun basıldığı 1863 yılında, (Güney Yunanistan hariç) Balkanların tamamına yakını ile Yakın Doğu'nun büyük bir bölümü hâlâ imparatorluk sınırları içindeydi. Bu nedenle en başarılı pullar, toprak kayıplarına neden olan antlaşmalarda ve belgelerde kullanılmıştı.

Postanın Tarihi:


El sürşarjlı Türk pullarının bilinen ilk örnekleri 1840 yılından kalmadır ve muhtemelen bu tarihten önce eyalet başkentleri arasında tek bir posta servisi hizmet veriyordu. Posta taşıma (kurye) hizmetlerini düzenleme hakkı 1720 yılında Rusya'ya, 1739 yılında da Avusturya'ya verildi. İstanbul'daki ilk postane bu iki ülke tarafından 1748 yılında kuruldu. 1840 tarihinden önce, İngiltere, Fransa ve İtalya İmparatorluk sınırları içinde posta hizmeti vermeye başlamışlardı. 1914'e kadar İmparatorluktan gönderilen postanın tamamına yakını bu ülkelerden biri tarafından taşındı.

Azınlıkların kendi posta servislerini kurma hakları "Kapitülasyonlar" sayesinde gelişti. 1535 yılından beri, ticaret amaçlı antlaşmalarda müzakere edilerek bir sonuca bağlanan ve belirli bir bölgenin dışına taşan bir takım yeni haklar sağlanmıştı. Kapitülasyonlar 9 Eylül 1919 tarihinde kaldırıldı ve yabancı posta işletmeleri kapatıldı. 10 Ağustos 1920 - 24 Temmuz 1923 yılları arasında kapitülasyonlar bir kez daha yürürlüğe girince, yabancı postaneler yeniden açıldı.

Türkiye
İLK PULLARIN BASIMI Mayıs 1863
KURLAR/TEDAVÜL
 • 1863, 40 para = 1 piastre.
 • 1929, 40 para = 1 kuruş.
 • 100 kuruş = 1 lira (TD).
 • 1942,100 para= 1 Kuruş.
 • 1947,100 kuruş= 1 lira.
Osmanlı Döneminde Türkiye'de Avusturya Postaneleri
 • İLK PULLAR Türk 1863
 • İLK PULLARIN BASIMI 1 Haziran 1867.
 • KURLAR/TEDAVÜL
 • 1863, 100 Soldi = 1 Florin.
Pasarofça Antlaşması (1721) sonrasında, kara yoluyla yapılmak üzere kurulan posta taşıma servisi, 1739 yılında tanındı. 1748 yılında Galata'da, İstanbul Elçiliğinden bağımsız olarak ayrı bir Avusturya postanesi açıldı ve bu hizmet İzmir'e kadar genişledi. 1836'dan sonra posta, merkezi Trieste'de olan Avusturya Lloyd Steam Navigation Company tarafından taşındı; şirket, müdürlerini kendi temsilcilerinden seçtiği Türk Postanelerini işletme hakkına sahipti. 1863-7 tarihleri arasında Lombardy-Venetia ('Avusturya İtalyası) pullarının kullanılması: Basım tarihleri: İstanbul, 1 Aralık 1863. Tuna Eyaletleri, 17 Şubat 1864. Diğer Levant postaneleri, 14 Nisan 1864.

Osmanlı Döneminde Türkiye'de Rus Postaneleri
 • İLK PULLAR Rus, Kasım 1862.
 • İLK PULLARIN BASIMI 1 Ocak 1863.
 • KURLAR/TEDAVÜL
 • 1863, Rusça olarak.
 • 1900, 40 para = 1 piastre.
1721'den itibaren İstanbul ile Petersburg arasında konsolosluk postaları taşınmakta olsa da, ilk düzenli Rus posta servisi, Kutchkuk Kainaji Antlaşması'nın (1774) sonucunda kurulmuştur. İstanbul Pera'da bir konsolosluk postanesi açıldı ve 1779 yılından başlayarak bir posta gemisi Kherson ile İstanbul arasında düzenli seferler yapmaya başladı. Ve 1781'de bir karayolu posta güzergâhı (İstanbul-Giurgiu-Bükreş-Focsani-Jassy-Bratislava) hizmete girdi. Ancak bu hizmet, 1787-92, 1806-12, 1828-9 ve 1854-6 yılları arasında süren çeşitli savaşlar yüzünden, belirtilen tarihlerde durduruldu. Kırım Savaşı'ndan sonra, 1856 yılında, Rusların verdiği bu hizmet, İstanbul Galata'da ve uğranılacak diğer tüm limanlarda bulunan postanelerle birlikte, RUSSKOE OBSHHCHESTVO PAROKHODSTVA İ TORGOVLI - ROPİT (Rus Ticaret ve Denizcilik Şirketi) isimli bir şirkete devredildi. İstanbul'da 1859 yılından, ROPİT gemilerinde ise 1862 yılından itibaren el sürşarjlı pullar kullanıldı.

Postaneler arasında doğrudan taşımalar yapılıyordu ve tüm harici posta, Rus İmparatorluğu postanelerine Odessa üzerinden yollanıyordu. 1862 yılında, her liman kenti için ayrı bir rakamlı damga tahsis edildi. Örneğin, Batum için 777, Trabzon için 778, Midilli için 779, İzmir için 780, Mersin için 781, İskenderun için 782, Beyrut için 783, Yaffa için 784, İskenderiye için 785, Selanik için 787. Sonraki dönemlerde bu uygulamaya pek çok liman daha eklendi. 1868 Mayısından itibaren ROPİT acentalarının her birine, Rus Yurtdışı Postanesi statüsü verildi ve hâlâ hizmet vermekte olan Rus Konsolosluk Postaneleri kapatıldı. 1909 yılında özel matbaa baskılı sürşarjlar şu postanelerde kullanıldı: Galata, Trabzon, Rize, Çanakkale, İzmir, Beyrut, Yafa, Kudüs, Midilli, Selanik, Mont Athos. Türk topraklarındaki tüm Rus postaneleri (1913'te Yunanistan'a devredilenler daha sonra yeniden açılsalar da), 3 Eylül 1914 tarihinde ya da daha öncesinde kapatıldılar Bazı ROPİT acentaları 1919 yılında yeniden açıldı, ne var ki, Beyaz Rusya'nın elindeki gemi azlığı nedeniyle posta servisi iflas edince, pullar da koleksiyonculara satıldı.

Türkiye'deki Fransız Levanten Postaneleri
 • İLK PULLARIN BASIMI 5 Ağustos 1885.
Türkiye'deki İngiliz Levanten Postaneleri
 • İLK PULLAR İngiliz, 1854.
 • İLK PULLARIN BASIMI 1 Nisan 1865.
 • KURLAR/TEDAVÜL 1863, İngilizce olarak.
 • 1900, 40 para = 1 piastre.
Türk parası üzerindeki spekülasyonlar nedeniyle, pullara 1 Nisan 1885 yılında matbaa baskılı sürşarj uygulanmıştır. İngiliz tutkalıyla kullanılan bu pullara daha sonra Britanya kuru üzerinden LEVANT yazılı matbaa sürşarjı uygulanmıştır. 1900 yılında Selanik'te bir ofis açıldı, fakat sadece yuvarlak posta damgaları kullanıldı. 30 Eylül 1914 tarihinde tüm posta ofisleri kapatıldı, ancak İzmir posta ofisi 1919-22 arası yeniden açıldı ve sürşarjsız yapıştırıcılar kullanıldı. 1918-1920 yıllarında İstanbul'da bir İngiliz Ordu Postanesi vardı, ayrıca, 1920'den 1923'e kadar açık kalan sivil bir postane, sürşarjlı pullarla hizmet sundu.

Osmanlı Döneminde Türkiye'de Alman Postaneleri
 • İLK PULLAR Kuzey Almanya Federasyonu, 1 Mart 1870 Almanya 1872.
 • İLK PULLARIN BASIMI 1884.
İstanbul Posta Ofisi 1 Mart 1870'te Pera'da açıldı, fakat 1 Ekim 1877 tarihinde Galata'ya taşındı. Bir şube de, 1 Ocak 1876 tarihinde Stamboul'da açıldı. Büyükdere (1880-84 ) ve Tarabya (1884-88) şubeleri kısa ömürlü oldular. 1 Ekim 1898'de açılan Yaffa şubesi ile, 1 Mart 1900 tarihinde açılan Kudüs, İzmir, Beyrut ve Pera şubeleri, 30 Eylül 1914 de kapandı.

Türkiye'de İtalyan Postaneleri
 • İLK PULLAR İtalya 1873.
 • İLK PULLARIN BASIMI İstanbul, 1908.
 • KURLAR/TEDAVÜL 1908, Türkiye olarak.
1908, Türkiye olarak. Venedik ve Napoli kentleri Levant ile olan posta bağlantılarını 18. yüzyılda sürdürdüler. 1873 yılında, İstanbul, İzmir ve Beyrut'ta ilk İtalyan Posta Büroları kuruldu. 1883 yılında bu büroların faaliyetleri durduruldu. 1901-1908 yılları arasında, bazıları tehdit yoluyla olmak üzere, İstanbul (Galata, Pera, Stanbul), İzmir, Kudüs, Selanik ve Valona'da İtalyan Posta Ofisleri açıldı. 1 Ocak 1874 - Aralık 1883 tarihleri arasında, posta taşımacılığında ESTORA sürşarjlı İtalyan Posta pulları kullanıldı. İstanbul'da koleksiyoncuların yol açtığı kıtlık nedeniyle İtalyan pulları kullanılıyordu.

Kullanılan Pullar:
 • İstanbul: İlk bağımsız sürşarjlı (CONSTANTINOPOLI) pullar,
 • Şubat 1909. Kudüs: İlk bağımsız sürşarjlı (GERUSSALEMME) pulları,
 • Şubat 1909. Selanik: İlk bağımsız sürşarjlı (SALONICCO) pulları,
 • Şubat 1909. İstanbul'daki Romanya Postaneleri
 • İLK PULLAR 16 Mart 1896.
 • KURLAR/TEDAVÜL Türkiye olarak.
İstanbul'dan konsolosluk postalarını taşımak amacıyla bir Romen buharlı gemisinde postane kuruldu. Bu postane özel pullar kullandı. 1919 yılında bu hizmeti yeniden başlatma girişiminde bulunuldu. Gemi 25 Mayısta İstanbul limanına demirlediğinde, Türk polisi postalara ve pullara el koydu ve postane kapandı.

İstanbul'daki Polonya Postaneleri

 • BASILAN İLK PULLAR Mayıs 1919.
 • KURLAR/TEDAVÜL 1919 Polonya olarak,
 • 100 fenig= 1 marka
Polonya konsolosluğu tarafından Mayıs 1919'da açılan postane 1923 yılında kapandı.

İstanbul'daki Mısır Postaneleri

İstanbul'da 1866 yılında, Beyrut, Khios, Yafa, Mersin, Midilli, Selanik, İzmir, Trablus, Çanakkale ve Gelibolu'da ise 1870 yılında birer postane kuruldu. Damgalarıyla birbirlerinden ayırt edilen Mısır pulları kullanıldı.

İstanbul'daki Yunanistan Postaneleri

1834 yılında İstanbul'da, 1835'te Selanik ve Çanakkale'de, 1857'de Bükreş, İbraila ve Jassy'de, 1860'da Galatz ve Larissa'da Yunan konsolosluk posta büroları açıldı. Konsolosluklardan bağımsız postaneler ise 1849 yılında İstanbul'da ve 1857'de İzmir'de kuruldu ve bu ofisler Yunan vatandaşlarının postalarını taşıdı. 13 Kasım 1861 - 25 Nisan 1881 tarihleri arasında Yunan pulları kullanıldı (şehrin adını taşıyan damgalar Yunanca olarak TOYPKIA ile ve küçük harflerle parantez içinde yazılıyordu.)

Adana'da (Klikya)basılan Pullar
 • İLK PULLAR 4 Mart 1919.
 • KURLAR/TEDAVÜL 1919 Türkiye olarak,
 • 100 fenig= 1 marka
Toros Dağları ile İskenderun Körfezi arasında kalan ve Türkiye'nin Adana ilinin bulunduğu bölgeye karşılık gelen Kilikya, 1918 ile 20 Ekim 1921 tarihleri arasında Fransızlar tarafından işgâl edilmişti. Bu dönemde bir kısım pul çıkarılmıştır.

Hatay Devleti Pulları
 • İLK PULLAR Suriye, 1919.
 • İLK BAĞIMSIZ PULLAR 16 Nisan 1938.
 • KURLAR/TEDAVÜL
 • 1938, 100 santim= 1 piastre.
 • 1939, 100 santim=40 para = 1 kuruş
İskenderun Sancağı adıyla 4 Mart 1923 yılında Fransızlar tarafından özerklik verilen Hatay, Osmanlı'nın Suriye eyaletinin kuzey bölümünü oluşturuyordu. Fransız-Suriye ortak idaresine karşı girişilen bazı isyanların ardından 2 Eylül 1938 günü yapılan halk oylaması, özerk bir cumhuriyetle sonuçlandı. 30 Temmuz 1939 tarihinde ise Türkiye Cumhuriyeti topraklarına katıldı. 1918-38 arasında Suriye, 1939'dan sonra ise Türkiye pulları kullanıldı.

Anadolu Hükümeti Dönemi'nde Basılan Pullar
 • İLK PULLAR Ankara, 1920-1923.
 • İLK BAĞIMSIZ PULLAR 1923.
23 Nisan 1920 yılında Ankara'da BMM kuruluşundan 29 Ekim 1923 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına kadar geçen dönem, Türk Pulculuk tarihinde Anadolu Dönemi olarak geçer. Bu dönemde Osmanlı döneminde kullanılan bazı pullar (ayrıntılar için Katolog bölümüne bakınız) sürşarj edilerek Ankara Hükümetince yazışmalarda kullanılmıştır. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Cumhuriyet pulları basılmış ve kullanılmaya başlanmıştır.
Son düzenleyen Safi; 12 Ağustos 2016 03:32
HipHopRocK
27 Mart 2009 21:28       Mesaj #5
HipHopRocK - avatarı
Ziyaretçi

Türkiye'nin posta tarihi ve posta pulları


Türkiye'nin pulculuk mirasının ve onun önceki devleti Osmanlı İmparatorluğu'nun bir yoklamasıdır. Türkiye'nin postacılık tarihi 18nci yüzyıllara tarihlenir, bu zamanda Osmanlı İmparatorluğu içindeki yabancı ülkeler habercilik işlerini kendilerinin konsoloslukları ile sürdürüyorlardı. Postacılık servisinin gecikmiş olmasına karşın, 1863 yılında Türkiye Asya'da (Rusya'dan sonra) yapışkan posta pullarını basarak ikinci bağımsız ülke haline geldi. 1875 yılında Genel Posta Birliği'nin kurucu üyesi oldu. Daha sonra Dünya Posta Birliği oldu. Osmanlı devleti 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti oldu ve onu takip eden yıllarda onun postacılık hizmetleri çok modern ve yeterli hale geldi ve kendi posta pullarını ustaca dizayn edip üretti.

Osmanlı İmparatorluğu'nun erken veya "klasik" pul basımı 1863 ve 1888 yılları arası Filatelist'ler arasında popülerdir. Ve onun Damgalar (posta) işleri geniş çalışmayı aldı. Filatelistler, kullanılmış olan Türk posta pullarını ve diğer yabancı ülkelerin posta pullarını toplar. Türkiye'nin pulları ayrıca bir kompleks üzerindeki değerin değiştirilmesi ile filatelistlerin ilgisini çeker.

Osmanlı İmparatorluğu


İlk posta hizmeti


18nci yüzyılda, yabancı ülkeler Osmanlı İmparatorluğu'ndaki kendi haberleşme hizmetlerini resmi sefarethanelerinde sürdürüyordu. Osmanlı İmparatorlu'ğu ile Kapitülasyon veya diğer antlaşmaları imzalamış olan dokuz ülke çeşitli ilave bölgeye ait ticaret değişiminde haklar elde ediyordu. Böyle antlaşmalar ile Rusya (1720 & 1783), Avusturya (1739), Fransa (1812), Büyük Britanya (1832) ve Yunanistan (1834), Almanya, İtalya, Polanya ve Romanya olmak üzere dokuz ülke Osmanlı İmparatorluğu'nda posta hizmetini sürdürüyordu. Bunların bazıları genel posta hizmetlerini Avrupa ile mektuplaşmada geliştiriyordu.

Türkiye düzenli bir genel posta hizmetini, bir hizmetin Konstantinopolis ve ülkedeki diğer büyük şehirler arasında 1840 yılına kadar kurulmasına kadar sürdüremedi. Çünkü 1863 yılına kadar tüm imparatorluk içinde sadece ülke içinde hizmet veren 63 adet postane vardı ve hizmet tek tük ve yavaştı.
Ad: Eski genel postane,.jpg
Gösterim: 548
Boyut: 24.1 KB
Eski genel postane, Konstantinopolis, Yak. 1865

Tuğra basımı


1 Ocak 1863, Türkiye kendisinin ilk yapışkan posta pulunu basdı. O Asya'da yapışkan posta pulunu basan ikinci bağımsız ülkeydi. Rusya 1858, iki İngiliz kolonisi, Hindistan Scinde Bölgesi 1852, Hindistan 1854 ve Seylan'dan ilerideydi. Türkiye'nin pulları onun komşusu ve daha önce eski kara toprağı olan Yunanistan'dan (bağımsızlığı 1832)iki sene sonra geliyordu.
Dizayn tuğrayı (Türk hükümranlık amblemi) içeriyordu, daha sonra padişah Abdülaziz'i, üzerinde bir hilal ve Osmanlı Türkçesi ile yazılı bir Devleti Aliye Osmaniye veya "The Sublime Ottoman Empire" yazıtı. Bazı pulların arasında Nazareti Maliye devleti aliye veya "Ministry of Finance of the Imperial Government" sözleriyle yazılı kontrol şeridi vardır. Pul Konstantinapolis matbaasında dizayn edildi ve baskısı yapıldı, ve yazım tamamiyle Türkçe olup Arapça elyazısıyladır. Basım dört mezhebi içeriyordu ve düzenli posta pulları olarak basılıyordu ve Takse pulu ile ayni dört değerdeydi. Scott firmasının bu işler için düzenlenmiş olan kağıtları kullanılıyordu.
Ad: Tuğra basımı (1863).jpg
Gösterim: 600
Boyut: 30.3 KB
Tuğra basımı (1863) kırmızı kontrol şeridiyle

Duloz basımı


Diğer ülkelern iyi basılmış pullarıyla kıyaslandığında ilk basım pullar memnun etmedi, Türkiye, Yunanistan'ın pulların ilk basım için Paris olan kararını takip ederek Fransa'ya döndü. Bu pullar Duloz basımı olarak bilinir, çünkü pul kalıpları bir Fransız olan Duloz tarafından hazırlanmış ve orijinal basımı Paris'deki bir basım firması olan "Poitevi" firması tarafından yapılmıştır. Bu pulların dizaynı Türk Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış fakat bu kişinin adı bilinmemektedir. Duloz pulları gerek posta ve vergi (Takse-tax) amaçlı olma üzere 6 değişik tipte basılmışlardır. Altı değişik tipte olmalarına karşın pulların bazı ortak özellikleri de vardır.Bu pulların dört köşesinde Arapça olarak pulun değeri yazılıdır. Orta kısımda ise yukarıya doğru bakan bir ay-yıldız mevcuttur. Ay-yıldızın etrafında elips şeklinde bir bant ve bandın üzerinde siyah bir baskı (tip baskısı) bulunmaktadır. Bu siyah baskının üst kısmında "DEVLET" yazısı mevcuttur. DEVLET yazısının farklı bir şekilde yazılımı ile pullardaki tiplerin ayrımına olanak sağlanmıştır. Altı değişik tipte yazılım vardır. Duloz pulları 1865 den 1876 yılına kadar basılmış ve ikisinin 1181-1882 yıllarında sürşarjlanarak kullanılmasına karşın daha sonra gelen İmparatorluk basımı pulların yurt içinde kullanımının 1888 yılında sona ermesine kadar gelecekte kullanılmıştır.

1868 yılında pul baskı klişeleri Konstantinapolis'e göderilmiş ve orada bakiye kalan pullar basılmıştır. Daha sonraki basımların bazıları kalitesiz bir şekilde basılmış ve kötü bir şekilde perfore| edilmiştir. Pulların baskılarına özen gösterilmediği için pek çok renk farklılıklarına, üst üste baskılara, lekelere, kayık baskılara, dantel hatalarına ve buna benzer bir çok erölere (hatalar) rastlanmaktadır. Ayrıca bu pulların pek çok sahteleri de basılmış ve kullanılmıştır.

Bu pulların pek çok bilinmeyen ve Türkçe kataloglarda veya kaynaklarda belirtilmeyen fakat Alman Micheil kataloğu Türkiye kısmında belirtilen başka farklılıkları da mevcuttur. Bu pulların 5 kuruşa kadar olan serileri ile bu değerin üzerinde olan seriler arasında şekilsel ve dokusal bir farklılık mevcuttur.
Ad: 20 para Duloz basımı 1865.jpg
Gösterim: 538
Boyut: 23.4 KB

20 para Duloz basımı 1865

İmparatorluk basımı


Dünya Posta Birliği'ni takiben önceki Duloz basımından farklı İmparatorluk pulu ilk defa 1876 yılında basıldı. Bu pul ülkenin adını ve değerini Arapça olduğu kadar batı karekterlerinde taıyordu. Pulların, Dünya Posta Birliği üye ülkeleri içinde kullanılması tasarlanıyordu. Fakat 1888 yılı Mart ayı içinde resmi olarak yurt içi kullanımında geçerli hale geldi. İmparatorluk pulları 1876 yılından 1890 yılına kadar basıldı. Ana posta pulu olan bu pullar (sürşarjlanmış pullar hariç) Scot tarafından 32 katalog numaralarının bir toplamına tahsis edildi. Bunlar üç takse pulunu içeriyordu.

İmparatorluk basımı uçları yukarıda son bulan Arap elyazısıyla çevrilmiş Duloz pullarındakine benzer Osmanlı İmparatorluğu Posta Servisi "Post of Ottoman Empire" yazılı bir hilali içeriyordu. En alt kısmında batı rakamıyla yazılı 20 rakamı ve Para s (para) yazısı bulunmaktaydı. Orta kısmındaki hilal şeklindeki bir etiket üzerinde EMP OTTOMAN (Osmanlı İmparatorluğu) çalışması vardı.

Pullar, takse pulları hariç (tek renk siyah olarak basılmış) iki renkli olarak tipografi (yazıyı bir forma sokma sanatı ve tekniği) ile edilmiştir. Kaligrafik harflerden oluşan bir arka planı vardır (ayna imajında) ve Postai devleti Osmaniye yazısı okunur. Ayrıca Türkçe yıl tarihi 1291 (günümüz tarihine göre 1875 yılı) vardır. Kullanılan kombinasyon renkleri şaşırtıcıdır.
Ad: İmparatorluk basımı 1880–84.jpg
Gösterim: 531
Boyut: 24.3 KB
İmparatorluk basımı 1880–84

Ondokuzuncu yüzyılın sonunda


1982 yılında Türkiye filatelistlerce "Aema ve Tuğra" olarak bilinen karışık dizaynlı bir seri pul bastı. Bu pulların ikisinde de değer batı harlerini ve Fransızca para birimini (piastre=kuruş) ifade ediyordu. Pulların ortasında etrafı II. Abdülhamit'in tuğrası ile çerilmiş Osmanlı Arması'nı taşıyordu. Pullar düzenli posta pulları olarak, takse pulu ve sürşarjlanarak gaete pulu ve diğer amaçlar için kullanıldı.

Dünyanın ilk sekizgen pulu olarak dantel açılması için delindi 1898 yılında Türkiye silahlı kuvvetlerinin 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı'nda Teselya'yı işgali üzerine bastı. Pullar tuğra ve Larissa'da bir köprüyü birleştiren karışık bir dizayna sahipti ve alışılmamış sekizgen biçimi ve sekizgen ve kare biçimde ayrılmasına yarayacak şekilde delik açılması suretiyle onların hem kare veya hem de sekizgen şekilde ayrımasına olanak sağlıyordu. Bu pullar sekizgen biçimde Perfore edilerek basılmış ilk pullardır.
Ad: 1 kuruş (Piastre) askeri pul,.jpg
Gösterim: 530
Boyut: 21.4 KB
1 kuruş (Piastre) askeri pul, 1898


Ad: 20 Para Arma ve Tuğra,.jpg
Gösterim: 611
Boyut: 20.6 KB
20 Para Arma ve Tuğra,1898

Yirminci yüzyıl başları


1901 den 1911'e daoğru Türkiye, hüküm süren padişahın tuğrasını içeren benzer dizaynlı bir seri pullar basdı.
Bütün erken Türk pulları Paris'te basılan ilk iki Duloz hariç Türkiye'de basıldı.Bütün bu pullar ayrıca 1913 yılına kadar farklı görünüme sahipti.Edirne'nin Bulgarlar'dan yeniden elde edilmesi anısına bir seri pul basıldığında. Bu pullar Oskan Efendi tarafından oyuldu ve İngilterede "Bradbury, Wilkinson & Co., Ltd." firması tarafından basıldı. Bunlar daha çok uluslararası stildedir. Ortasındaki süsleme bir çerçeve ile kuşatılır.

1914 yılı başlarında, güzelce oyulmuş ( bazıları iki renkte) Konstantinapolis manzarasını ve diğer imajları gösteren bir pullar serisi basıldı. Onlar Oskan Efendi tarafından dizan edildi ve İngiltere'de Bradbury, Wilkinson & Co. in England firması tarafından basıldılar.

Ad: Yeni genel postane, Konstantinapolis,.jpg
Gösterim: 522
Boyut: 20.0 KB
Yeni genel postane, Konstantinapolis, yak. 1913

Ad: Tipik bir erken 20nci yüzyıl pulu.jpg
Gösterim: 504
Boyut: 31.3 KB
Tipik bir erken 20nci yüzyıl pulu

I. Dünya Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun sonu


Türkiye gizli Osmanlı-Alman antlaşmasını 2 Ağustos, 1914 yılında imzaladı ve müttefiklerin merkez kuvvetleri tarafına Ekim 1914 yılında savaşa girdi. Şavaş ve onun parçalanması Türkiye'nin savaş yıllarındaki pul basımına yansıdı. Bu dönemde pullar askerler ve savaş sahnelerini gösteriyordu, bir dizi geçici pul kağıt yokluğundan dolayı stoktaki eski pulların sürşarjlanmasıyla elde edildi ve pullar öksüzlere irat toplamak için basıldı. 1865 yılına kadar eski olan pullar sürşarjlandı. Birleşik güçler zafer elde etti ve Osmanlı hükümetinin çökmesinden sonra Konstantinapolis'i isgal etti. Sevr Antlaşması 10 Ağustos, 1920 tarihinde Osmanlı İmparatrluğu'nun parçalanmasından sonra onaylandı.
Ad: Geçici - 1982 pulu üzerinde sürşarj,.jpg
Gösterim: 499
Boyut: 20.5 KB
Geçici - 1982 pulu üzerinde sürşarj, 1915

Milliyetçi Hükümet (Anadolu)


Mütarekeyi takiben, Mustafa Kemal Atatürk Ankara'da Milliyetçi Hükümeti şekillendirdi ve Türklerin Kurtuluş Savaşı başladı. Konstantinapolis'in kuşatılmış küçük bir alanı dışında Türkiye, Milliyetçi Hükümet tarafından kontrol ediliyordu ve "Asya'daki Türkiye" veya "Anadolu" ya referans oluyordu.[22] Bu sonunda 24 Temmuz, 1923 yılında imzalanan ve Sevr Antlaşması'nı ortadan kaldıran Lozan Antlaşması'nı doğuruyordu. 1920 yılından 1922 yılına kadar olan sürede eski posta pullarının küçük bir stok miktarı karışık ve anlaşılması zor çapraşık şekildeki dizaynda ve batı harfleri olmaksızın posta pulu olarak değer kazanması için elmührüyle mühürlendi. Passer, bu dönemdeki çalışmayı "çok zor olarak" ifade etti, çünkü onları basımıyla ilgili elde edilebilir resmi kaynak yoktu. Veya ne kadarlık bir zaman genişliğinde kullanılmışlardı. Fakat açık tarih içeren az bir hakiki mektup mevcuttur."
Ad: Anadolu eski varidat,.jpg
Gösterim: 491
Boyut: 28.2 KB
Anadolu eski varidat, handstamped 1921

Türkiye Cumhuriyeti


1 Kasım, 1922, Ulusal Meclis Mustfa Kemal'in önderliğinde toplandı, Saltanat ve Son Sultanlık kaldırıldı, VI. Mehmet tahtından istifa etti ve ülkeyei terk etti. Türkiye'de 29 Ekim, 1923 yılında Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyetin ilk pul basımı yıldız ve ayı belirten bir seriydi. Bir dereceye kadar Duloz basımını anımsatıyordu. Bu basım 1863 yılından 1922 yılına kadar Türkiye'nin pek çok puluna bir dizayn unsuru olmuş olan Tuğra kullanımının sonunu işaret ediyordu.

İlk Cumhuriyet basımı, bir Lozan Barış Antlaşması anısına basılan pulun ardından geliyor ve diğer basımlar ulusal kulisi ve Mustafa Kemal'i gösteriyordu. 1920 sonlarında 1940 yılına kadar Türkiye, bir miktar pulu sergi olayları ve demir yollarının açılışları için sürşarjladı. 1931 yılında Türkiye, Mustafa Kemal'i gösteren çağdaş bir pul basımına başladı. Mustafa Kemal bundan sonra Türkiye Pulları'nın genel konusu olmaya devam edecekti. Takip eden on yıl içinde Türkiye'nin pul üretimi daha çok çeşitli hale geldi. Büyük farklılık ile renkli pullar ülke manzaralarını, arkeolojik siteleri, meşhur Türkleri, ülkenin doğa örtüsü ve hayvanlarını ve foklor geleneklerini kapsıyordu.

1937 yılına kadar Türkiye'nin pulları oyma veya Tipogarfi yoluyla basılıyordu. 1937 yılında Türkiye kendi ilk pulunu litografi yöntemiyle bastı. ve 1938 yılında pulu Fotogravür yöntemiyle bastı. bundan sonra bu metod bul basımında standart haline geldi.
Ad: Cumhuriyetin ilk basımı,.jpg
Gösterim: 503
Boyut: 28.5 KB
Cumhuriyetin ilk basımı, 1923

Ad: Atatürk 100 kuruşluk pul.jpg
Gösterim: 578
Boyut: 17.9 KB
Atatürk 100 kuruşluk pul

Çeşitli pullar


Yıllarca, Türkiye ihtisas yapmak amacıyla bir dizi pullar basdı.
1863 yılında, Türkiye takse pullarını basdı, belirli amaçlı pulları basmada dünyadaki ilk ülkeler içinde olmak için. Bu takse pulları 1913 yıllarına doğru düzenli pullar gibi ayni dizayna sahipti. Duloz veya İmparatorluk basımı gibi. Fakat kahverengi veya siyah renkte basılmış olması dolayısıyla tipik olarak ayrıydılar. 1914 yılında Türkiye ilk takse pulunu kendisine ait olan dizaynlar ile bastı.

Türkiye bir dizi resmi pulu hükümet işleri için bastı. 1948 yılından 1957 yılına kadar düzenli posta pullarını sürşarjlayarak üzerinde "resmi" yazısı ile bu tarz pulları üretti. Sürsarjların bir miktar farklılıkları vardır. 1957 yılının başlarında Türkiye, bu amaç için resmi pulları özel dizaynlı olarak değeri ortada ve etrafı çok süslü dizaynlarla çevrili olarak basdı.
1928 yılından 1958 yılın doğru, Türkiye bir dizi vergi amaçlı pullarını şüphesizki hayırsever cemiyetlerine yardım fonu oluşturmak amacıyla bastı. Bunlar arasında örnek olarak "Kızıl Haç"'ın bir emsali olan Kızılay gösterilebilir.

Pul kalpazanlığı


Türkiye pullarının, özellikle ondokuzuncu yüzyılda basılanların, pul pazarları için geniş bir sahtesi yapıldı. Bu sahtecilik nadir pullar ve genel basımlı pulların ikisini de kapsamaktadır. Sahte pullar konusunda büyük uzmanlardan biri olan Fernand Serrane, bu konuda uyarılar yapmıştır. Bir miktar filatelist Türkiye'deki pul sahteciliği konusundaki çalışmalarını da yayımlamışlardır.

Damgalar (posta)


Posta silme işlemi, Türkiye pullarında yeniden kullanımı önlemek için tatbik ediliyordu. Arap elyazısıyla Türkçe yazılmış isimler ve bazen ayrıca Latin alfabesiyle de yazılmışlar, postalandığı yerler. Bu silme işlemleri filatelistler tarafından kapsamlı bir çalışmayı alıyordu. Silme işlemi "Olumsuz mühürler"i kapsıyordu.

Son düzenleyen Safi; 12 Ağustos 2016 03:13
25 Aralık 2011 00:55       Mesaj #6
HANDSOME - avatarı
VIP ☪ ɴє мυтŁυ тürĸüм đἶყєɴє

ÇANAKKALE KONULU PULLAR


Ad: 1.jpg
Gösterim: 759
Boyut: 54.9 KB
Türk ulusunun gücünü, tüm dünyaya tanıtan ve bir kere daha kanıtlayan Çanakkale Zaferi, gerek PTT tarafından çıkarılan hatıra serileri, gerekse çeşitli yabancı ülke pulları üzerinde yer almış ilginç tarihi konulardan biridir.

Cumhuriyet devri pullarından önce,1917-1918 yıllarında çıkarılan posta serisine ait pullar üzerinde Çanakkale Savaşı'nı, Çanakkale bölgesini gösteren resim, kompozisyon ve haritalara yer verilmiş, aynı pullar 1918 yılında çıkarılan çeşitli hatıra serilerinde sürşarj edilmek suretiyle kullanılmıştır.
Ad: 2.JPG
Gösterim: 479
Boyut: 25.6 KB
18 Mart 1955 tarihinde PTT İdaresi, Çanakkale Zaferi'nin 40. yIldönümü nedeniyle 4 puldan oluşan bir hatıra serisi çıkartmış,aynı gün Çanakkale posta merkezinde bu seriye ait pullar için özel damga kullanılmıştır.Bu suretiyle ait pullar üzerinde Çanakkale Boğazı'nın kabartma haritası,topçu eri Seyit, Nusret Mayın gemisi,albay üniforması ile Atatürk görülmektedir.
Ad: pul1.jpg
Gösterim: 497
Boyut: 76.2 KB
Daha sonra, 50.yıl nedeniyle ,18.3.1965 günü üç puldan oluşan bir hatıra serisi satışa çıkarıldı.Aynı gün, yine Çanakkale posta merkezinde, bu seri için özel ilk gün damgası kullanıldı.Ressam Burhan Özak tarafından hazırlanan kompozisyonlarda ; Çanakkale haritası ve zafer çelengi, Mehmetçik Abidesi ile askerler, Türk Bayrağı ile Çanakkale Abidesi görülmektedir.

Ad: pul2.jpg
Gösterim: 499
Boyut: 72.4 KB

Daha sonraki yıllarda çıkan pullar :

Ad: pul3.jpg
Gösterim: 536
Boyut: 73.2 KB
Son düzenleyen Safi; 12 Ağustos 2016 03:23


Daha fazla sonuç:
Türk Posta Pulları Tarihi

Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:

Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç