Arama

Jandarma nasıl olunur?

Güncelleme: 22 Temmuz 2016 Gösterim: 69.872 Cevap: 3
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
8 Eylül 2009       Mesaj #1
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Jandarma nasıl olunur?
Son düzenleyen Safi; 22 Temmuz 2016 19:02
volture - avatarı
volture
VIP "Ipıslak Balık"
8 Eylül 2009       Mesaj #2
volture - avatarı
VIP "Ipıslak Balık"
Sorunuz pek açık değil ama , buradan çıkarılması gereken "Jandarma Astsubayı" ya da Jandarma Subayı" nasıl olunur, olmalı.
  • Jandarma Subaylığı için ; Kara Harp Okulu 'nda okuyup "Jandarma Subayı " olarak mezun olmak gerekir.
  • Jandarma Astsubaylığı için;
Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO)
Sponsorlu Bağlantılar
Son düzenleyen Safi; 22 Temmuz 2016 18:58
fadedliver - avatarı
fadedliver
Ziyaretçi
8 Eylül 2009       Mesaj #3
fadedliver - avatarı
Ziyaretçi
Bu mesaj 'en iyi cevap' seçilmiştir.

uzman jandarma giris sartları


1. GENEL KOŞULLAR


Durumları aşağıdaki maddelere uyan adaylar Yazılı Sınav için başvurabilirler.
a. T.C Vatandaşı ve erkek olmak,
b. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa ve zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile, bir suçtan hükümlü veya soruşturma altında olmamak,
c. Adayın; kendisinin, annesinin, babasının veya kardeşlerden herhangi birisinin;
(1) Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış olması,
(2) Toplumca ayıp sayılan ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olması,
(3) Kusursuz bir ahlak ve karaktere sahip olması,
(4) Dürüst bir yaşam düzeyinde olmaları ve yüz kızartıcı fiillerinin bulunmaması,
(5) Yapılacak arşiv araştırması ve soruşturma sonucunda şüpheli ya da sakıncalı hallerinin bulunmaması,
(6) Hükümlülükleri affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile; kasten adam öldürme, devlet sırlarını açığa vurmak, basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, dolanlı iflas, istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale alım ve satımlarına fesat karıştırma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 250’nci Maddesine Giren Suçlar, Terörle Mücadele Kanunu Kapsamındaki Suçlar, Türk Ceza Kanunun İkinci Kitap; Üçüncü Kısım 7 nci Bölümdeki Genel Ahlaka Karşı Suçlar, 8 nci Bölümdeki Aile Düzenine Karşı Suçlar, Dördüncü Kısım 3 ncü Bölümündeki Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar, 4 ncü Bölümündeki Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar, 5 inci Bölümündeki Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar, 6 ncı Bölümdeki Milli Savunmaya Karşı Suçlar, 7 nci Bölümdeki Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk, 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun ile Atatürk İlke ve İnkılâplarına Aykırı Davranışta Bulunmak suçlarının birisinden hüküm giymemiş olmak veya sayılan suçlardan dolayı soruşturma altında olmamak.
(7) Uyuşturucu maddeleri imal, ithal veya ihraç etmek, satmak veya kullanmak gibi suçlardan herhangi birinden hüküm giymemiş veya bu suçlardan yargılanması devam ediyor olmamak veya toplum tarafından alkol, uyuşturucu gibi bağımlılık yaratan herhangi bir etken madde bağımlısı olarak tanınıyor olmamak,
(8) Aile şeref ve haysiyetini ihlâl edecek şekilde kumara, içkiye, paraya, zatî menfaatine düşkün olduğu, bu nedenle muhitinde itibarını yitirdiğine dair hakkında bilgi ve belge olmamak,
(9) Tarikat, dergâh, yasadışı faaliyet gösteren örgüt, dernek vb. gizli ve açık teşekkül veya gruplarla ilişkisi bulunduğuna dair haklarında herhangi bir bilgi ve belge olmamak,
(10) Alkol, uyuşturucu vb. bağımlılık meydana getiren madde bağımlısı olmamak, bu nedenlere bağlı olarak herhangi bir suç işlememiş olmak,

ç. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,
d. Herhangi bir kadınla nikâhsız olarak birlikte yaşamamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olan adaylar hariç, nişanlı, evli veya dul olmamak,
e. Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak veya siyasi partinin organları ve bağlı kuruluşlarında görev yapmamış olmak,
f. Düzenlenecek yükleme senedinde belirtilen miktarda tazminatı ödeme gücüne sahip müteselsil kefil göstermek,
g. Askerlik hizmetini yapmış olmak, yapmamış ise tecilli olmak, Fiziki Kontrol, Bedeni Yetenek, Mülakat Sınavları ile Kesin Kayıt-Kabul işlemleri sırasında ( BİLRİRİLECEKTİR), silah altında olmamak veya askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınacak olmamak veya askerlik hizmetini yapmış ise okulun eğitim-öğretime başlayacağı yıl itibari ile başvurusunu terhisini müteakip en geç iki yıl içinde yapmış olmak, (BİLDİRİLECEKTİR)
ğ. Muvazzaf askerlik hizmetini bitirmiş olanlar için, askerlik hizmeti esnasında 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanunun 16. maddesinde yazılı suçlardan herhangi birinden hüküm giymemiş olduğuna dair kayıtlı bulunduğu yerli Askerlik Şubesinden belge almak,
h. Yapılacak sınavlarda başarılı olarak belirlenen kontenjan içerisinde yer almak,
ı. Başvuru, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri esnasında adaydan istenen bilgi, belge ve diğer yükümlülükleri tam, doğru ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

DİKKAT! Askerliğini yapmakta olan adaylar, bütün sınavları kazansalar dahi, terhis belgesindeki terhis tarihi BİLDİRİLECEKTİR tarihinden sonra olanların kesin kayıt ve kabul işlemleri yapılmayacaktır.

2. SAĞLIK İLE İLGİLİ KOŞULLAR


a. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin, Askeri Öğrenci adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği askeri hastaneden “Askeri Öğrenci Olur” kaydını içeren sağlık kurul raporu almak,
b. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde;
(1) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve kusursuz bir fiziksel görünüme sahip olmak,
(2) Vücudunun herhangi bir yerinde dikkat çekici cilt hastalığı ve bozukluğu, yara, yanık izi, leke, kellik bulunmamak,
(3) Ağır zührevi hastalık geçirmemiş olmak,
(4) Sara, işeme, uykuda gezme, bayılma, çarpıntı vb. rahatsızlıkları bulunmamak,
(5) Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve ameliyatları ile tüberküloz geçirmiş olmamak,
(6) Spina-Bifida rahatsızlığı bulunmamak (Hiçbir klinik belirti vermeyen, sadece radyolojik bel kemiği ve myelografi olarak saptanan bir tek vertabradaki Spina-Bifida sağlam kabul edilir.)
(7) Güvercin veya kundura göğüs, düztabanlık gibi fizyolojik kusurları bulunmamak,
(8) İşitme ve görmede en ufak bir kusuru bulunmamak, gözlük, lens ve işitme cihazı kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak,
(9) Türkçe’yi kusursuz konuşmak, dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak,

DİKKAT!
Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki sağlık niteliklerini taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların, askeri hastanelerin verecekleri Sağlık Kurulu Raporuna dayanılarak, eğitim-öğretim yılı içerisinde okulla ilişikleri kesilmektedir.

3. YAŞ, BOY UZUNLUĞU VE VÜCUT AĞIRLIĞI İLE İLGİLİ KOŞULLAR


a. En az 19 yaşında (1990 doğumlu), en fazla 24 yaşında (1985 doğumlu) olmak, (Adayların yaşının hesaplanması, gün ve aya bakılmaksızın 2009 yılından adayın doğum yılı çıkarılmak suretiyle yapılır.) Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınacaktır.
b. Herhangi bir hastalığa bağlı olmamak koşuluyla Tablo-1’de yer alan yaş-boy-kilo sınırları içerisinde yer almak. (Ağırlık, çıplak vücut ağırlıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.)

4. ÖĞRENİM DURUMU İLE İLGİLİ KOŞULLAR


a. Haziran döneminde mezun olabilecek durumda olmak.
b. Daha önceden askeri okullardan herhangi bir nedenle çıkmamış veya çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak.
c. Meslek yüksek okulu, yüksek okul ve fakülte öğrencisi veya mezunları, Tablo-2’de yer alan kaynak lise ve dengi okullardan mezun olmak koşulu ile Uzman Jandarma Okulu giriş sınavına başvuruda bulunabilirler. Bu adayların (b) maddesinde belirtilen koşulları taşımaları gerekir.

Yukarıdaki koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınavı kazanmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlandırılamazlar.

DİKKAT! Jandarma Genel Komutanlığı; başvuruların başlamasından, sınavların yapılması ve Uzman Jandarma Okulundaki eğitim-öğretimin sona ermesine kadar geçen süre içerisinde giriş koşulları, sınavların şekli, uygulanması, okulun süresi ve eğitim-öğretim programları üzerinde istediği değişikleri yapabilir. Adaylar bu değişiklikler ile kılavuzda yer alan bütün şartları kabul etmiş sayılır.

a. Giriş koşullarını taşıyan adaylardan sınava katılmak isteyenler, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinden Kılavuz ile Aday Bilgi Formundan oluşan başvuru evrakını ……… YTL karşılığında 09 ŞUBAT - 27 ŞUBAT 2009 tarihleri arasında alacaklardır.
b. Sınava Katılmak isteyen adaylar, …… YTL olan sınav ücretini sınava başvurma süresi içerisinde Başvuru Kılavuzunda belirtilen ilgili banka şubelerine yatıracaklardır.
c. Adayların, sınav ücretini yatırmaları için ilgili banka şubesine gidip T.C. Kimlik Numarası, ad ve soyadı ile 2009-Uzman Jandarma Okulu Giriş Sınavına katılacaklarını söylemeleri gereklidir.
ç. Sınav ücretini yatıran adaylar, özel kimlik belgesi ve doldurulmuş Aday Bilgi Formu ile birlikte Başvuru Merkezine giderek, başvurularını internet aracılığıyla Başvuru Merkezi görevlisine 27 Şubat 2009 tarihi mesai bitimine kadar yaptıracaklardır.
d. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile ÖSYM’ye ve Jandarma Okullar Komutanlığı’na postayla gönderilen veya elden verilmek istenen belgeler kabul edilmez.
e. Başvuru Merkezine adayın kendisinin gitmesi zorunludur.
f. Başvuru Merkezi görevlisi tarafından Aday Bilgi Formundaki bilgilerle birlikte adayın web kamerayla çekilecek fotoğrafı da internet ortamında ÖSYM kayıtlarına aktarılacaktır.

6. YAZILI SINAV


Başvurusu kabul edilerek 2008-Uzman Jandarma Okulu Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi gönderilen adaylar ÖSYM Başkanlığı tarafından (BİLDİRİLECEKTİR) tarihinde sınavın 1 inci aşaması oluşturan yazılı sınava tabii tutulacaktır,

Sınavda lise/ dengi okul düzeyinde, çoktan seçmeli sorulardan oluşan Genel Yetenek Testi ve Genel Kültür Testi uygulanacaktır. Genel Yetenek Testi, Türkçeyi kullanma ve matematiksel ilişkilerden yararlanma gücünü ölçen sorulardan; Genel Kültür Testi, Türk Kültür ve Medeniyetleri Tarihi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türkiye Coğrafyası, Temel Yurttaşlık bilgisi konularındaki bilgi, kavram ve ilkelerden yararlanma gücünü ölçen sorulardan oluşacaktır. Testin cevaplanma süresi 120 dakikadır.

Her test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar saptanacaktır. Değerlendirme sırasından testlerden alınan ham puanlar, ayrı ayrı standart puana çevrilecek; Genel Yetenek Testi standart puanının 0,60’ı ile Genel Kültür Testi standart puanının 0,40’ı toplanarak toplam test puanı elde edilecektir.

Yazılı Sınav sonuçları en yüksek puanı alan adaydan başlanarak genel başarı sıralaması konulacak ve değerlendirme sonucunda 2.aşama sınavlarına çağrılacak aday sayısına bağlı olarak bir baraj puan belirlenecektir.

7. İKİNCİ AŞAMA SINAVLARI


Yazılı Sınav için belirlenen baraj puanını aşan adaylar, sınavın 2. aşamasına katılmaya hak kazanacaklardır. 2.Aşama Sınavlarına çağrılan adaylar Ankara-Beytepe’de bulunan Jandarma Okullar Komutanlığınca (BİLDİRİLECEKTİR) tarihleri arasında aşağıda yer alan aşamalardan geçeceklerdir:

a. Belge İnceleme: Adaylardan istenen belgeler incelenecektir. Başvuru ve Giriş koşullarını taşımayan adaylar sınavın ikinci aşamasına alınmayacaktır.
b. Ön Sağlık Muayenesi: Kurulacak komisyonlar tarafından adayların fiziksel görünümleri incelenerek, boy ve kiloları ölçülmekte, ön sağlık muayeneleri yapılmakta yetersiz bulunan adaylar sınavın diğer aşamalarına alınmayacaktır.
c. Bedeni Yetenek Sınavı: Adaylara, çabukluk, çeviklik, kuvvet ve kondisyonlarını meydana çıkaracak testler uygulanmaktadır.
ç. Mülakat: Adayın kendisi ile yapılacak görüşmede özgeçmişi ve öğrenim yaşantısına ilişkin sorularla; adayın duygu ve düşüncelerini söz ile ifade edebilme yeteneği, dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özürleri ile askerlik mesleğinin gerektirdiği psikolojik sağlamlık ve ruh haline sahip olup olmadığı vb. bilgiler komisyonlarca değerlendirilecektir.
d. Sağlık Raporu Muayeneleri: Mülakatta başarılı olan adaylar asker hastanelerine sağlık muayenesi için sevk edileceklerdir. Adayların sağlık muayeneleri sonucunda “Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almaları zorunludur

BAKINIZ Uzman Jandarma Kanunu
Son düzenleyen Safi; 22 Temmuz 2016 19:08
Safi - avatarı
Safi
SMD MiSiM
22 Temmuz 2016       Mesaj #4
Safi - avatarı
SMD MiSiM
Jandarma Genel Komutanlığı’nın internet sitesindeki duyuruya göre, Jandarma Astsubay Temel Kursu için 7-29 şubat, Uzman Jandarma Okulu için 9-27 şubat tarihlerinde başvurulacak.AA - Jandarma Genel Komutanlığı’nın internet sitesindeki duyuruya göre, Jandarma Astsubay Temel Kursuna katılmak isteyen dört yıl veya daha uzun süreli yüksek öğrenim programından mezun olan veya olabilecek adayların 27 yaşından (1982 veya daha sonraki yıllarda doğmuş), iki yıllık yüksek okuldan mezun olan veya olabilecek durumdaki 25 yaşından (1984 veya daha sonraki yıllarda doğmuş) büyük olmaması gerekiyor.

Adaylar, başvuru merkezlerini www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilecek. Jandarma Astsubay Temel Kursu Sınavının birinci aşamasını oluşturan yazılı sınav, ÖSYM tarafından 2 Mayıs 2009 Cumartesi günü yapılacak. Sınav, Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Trabzon’da gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara önlisans düzeyinde çoktan seçmeli sorulardan oluşan test uygulanacak.

İkinci aşama sınavlara çağrılan adaylar, Jandarma Okullar Komutanlığınca 20-28 Haziran 2009 tarihleri arasında yapılacak olan belge inceleme, ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet değerlendirme testlerine ve mülakat sınavına tabi tutulacak.
Sağlık muayenesi ve mülakat sonucunda Jandarma Astsubay Temel Kursunu katılmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar 6-14 Temmuz tarihleri arasında sağlık muayenesi için asker hastanelerine sevk edilecek.

DEVAMI Uzman jandarma astsubaylık sınavı hakkında bilgi verir misiniz?
BEĞEN Paylaş Paylaş
Bu mesajı 1 üye beğendi.
SİLENTİUM EST AURUM

Benzer Konular

6 Nisan 2013 / güçlü Cevaplanmış
20 Kasım 2012 / Misafir Soru-Cevap
9 Ocak 2014 / Misafir Soru-Cevap
17 Temmuz 2012 / zeynep_cigdem Soru-Cevap