Arama

Yedi Nedir?

Güncelleme: 21 Mart 2016 Gösterim: 1.133 Cevap: 15
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
22 Haziran 2015       Mesaj #1
Safi - avatarı
SMD MiSiM
YEDİ as. say. sıf.
1. Altı artı bir; Haftanın yedi günü. Aradan yedi ay geçti.
Sponsorlu Bağlantılar
2. (Addan sonra) "yedinci" anlamında bir numaralama, sıralama belirtir; Bölüm yedi.
3. Yedi canlı, birçok kez ölecek duruma geldiği halde iyileşip sağlığına kavuşan kimse. Jj Yedi denizin dışarı attığı, herkesin kendisinden tiksindiği, hiçbir çevrede kendisine yer verilmeyen kimse için söylenir. || Yedi düvel, herkes, bütün dünya. || Yedi iklim dört bucak, dünyanın her yanında, her yerde. || Yedi kat yabancı, hiçbir yakınlığı ya da tanışıklığı bulunmayan. || Yedi kubbeli hamam kurmak, gerçekleşmesi güç, büyük hayaller peşinde koşmak. || Yedi mahalle, herkes, tüm çevre.

—Tasav. Yedi ulu, aleviler ve bektaşiler tarafından kutsal sayılan yedi şair. (Nesimi, Hatayi, Fuzuli, Pir Sultan Abdal, Kul Himmet, Virani ve Yemini mahlaslı türk şairleri alevi ve bektaşılerce büyük saygı görür, bektaşı tekkelerindeki törenlerde ve öteki toplantılarda bu şairlerin şiirleri okunur.)

♦ a.
1. 7 rakamı, sayısı (yerine göre ayın günlerini, ev, oda, numarasını, saati, yüzde yi vb. belirtir); Ayın yedisi Soruların yalnız ca yüzde yedisini yanıtlayamamış.
2. Yedisinden yetmişine, en gencinden en yaşlısına değin herkes; Bu yörede yedisinden yetmişine değin beni tanımayan yoktur.

—Tasav. Kutsal olduğuna inanılan sayılardan biri. (Bk. ansikl. böl.)

—ANSİKL. Tasavvufta yedi sayısının kutsallığı ile ilgili inancın temeli eski Sümer, ba- bil, yunan ve roma uygarlıklarına ve özellikle bu uygarlıklardaki astrolojik bilgilere dayanır. Bu bilgilerin ışığı altında gökte Ay ve Güneş ile birlikte yedi gezegen (felek) bulunduğu kabul edildi. Buradan da yedi kat gök inancı ortaya çıktı. Böylesı inançlar tasavvufa da geçerek yedi feleğin dünyadaki insanlarla ilişkisi ye onların kaderlerine etkileri düşünüldü, ibnül Arabi'nin de içinde bulunduğu bazı sufilere göre yedi felekten her birinde bir büyük peygamber bulunur Ayrıca kutup (ya da gavs), abdal gibi gayb erenleri bu yedi felek ve oradaki peygamberlerle ilişki kurarak dünya ve dünyadaki varlıkların kaderleri üzerine etki ederler. Şii ve bektaşı tarikatlarında da yedi sayısına büyük önem ve kutsallık verilir Özellikle hurufiler, arap harflerinin yedinin dört katı (28) olduğunu ve bu harflerden her birinin insandaki bir sırrı anlatan gizli bir anlam taşıdığını düşünürler Yedi alimler, türkçe masalsı öyküler.

• Dekametrelik dalgalar (3-30 MHz). Bu frekanslarda yüzey dalgalarıyla yayılma hızla zayıfladığı için yayılma temelde lyonos- fer yayılması biçiminde gerçekleşir ve görece zayıf güçlerle 20 000 km'lik uzaklıklara erişmesi sağlanabilir Fakat uzayda ve zamanda çok değişken özellikler gösteren bu yayılma bayılmaların ve başka bozucu engellerin etkisi altında kalır Belirli bir bağlantının hangi frekans üzBhnden gerçekleştirileceği, iyonosferdeki değişim tahminlerine göre saatte bir yeniden kararlaştınlma- lıdır çünkü frekansın yüksek olması halinde dalgalar iyonosferden yansımayabilecekleri gibi frekansın düşük olması da dalgaların iyonosfer tarafından aşırı miktarda soğurulmasına neden olabilir.

• Metrelik, desimetrelik ve santimetrelik dalgalar (30-30 000 MHz). Bu dalgalar iyonosfer yayılmasıyla yol alıp çok uzak noktalardaki istenmeyen yayın bozucu etkileriyle düzensiz olarak kendilerini hisset- tirseler de. aslında temel yayılma biçimlerini troposfer yayılması oluşturur. Troposfer yayılmasında dalgalar atmosferin alt katmanlarında kırılmaya uğrayarak yere doğru eğrilen bir yol izlerler Bu yayılma 10 ile 100 km arasındaki belirli bir uzaklığa erişebilir. Troposfer yayılması, ortalama olarak saymaca bir yer yüzeyi üzerinde düz bir çizgi boyunca gerçekleşen bir yayılma gibi düşünülebilir. Fakat bu yüzeyin yarıçapı, gerçek yarıçapının dörtte üçüne eşit olmalıdır; yani yüzey 8 500 km’ye yükseltilmiştir. Fakat normal olarak nitelenen bu ortalamanın altında ve üstünde bir değerle gerçekleşen kırılmaların yanı sıra yeryüzü ile bir troposfer katmanının arasında ya da iki troposfer katmanının oluşturduğu bir koridorda meydana gelen yayılmalara da rastlanır. 400 MHz'den yüksek frekanslarda troposfer yayınımı yoluyla bağlantı kurulmasına olanak veren tür- bülans bölgeleri de bulunmaktadır; fakat erişilebilecek uzaklığın birkaç yüz km'yi bulması için yüksek güçler kullanmak gerekmektedir.

• Milimetrelik ve desirrnlimetrelik dalgalar (30 GFIz'den yüksek frekanslar). Bu dalgaların atmosferdeki yayılmaları 02, H20 ve C02 gazları ile sis ve yağmur tarafından soğurulma oranlarıyla belirlenir Bu frekanslar özellikle uzay radyokomünikasyon sistemlerinde kullanılmaya çok elverişlidir

—Savunm, 1955'e kadar Amerikalılar ve Ruslar tarafından gizli tutulan nükleer bilgiler, daha sonra büyük ölçüde yayıldı Bu tehlike karşısında, nükleer silah ticaretini ya da teknik alanlarda kullanımlarını kısıtlayıcı önlemler alınarak, bu sürecin durdurulmasına çalışıldı.
1970'ten başlayarak Amerikalılar ve Ruslar'ın girişimiyle yayılmama antlaşması yürürlüğe girdi. Nükleer silahları olan devletler, askeri bilgileri bu silahlara sahip olmayan devletlere vermeyecek, sahip olmayan ülkelerse üretmekten .ya da almaktan vazgeçeceklerdi. Antlaşmanın uygulanması Viyana'da Uluslararası atom enerjisi ajansının denetimine verildi. 31 aralık 1981de 117 ülke tarafından İmzalanan yayılmama antlaşması, genel silahsızlanma yolunda tam bir önlem değildi, antlaşmayı onaylamayan birçok ülke tarafından ülkeler arasında ayrıcalığa ve nükleer güçlerin tekelleşmesine neden olduğu için eleştirildi.
1974’te Hindistan'daki nükleer denemenin ardından Londra'da toplanan birçok sanayileşmiş ülke, uranyum ve plütonyum gibi askeri alanda kullanıma elverişli, çok zengin nükleer maddelerin sağlanmasına kısıtlamalar getirmeyi uygun buldu. Böylece, 1977 yılında ABD birçok ülkeyle imzaladığı nükleer santrallarda kullanılan bölünebilir maddelerin sağlanmasıyla ilgili antlaşmaları yeniden gündeme getirdi.
Tekelleşme olarak gördükleri bu durum karşısında sayıları gittikçe artan devletlerin protestoları bu kez de aşırı kısıtlayıcı önlemlerin kötü etkilerim su yüzüne çıkardı. Bu arada, üreticiler karteline karşı, tüketici ülkelerin haklarını tam olarak korumak amacıyla, nükleer çalışmalara aday önemli üçüncü dünya ülkelerinin güçbirliğı yaptığı görüldü. (Persepolis kulübü, 1977). Bu durum karşısında, amerikan yönetimi 1981'den sonra bu sorunlar karşısında daha ihtiyatlı bir tutum aldı.

Kaynak: Büyük Larousse

X-Sözlük Konusu: ne demek anlamı tanımı.
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
23 Haziran 2015       Mesaj #2
Safi - avatarı
SMD MiSiM
YEDİLİ sıf. Yedi parçadan oluşan, yedi birim içeren bir şey için kullanılır: Yedili kümeler.

Sponsorlu Bağlantılar
♦ a. Oy. Üzerinde yedi işareti olan iskambil kâğıdı: Kupa yedilisi.

—Ed. Bentleri 7 dizeli şiir. (Eşanl. MÜSEB- BA.)

—Müz. Diyatonik ıskalanın yedinci derecesi. || Diyatonik ıskalada yer alan yedi derecelik aralık. (Majör yedili, 5 ton ve 1 diyatonik yarım ton; minör yedili, 4 ton ve 2 diyatonik yarım ton; eksilmiş yedili, 3 ton ve 3 diyatonik yarım ton; artık yedili [ut-si diyez], 5 ton, 1 diyatonik yarımton ve 1 kromatik yarımton içerir) || Temel sesin yedilisini veren org müans takımı. || Yedi icracıdan oluşan vokal ya da enstrümantal topluluk. || Yedi ses ya da çalgı için yapılmış beste.

—Oy. Pis yedili, bir tür iskambil oyunu. (Tek ya da çift deste ve yedişer kâğıtla oynanır. Oyuncular yere atılan kâğıdın cinsinden ya da değerinden kâğıt oynamak zorundadır, elinde o kâğıttan yoksa yerden çeker Yere yedili atılmışsa bir sonraki oyuncu üç kâğıt çekmek zorunda kalır. Oyunun amacı eldeki kâğıtları bitirmektir.)

Kaynak: Büyük Larousse

Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
23 Haziran 2015       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
YEDİLİK sıf. Yedi birimden oluşan ya da yedi birim alabilen şey için kullanılır: Yedilik cezve.

—Ed. Yedi dizeden oluşan parça ya da kıta.

Kaynak: Büyük Larousse
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
21 Mart 2016       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
yedili
sıfat
1 . Yedi parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden yedi tane bulunan.
2 . isim İskambil gibi oyunlarda üzerinde yedi işareti bulunan kâğıt.
3 . isim, edebiyat Divan edebiyatında her bendi yedi dizeden oluşmuş nazım birimi.
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
21 Mart 2016       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM
yedilik
sıfat

Yedisi bir arada, yedi taneden oluşmuş, yedi tane alabilen:
"Yedilik cezve."- .
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
21 Mart 2016       Mesaj #6
Safi - avatarı
SMD MiSiM
yedi
isim

1 . Altıdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam 7, VII.
2 . sıfat Altıdan bir artık.

Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
yedi gömlek uzak olmak
yedi iklim dört bucak
yedi kat el
yedi kat yerin dibine geçmek
yedi kubbeli hamam kurmak
yedi mahalle

Birleşik Sözler
yedialtmışbeş
yedi belâ
yedi canlı
yediden yetmişe
yedi düvel
yedi göbek
yedi kardeş
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
21 Mart 2016       Mesaj #7
Safi - avatarı
SMD MiSiM
yedi ingilizcesi
  • seven.
  • – canlý (person, animal) who/ which has managed to get through a number of dangerous situations alive.
  • – düvel colloq. 1. the Great Powers, the powerful nations of the world. 2. everybody, all creation, all and sundry.
  • – harika the Seven Wonders of the World.
  • – iklim dört bucak everywhere.
  • – kat el/yabancý complete stranger, total stranger.
  • – kubbeli hamam kurmak to build castles in the air.
  • – mahalle everybody and his brother.
  • –sinden yetmiþine kadar (everybody) young and old alike.
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
21 Mart 2016       Mesaj #8
Safi - avatarı
SMD MiSiM
yedili ingilizcesi

1. (something) which contains seven things.
2. the seven (in a suit of playing cards).
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
21 Mart 2016       Mesaj #9
Safi - avatarı
SMD MiSiM
yedi bela
isim

Çok şirret, geçimsiz, küstah kimse:
"Adamın yedi bela gibi ortalığı kırıp geçirmesinden perişan oluyorlar."- Ç. Altan.
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
21 Mart 2016       Mesaj #10
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Yedi Düvel
isim

1 . Bütün devletler:
"Birinci Dünya Savaşı'nda yedi düvel karşımıza çıkmıştı."- .

2 . mecaz Herkes, bütün dünya:
"Böyle bir iftirayı yedi düvel bir olsa, yedi hafta tetkik eylese, künhüne eremez."- N. Hikmet.

Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

yedi düvelle barışık
SİLENTİUM EST AURUM
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

20 Ocak 2012 / Misafir Soru-Cevap
19 Haziran 2015 / Pasakli_Prenses Mitoloji
25 Mayıs 2011 / Misafir Edebiyat
28 Mart 2015 / Çakabey Osmanlı İmparatorluğu
5 Nisan 2007 / BlueNighT Hayali Karakterler
Etiketler: Yedi Nedir?