Cevap Yaz Yazdır
Güncelleme: 10 Aralık 2016  Gösterim: 174.659  Cevap: 6

Bileşik Nedir? Bileşikler ve Özellikleri Hakkında Genel Bilgiler

2 Nisan 2009 02:56       Mesaj #1
ThinkerBeLL - avatarı
VIP VIP Üye

kimyasal bileşikler

Ad: bileşik.JPG
Gösterim: 5403
Boyut: 78.1 KB

iki ya da daha çok elementin atomlarını içeren özdeş moleküllerin oluşturduğu maddeler. Doğal olarak bulunan ya da bireşim yoluyla hazırlanan birbirinden farklı milyonlarca kimyasal bileşik vardır. Bunlar bir oksijen atomuna iki hidrojen atomunun bağlanmasıyla oluşan su molekülü gibi basit yapılı olanlardan binlerce atomdan oluşan nükleik asitler gibi karmaşık yapıda olanlara kadar çeşitlilik gösterir.
Çevremizde sık rastladığımız maddelerin büyük bir bölümü iki ya da daha fazla kimyasal bileşiğin karışımıdır; bu karışımlardan süzme ve damıtma gibi fiziksel ayırma yöntemleriyle saf olarak elde edilebilen bileşikler kimyasal tepkimelerle parçalanarak bileşenlerine ayrılabilir.
Sponsorlu Bağlantılar
Kimyasal bileşikler başlıca, bileşimlerindeki elementlere, moleküllerindeki atomlar arası bağların türüne ve girdikleri kimyasal tepkimelere göre üç ana grupta sınıflandırılır.

BİLEŞİMDEKİ ELEMENTLERE GÖRE SINIFLANDIRMA.


Organik bileşikler.


19. yüzyıl başlannda kimyacılar yalnızca canlılardan türediğini sandıkları karbon bileşiklerini organik, mineraller gibi cansız maddelerdeki bileşikleri ise inorganik olarak ikiye ayırdılar. Ancak, sonraları laboratuvarda inorganik bileşiklerden organik bileşiklerin bireşimlenebileceğinin anlaşılması üzerine, bu görüşün doğru olmadığı ortaya çıktı ama kimyanın karbon bileşikleriyle ilgilenen dalı için hâlâ organik kimya terimi kullanılır.

Karbon atomları, birbiriyle ve başka elementlerle ortaklaşım bağı oluşturabilme özelliğinden ötürü öbür kimyasal elementlerden üstündür. Karbon, atom yapısı nedeniyle elektron alma ya da kaybetme yerine, elektron paylaşımına daha yatkındır. Bir karbon atomu, dört bağ oluşturabildiğinden, aynı anda başka bir karbon atomunun yanı sıra öbür elementlere ya da bileşiklere de bağlanabilir. Bu özelliği nedeniyle çok sayıda büyük moleküllü ve karmaşjk bileşik oluşturur. Karbonun en çok rastlanan bileşikleri hidrojen, oksijen, azot, klor ve kükürtle yaptığı bileşiklerdir.

Canlıları oluşturan maddelerin büyük bir bölümü organik bileşiklerdir. Gıdaların başlıca bileşenleri olan yağlar, proteinler ve karbonhidratlar ile hemoglobin, klorofil, enzimler, hormonlar ve vitaminler gibi yaşamsal önemi olan maddeler organik bileşiklerin en önemli üyeleridir. Doğal ve yapay elyaflar, bazı yakıtlar, ilaçlar ve plastikler gibi günlük yaşamda kullanılan çeşitli malzemeler de organik kökenli maddelerdir.

Organik bileşikler bileşimlerine ve yapılarına göre çeşitli sınıflara ayrılır. Örneğin, hidrokarbonlar yalnızca karbon ve hidrojen elementlerinden oluşan organik bileşikler sınıfıdır; düz ya da dallanmış zincir yapısında, doymuş (alkanlar) ya da doymamış (alkenler, alkinler) hidrokarbonlara alifatik hidrokarbonlar, halkalı yapıdaki hidrokarbonlara da aromatik hidrokarbonlar adı verilir. Organik bileşikler işlevsel gruplarına göre de sınıflandırılabilir; alkoller, aldehitler, ketonlar ve karboksilii asitler bunun en tipik örnekleridir.

Organik bileşikler bitki, hayvan, petrol ve kömür gibi doğal kaynaklardan elde edilebildiği gibi moleküler yapının yeniden düzenlenmesine ve küçük moleküllerden büyük moleküllerin oluşturulmasına dayalı kimyasal işlemlerle bireşimsel olarak da hazırlanabilir.

Doğal ya da yapay hidrokarbon karışımlarından organik ürünlerin elde edilmesinde damıtma, kristallendirme, özütleme ve yüze tutma gibi çeşitli ayırma yöntemlerinden yararlanılır.

Organik tepkimelerin çoğunun tersinir olması organik maddelerin molekül yapısının çözümlenmesini kolaylaştırır. Bu amaçla, organik moleküller bilinen kimyasal tepkimelerle yapıları bilinen küçük moleküllere aşamalı olarak parçalanır. Araştırılan maddenin ışık soğurma desenleri ile magnetik desenlerini çözümleyebilen elektronik aygıtlardan da yararlanılır. Ayrıca, en küçük organik molekülden başlayarak maddeyi yeniden üretmek yoluyla da bulguların doğruluğu kanıtlanabilir.
Ortaklaşım bağlarının parçalanması gereken organik tepkimelerde, tepkime hızının artırılması için işlem çoğunlukla yüksek sıcaklıklarda yapılır. Çok yüksek sıcaklıkların tepkimeyi ters yönde etkilediği durumlarda ise, tepkimeyi hızlandırmak amacıyla katalizörler kullanılır.

Organik bileşikler çok çeşitli tepkimelere girerler. Bunların en önemlilerinden biri elektronsuz bir hidrojen atomunun bir asitten bir baza aktarıldığı asit-baz tepkimesidir. Katılma tepkimesinde ise bir molekül bir başka moleküle katılarak yeni, tek bir molekül oluşur. Karbon atomuna bağlı bir hidrojen atomunun yerine başka bir maddenin geçmesi ornatma tepkimesi olarak bilinir. Yer değiştirme tepkimesinde molekülün bir bileşeni başka bir bileşenle yer değiştirir. Hidroliz, bir molekülün suyla verdiği ayrışma tepkimesi, piroliz ise bir molekülün ısıyla bozunmasıdır. Gene organik bileşiklerin önemli tepkimelerinden biri de çok sayıda küçük molekülün birbirine bağlanmasıyla molekül ağırlığı büyük bileşiklerin oluştuğu polimerleşme tepkimesidir.

İnorganik bileşikler.


İnorganik bileşikler karbon dışındaki kimyasal elementlerin ikisinin ya da daha fazlasının hemen her zaman belirli oranda birleşmesiyle oluşan maddelerdir. Çok değişik yapısal özelliklere sahip olan bu bileşikler genellikle elementlerine göre sınıflandırılırlar; bu yöntem daha çok yalnızca iki elementin atomlarından oluşan ikili bileşikler için uygundur. Örneğin, sodyum metaliyle klordan oluşan sodyum klorür (sofra tuzu) bileşiği gibi, çeşitli metallerin klorla yaptığı bileşikler klorürler grubunu oluşturur. Bu sınıflandırma biçimi klor ailesinin öbür elementleri yani flüor, iyot ve brom için de geçerlidir. Hidrojenin oluşturduğu hidrürler, oksijenin oluşturduğu oksitler, kükürdün oluşturduğu sülfürler de tek bir elemente göre sınıflandırılmış ikili bileşik örnekleridir. İkiden çok elementten oluşan inorganik bileşiklerin sınıflandırılmasında da benzer ilkelerden yararlanılır.

Organometal bileşikleri.


Metal atomlarının organik bileşiklerle oluşturduğu bu maddelere canlıların yapısında sıklıkla rastlanır. Örneğin, üstün yapılı hayvanların kanında bulunan ve bir demir atomuyla birleşmiş karbon bileşiği olan hemoglobin ile yeşil bitkilerdeki, magnezyumla bağlanmış büyük bir organik molekül olan klorofil en iyi bilinen organometal bileşikleridir.

Bileşenlerinin oranlan tam sayı olmayan (stokiyometrik olmayan) bileşikler.


Çoğu bileşikte, atomların tam sayılı oranlarda birleşmiş olmasına karşılık, özellikle bazı metallerin oksit ve sülfürlerindeki gibi bu oranın tam sayı olmadığı bileşiklere de rastlanır. Örneğin, çinko sülfürdeki (ZnS) çinko atomlarının sayısı kükürt atomlarının sayısından yüzde 0,03 kadar fazladır. Gene, seryum sülfür bileşiğinde Ad: 1.JPG
Gösterim: 5258
Boyut: 8.5 KB de seryum atomlarının kükürt atomlarıyla 2,7’ye 4 oranında birleştiği bilinmektedir. Bu tür bileşikler, özgün elektriksel iletkenlikleri nedeniyle elektronik sanayisinde yarıiletken elektronik aygıtların yapımında kullanılır.

KİMYASAL BAĞIN TÜRÜNE GÖRE SINIFLANDIRMA.


İyon bileşikleri.


Atomların iyon bağıyla bir arada tutulduğu bu bileşiklerin başında tuzlar ve mineraller gelir. Bazı elementlerde atomların çekirdeklerinin elektronları çekme gücü öbür elementlere göre daha fazladır. Örneğin, bu tür bir atom olan klor, sodyum atomundan bir elektron alarak eksi yüklü iyon, elektron kaybeden sodyum atomu da artı yüklü iyon haline geçer ve bir iyon bileşiği olan sodyum klorür oluşur. Elektrostatik çekimle bir arada tutulan iyon bileşikleri genel olarak ortaklaşım bağlı bileşiklerden farklı özelliklere sahiptir. Bunlar genellikle erime noktalan yüksek, kararlı ve sert maddeler olma- lanna karşılık ortaklaşım bağlı bileşikler çoğunlukla sıvıdır ya da erime noktası düşük katilardır. Ancak, bu iki bağ tipi arasındaki fark mutlak değildir. Pek çok ortaklaşım bağı kısmen iyon bağı özelliği de gösterir.

Ortaklaşım bağlı bileşikler.


Atomlann, elektronlann paylaşılması sonucu oluşan ortaklaşım bağıyla birbirine bağlandığı bu bileşiklerin başında karbon bileşikleri gelir. Bunlarda moleküller arası kuvvetler elektrostatik kuvvetlerden daha zayıf olduğundan, moleküller iyon bileşiklerine göre birbirinden daha kolay ayrılabilir. Ortaklaşım bağı sayesinde binlerce ya da daha çok atomun birleşmesiyle polimer adı verilen makromoleküller oluşabilir. Günlük yaşamda sıkça yararlanılan plastikler ile canlıların temel yapı öğesi olan proteinler, karbonhidratlar ve nükleik asitler ortakla- şım bağlı polimerlerdir. Ayrıca, kuvars (Ad: 2.JPG
Gösterim: 5241
Boyut: 8.2 KB) ve kil gibi silisyum mineralleri de ortaklaşım bağlı makromoleküller olarak sınıflandırılan inorganik bileşiklerdir.

Düzenleşim bileşikleri. Merkezdeki bir metal atomuyla, bu atomu çevreleyen atomlardan ya da atom gruplarından oluşan bu bileşiklerdeki bağlar, elektronlar yalnızca bir atom tarafından verildiği için tipik ortaklaşım bağı değildir. Örneğin, bakır sülfatın (Ad: 3.JPG
Gösterim: 5238
Boyut: 8.2 KB) amonyakla (Ad: 4.JPG
Gösterim: 5241
Boyut: 8.0 KB) tepkimeye girmesiyle oluşan tetraamminbakır (II) sülfat [Ad: 5.JPG
Gösterim: 5239
Boyut: 9.0 KB] bileşiği bir düzenleşim bileşiğidir. Geçiş elementleri olarak bilinen elementler çeşitli düzenleşim bileşikleri oluşturur.

KİMYASAL TEPKİNLİĞE GÖRE SINIFLANDIRMA.


Kimyasal bileşiklerin sınıflandırılmasında kullanılan önemli bir başka yöntem de kimyasal tepkinliğe göre sınıflandırmadır.

Asitler, bazlar ve tuzlar.


Bazı belirteçlerin rengini değiştiren (mavi turnusol kâğıdını kırmızılaştıran) ve bazı metallerle tepkimeye girerek hidrojen açığa çıkaran bileşikler asit, bu bileşiklere karşıt bir kimyasal etki gösteren bileşikler ise baz adı altında sınıflandırılır.
Asitlerin bazlarla tepkimeye girmesi sonucunda da tuz olarak bilinen bileşikler sınıfı oluşur.

Yükseltgen ve indirgenler.


Bileşikleri yükseltgeme-indirgeme tepkimelerindeki davranışlarına göre sınıflandırma da sıkça kullanılan bir yöntemdir. Bir element atomundan elektronlann uzaklaştınlmasıyla o element yükseltgenir, elektron katılmasıyla da indirgenir. Bu tür tepkimelerde bileşiklerin bileşenlerinden bazılarının değerlikleri değişir.
Bu üç ana grubun dışında bileşikler bazen fiziksel hallerine göre gaz, sıvı ve katı; kaynağına göre doğal ve yapay olarak da sınıflandınlırlar.

Bileşiklerin Genel Özellikleri


 • Bileşiklerin çoğu moleküler yapıdadır. Ama tuz gibileri atomik yapıdadır.
 • Bileşikler belirli fomüllerle ifade edilirler.
 • Bileşikleri asitler, bazlar, oksitler, tuzlar olarak sınıflandırılır.
 • Bileşikler oluştukları element atomlarının özeliğini taşımazlar. Örneğin tuz ikisi de zehirli olan sodyum ve klorürden oluşur. Fakat soframıza lezzetli yemek tuzu olarak gelirler. Su yakıcı olan oksijen ve yanıcı olan hidrojenden meydana gelir. Ama kendisi söndürücüdür.
 • Homojendirler.
 • Belirli erime ve kaynama noktaları vardır.

Bileşikle Karışımın Farkı


Bileşikler belirli sayıda element atomunun kimyasal bir bağ ile bağlanmasıyla oluşur. Ancak karışımın belirli bir formülü yoktur. Bileşikleri oluşturan elementler bir araya gelerek kendi özelliklerini kaybederler, fakat karışımları oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler.

Bazı Bileşiklerin İsim ve Formülleri


Ad: bileşik1.JPG
Gösterim: 5306
Boyut: 22.4 KBAd: bileşik2.JPG
Gösterim: 5253
Boyut: 25.1 KB
kaynak: Ana Britannica

Son düzenleyen Safi; 26 Kasım 2016 04:49


6 Mayıs 2011 22:13       Mesaj #2
Mira - avatarı
VIP VIP Üye
Bileşik
İki veya daha fazla farklı elementin iyon veya atomlarından meydana gelen herhangi bir madde. Bileşiğin bileşimi belirlidir. Yani bileşiktekielementlerin bir birine oranı sabittir. Mesela su her zaman iki atomhidrojen, bir atom oksijen bulundurur.
 • Sabit kimyasal, bileşime ilaveten, belirli şartlar altında bileşiğin fiziksel özellikleri tecrübe edilen her hangi bir numune için aynıdır. Bu özellikler bir bileşiği element veya karışımdan ayırır. Bir element yalnızca tek tip atomdan meydana gelmiş iken, karışım iki veya daha çok bileşik veya element bulundurur. Mesela toprak gibi bir karışımın özellikleri ve bileşimi, farklı nümunelerde çok farklı olabilir. Fakat bileşikte böyle değildir.
 • Bileşikler bir kimyasal reaksiyon sonucu meydana gelir. Reaksiyonda, reaksiyona girenler iki farklı element, element – bileşik, veya bileşik – bileşik olabilir.
 • Bir bileşiğin kararlılığı, bileşiği meydana getiren elementlerin kimyasal aktivitesine bağlıdır. Mesela sodyumklorür NaCl çok kararlıdır bozunmaz. Çok kararlı bileşiklerin bozunması için çok enerjiye ihtiyaç vardır. Bir kararlı bileşiği elektroliz vasıtasıyla elementlerine ayrıştırmak için tatbik edilen ger ilim miktarı kararsız bileşik için tatbik edilenden fazladır. Mesela organikbileşikler, kararsız olduğu için, az bir ı sıtma, bozunmalarına sebeb olur. Fakat kararlı bileşik için çok daha yüksek ısı gerekir.
 • Bir bileşiğin fiziksel ve kimyasal özelliği kendini oluşturan elementlerin özelliklerinden gidilerek anlaşılmaz. Yani, sodyum ve klorün özelliklerine bakarak sodyum klor ürün özellikleri söylenemez. suyu meydana getiren hidrojen ve oksijen gaz olduğu halde, su sıvıdır. azot ve hidrojen gazlarının meydana getirdiği amonyak ise yine gazdır.
Başlıca iki ana sınıfa ayrılır:

1.Anorganik Bileşikler
Bunlar daha çok iyonlardan meydana gelmiştir. tuzlar,asitler, bazlar, oksitler vs. bu sınıftandır. Bu bileşikler genellikle kararlı yani kolayca bozunmayan bileşiklerdir.

2.Organik Bileşikler
Bunlara karbon bileşikleri de denilebilir. Genellikle suda çözündüklerinde iyonlaşmazlar. Bu bileşiklerdeelementleri bir arada tutan kuvvet,elektron bağlarıdır. Kararsız bileşiklerdir

Son düzenleyen Safi; 26 Kasım 2016 03:12
18 Temmuz 2011 23:35       Mesaj #3
Valeria - avatarı
VIP Çilekli

Bileşiklerin İsimlendirilmesi


İyonik bağlı bileşiklerin isimlendirilmesi:


Yapısında katyon ve anyon bulunduran bileşikler iyonik yapılıdır.4 durumda incelenir.
 1. Mtal-Ametal=Metalin adı+Ametalin adı+ür. NaCl (sodyum klorür)
 2. Metal-kök=Metal adı+kök adı NaOH(sodyum hidroksit)
 3. Kök -Ametal=Kök adı+Ametalin adı +ür (NH4 Amonyum iyodür.
 4. Kök-kök=Katyon kök adı+Anyon kök adı (NH4NO2Amonyumnitrit)

Kovalent bağlı bileşiklerin isimlendirilmesi:


Ametal atomlarının kendi aralarında oluşturdukları bağ çeşidine kovalent bağ denir.Kovalent bağlı bileşiklerin isimlendirilmesinde atomların sayısı mono,di, tri, tetra, penta gibi Latince kelimelerle ifade edilir.İlk yazılan atom bir tane ise mono yazılmaz.Sonraki atomun sayısı her halukarda söylenir.
CO:Karbon mono oksit
NCl3:Azot tri klorür
NO:Azot mono oksit

BİLEŞİKTEKİ ELEMENTLERİN DEGERLİGİNİN BULUNMASI

Bileşik formülü doğru verilipte, değerliği az bilinen elementlerden herhangi biri sorulduğunda bileşiğin yüklerinin sıfır olma şartından hareket edilerek çözüm yapılır. Mesela KMnO4 bileşiğindeki K +1 O -2 değerlikli olduğu bilindiğinden, yüklerin toplamının sıfır olması için Mn +7 değerlikli olmalıdır. Ayrıca bazı köklerin değerliğinin bilinmesi gerekir. Değerlik konusunda unutulmaması gereken önemli bir nokta; tek başına bulunan elementler nötür haldedir.Aynı şekilde bileşikte nötürdür, fakat bileşiği oluşturan elementler nötür değildir.

BİLEŞİKLERİN SINIFLANDIRILMASI

Asitler


Suda çözündüğünde ortama H+iyonu verebilen bileşiklerdir. Diğer bir tarifle OH+iyonuyla reaksiyona giren maddelerdir. HCl, HBr, HI gibi asitler kuvvetli asitlerdir.Kuvvetli asitler tam olarak iyonlaşarak çözünürler.Tam olarak iyonlaşamayan asitlere zayıf asitler denir.Genel özellikleri şunlardır;suda iyonlaşarak çözünürler,çözeltileri elektirigi iletir,turnusol kağıdını kırmızıya boyarlar,tatları ekşidir,soy metaller dışında bütün metallerle reaksiyona girerek tuz ve H oluştururlar,bazlarla nötürleşerek tuz ve su oluştururlar.

Bazlar


Suda çözündüğünde OH+iyonu verebilen bileşiklerdir. 1A gurubu metali hidroksitleri LiOH, NaOH...kuvvetli bazlardır. Diğer bütün metallerin hidroksitleri suda kötü çözündükleri için zayıf bazlardır. Bazların genel özellikleri; suda iyi çözünürler,çözeltileri elektirigi iyi iletir,turnusol kağıdını maviye boyarlar,tatları acıdır,çözeltileri ele kayganlık verir,sadece anfoter metallerle reaksiyon verirler,asitlerle tuz ve su oluştururlar.

Oksitler


O2 dışında oksijenin,iki cins atom bulunduran bütün bileşiklerine oksit denir.Oksitler kendi aralarında sınıflandırılabilir;
Asidik oksitler,
oksijence zengin bileşiklerdir çogu ametal oksitidir.
önemli özellikleri;
 • asidik karektedir,
 • bazlarla vebazik karakterli bileşiklerle reaksiyon verirler,
 • su ile reaksiyonu sonucu asitleri oluştururlar.
Bazik oksitler;
Metaller bazik karakterli oldukları gibi metal oksitleride bazik karakterlidir.ZnO,Al2O3 gibi anfoter oksitler hem bazik hemde asidik özellik gösterirler.
Anfoter metal; Hembazlarla hemde asitlerle reaksiyon veren metaller./Diyer metaller bazik oksit sınıfındadır. MgO,CaO,MnO,NiO gibi.
Önemli özellikleri;
 • Bazik karakterlidir,
 • asitlerle veasidik karakterli bileşiklerle reaksiyon verirler,
 • su ile reaksiyona girerek bazları oluştururlar.
Nötür oksitler;
Ametallerin oksijence fakir bileşikleridir.Oksijen sayısı diyer ametalin sayısından azsa veya eşitse bileşik nötür oksittir. NO,CO,N2Ogibi.
Önemli özellikleri;
 • Asidik ve bazik özellik göstermezler.
 • Asitlerle,bazlarla vesuile reaksiyona girmez.
Anfoter oksitler;
Hem asidik hemde bazik özellik gösterirler.Aside karşı baz baza karşı asit gibi davranırlar.ZnO,Al2O3SnO gibi.
Önemli özellikleri;
 • Hem asitlerle hem bazlarla reaksiyona girerler.
 • Su ile reaksiyona girmezler.
Peroksitler;
İki taneoksijen atomunun toplam -2 degerlikli oldugu durumlarda bileşik peroksit adını alır. Mesela Na2O2(sodyum peroksit) bileşiginde her sodyum +1,iki tanesi +2 oldugu için ,iki tane oksijen -2 degerliklidir. Bu iki oksijenden biri -2 degerlikli,digeri nört oksijen atomudur.

Bileşik oksit;

Yapısında aynı elementin degişik oksitleri bir arada bulunduran bileşiklerdir.Bileşik oksitler için Fe3O4 ve Pb3O4 örneklerini verebiliriz.

Tuzlar
Asit ve bazların nötürleşme ürünüdür.İyonik baglı bileşiklerdir.Hemen hemen hepsi katı fazdadır.Çeşitli geometrik şekillere sahip kristal yapılı bileşiklerdir.Katyonu H+ olan bileşiklere asit,anyonu OH- olan bileşiklere baz dendigini söylemiştik.Anyon O- ise bileşik,oksit sınıfından denilmişti.Bu üç durum dışında bütün katyon-anyon bileşikleri tuz sınıfındadır.Tuzlarda kendi aralarında sınıflandırılırlar.
 • Asidik tuz; Asidik karekterlidirler.Kuvvetli asit ile,zayıf bir bazın reaksiyonundan oluşurlar.CaCl2,NH4Cl bileşiklerini bu sınıfa örnek verebiliriz.
 • Bazik tuzlar; Bazik karakterlidirler.Kuvvetli bir bazla zayıf bir asidin reaksiyonundan oluşurlar.NaCN,K2 bileşikleri örnek olarak verilebilir.
 • Nört tuz; Asidik veya bzik özellik göstermeyen tuzlardır.Kuvvetli asitle kuvvetli bir bazın nötürleşmesi sonucu oluşurlar.NaCl,LiBr bileşikleri bu sınıftadır.
 • Çİft tuz; Aynı asit köküne sahip iki tuzun meydana getirdikleri ortak iyon kıristalleridir.MgCL2,KClgibi.Bazen yapılarında su molokülleride bulundururlar.Çözündüklerinde bütün iyonlarına ayrışırlar.
 • Kompleks tuz ;Asit kökleri aynı iki tuzun yaptıgı bileşiklerdir.Anyon katyonlardan biriyle kompleksmiş durumdadır.Çözündüklerinde kopleks yapı kendini korur.Fe3(Fe(CN)<SUB6< sub>)2 gibi.
Son düzenleyen Safi; 9 Aralık 2016 21:23
ocean97
12 Aralık 2011 18:44       Mesaj #4
ocean97 - avatarı
Ziyaretçi
Bileşik nedir?
Tanımlar:

1. Element atomlarının olusturduğu saf madde, bileşik.
2. Bileşik iki ya da daha fazla cinste atomun bir araya gelerek oluşturduğu saf modellere denir.
3. İki ya da daha fazla elemanın özel enerji şartları ve kimya kanunlarına uyarak birleşmesinden meydana gelen cisim.
4. Bileşik 3-4 daha fazla atomun bir araya gelerek olıştuğu saf maddeler.

Bileşiklerin en küçük yapı taşı moleküllerdir. Bileşikler, kendilerini meydana getiren elemanlardan ayrı özellikte bulunurlar.

Bileşikler bunları meydana getiren elemanlar hesaba katılarak birer formülle gösterilir. Bu formüller de, bileşiği meydana getiren elemanların sembollerinin yan yana yazılmaları ile olur. Bir bileşiğe, bir elemanın birden fazla atomu girerse, o elemanın sembolünün sağ altına, atom sayısı ibaret edilir. Su iki atom hidrojen bir atom oksijeninin birleşmesinden meydana geldiğine göre formülünün gösterilmesi (H20) olur.

Sabit kimyasal, bileşime ilaveten, belirli şartlar altında bileşiğin fiziksel özellikleri tecrübe edilen her hangi bir numune için aynıdır. Bu özellikler bir bileşiği element veya karışımdan ayırır. Bir element yalnızca tek tip atomdan meydana gelmiş iken, karışım iki veya daha çok bileşik veya element bulundurur. Mesela toprak gibi bir karışımın özellikleri ve bileşimi, farklı nümunelerde çok farklı olabilir. Fakat bileşikte böyle değildir.
Son düzenleyen Safi; 26 Kasım 2016 03:12
11 Aralık 2012 15:27       Mesaj #5
_EKSELANS_ - avatarı
Üye
Bileşikler
Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik oluştururlar. Elementler doğada genelde saf halde değil de bileşikler halinde bulunurlar.

Bilinen element atomlarından sadece soy gaz atomları kararlıdır ve kararlı oldukları için kimyasal bağ oluşturmayıp doğada tek atomlu halde bulunurlar. Soy gazların dışındaki metal ve ametal atomları kararsız olup kararlı hale geçmek için elektron alış verişi yaparak veya elektronlarını ortaklaşa kullanarak kimyasal (iyonik ve kovalent) bağ oluştururlar. Kimyasal bağ oluşturan farklı atomlar da bir araya gelerek farklı kimyasal özelliklere sahip yeni maddeler yani bileşikler oluştururlar.
İki ya da daha fazla farklı element atomunun kendi özelliklerini kaybedip belirli oranlarda bir araya gelerek kimyasal bağ oluşturması sonucu meydana gelen yeni ve saf maddelere bileşik denir. Bu nedenle elementlerin bileşikleri oluşturması kimyasal değişmedir.
İki ya da daha fazla elementin kendi özelliklerini kaybederek belirli oranlarda ve kimyasal tepkimeler sonucu oluşturdukları saf maddelere bileşik denir.

Örnekler
1.

 • Sodyum elementi sadece sodyum atomlarından oluşur, gümüş rengindedir ve (bıçakla kesilebilecek kadar) yumuşaktır.
 • Klor elementi sadece klor moleküllerinden oluşur, sarı – yeşil renkli zehirli bir gazdır.
 • Sodyum elementindeki sodyum atomları birbirinden ayrılır.
 • Klor elementindeki klor moleküllerinin atomları birbirinden ayrılarak sodyum atomlarına yaklaşır kendi kimliklerini kaybederek ve sodyum klorür bileşiğini oluştururlar.
 • Sodyum ve klor atomlarından (elementlerinden) oluşan sodyum klorür (yemek tuzu) bir bileşiktir ve kendini oluşturan sodyum ve klor elementlerinden farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptir. Sodyum klorür şeffaf, katı ve ufalanabilen bir bileşiktir.
2.
 • Hidrojen elementi sadece hidrojen moleküllerinden oluşur, renksiz, kokusuz, yanıcı bir gazdır.
 • Oksijen elementi sadece oksijen moleküllerinden oluşur, renksiz, kokusuz, yakıcı bir gazdır.
 • Oksijen ve hidrojen atomlarından (elementlerinden) oluşan su, bir bileşiktir ve kendini oluşturan oksijen ve hidrojen elementlerinden farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptir. Su, yanıcı ve yakıcı özellikte olmayan sıvı halde bir bileşiktir.

Bileşiklerin Oluşması


Elementler bileşik oluştururken, elementi oluşturan aynı cins element atomları arasındaki kimyasal bağlar kopar ve element atomları birbirinden ayrılır. Birbirinden ayrılan element atomları, farklı cins element atomları ile yeni kimyasal bağlar oluşturarak bir araya gelir ve bunun sonucunda da bileşikler meydana gelir. Bu nedenle bileşikler oluşurken farklı element atomları kimyasal bağlar sayesinde bir araya gelir ve yeni maddeler oluşur.
Atomlar bileşik oluşturduklarında atomların arasındaki uzaklık değişir. Atomların element halindeyken aralarındaki uzaklık çok azdır. Atomlar bileşik oluşturduklarında ise aralarındaki uzaklık artar. Bunun nedeni, atomların element halinde iken aralarındaki kimyasal bağların, bileşik oluşturduklarında aralarında oluşan kimyasal bağlardan faklı olmasıdır.

Örnek
1.

 • Sodyum elementindeki sodyum atomlarının arasındaki uzaklık çok azdır.
 • Sodyum klorür bileşiğindeki sodyum atomlarının arasındaki uzaklık daha fazladır.
 • Klor elementindeki klor moleküllerini oluşturan klor atomlarının arasındaki uzaklık çok azdır. Sodyum klorür bileşiğindeki klor atomlarının arasındaki uzaklık daha fazladır.

Bileşiklerin Özellikleri


 • Bileşikler, kendini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermezler ve kendini oluşturan elementlerden tamamen farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere yani kimliklere sahiptir.
 • Bileşiği oluşturan elementler kendi özelliklerini yani kimliklerini kaybederler.
 • Bileşiği oluşturan elementler belirli oranlarda birleşirler.
 • Bileşiği oluşturan element atomları arasında kimyasal bağlar bulunur.
 • Bileşikler oluşurken enerji alışverişi olur.
 • Bileşikler, kimyasal değişmeler sonucu (tepkimelerle) oluşur ve kimyasal yollarla ayrılırlar.
 • Bileşikler en az iki farklı elementten yani atomdan oluşurlar.
 • Bileşiklerin belirli erime, kaynama, donma ve yoğunlaşma sıcaklıkları vardır.
 • Bileşiklerin öz kütleleri sabittir.
 • Bileşikler formüllerle gösterilirler.
 • Bileşikler saf ve homojen maddelerdir.
 • Bileşikler, moleküler yapılı bileşikler ve moleküler yapılı olmayan bileşikler olarak iki çeşittir. (Bileşiklerin en küçük yapı birimleri moleküllerdir).

Bileşik Çeşitleri


Bileşikler moleküler yapılı bileşikler ve moleküler yapılı olmayan bileşikler olarak iki grupta incelenirler.

Moleküler Yapılı Bileşikler


Bileşikler, farklı cins element atomlarından oluşan moleküllerden oluşmuşsa böyle bileşiklere moleküler yapılı bileşikler denir.
 • Moleküler yapılı bileşikler moleküllerden oluşur.
 • Bileşiklerdeki molekülleri oluşturan atomlar arasında kovalent bağ bulunur.
Ad: bileşik1.JPG
Gösterim: 12218
Boyut: 95.0 KB

Moleküler Yapılı Olmayan Bileşikler


Bileşikler, moleküllerden oluşmayıp bileşiği oluşturan farklı cins element atomları bir yığın oluşturacak şekilde bir araya gelmişse böyle bileşiklere moleküler yapılı olmayan bileşikler denir.
 • Moleküler yapılı olmayan bileşiklerdeki iyonlar düzenli bir yığın oluştururlar.
 • Moleküler yapılı olmayan bileşikler sonsuz örgü tipi bileşiklerdir
 • Moleküler yapılı olmayan bileşiklerdeki iyonlar düzenli bir örgü oluştururlar.
 • Moleküler yapılı olmayan bileşikleri oluşturan zıt yüklü iyonlar arasında iyonik bağ bulunur. (İyon sayısı yığının büyüklüğüne göre değişir).
Ad: bileşik2.JPG
Gösterim: 5166
Boyut: 45.1 KB
Örnekler
1.

 • Kalsiyum oksit (CaO) bileşiğindeki Ca+2 ve O–2 iyonları arasında iyonik bağ bulunur.
 • Kalsiyum oksit (CaO) bileşiğindeki Ca+2 ve O–2 iyonları düzenli bir örgü oluştururlar.
 • Kalsiyum oksit (CaO) bileşiği, kireç taşında ve bazı mermer çeşitlerinde bulunur.
2.
 • Sodyum İyodür (NaI) bileşiğindeki Na+1 ve I–1 iyonları arasında iyonik bağ bulunur.
 • Sodyum İyodür (NaI) bileşiğindeki Na+1 ve I–1 iyonları düzenli bir örgü oluştururlar.
 • Sodyum İyodür (NaI) bileşiği, tıp alanındaki hastalıkların teşhisinde ve bazı hastalıkların tedavisinde ilaç olarak kullanılır.

Murat ÜSTÜNDAĞ

Kayseri Mithatpaşa İlköğretim Okulu Fen ve Teknoloji Öğretmeni
Son düzenleyen Safi; 26 Kasım 2016 03:22
26 Kasım 2016 04:57       Mesaj #6
Safi - avatarı
SMD MiSiM

Bileşikler ve Bileşiklerin Özellikleri :


Bileşikler :


İki ya da daha fazla çeşit element atomunun bir araya gelerek oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Farklı atom içeren moleküller (çok sayıdaki molekül) bir araya gelerek görünecek boyuta ulaştıklarında bileşikler oluşur.
(İki ya da daha fazla elementin kendi özelliklerini kaybederek belirli oranlarda ve kimyasal tepkimeler sonucu oluşturdukları saf maddelere bileşik denir).
Bileşikler kendini oluşturan atomlardan (elementlerden) farklı özelliklere sahiptirler. Bileşiği oluşturan atomlar kendi özelliklerini kaybederler. (Helva, kendini oluşturan un, yağ ve şekerden farklı tada ve özelliğe sahiptir).
Bileşiklerin çoğu moleküllerden oluşmuşlardır. Bir bileşiği oluşturan moleküllerden her biri bileşikteki diğer moleküllerle aynı sayıda ve aynı cinste atom içerir. (Bileşikteki moleküllerin hepsi aynı sayıda ve aynı cinste atom içerir).
Doğada bilinen 115 çeşit atom vardır. Bu atomlar farklı çeşitlerde ve şekillerde bir araya gelerek milyonlarca farklı madde yani bileşik oluşur.
Bileşikler atomik yapıda değildirler.

Örnek :
Su bileşiktir ve su bileşiğini oluşturmak için çok sayıda su molekülü bir araya gelir. Su bileşiğini oluşturan moleküllerden her biri suyun diğer molekülleri ile aynı sayıda ve cinste atom içerir. Bir su molekülü iki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluşur.

Bileşik Çeşitleri :


Moleküler Yapıdaki Bileşikler :
Bileşikler iki ya da daha fazla atomdan oluşan moleküllerden oluşmuşsa böyle bileşiklere moleküler yapılı bileşikler denir. Moleküler yapılı bileşikler moleküllerden oluşurlar.

Örnek :
 • Şeker bileşiği moleküler yapıdadır ve her molekül 24 atomdan oluşur. Glikoz = C6H12O6
 • Su bileşiği moleküler yapıdadır ve her molekül 3 atomdan oluşur.
Moleküler Yapıda Olmayan Bileşikler :
Bileşikler, ikili ya da daha fazla atomdan oluşan moleküllerden oluşmayıp, bileşiği oluşturan atomlar bir yığın oluşturacak şekilde dizilmişlerse böyle bileşiklere moleküler yapılı olmayan bileşikler denir.
Moleküler yapıda olmayan bileşikleri oluşturan yığınlardaki atomlar sayılamayacak kadar çoktur ve yığındaki atomun sayısı yığının büyüklüğüne göre değişir. Fakat moleküler yapıdaki bileşikleri oluşturan moleküllerdeki atomlar sayılabilirler ve moleküldeki atom sayısı değişmez.

Örnek :
 • Tuz bileşiği moleküler yapıda değildir, yığın görünümündedir. Tuzluktan dökülen bir tuz kristalinde sayılamayacak kadar çok sayıda atom bulunur.

Bileşiklerin Özellikleri :


 • Bileşikler, kendini oluşturan elementlerin (atomları) özelliklerini göstermezler.
 • Bileşiği oluşturan elementler (atomlar) kendi özelliklerini kaybederler.
 • Bileşiği oluşturan elementler belirli oranlarda birleşirler.
 • Bileşikler oluşurken enerji alışverişi olur.
 • Bileşikler, kimyasal tepkimelerle oluşur ve kimyasal yollarla ayrılırlar.
 • Bileşikler en az iki farklı elementten yani atomdan oluşurlar.
 • Bileşiklerin belirli erime, kaynama, donma ve yoğunlaşma sıcaklıkları vardır.
 • Bileşikler saf ve homojen maddelerdir.
 • Bileşikler formüllerle gösterilirler.
 • Bileşiklerin en küçük yapı birimleri moleküllerdir.
10 Aralık 2016 17:58       Mesaj #7
Safi - avatarı
SMD MiSiM

Bileşikler ve Bileşiklerin Özellikleri :


Bileşikler :
 • İki ya da daha fazla çeşit element atomunun bir araya gelerek oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Farklı atom içeren moleküller (çok sayıdaki molekül) bir araya gelerek görünecek boyuta ulaştıklarında bileşikler oluşur. (İki ya da daha fazla elementin kendi özelliklerini kaybederek belirli oranlarda ve kimyasal tepkimeler sonucu oluşturdukları saf maddelere bileşik denir).
 • Bileşikler kendini oluşturan atomlardan (elementlerden) farklı özelliklere sahiptirler. Bileşiği oluşturan atomlar kendi özelliklerini kaybederler. (Helva, kendini oluşturan un, yağ ve şekerden farklı tada ve özelliğe sahiptir).
 • Bileşiklerin çoğu moleküllerden oluşmuşlardır. Bir bileşiği oluşturan moleküllerden her biri bileşikteki diğer moleküllerle aynı sayıda ve aynı cinste atom içerir. (Bileşikteki moleküllerin hepsi aynı sayıda ve aynı cinste atom içerir).
 • Doğada bilinen 115 çeşit atom vardır. Bu atomlar farklı çeşitlerde ve şekillerde bir araya gelerek milyonlarca farklı madde yani bileşik oluşur.
 • Bileşikler atomik yapıda değildirler.
Örnek :
Su bileşiktir ve su bileşiğini oluşturmak için çok sayıda su molekülü bir araya gelir. Su bileşiğini oluşturan moleküllerden her biri suyun diğer molekülleri ile aynı sayıda ve cinste atom içerir. Bir su molekülü iki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluşur.
Ad: 1.gif
Gösterim: 4606
Boyut: 5.2 KB
Ad: 2.gif
Gösterim: 4708
Boyut: 18.8 KB

Bileşik Çeşitleri :


Moleküler Yapıdaki Bileşikler :
Bileşikler iki ya da daha fazla atomdan oluşan moleküllerden oluşmuşsa böyle bileşiklere moleküler yapılı bileşikler denir. Moleküler yapılı bileşikler moleküllerden oluşurlar.
Örnek :
 • Şeker bileşiği moleküler yapıdadır ve her molekül 24 atomdan oluşur.
Ad: 3.gif
Gösterim: 4544
Boyut: 3.6 KB
Glikoz = C6H12O6

 • Su bileşiği moleküler yapıdadır ve her molekül 3 atomdan oluşur.
Ad: 4.gif
Gösterim: 4539
Boyut: 2.4 KB

Moleküler Yapıda Olmayan Bileşikler :

Bileşikler, ikili ya da daha fazla atomdan oluşan moleküllerden oluşmayıp, bileşiği oluşturan atomlar bir yığın oluşturacak şekilde dizilmişlerse böyle bileşiklere moleküler yapılı olmayan bileşikler denir.
Moleküler yapıda olmayan bileşikleri oluşturan yığınlardaki atomlar sayılamayacak kadar çoktur ve yığındaki atomun sayısı yığının büyüklüğüne göre değişir. Fakat moleküler yapıdaki bileşikleri oluşturan moleküllerdeki atomlar sayılabilirler ve moleküldeki atom sayısı değişmez.

Örnek :
Tuz bileşiği moleküler yapıda değildir, yığın görünümündedir. Tuzluktan dökülen bir tuz kristalinde sayılamayacak kadar çok sayıda atom bulunur.
Ad: 5.gif
Gösterim: 4532
Boyut: 1.8 KB

Bileşiklerin Özellikleri :


 • Bileşikler, kendini oluşturan elementlerin (atomları) özelliklerini göstermezler.
 • Bileşiği oluşturan elementler (atomlar) kendi özelliklerini kaybederler.
 • Bileşiği oluşturan elementler belirli oranlarda birleşirler.
 • Bileşikler oluşurken enerji alışverişi olur.
 • Bileşikler, kimyasal tepkimelerle oluşur ve kimyasal yollarla ayrılırlar.
 • Bileşikler en az iki farklı elementten yani atomdan oluşurlar.
 • Bileşiklerin belirli erime, kaynama, donma ve yoğunlaşma sıcaklıkları vardır.
 • Bileşikler saf ve homojen maddelerdir.
 • Bileşikler formüllerle gösterilirler.
 • Bileşiklerin en küçük yapı birimleri moleküllerdir.
Son düzenleyen Safi; 10 Aralık 2016 19:29


Hızlı Cevap
Mesaj:


Kaynak:


Bu sayfalarımıza baktınız mı
paneli aç