Arama

Yağ Asidi

Güncelleme: 23 Mart 2017 Gösterim: 5.545 Cevap: 6
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
3 Mayıs 2010       Mesaj #1
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye
YAĞ ASİTLERİ
Alkil grubu düz zincirli olan doymuş monokarboksilli asitler. Bütirik (bütanoik) asit (C3H7COOH), palmitik (heksadekanoik) asit (C15H21COOH), stearik (oktadekanoik) asit (C17H35COOH), bunlardan başlıcalarıdır. Hayvansal ve bitkisel yağların bileşiminde (genellikle gliserin esteri biçiminde) bulundukları için bu adla anılırlar.

Sponsorlu Bağlantılar

Kimya ve biyokimyada, yağ asidi, genelde uzun, alifatik kuyruklu bir karboksilik asittir. Uzun karboksilik yağ asitlerinden 4 karbonlu (butirik asit)ve daha uzun zincirlileri yağ asidi olarak sayılır; doğal yağları (trigliseritleri) oluşturan yağ asitlerinden söz ederken ise bunların en az 8 karbonlu olduğu (kaprilik asit gibi) varsayılabilir. Çoğu doğal yağ asitlerinin çift sayılı karbon atomu vardır, çünkü bunların biyolojik sentezlerinde iki karbon atomlu asetat kullanılır.
Endüstriyel üretimde yağ asitleri yağlardaki (trigliseritler) ester bağının hidrolizi ve gliserolun ayrılması ile elde edilir.

Yag asidi türleri


Ad: yağasit.jpg
Gösterim: 2183
Boyut: 43.1 KB

Doymuş yağ asitleri


Doymuş yağ asitlerinin zincirlerinde çift bağlar veya başka fonksiyonel gruplar bulunmaz. "Doymuş" terimi hidrojenle ilişkili olarak kullanılır, karboksilik asit [-COOH] grubundaki karbon dışındaki diğer karbonların olabildiğince çok hidrojenle bağ kurmuş olduğu anlamını taşır. Diğer deyişle, omega (ω) ucundaki karbonun 3 hidrojen vardır (CH3-), zincirdeki karbonların her birinin ise iki hidrojeni vardır(-CH2-). Doymuş yağ asitleri düz zincirler oluşturdukları için sıkışık bir şekilde istiflenebilirler ve canlıların kimyasal enerjiyi yoğun bir şekilde depolamalarını sağlarlar. Hayvanların yağ dokuları büyük miktarda uzun zincirli doymuş yağ asitleri içerir. IUPAC adlandırma sisteminde yağ asitlerinin isimleri "-oik asit" ekiyle biter. Yaygın adlandırma sisteminde kullanılan ek ise "-ik asit"tir.

Bazı doymuş yağ asitleri:
 • Butirik: CH3(CH2)2COOH
 • Laurik (dodecanoic acid): CH3(CH2)10COOH
 • Miristik (tetradekanoik asit): CH3(CH2)12COOH
 • Palmitik (heksadekanoik asit): CH3(CH2)14COOH
 • Stearik (octadecanoic acid): CH3(CH2)16COOH
 • Araşidik (eicosanoic acid): CH3(CH2)18COOH
Doymamış yağ asitleri

Doymamış yağ asitleri benzer şekillidir, ancak zincir üzerinde bir veya daha fazla alken grubu vardır. Bir alken grubunda, bir "-CH2-CH2-" bağ yerine "-CH=CH-", yani birbirine çift bağla bağlanmış iki karbon vardır.
Bir alken grubunun iki yanında ona bağlı olan karbon atomları ya cis ya da trans konumda olabilir.
Cis Cis konumda bu iki komşu karbon, çift bağın aynı tarafındadırlar. Çift bağla birbirine bağlı atomlar bu bağın ekseni etrafında dönemediklerinden, cis izomeri durumunda yağ asidinin zinciri bu noktada bükük olur ve zincirin hareket serbestisi azalır. Bir zincirde ne kadar çok cis konumlu çift bağ olursa zincirin esnekliği o derece azalır. Çok sayıda cislinolenik asit, iki çift bağıyla, belirgin bir eğriliğe sahiptir; alfa-linolenik asit ise üç cis bağından dolayı çengel görünümlü olmayı tercih eder. Hareket serbestisi olmayan ortamlarda, örneğin yağ asitleri lipit zarında fosfolipitlerin parçası iken veya yağ damlacıklarındaki trigliseritlerin parçası iken, cis bağları yağ asitlerinin sıkı istiflenmelerine engel olur, bu da lipit zarının veya yağ damlasının ergime sıcaklığını azaltır. bağı olan yağ asitleri en serbestçe hareket edebildikleri bir ortamda oldukça eğri bir biçimleri olur. Örneğin, bir tane çift bağlı oleik asitte bir "köşe" bulunur; Trans Trans konumda çift bağlı karbonlara komşu iki karbon çift bağın karşı taraflarında yer alırlar. Bu yüzden zincir fazla eğilmez ve bu tür yağ asitlerinin şekilleri doymuş yağ asitlerine benzerler. Doğada bulunan çoğu doymamış yağ asidinde her bir çift bağın ardından 3n' sayıda karbon atomu vardır ve bu çift bağlar cis konumludur. Trans konumlu yağ asitlerinin hemen hepsi yapaydırlar.
Doymamış yağ asitlerinin şekilleri arasındaki farklar, ayrıca doymuş ve doymamışlar arasındaki şekil farkları, biyolojik süreçler ve biyolojik yapıların (hücre zarları gibi) özelliklerini belirlemekte önemli rol oynarlar.

Adlandırma sistemi (nomenklatür)
Çift bağın yağ asidinin nerede olduğunu belirtmek için kullanılan iki farklı usul vardır:
 • cis/trans-Delta-x veya cis/transx: Çift bağ x. karbon-karbon bağıdır, karboksi uçtan sayarak. Cis ve trans terimi molekülün cis veya trans şeklinde olduğunu belirtir. Birden fazla çift bağı olan bir molekül durumunda, kullanım, örneğin söyledir: cis,cis-Δ9,Δ12.
 • Omega-x veya ω-x : ω, (metil karbon) ucundan sayarak x. karbon-karbon bağı çift bağdır.
Bazı doymamış yağ asitleri:
 • Alfa-linolenik asit: CH3CH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH
 • Dokosaheksaenoik asit
 • Eikosapentaenoik asit
 • Linoleik asit: CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH
 • Araşidonik asit CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)3COOH
 • Oleik asit: CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
 • Erüsik asit: CH3(CH2)7CH=CH(CH2)11COOH
Alfa-linolenik, dokosaheksaenoik, ve eikosapentaenoik asitler omega-3 yağ asitlerindiromega-6 yağ asitlerindendir. Oleik ve erusik asit omega-9 yağ asitlerindendir. Stearik ve oleik asitler 18 karbonlu yağ asitleridir. Aralarındaki fark, stearik asidin doymuş olması, oleik asidin ise doymamış olup iki tane daha az hidrojeni olmasıdır.

Gerekli (esansiyel) yağ asitleri


İnsan vücudu, iki tanesi hariç, ihtiyaç duyduğu bütün yağ asitlerini kendi oluşturabilir. Bu ikisi, linoleik asit ve alfa-linolenik asit, bitki ve balık yağlarında bol miktarda bulunurlar. Vücutta yapılmadıkları ve besin yoluyla alınmaları gerektiğinden gerekli (veya esansiyel) yağ asitleri olarak adlandırılırlar. Gerekli yağ asitleri prostaglandin adlı hormonumsu bilesiklerin oluşumunda kullanılırlar. Prostaglandinler kan basıncı, kan pıhtılaşması, kan lipit seviyeleri, bağışıklık ve enfeksiyona bağlı yangı (enflamasyon) tepkilerini denetlerler.
Beyinde de linoleik ve alfa-linoleik asit türevlerinden bulunur. Batı tipi diyet sonucu vücutta bu yağ asitlerinin düzey ve oranlarının değişmesi ile depresyon ve davranış bozuklukları arasında ilişki bulunmuştur. Beslenme dengesizlikleri düzeltmek için beslenme ekleri almak veya daha doğal bir diyete geçmenin şiddetli davranışı azalttığı ve dikkati arttırdığı hem okullarda hem hapishanelerde yapılan çalışmalarda gösterilmiştir.

Trans yağ asitleri


Trans yağ asidi, karbon atomları arasında trans çift bağ olan bir doymamış yağ asididir. Bu yağ asitlerinin zinciri cis çift bağlı yağ asitleri "köşeli" değildirler. Yapılan araştırmalar yüksek trans yağlı diyetler ile ateroskleroz ve kalp hastalıkları arasında bağlantı olduğunu göstermiştir.

Serbest yağ asitleri


Yağ asitleri trigliserit veya fosfolipit gibi başka moleküllerde yer alabilirler. Başka moleküllere bağlı olmadıklarını özellike belirtmek amacıyla "serbest yağ asidi" olarak da adlandırılabilirler.
Serbest yağ asitleri vücuttaki çoğu doku için önemli bir enerji kaynağıdır, çünkü parçalanmaları sonucunda çok sayıda ATP molekülünün oluşmasını sağlarlar. Çoğu hücre tipi enerji elde etmek için hem glikoz hem de yağ asitleri kullanabilir. Ancak kalp ve kas hücreleri yağ asitlerini tercih ederler. Beyin ise yağ asitlerini yakıt olarak kullanmaz, onlar yerine glikoz, veya keton cisimcikleri kullanır. Keton cisimcikleri karaciğer tarafından açlık veya düşük karbohidrat beslenmesi durumlarında üretilir.

pH


Formik asit ve asetik asit gibi kısa karboksi asitler suda çözünürler ve göreceli kuvvetli asitlerdir (pKa değerleri sırasıyla 3.77 ve 4.76 dır). Uzun zincirli yağ asitlerinin ise pKa'ları bunlara benzer olmakla beraber suda çözünürlükleri az olduğu için çözeltinin pH'sine çok az etkileri olur.

Suda çözünemeyen yağ asitleri bile sıcak etanolda çözünürler ve bir pH belirteci ile izlenerek sodium hidroksit ile titre edilebilirler. Bu yöntemle yağlarda bulunan yağ asidi miktarı, yani trigliseritlerin ne kadar hidrolize uğradığı belirlenebilir.

Yağ asitlerinin reaksiyonları


Yağ asitleri diğer karboksilik asitlerin girdiği reaksiyonlara, yani esterleşme reaksiyonları ve asit-baz reaksiyonlarına katılabilirler. Yağ asitlerinin indirgenmesi sonucunda yağ alkolleri oluşur.
Doymamış yağ asitleri buna ilaveten hidrojenleşme (hidrojenasyon) reaksiyonuna uğrayabilirler, bu yolla bitkisel yağlar margarine dönüştürülür. Kısmî hidrojenleşme ile doymamış yağ asitleri cisden trans şekline izomerleşebilirler.

Oksidasyon ve ekşime


Oda sıcaklığında yağ asitleri serbest radikallerin yol açtığı oto-yükseltgenme (oto-oksidasyon) denen bir reaksiyona uğrarlar. Yağ asidi, hidrokarbon, keton, aldehit ve daha az miktarlarda epoksit ve alkollere parçalanır. Yağlarda az miktarda bulunan ağır metallersitrik asit gibi kelatlar veya E vitamini gibi anti-oksidanlar eklenir
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 21 Mayıs 2016 22:17
"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.
_Yağmur_ - avatarı
_Yağmur_
VIP VIP Üye
17 Mayıs 2011       Mesaj #2
_Yağmur_ - avatarı
VIP VIP Üye
Yağ asitleri

Sponsorlu Bağlantılar
Yağların temelini oluşturan yağ asitleri, karbon, oksijen ve hidrojenden oluşan moleküllerdir. Genel olarak yağ asitleri; doymuş, tekli doymamış, çoklu doymamış ve hidrojenle doymuş olarak sınıflandırılır.
 • Tekli doymamış yağ asitleri: Oda sıcaklığında sıvı formunda olan tekli doymamış yağ asitlerine fındık, zeytinyağı ve kanola yağı örnek verilebilir. Vücut tarafından sentezlenemeyen bu yağların mutlaka besinlerle alınması gerekir. Akdeniz ülkelerinde kalp hastalıklarının daha az görülmesinin nedeni, ağırlıklı olarak tekli doymamış yağlarla beslenmeleridir.
 • Çoklu doymamış yağ asitleri: Oda sıcaklığında sıvı veya yumuşak formda olan bu yağlara örnek olarak mısır, soya, ayçiçek yağı ve deniz ürünleri verilebilir. Omega 3’de çoklu doymamış yağ asitlerine örnek bir yağdır.Özellikle soğuk deniz balıklarından somon, ton balığı ve uskumruda bulunan Omega 3, kalp ve damar sağlığı açısından son derece önemlidir.
 • Doymuş yağ asitleri: Daha çok hayvansal kaynaklı besinlerde bulunur. Et, tavuk, yumurta, süt, peynir, yoğurtta yer alan doymuş yağ asitleri; bitkisel kaynaklardan sadece Hindistan cevizi yağında yer alır.
 • Hidrojenlenmiş yağlar: Doymamış yağları daha dayanıklı hale getirmek için hidrojenle kimyasal işlemden geçirerek elde edilir. Bütün margarinler bu sınıfa girer.
DEVAMI Lipitler (Yağlar) ve Beslenmedeki Önemi
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
Son düzenleyen Safi; 21 Mayıs 2016 23:33
"İnşallah"derse Yakaran..."İnşa" eder YARADAN.
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
22 Mayıs 2016       Mesaj #3
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Yağ asidi Biyosentezi
 • Sentez enzimleri hücrenin stoplazmasında yer alır.
 • Asetil CoA C birimlerinin kaynağıdır
 • Enerji gücü ATP’dir.
 • NADPH lar pentoz-p döngüsünden ve malat şantından gelir.
 • Sentez olayı oksidasyonun tersi bir olay değildir.
 • Yağ asidi sentaz dimeri yağ asidi sentezinde yer alır ve bir multienzim (6 enzimli) kompleksidir.
 • TAG’lar yağ akil-CoA ve gliserol-3-p veya dihidroksi aseton-p’tan sentez lenir ve yağ dokusunda birikirler.
49079d1463865748 lipitler yaglar ve beslenmedeki onemi lipid8
DEVAMI Lipitler (Yağlar) ve Beslenmedeki Önemi
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
22 Mayıs 2016       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM

Yağ asitlerinin Oksidasyonu ve Enerji üretimi


 • Sitoplazmada aktive edilen yağ asitleri mitokondride oksitlenebilir.
 • Aktivasyon yağ akil-CoA ligaz (akil-CoA sentetaz ya da tiyokinaz) ile katalizlenir.
 • Bu reaksiyonun net sonucu 2 mol ATP harcanmasıdır.
Yağ asidi + ATP + CoA > Acyl-CoA + PPi + AMP
 • •Yağ asitlerinin oksidasyonu mitokondria da görülür. Yağ asitlerinin mitokondriye taşınması acyl-carnitine aracılığıyla olur. Ki bu da carnitine acyltransferase I etkisiyle üretilir. Bu enzim mitokondrial membranın dış yüzünde bağlıdır. acyl- carnitine molekülü mitokondri içine transfer eder. Mitokondri içinde ikinci bir enzim carnitine acyltransferase II yağ akil-CoA molekülünün rejenerasyonunu katalizler.
 • Yağ asidi oksidasyon olayları beta-oksidasyon olarak adlandırılır. Yağ asidi molekülünün beta karbon pozisyonundan 2C ayrılmasıyla döngü neticelenir.
 • Beta oksidasyonun her döngüsü bir mol NADH, bir mol FADH2 ve bir mol acetyl- CoA üretir.
 • Acetyl-CoA beta oksidasyonun her döngüsünün son ürünü olup oradan TCA döngüsüne girer. Oluşan NADH, FADH2 redüklenmiş kofaktörler elektron tranpost sisteme taşınarak ATP üretilir.
 • Yağ asitlerinin oksidasyonu KH karbonlarının oksidasyonundan karbon başına daha fazla ATP üretir.
 • Bir mol oleik asidin oksidasyonunun net sonucu (18-karbonlu doymamış yağ asidi) 146 mol ATP (2 mol yağ asidi aktivasyonu sırasında harcanmıştı), Buna karşın Glikozun karbon atomlarından 114 mol ATP üretilir.

Yağ asitlerinin b-oksidasyonu


Ad: lipit10.JPG
Gösterim: 1448
Boyut: 16.2 KB
yağ asitlerinden asetil-CoA üretimi
 • genellikle düşük glikoz düzeyleri bu üretimi sınırlandırır.
TG depolarından yağ asitlerinin salınımı ile düzenlenir.
 • epinefrin, glukagon, ACTH cAMP sentezini uyarır.
 • cAMP bir cAMP bağımlı kinazı uyarır ki bu fosforile edilir (ve aktive edilir) hormon sensitif lipaz (HSL)
mitokondrialarda, peroksizomlarda yağ asidi ilk önce CoA ile “aktifleşir”
Ad: lipit11.JPG
Gösterim: 1118
Boyut: 17.8 KB
Ad: lipit12.JPG
Gösterim: 3472
Boyut: 56.4 KB

Yağ asitlerinin aktivasyonu ve mitokondrial matrikse taşınması


Ad: lipit13.JPG
Gösterim: 1390
Boyut: 46.9 KB
Karnitin akiltransferaz I (aka carnitin palmitoil transferaz I - CPTI)
 • mitochondrial iç membranda (IMM) yer alır
 • malonil-CoA ile inaktive edilir.
 • Bu inaktivasyon diyabette görülmeyebilir
 • akil-CoA ile aktive edilir.
 • fosforilasyonla da aktive olabilir (glukagon ve cAMP bağımlı kinaz)
Karnitin akilkarnitin taşıyıcı (CACT1)
 • matriks karnitinin iç zar akilkarnitin için değişim
Karnitin akiltransferaz II (aka carnitin palmitoil transferaz II - CPTII)
 • akil-carnitinni mitokondrial matrikste akil-CoA’ya çevrilmesi
Ad: lipit14.JPG
Gösterim: 1556
Boyut: 66.9 KB


Yağ asitlerinin b-oksidasyonu


Ad: lipit15.JPG
Gösterim: 1624
Boyut: 59.0 KB

b-oksidasyon Aşamaları


Ad: lipit16.JPG
Gösterim: 2024
Boyut: 60.6 KB

Yağ asitleri b-oksidasyonunun net reaksiyonu
Yağ asidi sentezi ile karşılaştırma


Ad: lipit17.JPG
Gösterim: 1632
Boyut: 43.1 KB

Palmitat tam oksidasyon sonrasında ~129 ATP molekülü sağlar


Ad: lipit18.JPG
Gösterim: 1068
Boyut: 48.7 KB
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
SİLENTİUM EST AURUM
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
22 Mayıs 2016       Mesaj #5
Safi - avatarı
SMD MiSiM

Yağ asidi sentezi


 • Yağ asidi sentetaz ile katalizlenir.
 • Akil taşıyıcı protein (acyl carrier protein =ACP) aktivitesini içerir.
 • Yağ asitlerinin biyosentezi ve oksidasyonu farklı geçitleri kapsar.
 • Farklı enzimleri kullanır.
 • Hücrenin farklı kesimlerinde gerçekleşir.
Ad: lipit27.JPG
Gösterim: 1288
Boyut: 24.7 KB
 • İki önemli enzim sentez reaksiyonunu katalizler:
1. Asetil-CoA karboksilaz
2. Yağ asidi sentetaz

1. Asetil CoA karboksilaz


 • Tersinir olmayan iki aşamalı reaksiyon
 • Bakteri – 3 polipeptid alt birim
 • Hayvan hücreleri - bir multifonksiyonel polipeptid
 • Tüm olaylar, bir biotin prostetik grup gerektirir
Ad: lipit28.JPG
Gösterim: 1340
Boyut: 30.3 KB


Asetil CoA karboksilaz


Ad: lipit29.JPG
Gösterim: 967
Boyut: 24.7 KB


Biotinil grup geçici olarak CO2 taşınmasına hizmet eder


Ad: lipit30.JPG
Gösterim: 876
Boyut: 37.4 KB

Yağ asidi sentaz


 • Multi enzim kompleksi 6 enzimden oluşur:
 • Transakilaz
 • 3-ketoakil-ACP sentetaz
 • 3-ketoakil-ACP redüktaz
 • R-3-OH-akil-ACP dehidrataz
 • Enoil-ACP redüktaz
 • Tiyoesteraz
 • Dört aşamalı bir olay (döngü)
 • Zincir iki karbon uzatılır (asetat)
 • Asetil-CoA ve NADPH kullanır
 • Olaylar palmitata kadar devam eder (C16)
Ad: lipit31.JPG
Gösterim: 1081
Boyut: 40.3 KB


Kondenzasyon


Ad: lipid32.JPG
Gösterim: 870
Boyut: 28.2 KB


1. Redüksiyon


Ad: lipit32.JPG
Gösterim: 821
Boyut: 22.9 KB


Dehidrasyon


Ad: lipit33.JPG
Gösterim: 830
Boyut: 20.5 KB


2. Redüksiyon


Ad: lipit34.JPG
Gösterim: 856
Boyut: 26.2 KB


Uzamış yağ asidi zinciri KS üzerine yerleşir
Bir diğer malonil grup ACP nin SH grubu üzerine eklenir
Ad: lipit35.JPG
Gösterim: 837
Boyut: 19.6 KB


Böylece: İki karbonlu Asetat grup eklenmiş olur. 1 malonattan 2 karbon eklenmesi gerekir.
Ad: lipit36.JPG
Gösterim: 861
Boyut: 29.0 KB

Yağ asidi Sentaz katalizörlüğünde Palmitik asit sentezi


Ad: lipit37.JPG
Gösterim: 949
Boyut: 39.5 KB

Yağ asitleri palmitattan (16C) sonra zincir uzatılarak elde edilir.
 • Bazı yağ asitleri doymamıştır ve yapıda çift bağ içerir fakat sadece C9 üzerinde
Ad: lipit38.JPG
Gösterim: 1299
Boyut: 42.0 KB


Orijinal D9 çift bağın metilen tarafından çift bağlı yağ asitleri (n3 ve n6 bağlar) bitki kaynaklıdır.
Ad: lipit40.JPG
Gösterim: 879
Boyut: 26.5 KB


Hayvanlar bu çok doymamış yağ asitlerini desatürazlar setini kullanarak modifiye edebilirler.
Ad: lipit39.JPG
Gösterim: 880
Boyut: 27.4 KB


Yağ asidi metabolizmasının düzenlenmesi • Yağ asidi metabolizması diğer metabolik görünümler ile koordine edilir.
 • Pankreasın a ve b hücrelerince hormonal olarak regüle edilir, ki bunlar metabolik duruma hassas olup sırasıyla glukagon ve insulin salgılarlar. Yağ asitlerinin karaciğerde kendiliğinden sentezi ve oksidasyonu engellenir.
 • Malonil~CoA, karnitin palmitoil transferaz I’i (CPTI) inhibe eder.
 • ACC adipöz LPL ve FAS’ın uzun vadeli Sentez-regülasyonu insulin ile uyarılır, Glukagon ve adrenalin ile inhibe edilir.
 • Poliansatüre yağ asitlerinden zengin bir diyet de FAS, ACC de düşüşe neden olur.
Ad: lipit41.JPG
Gösterim: 840
Boyut: 62.6 KB


Yağ asitlerinin biyosentezinin ve yıkımının karşılaştırılması


Ad: lipit42.JPG
Gösterim: 1185
Boyut: 74.8 KB
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 2 üye beğendi.
SİLENTİUM EST AURUM
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
4 Mart 2017       Mesaj #6
Avatarı yok
Yasaklı

Omega-3 Yağ Asitleri Hava Kirliliğinin Vücuttaki Olumsuz Etkisini Azaltıyor!


ABD'de yürütülen bir araştırma, omega-3 yağ asitlerinin, hava kirliliğinin vücuda yaptığı zararları azalttığını ortaya koydu.Harvard Tıp Fakültesi'nde kirli havaya maruz bırakılan fareler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, yağlı tohumlar, balık, ceviz gibi besinlerde bulunan omega-3 yağ asitlerinin hava kirliliğinin neden olduğu enflamasyon (yangı-iltihap) ve oksidasyon etkilerini yüzde 30-50 oranında azalttığı görüldü.

Harvard Tıp Fakültesi'ne bağlı Massachusetts Hastanesi'nde araştırmayı yürüten ekipten Dr. Jing Kang, yaptığı açıklamada, omega-3 alımının insanlarda da benzer olumlu etkileri göstereceğini belirtti. Kang, "Hava kirliliğine bağlı olarak ortaya çıkan rahatsızlıklardan korunmak için bu yağ asitlerinin alınmasını kesinlikle tavsiye ediyorum. Omega-3 yağ asitlerinin daha birçok yararı olduğu biliniyor." ifadesini kullandı. Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Richard Russell, bu önemli araştırma sayesinde omega-3 yağ asitlerinin hava kirliliğine bağlı olarak oluşacak iltihaplanmayı önleyici etkisinin de ortaya koyulduğunu söyledi.

Hava kirliliğinin neden olduğu hastalıkların başında akciğer sorunları, kardiyovasküler sistem rahatsızlıkları ve nörolojik problemler geliyor. Yeni yürütülen araştırmalara göre, hava kirliliği, böbrek sorunları ve şeker hastalığı gibi diğer pek çok rahatsızlığa yol açabiliyor.

Kaynak: AA (3 Mart 2017)
Avatarı yok
nötrino
Yasaklı
23 Mart 2017       Mesaj #7
Avatarı yok
Yasaklı

Yağ Asidi Dokosa Heksaenoik Asit, Bebek Zekası Üzerinde Etkili Değil!


Avustralyalı bilim adamları, hamilelikte alınan balık yağının bebeklerin zekası üzerinde etkisi olmadığı sonucuna vardı. Güney Avustralya Sağlık ve Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü tarafından yürütülen araştırma, hamileyken balık yağı almanın bebeğin beyin gelişimi üzerinde etkili olmadığını ortaya koydu. Çalışma kapsamında 2 bin 500 kadın 10 yıl boyunca hamileliklerinden itibaren çocukları 7 yaşına gelene kadar izlendi. Katılımcıların bir kısmına balık yağı takviyesi verilirken bir kısmına da plasebo verildi.

Erken Doğumları Nispeten Azaltıyor!


Araştırmanın sonunda bir Omega-3 yağ asidi olan ve katılımcılara 800 miligram dozda verilen Dokosa Heksaenoik Asit (DHA) takviyesinin bebeklerin zekası üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı görüldü. Araştırmanın yazarlarından Dr. Jacqueline Gould, "Hamile bir kadın sağlıklı ve dengeli besleniyorsa bebeğin beyin gelişimi balık yağı takviyelerinden etkilenmeyecektir." dedi. Balık yağı takviyesinin erken doğumları nispeten azalttığını söyleyen Gould, "Daha kapsamlı bir çalışma ile bu durumu teyit etmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Journal of the American Medical Association / AA (22 Mart 2017)

Benzer Konular

21 Mayıs 2016 / Ziyaretçi Cevaplanmış
21 Mayıs 2016 / Misafir Cevaplanmış
23 Mayıs 2016 / ThinkerBeLL X-Sözlük
24 Eylül 2013 / Misafir Soru-Cevap
15 Ekim 2014 / Misafir Cevaplanmış