Arama

Atatürk ve İslamiyet - Sayfa 2

Güncelleme: 5 Ocak 2015 Gösterim: 44.071 Cevap: 22
teber - avatarı
teber
Ziyaretçi
9 Haziran 2007       Mesaj #11
teber - avatarı
Ziyaretçi
çok muhteşem bun herkes okumalı
Sponsorlu Bağlantılar
DrAm3vLH - avatarı
DrAm3vLH
Ziyaretçi
9 Haziran 2007       Mesaj #12
DrAm3vLH - avatarı
Ziyaretçi
Sayfa numaraları karşısındaki notlar, sayfanın içeriğini hatırlatmak içindir. medeni1

Sponsorlu Bağlantılar
Syf. 351 Millet
Syf. 352 Millet / Dini Seçim Serbestliği
Syf. 364 Din Birliği - Arap Dini
Syf. 365 Muhammed'in Dinini Kabul Edenler.
Syf. 366 Kuran Ezberlemekten Beyni Sulanmış Hafızlara Döndüler.
Syf. 367 Hırkasıdır Diye Bir Palaspareyi
Syf. 368 Bir an evvel ölüm niyaz ederek ahiret hayatına kavuşmak telkin eden din hissi.
Syf. 369 İşte dinin, din hissinin Türk Milletine bıraktığı hatıra.
Syf. 370 Türk Milleti insaniyet aleminin samimi bir ailesidir.
Syf. 371 Türk Milleti'nin teessüründe müessir olduğu görülen tabiri ve tarihi vakıalar şunlardır.
Syf. 372 Millet ve milliyet konusu üzerine
Syf. 373 Millet ve milliyet konusu üzerine
Syf. 450 Malumdur ki insan tabiatın mahlukudur.
Syf. 451 Allah korkusu insanların kafalarında hesapsız memnular yaratmıştır.
Syf. 507 Taassupsuzluk / Tolerance
Syf. 508 Dini hürriyeti bir hak telakki etmeyen acaba kalmadı mı ?
Syf. 509 Mutaassıplar
Syf. 510 Taassupluk
Syf. 511 Bizim gibi düşünenlerle birlikte yaşadığımıza hüküm vermek müşküldür.
Syf. 512 Fikirlerin, itikatların başka başka olmasından şikayet etmemek lazımdır.
Syf. 513 Bir hiyaneti iyi bir iş kalıbına uydurmak güç değildir,
Syf. 514 Aldırmamazlığı kayıtsızlık derecesine kadar götürmemek mühimdir.
Syf. 515 İ
tikat etmeyen kimseleri istedikleri gibi ezemezlerse, kendilerini cenderede hissederler.
Syf. 351 Bugünkü Türk Milletine bir resim tablosuna bakar gibi bakalım ve şimdiye kadar edindiğimiz bilgilerin yardımıyla düşünelim, bu tabloda neler görüyorsak, bu tablo bize neler hatırlatıyorsa, onları birer birer söyleyelim.
Syf. 352 Atatürk, 2. Madde de reşit olan her Türk Vatandaşının istediği dini seçmekte serbest olduğunu söylemektedir.
2. Türk Devleti laiktir. Her reşit dinini intihapta serbesttir.
Syf. 364 9- Din birliğinin de bir millet teşkilinde müessir olduğunu söyleyenler vardır fakat biz, bizim gözümüz önündeki Türk Milleti tablosunda bunun aksini görmekteyiz.
Atatürk'ün bu sözlerinden kolaylıkla anlaşılacağı gibi, Din Birliğinin, Türk Milleti'nin millet teşkilinde etkili olmadığını, tam tersine zararı olduğunu vurgulamaktadır. Yazılarının devamında ise Atatürk, İslam Dini'ni açık olarak Arap Dini olarak tanımlamakta ve bu tanımlamayı tekrar etmektedir.
Türk’ler Arap'ların dinini kabul etmeden evvel de büyük bir millet idi. Arap dinini kabul ettikten sonra, bu din
, ne Arapların, ne aynı dinde bulunan Acemlerin ve ne de Mısırlıların vesairenin Türk'lerle birleşip bir millet teşkil etmelerine hiçbir şekilde tesir etmedi.. Bilakis, Türk milletinin milli rabıtalarını gevşetti, milli hislerini, milli heyecanını uyuşturdu.Bu pek tabii idi. Çünkü Muhammed'in kurduğu dinin gayesi
Syf. 365 milliyetlerin fevkinde şamil bir Arap milliyeti siyasetine müncer oluyordu. Bu arap fikri ümmet kelimesi ile ifade olundu. Muhammed'in dinini kabul edenler, kendilerini unutmağa hayatlarını Allah kelimesinin her yerde yükseltilmesine hasr etmeğe mecburdular. Bununla beraber, Allah'a kendi lisanında değil Allah'ın Arap kavmine gönderdiği Arapça kitapla ibadet ve münacatta bulunacaktı. Arapça öğrenmedikçe Allah'a ne dediğini bilmeyecekti. Bu vaziyyet karşısında Türk Milleti bir çok asırlar ne yaptığını ne yapacağını bilmeksizin adeta bir kelimesinin
Syf. 366 manasını bilmediği halde Kuran'ı ezberlemekten beyni sulanmış hafızlara döndüler.
Syf. 367 hırkasıdır diye bir palaspareyi hilafet alameti ve imtiyazı olarak altın sandıklara koydular halife oldular. Gah şarka, cenuba, gah garba veya her tarafa saldıra saldıra Türk Milletini Allah için, peygamber için, topraklarını, menfaatlerini benliğini unutturacak, Allah'a mütevekkil kılacak derin bir gaflet ve yorgunluk beşiğinde uyuttular. Milli duyguyu boğan, fani dünyaya kıymet verdirmeyen, sefaletler, zaruretler, felaketler, his olunmaya başlayınca, asıl hakiki saadetin öldükten sonra ahirette kavuşacağını vaat ve temin eden dini akide
Syf. 368 ve dini his millet uyandığı zaman onun şu acı hakikatı görmesine mani olmadı. Bu feci manzara karşısında kalanlara, kendilerinden evvel ölenlerin ahiretteki saadetlerini düşünerek veya bir an evvel ölüm niyaz ederek ahiret hayatına kavuşmak telkin eden din hissi, dünyanın acısı duyuların tokatıyla, derhal Türk Milleti'nin vicdanındaki çadırını yıktı, davetlileri Türk düşmanları olan Arap çöllerine gitti..
Türk vicdani umumisi, derhal yüzlerce asırlık kudret ve küşayişle, büyük heyecanlarla çarpıyordu. Ne oldu..? Türk'ün milli hissi, artık ocağında ateşlenmişti, artık Türk cenneti değil,eski hakiki büyük Türk cedlerinin mukaddes miraslarının
Syf. 369 son Türk ellerinin müdafaa ve muhafazasını düşünüyordu. İşte dinin, din hissinin Türk milliyetinde bıraktığı hatıra.
10- Türk Milleti, milli hisi dini hisle değil, fakat insani hisle yanyana düşünmekten zevk alır. Vicdanında milli hissin yanında, insani hissin şerefli yerini daima muhafaza etmekle muftehirdir.
Bir çok Müslüman'ın, 'Türk Milleti İslam aleminin samimi bir ailesidir', şeklinde kullandığı ifade, Atatürk'ün kaleminde şekil değiştirmekte ;
Syf. 370 Türk Milleti insaniyet aleminin samimi bir ailesidir.
Syf. 371 Bütün bu söylediklerimizi kısa bir çerçeve içine sokmak istersek şöyle diyebiliriz.
Türk Milleti'nin teessüsünde müessir olduğu görülen tabiri ve tarihi vakıalar şunlardır.
A- Siyasi varlıkta birlik
B- Dil birliği
C- Yurt Birliği
D- Irk ve menşe birliği
E- Tarihi karabet
F- Ahlaki karabet
Yukarıda görüldüğü gibi Atatürk, 6 ayrı tarihi vakıa saymakta ve bunların arasında din birliği gibi milyonları etkileyen olguyu dahil etmemektedir.

Syf. 372 Bütün milletler tamamen aynı şartlar altında teşekkül etmemiş olduklarına göre, Türk Milletinde yaptığımız gibi, diğer her millet ayrı olarak mütalaa edilmedikçe, milliyet fikrini umumi ve fenni olarak tarif etmek güçtür.
Syf. 450 Hürriyet insanın düşündüğünü ve dilediğini mutlak olarak yapabilmesidir. Bu tarif Hürriyet kelimesinin en geniş manasıdır. İnsanlar bu manada hürriyete hiçbir zaman sahip olamamışlardır ve olamazlar. Çünkü malumdur ki insan, tabiatın mahlukudur.
Müslümanların,devamlı olarak söyledikleri, 'İnsan Allah'ın kuludur' deyimi de burada şekil değiştirmektedir.
Syf. 451 İptidai insanların, tabiatın herşeyinden, gök gürültüsünden, geceden, taşan bir nehirden ve vahşi hayvanlardan ve hatta birbirlerinden korktuklarını biliyoruz. İlk his ve düşüncesi korku olan insanın her düşünce ve dileğinin mutlak surette yapmaya kalkışmış olması düşünülemez.
İptidai insan kümelerinde ata korkusu ve nihayet büyük kabile ve kavimlerde ata korkusu yerine kaim olan Allah korkusu insanların kafalarında ve hareketlerinde hesapsız memnular yaratmıştır. Memnular ve hurafeler üzerine kurulan bir çok adetler ve ananeler, insanları düşünce ve harekette çok bağlamıştır, o kadar ki düşünce ve hareket serbestisi gibi bir hak mefhum malum olmamıştır. Cemaatlerin başına geçebilen adamlar, cemaati Allah namına idare ederdi
Syf. 507 Türkiye Cumhuriyetinde herkes Allah'a istediği gibi ibadet eder. Hiçkimseye dini fikirlerinden dolayı birşey yapılamaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dini yoktur. Türkiye'de bir kimsenin fikirlerini zorla başkalarına kabul ettirmeye kalkışacak kimse yoktur ve buna müsaade edilmez. Artık samimi mutekitler, ( konuyu bilenler ) derin iman sahipleri, hürriyetin icaplarını öğrenmiş
Syf. 508 görünüyorlar. ( Atatürk burada önce, “derin iman sahipleri, hürriyetin icaplarını öğrenmişlerdir” ifadesini kullanmakla birlikte, olmakla, öyle görünmek arasındaki farkı da göz önünde bulundurarak, katiyet ifade eden “öğrenmişlerdir” ifadesini, daha sonra katiyet ifade etmeyen, “öğrenmiş görünüyorlar” şeklinde değiştirmeyi daha uygun görmüştür. Bugünkü Türkiye’ye baktığımızda, derin iman sahipleri için hürriyetin icaplarını öğrenmişlerdir diyebilmemiz oldukça zor. Atatürk’ün bu ifadeyi görünüyorlar şeklinde değiştirmekle bu "derin iman sahiplerinden" emin olmadığını göstermiştir.)
Bütün bunlarla beraber, din hürriyetine, umumiyetle vicdan hürriyetine karşı taassup yükünden korunmuşmudur bunu anlayabilmek için, taassupsuzluğun ne olduğunu tetkik edelim. Çünkü bu kelimenin delalet ettiği manayı zihniyeti herkes kendine göre anlamaya çok meyillidir.
Dini hürriyeti bir hak telakki etmeyen acaba kalmadı mı ?
Vicdan hürriyetini, insan ruhunun, Allah’ın ali hüküm ve nüfuzu altında, dini hayatı idare için malik olduğu haktan ibaret
Syf. 509 olduğunu bellemiş olanlar, acaba bugün nasıl düşünmektedirler ? Bu gibiler kendisi gibi düşünmeyenlere içlerinden olsun kızmıyorlar mı ?
Bu saydığımız zihniyette bulunduğuna ihtimal verilen kimselere hür mütefekkirlerimiz acaba bir tessür hissi ile bir esefle bakmıyorlar mı ?
Bu saydığımız gibi, muhtelif inanışlı kimseler, birbirlerine kini nefret besliyorlarsa, birbirlerini hor görüyorlarsa ve hatta sadece birbirlerine acıyorlarsa, bu gibi kimselerde taassupsuzluk yoktur, bunlar mutaassıptırlar.
Syf. 510 Taassupsuzluk o kimsede vardır ki, vatandaşının veya herhangi bir insanın vicdani inanışlarına karşı hiç bir şekilde kin duymaz, bilakis hürmet eder. Hiç olmazsa başkalarının, kendininkine uymayan inanışlarını bilmemezlikten duymazlıktan gelir. Taassupsuzluk budur. Fakat hakikati söylemek lazım gelirse diyebiliriz ki, hürriyeti hürriyet için sevenler, taassupsuzluk kelimesinin ne demek olduğunu anlayanlar bütün dünyada pek azdır. Heryerde umumi olarak cari olan taassuptur. Heryerde görülebilen sulh manzarasının
Syf. 511 temeli, taassup ile, hür fikrin birbirine karşı kin ve nefreti üstündedir. Temelin devrilmemesi, kin ve nefret zeminindeki muvazeneyi tutan fazla kuvvet sayesindedir.
Bu söylediklerimizden şu netice çıkar ki, aramızda, hürriyet haillerinin ( engelcilerin ) zail olduğuna
( sona erdiğine ) bizim gibi düşünenlerle birlikte yaşadığımıza hüküm vermek müşküldür. O halde görülen, taassupsuzluk değil zaafın dermansız bıraktığı taassuptur.
Syf. 512 Şüphesiz fikirlerin, itikatların başka başka olmasından şikayet etmemek lazımdır. Çünkü bütün fikirleriyle itikatlar, bir noktada birleştiği taktirde, bu hareketsizlik alametidir, ölüm işaretidir. Böyle bir hal elbette arzu edilmez. Bunun içindir ki, hakiki hürriyetçiler, taassupsuzluğun umumi bir haslet olmasını temenni ederler. Fakat hatta hüsnüniyetle dahi olsa, taassup hatalarına karşı dikkatli olmaktan vazgeçemiyorlar. Çünkü hüsnüniyetler, hiçbir zaman, hiçbirşeyi
Syf. 513 tamir edememişlerdir. İnsanların ruhun selameti için yakıldıklarını biliyoruz. Herhalde bunu yapan engizisyon papazları hüsnüniyetlerinden ve iyi iş yaptıklarından bahsederlerdi, belki de, cidden bu sözlerinde samimi idiler. Fakat, bir hamakati,
( beyinsizlik, ahmaklık ) yahut bir hiyaneti iyi bir iş kalıbına uydurmak güç değildir, en nihayet bu bir isim değiştirmek meselesidir.
Syf. 514 İşte bu sebepledirki, aldırmamazlığı kayıtsızlık derecesine kadar götürmemek mühimdir. Gerçi hür olmak herkesin hakkıdır ve bunun için hakiki hürriyetçiler, hürriyetçi olmayanlara karşı da geniş davranılmasını isterler. Fakat bunların hiçbir zaman elleri ayakları bağlı olduğu halde kurbanlık koyun vaziyetine razı olacakları asla kabul olunmamalıdır.
Unutmamalıdır ki, bazı insanlar istikbali, mazinin arasından görmekte musirdirler ( Israrcı ).
Bunlar, alakamızı
Syf. 515 kestiğimiz ananelere karşı behemehal (mutlaka) sadakatin iadesini isterler. Bu gibi insanlar, kendi itikat ettiği gibi, itikat etmeyen kimseleri istedikleri gibi ezemezlerse, kendilerini cenderede hissederler.
Herhalde, taassupsuzluğun arzu edildiği gibi umimileşmesi, huy haline gelmesi fikri terbiyenin yüksek olmasına bağlıdır.

MaTTo - avatarı
MaTTo
Ziyaretçi
29 Haziran 2007       Mesaj #13
MaTTo - avatarı
Ziyaretçi
ataturke mason dıyen anlayıs bu konuları gorunce umarım bıraz olsun utanır
gadget - avatarı
gadget
Ziyaretçi
2 Temmuz 2007       Mesaj #14
gadget - avatarı
Ziyaretçi
inanmak isterdim ama Atatürk'ün ölüm nedeni bildiginiz üzre siroz
siroz hastalıgının temel nedenide asırı alkol tüketimi
imanı muteber olan bir insan
alkolün haram oldugunu bilir ve buna itaat eder Msn Sad
MaTTo - avatarı
MaTTo
Ziyaretçi
3 Temmuz 2007       Mesaj #15
MaTTo - avatarı
Ziyaretçi
Gadget bole dar gorusle bakarsan olaya tabıkıde ole dusunursun..Su zamanda ne içki içen insanlar var hepsi o zaman ımanı sakat..yanee yanlıs bı yaklasım
gadget - avatarı
gadget
Ziyaretçi
7 Temmuz 2007       Mesaj #16
gadget - avatarı
Ziyaretçi
zamanımızın iman anlayısı gercekten cok degisti haklısın

herseyi sorgulayacak olursak atesten kurtulacak insan kalmıycak
Misafir - avatarı
Misafir
Ziyaretçi
10 Ağustos 2007       Mesaj #17
Misafir - avatarı
Ziyaretçi
Atatürk , Hz.Muhammed(sav)'den Bahsediyor...
“O, Allah’ın (c.c.) birinci ve en büyük kuludur.
Onun izinde bugün milyonlarca insan yürüyor…
Benim, senin adın silinir; fakat
O sonsuza kadar, Ölümsüzdür.”Atatürk ölümünden tam on beş gün önce şöyle diyor: “Bütün dünyanın Müslümanları, Allah(C.C)’ın son peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V)’i örnek almalı ve kendisi gibi hareket etmeli, İslamiyet’in hükümleri olduğu gibi yerine getirilmeli; zira ancak bu şekilde insanlar kurtulabilir ve kalkınabilirler.” (Prof Hanif FAUK, Yayınlarla Atatürk, A.Ü. Dil tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara 1979).
gadget - avatarı
gadget
Ziyaretçi
14 Ağustos 2007       Mesaj #18
gadget - avatarı
Ziyaretçi
Alıntı
efnalya adlı kullanıcıdan alıntı

Atatürk , Hz.Muhammed(sav)'den Bahsediyor...
“O, Allah’ın (c.c.) birinci ve en büyük kuludur.
Onun izinde bugün milyonlarca insan yürüyor…
Benim, senin adın silinir; fakat
O sonsuza kadar, Ölümsüzdür.”Atatürk ölümünden tam on beş gün önce şöyle diyor: “Bütün dünyanın Müslümanları, Allah(C.C)’ın son peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V)’i örnek almalı ve kendisi gibi hareket etmeli, İslamiyet’in hükümleri olduğu gibi yerine getirilmeli; zira ancak bu şekilde insanlar kurtulabilir ve kalkınabilirler.” (Prof Hanif FAUK, Yayınlarla Atatürk, A.Ü. Dil tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara 1979).

Çok Çok teşekkürler....efnalya
tam acıklama oldu gerçekten.Biz Atatürkçüyüz diyenler durup düsünsünler bakalım ne kadar Atartürkçüler.

Bu yazdıklarınızın okul ders kitaplarında okutuldugunu düsünsenize,ben düsünemiyorum sahsen.Atatürk ün laiklik anlayısını dinsizlik olarak anlayan bos kafalılar hemen karsı cıkarlardı böyle şeylere.
kobanc - avatarı
kobanc
Ziyaretçi
31 Ağustos 2007       Mesaj #19
kobanc - avatarı
Ziyaretçi
Emperyalist uşakların,işbirlikçilerin çarkına taş koyunca ki bunlar saltanat ve saltanattan nemalananlar.Davalarını haklı bir zemine oturtup,sömürülerine devam etmek istiyorlardı.Zavallı cahil bırakılmış Anadolu halkı bunların dümen suyundan çıkmak,bağımsız özgür bireyler olabilmek için çok mücadele verdi işte o mücadelenin başkomutanıdır Gazi Mustafa Kemal.İçki kullanımı,modern çağdaş düşünceleri,alışımışın dışında sözleri "özü sözü bir olması" din bezirganlarının ekmeğiyle oynaması onu; din düşmanıymış gibi göstererek mücadelesine halkın desteğini kesmek istediler.Dindar insanları hep bu şekilde kandırmak suretiyle "dincilerin" yalan propagandaları günümüze kadar gelmiştir.
asil_lady - avatarı
asil_lady
Ziyaretçi
14 Eylül 2007       Mesaj #20
asil_lady - avatarı
Ziyaretçi
Atatürk' islami bir hedef değildir!!öncelikle ulusu ile ilgili başarıları göze alınmalı,kimsenin dini kimsenin dinini sorgulamamalı bence!!!
Hızlı Cevap
Mesaj:

Benzer Konular

11 Haziran 2012 / taz_maniac Müslümanlık/İslamiyet
1 Hafta Önce / Misafir Mustafa Kemal ATATÜRK
9 Nisan 2007 / ahmetseydi Müslümanlık/İslamiyet
14 Eylül 2006 / Misafir Taslak Konular
28 Aralık 2015 / Misafir Taslak Konular